Публикации на проф. д-р Антон Веселинов Гецов


Гецов, Антон (2019) Към въпроса за разширяването на структурата на апозитивните словосъчетания Aut inveniam viam aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров, Отг. редактор: доц. д-р Мария Илиева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 170–185. ISBN 978-619-208-188-1, COBISS.BG-ID – 1289878756. // http://www.uni-vt.bg/res/9617/%D0%92%D0%A2%D0%A3_-_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?fbclid=IwAR23Hufi2sZRALc8vJCDJ121NVOy6B9SGEAZoXTIZMmrv_dp6nfVEjQ-kG4

Гецов, Антон (2019) Концепции за граматическото отношение в апозитивните словосъчетания (2 част) Проглас. Главен редактор: проф. д-р Николина Бурнева. Кн. 1, 2019 (год. XXVIII), с. 103-110. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1119668196. // http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol28/iss1/12

Гецов, Антон (2019) Проблеми, свързани с употребата на апозитивните словосъчетания в медийния дискурс NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 231–243, ISBN 978-619-208-193-5.

Гецов, Антон (2018) Апозитивните словосъчетания като средство за създаване на фалшиви новини Медии и комуникации на 21. век. Том 2, брой 1/2018. Тема на броя: Медии и постистина. Главен редактор: проф. д-р Илиана Павлова. В. Търново. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 80–84, ISSN 2603-3089 (Print). ISSN 2603-3801 (Online), COBISS.BG-ID – 1285464036.// http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/10

Гецов, Антон (2018) Към въпроса за граматическите отношения в апозитивните словосъчетания В: Проблеми на устната комуникация. Книга единадесета. Отговорен редактор: чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 87–105, ISSN 2367-8712, COBISS.BG-ID – 1274590692.

Гецов, Антон (2018) Концепции за граматическото отношение в апозитивните словосъчетания (I част) Проглас. Главен редактор: проф. д-р Николина Бурнева. Кн. 2, 2018 (XXVII), с. 51–59. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1119668196. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol27/iss2/13 >

Гецов, Антон (2018) Следите на града - прагматика на етикетизацията Градът – памет и медии. Серия „Обществени комуникации“, № 8, Катедра по журналистика и масови комуникации, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Отговорен редактор: проф. дфн Елка Добрева. Шумен: Издателство „Фабер“, 2018, с. 109–170, ISSN 2603-4506 (Print) ISSN 2603-4514 (Online), COBISS.BG-ID – 1277052132. Реферирано и рецензирано, вторична база данни CEEOL https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2323 // http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=282

Гецов, Антон (2018) Станьо Георгиев – преподавателят и учителят Юбилеен лист: проф. Станьо Георгиев на 90 години. Катедра по съвременен български език при Филологически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, с. 3, Отг. ред.: П. Пехливанова.

Гецов, Антон (2018) Език свещен (за Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева) сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. д-р Николина Бурнева. Кн. 1, 2018 (ХХVII), с. 110–112. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1119668196.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/eng/default.aspx

Гецов, Антон (2017) Към въпроса за приложението – „двуликия Янус“ в българския синтаксис В: Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р П. Радева. Редакционна колегия: чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров, проф. д-р Антон Гецов, гл. ас. д-р Силвия Коева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 71–90. ISBN 978-619-208-123-2, COBISS.BG-ID – 1284466916. < http://www.uni-vt.bg/res/4614/SB_70-g_PRadeva_Filolog.pdf >

Гецов, Антон (2017) Към въпроса за логико-семантичните отношения в апозитивните словосъчетания Проглас. Главен редактор: проф. д-р Николина Бурнева. Кн. 2, 2017, с. 246–254. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1119668196. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/ >

Гецов, Антон (2017) Към въпроса за разширените компоненти на апозитивните словосъчетания Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета БашГУ (г. Уфа, 12–13 декабря, 2017 г.), отв. ред. О. П. Касымова, Уфа: РИЦ БашГУ, 2017, с. 43–57, ISBN 978-5-7477-4553-7.

Гецов, Антон (2017) Дисекция на манипулативната квантификация (встъпителни думи) Силвия Коева. Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език. Рецензенти: проф. дфн Елка Добрева, проф. дфн Лилия Крумова-Цветкова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 9–15, ISBN 978-619-208-121-8, COBISS.BG-ID – 1283305956.

Гецов, Антон (2017) Медийният политически дискурс, или как корупцията на езика еволюира Втора национална научна конференция „Медиите на 21. век“ на тема „Медии и избори“ (10–11 ноември 2016 г.).// Медии и комуникации на 21. век. 1/2017. Тема на броя: Медии и избори. Главен редактор: проф. д-р Илиана Павлова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 76–82, ISSN 2603-3089 (Print). ISSN 2603-3801 (Online), COBISS.BG-ID – 1285464036.// http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol1/iss1/11

Гецов, Антон (2016) Медиите като средство за масова профанация Медиалингвистика. Выпуск 5. Язык в координатах массмедиа. Материалы I Международной научно-практической конференции (6–9 сентября 2016 г., Варна, Болгария). Санкт-Петербург. Отв. ред. В. В. Васильева. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2016, 290 с., с. 29–31, ISSN 2312-0274.// http://medialing.spbu.ru/news/43-138.html (30.12.2016 г.)

Гецов, Антон (2016) Манипулация и емпатия В: Проблеми на устната комуникация. Книга десета. Част II. Отговорен редактор: чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 11–23, ISSN 2367-8712, COBISS.BG-ID – 1280240612.

Гецов, Антон (2016) Модерната неграмотност на обществото като фактор за неговото опитомяване Проглас. Главен редактор: проф. д-р Николина Бурнева. Кн. 1, 2016, с. 43–61, ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1279931876. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol25/iss1/3 >

Гецов, Антон (2016) Новата неграмотност и обърканото стадо Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы III Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Леонида Михайловича Васильева и профессора Мусалии Галеевны Хайруллиной. Редакционная коллегия: доктор филол. наук, профессор В.Л. Ибрагимова (отв. ред.) доктор филол. наук, профессор Киселева Л.А. доктор филол. наук, профессор Сергеева Л.А. Гузь Р.И. (отв. секретарь). Уфа, РИЦ БашГУ, 2016, с. 175–182, ISBN 978-5-7477-4225-3.

Гецов, Антон (2016) Към въпроса за енигмата комуникативна стратегия Българският език – история и съвременност. Редакционна колегия: чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров, гл. ас. д-р Верка Иванова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 28–35, ISBN 987-619-208-048-8, COBISS.BG-ID – 1274757092.

Гецов, Антон (2015) Медии и (не)грамотност Национална конференция „Медиите: кризи vs. възможности“.// Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.10.2015. Председател на редакционния съвет: проф. дфн Милко Петров. ISSN 1314-3794.// https://www.newmedia21.eu/analizi/medii-i-ne-gramotnost/ (10.12.2018 г).

Гецов, Антон (2014) Прагматика на общуването: Психологическо мислене vs. логическо мислене Епископ – Константинови четения. Том 20. Контакти и конфликти. Редактор и основател на поредицата: проф. д.и.н. Тотю Тотев; отговорен редактор: доц. д-р Надка Николова. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, с. 179–186. ISSN, електронно издание с формат интерактивен pdf: 1314–7358.// http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_20_indesign.pdf

Гецов, Антон (2014) Комуникация и манипулация Предизвикателствата на ХХI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели. Сборник доклади от VII международна конференция 8–9. ХII. 2014. Варна. Издателска къща СТЕНО – Варна, с. 27–31. ISBN 978-954-449-770-5, COBISS.BG-ID – 1270322660.

Гецов, Антон (2013) Факти и фактоиди в научния дискурс В: Проблеми на устната комуникация. Книга девета. Част І. Отговорен редактор: чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 263–280. ISBN 978–954–524–887–0, COBISS.BG-ID – 1251009764.

Гецов, Антон (2013) Към въпроса за опозицията масова комуникация – междуличностна комуникация с оглед на инструментите за манипулативно въздействие Първа международна научно-практическа интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“, организирана от катедрите по славистика и по съвременен български език на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и от катедрите по общо и сравнително-историческо езикознание и по нова и най-нова история на Башкирския държавен университет и проведена на 8.02.2012 г. Редакционна колегия: проф. дфн Стоян Буров, проф. дфн Л. А. Калимуллина и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 135–145. ISBN 978-954-524-919-8, COBISS.BG-ID – 1260422116.

Гецов, Антон (2013) Степента на манипулативност като функция от дихотомията „устна форма на речта – писмена форма на речта“ Втора международна научно-практическа конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“, организирана от катедрите по обща лингвистика и старобългаристика и по съвременен български език на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и от катедрата по общо и сравнително-историческо езикознание на Башкирския държавен университет и проведена на 26–27.09.2013 г. в Башкирския държавен университет.// Российкий гуманитарный журнал, 2013, том 2, № 4, с. 320–324. Liberal Arts in Russia 2013. Vol. 2. No. 4, 342–348. ISSN 2305–8420.// http://libartrus.com/arch/files/2013/4/_06_Getsov.pdf (4.01.2018)

Гецов, Антон (2011) Квантификацията като инструмент за скрито манипулативно въздействие Проглас. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 1, 2011, с. 140–168. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1238629604. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol20/iss1/7 >

Гецов, Антон (2011) Комуникативни стратегии и манипулация. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2011, 260 с. ISBN 978-954-400-606-8, COBISS.BG-ID –1245023972.

Гецов, Антон (2011) Към въпроса за характера на връзката между комуникативните партньори в масовата комуникация Филологически сборник ІV. В. Търново – Твер. Главен редактор: доц. д-р Багрелия Борисова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 66–72, ISBN 978-954-524-767-5, COBISS.BG-ID – 1270068452.

Гецов, Антон (2011) Популярните медии – генератор и еманация на масовата култура Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Отговорен редактор: проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 65–72, ISBN 978-954-524-810-8, COBISS.BG-ID – 1246114788.

Гецов, Антон (2010) Към въпроса за интертекстуалността в медийния дискурс Състояние и проблеми на българската ономастика 10. Посвещава се на 90-годишнината от рождението на проф. Н. Ковачев. Отговорен редактор: проф. дфн Людвиг Селимски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 548–559. ISBN 978‐619‐208‐057‐0, COBISS.BG-ID – 1283410660.// http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/BG_Onomastika_Tom%2010.pdf (6.05.2017 г.)

Гецов, Антон (2010) Към въпроса за дискредитирането на манипулативния потенциал на българската популярна преса Сб. от Осма национална конференция „Проблеми на устната комуникация“ с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. „Янтра днес“, Велико Търново, 5–6 юни 2008 г. Научна редакция: проф. д-р Христина Станева, доц. д-р Анелия Петкова, доц. д-р Мария Илиева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, книга 8, 2010, с. 83–96. ISSN 2367-8712, COBISS.BG-ID – 1232710628.

Гецов, Антон (2010) Към въпроса за същността на манипулативното въздействие в масовата комуникация Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Отговорен редактор: доц. д-р Кирил Цанков. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 241–250, ISBN 978-954-524-724-8, COBISS.BG-ID – 1234359524.

Гецов, Антон (2009) Сугестивен потенциал на псевдопозоваването в дискурса на популярната ни преса Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Хр. Станева. Отговорен редактор: проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 97–111, ISBN 978-954-524-693-7, COBISS.BG-ID – 1230259940.

Гецов, Антон (2009) Цитатът в българската популярна преса – начини на (зло)употреба Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на проф. д-р Д. Чизмаров (1920–1986). Отговорен редактор: проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 123–139, ISBN 978-954-524-674-6, COBISS.BG-ID – 1230265060.

Гецов, Антон (2009) По следите на скрития смисъл. Предпоставки и инструменти за скрито манипулативно въздействие в дискурса на българската популярна преса. Научен редактор: доц. д-р Лиляна Цонева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. 2009, 304 с. ISBN 978-954-524-707-1, COBISS.BG-ID – 1231357924.

Гецов, Антон (2009) Към въпроса за приложимостта на кооперативния принцип в масовата комуникация Проглас. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 1, 2009, с. 80–95. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1182788324. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol18/iss1/6 >

Гецов, Антон (2008) Комуникативна компетентност на адресанта като фактор в дискурса на популярната ни преса В: Сб. в чест на ХІV международен славистичен конгрес „Славистични проучвания“. Редакционна колегия: проф. дфн Николай Даскалов, доц. д-р Валентина Бонджолова, доц. д-р Венелин Грудков. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 37–57. ISBN 978-954-524-652-4, COBISS.BG-ID – 1229239268.

Гецов, Антон (2007) Интервюто – между информацията и манипулацията Филологически сборник ІІ. В. Търново – Твер. Главен редактор: доц. д-р Багрелия Борисова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“., 2007, с. 43–50, ISBN 978-954-524-609-8, COBISS.BG-ID – 1228273380.

Гецов, Антон (2007) Номинализацията в дискурса на популярната преса – от кондензация на текста към приватизация на подсъзнанието Проглас. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 2, 2007, с. 18–34. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1176433892. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol16/iss2/3 >

Гецов, Антон (2007) Дискурсът на популярната преса В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, том 34, Езикознание, кн. 2, главен редактор: проф. дфн Паисий Христов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 85–92. ISSN 0204-6369, COBISS.BG-ID – 1179666916.

Гецов, Антон (2007) Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей сп. „Проглас“. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 1, 2007, с. 212–215. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1175954916.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol16/iss1/23

Гецов, Антон (2006) Дискурсната компетентност като фактор в усвояването на българския език като чужд Езиковата политика на ЕС и европейското университетско пространство. Отговорен редактор: доц. д-р Багрелия Борисова. В. Търново: Издателство „ПИК“, 2006, с. 409–419, ISBN - 954-736-142-2; 978-954-736-142-3; 954-736-142-2; 978-954-736-142-3, COBISS.BG-ID – 1045500132.

Гецов, Антон (2006) Към въпроса за „творческите“ превъплъщения на чуждата реч в българските популярни издания Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Редакционна колегия: проф. д-р Христина Станева, доц. д-р Пенка Радева, доц. д-р Антон Гецов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 69–84, ISBN - 954-524-556-5; 978-954-524-556-5, COBISS.BG-ID - 1227006436.

Гецов, Антон (2006) Манипулативен потенциал на инициалната референция в българската популярна преса Филологический сборник Тверь – В. Търново. Отв. ред. Е. Н. Брызгалова. Тверь: Издател Алексей Ушаков, 2006, Вып. І, с. 119–125, 93-98. ISBN 5-900971-56-2.

Гецов, Антон (2005) Българският език, който (не) изучават чужденците Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Том 10. Редакционна колегия: доц. д-р Николай Колев, доц. д-р Живка Колева, доц. д-р Христо Бонджолов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 168–176, ISBN 954-775-488-2, COBISS.BG-ID – 104424317.

Гецов, Антон (2005) Езикът на пресата – глас на гражданското общество или на плебейската публичност Сб. от колоквиума по повод 70-годишнината на проф. Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Съставители: Марийка Димитрова, Людмила Иванова, Антон Гецов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 247–268. ISBN 954-524-486-0, COBISS.BG-ID – 1045356004.

Гецов, Антон (2005) Специфика на илокутивния стандарт в дискурса на популярната преса Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. Редакционна колегия: проф. дфн Станьо Георгиев, доц. д-р Кирил Цанков, доц. д-р Антон Гецов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 223–234, ISBN 954-524-485-2, COBISS.BG-ID – 1044851684.

Гецов, Антон (2004) Синтактична организация на българския песенен фолклор Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13–14 декември 2002 г. Отговорен редактор: проф. дфн Димитър Кенанов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 333–345, ISBN 954-524-410-0, COBISS.BG-ID – 1042554084.

Гецов, Антон (2001) Медийната манипулация като социокултурен феномен Българистични проучвания. Том 7. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Редакционна колегия: доц. д-р Илия Пачев, проф. д-р Петър Тодоров, доц. д-р Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 43–52, ISBN 954-736-058-2, COBISS.BG-ID – 1037804516.

Гецов, Антон (2001) За ролята на повторната номинация в „Корените“ от Васил Попов В: Писателят „Това красиво човечество“. Васил Попов. Изследвания, материали, спомени. Редколегия: проф. Иван Радев, Сава Василев. В. Търново: „Фабер“, 2001, с. 103–112. ISBN 954-775-003-8, COBISS.BG-ID – 1037284324.

Гецов, Антон (2001) Пунктуационно оформяне на периодните структури Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във В. Търново. Отговорен редактор: проф. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 129–139, ISBN 954-524-283-3, COBISS.BG-ID – 1038365412.

Гецов, Антон (2001) Чуждите думи в езика на спортната преса – начин на употреба Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във В. Търново. Отговорен редактор: проф. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 185–196, ISBN 954-524-283-3, COBISS.BG-ID – 1038365412.

Гецов, Антон (2001) Спортната преса и нейният език Езиковедски изследвания в памет на проф. Русин Русинов (1930–1998). Отговорен редактор: доц. д-р Върбан Вътов. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2001, с. 287–294, ISBN 954-775-002-X, COBISS.BG-ID – 1038215396.

Гецов, Антон (2000) Когато съкращаваме, икономисваме ли? в. „Артфорум. Месечник за култура“, бр. 35, г. ІІІ, декември 2000 г.

Гецов, Антон (2000) Езикови манипулации в спортната преса. Езикови манипулации в спортната преса. Редактор: проф. д-р Боян Байчев. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2000, 178 с. ISBN 954-9541-55-X, COBISS.BG-ID – 1036578788.

Гецов, Антон (2000) Как трябва да се изписва името на този вестник? в. „Артфорум. Месечник за култура“.

Гецов, Антон (2000) Езикът на спортната журналистика – между улицата и стадиона Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Редакционна колегия: доц. д-р Кирил Цанков; доц. д-р Стоян Буров; доц. д-р Димитър Кенанов и др.. Том 6. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, том 6, 2000, с. 65–74, ISBN 954-8709-51-1, COBISS.BG-ID – 1036115940.

Гецов, Антон (2000) Периодни структури (Период) Енциклопедия на съвременния български език. Съставители: проф. Русин Русинов; проф. Станьо Георгиев. В. Търново: Издателство „Абагар“, 2000, с. 301–302, ISBN 954-427-371-9, COBISS.BG-ID – 1035719396.

Гецов, Антон (2000) Надфразово единство (Сложно синтактично цяло) Енциклопедия на съвременния български език. Съставители: проф. Русин Русинов; проф. Станьо Георгиев. В. Търново: Издателство „Абагар“, 2000, с. 244–245, ISBN 954-427-371-9, COBISS.BG-ID – 1035719396.

Гецов, Антон (1999) За „позволеното“ и „непозволеното“ в езика на спортната преса Проглас. Главен редактор: проф. дфн Георги Данчев. Кн. 1, 1999, с. 55–73. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID –1160186340. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol13/iss1/5 >

Гецов, Антон (1998) Към въпроса за аналитизма в синтаксиса на съвременния български книжовен език Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Редакционна колегия: доц. дфн Иван Харалампиев, доц. д-р Димитър Кенанов, доц. д-р Стоян Буров и др. Том 3. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1998, с. 121–130, ISBN 954-524-192-6, COBISS.BG-ID – 1032338916.

Гецов, Антон (1997) Периодните структури в съвременния български книжовен език. Рецензенти: проф. дфн Станьо Георгиев; проф. Русин Русинов. Редактор: проф. д-р Боян Байчев. В. Търново: Издателство РИК „БИ“, 1997, 216 с. ISBN 954-90275-1-1, COBISS.BG-ID – 1032342244.

Гецов, Антон (1997) Периодните структури в съвременния български книжовен език. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ Печатна база: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, София, 1996, 34 с.

Гецов, Антон (1996) Семантико-синтактични отношения в протазиса на периодната структура Проглас. Главен редактор: проф. дфн Георги Данчев. Кн. 2, 1996, с. 81–91. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID - 1134918372. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol10/iss2/9 >

Гецов, Антон (1996) Периодните структури в съвременния български книжовен език. Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "доктор". Принт. изд. Рецензенти: проф. дфн Елена Георгиева, проф. Русин Русинов. Защитена пред СНС по езикознание. Утвърдена от ВАК с протокол № 13-9. В. Търново, София, 1996, 263 л., COBISS.BG-ID – 1262310116.

Гецов, Антон (1995) Някои наблюдения върху езика на Л. Каравелов в повестите му „Българи от старо време“ и „Мамино детенце“ В: Майстори на българското художествено слово. В помощ на обучението по български език и литература 9. клас. Съставителство и обща редакция: проф. Р. Русинов. София: „Анибус“, В. Търново: „Абагар“, 1995, с. 204–218. ISBN 954-426-121-4, COBISS.BG-ID – 1028753124.

Гецов, Антон (1995) Текстова репрезентация на периодните структури Лингвистика на текста. Редактори: Христина Станева, Гочо Гочев, Иванка Попова-Велева, Лиляна Цонева. В. Търново: РИК „БИ“ ООД, 1995, с. 69–83, ISBN 954-8709-12-0, COBISS.BG-ID – 1029553380.

Гецов, Антон (1995) Смислово-синтактични отношения между основните части на периодната структура (отношение на селекция) В: Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, том 31, кн. 2, Езикознание. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1995, с. 165–179. ISSN 0204-6369, COBISS.BG-ID – 1177343460.

Гецов, Антон (1994) Към въпроса за лингвистичния статус на периода В: Лингвистични студии. Отговорен редактор: проф. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1994, с. 271–281. ISВN 954-524-072-5, COBISS.BG-ID – 1028510692.

Гецов, Антон (1993) Юбилейна научна сесия, посветена на член-кор. на БАН проф. К. Мирчев, проф. д-р Ст. Стойков и проф. К. Попов сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. дфн Георги Данчев. Кн. 2, 1993, с. 108–111, ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1119668196.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol7/iss2/17

Гецов, Антон (1993) Към характеристиката на периода в съвременния български книжовен език Към характеристиката на периода в съвременния български книжовен език. Сб. в чест на XI международен славистичен конгрес „Славистични проучвания“. Отговорен редактор: доц. д-р Людвиг Селимски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1993, с. 48–56. ISBN 954-524-041-5, COBISS.BG-ID – 1025827044.

Гецов, Антон (1992) Наблюдения върху периода в повестите на Васил Друмев Наблюдения върху периода в повестите на Васил Друмев. – Език и литература. Списание за българска и славянска филология. Главен редактор: проф. Петър Пашов. Кн. 5, 1992, с. 55–63, ISSN 0324-1270, COBISS.BG-ID – 1152962788.

Гецов, Антон (1992) Периодът в прозата и в публицистиката на В. Друмев Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, том 28, кн. 2, Езикознание. Главен редактор: проф. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1992, с. 37–65, ISSN 0204-6369, COBISS.BG-ID – 1146552804.

Гецов, Антон (1989) Към лингвостилистичната характеристика на разказа „Бабини деветини“ от Васил Попов Към лингвостилистичната характеристика на разказа „Бабини деветини“ от Васил Попов. – Език и литература. Списание за българска и славянска филология. Главен редактор: проф. Петър Пашов. Кн. 3, 1989, с. 113–121. ISSN 0324-1270, COBISS.BG-ID – 1119634660.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/