Публикации на доц. д-р Амелия Абленова Милчева


Милчева, Амелия (2016) „Отново за емоциите в западноевропейската средновековна култура” Електронно списание LiterNet , 21.11.2016, № 11 (204) http://liternet.bg/publish30/amelia-milcheva/za-emociite.htm [Инд./Реф. в: CiteFactor]

Милчева, Амелия (2016) "За някои емоции на Ланселот във френския роман от ХIII век "Ланселот в проза" Паисиеви четения 2016, Пловдив, 10-11 ноември 2016 г., Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, Филология, том 54, кн. 1, сб. Б, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2016, с. 193-205. ISSN 0861-0029

Милчева, Амелия (2015) „Романите на Лоран Гунел и Просвещението на ХХІ век” Електронно списание LiterNet , 30.10.2015, № 10 (191) http://liternet.bg/publish30/amelia-milcheva/loran-gunel.htm [Инд./Реф. в: CiteFactor]

Милчева, Амелия (2015) „Топоси за болест и тяхната символика в няколко френски артуровски романа от ХІІ-ХІІІ в.” „Болестта в литературата. Сборник доклади от Национална научна конференция”, Бургас, 27 юни 2015 г., издателство „Либра Скорп” , Бургас, 2015, с. 129-138. ISBN 978-954-471-291-4

Милчева, Амелия (2015) „Интеркултурни взаимодействия и диалогизъм в някои романи на Лоран Гунел” Паисиеви четения 2015, Пловдив, 29-31 октомври 2015 г., Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, Филология, том 53, кн. 1, сб. Б, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2015, с. 251-262. ISSN 0861-0029

Милчева, Амелия (2013) „В началото бе Кръглата маса” Паисиеви четения 2013, Пловдив, 10-12 октомври 2013 г., Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, Филология, том 51, кн. 1, сб. В, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013, с. 169-181. ISSN 0861-0029

Милчева, Амелия (2011) Шарл Кустий „Една история на университетското плагиатство” сп. „Език и литература”, 2011, кн. 1-2, с. 202-215. Print ISSN 0324-1270

Милчева, Амелия (2011) „Самотата и иронията на Мерлин според Мишел Рио” сб. „Паисий Христов – една кариера в служба на словото”, Издателство „Faber”, В.Търново, 2011, с. 294-304. ISBN 978-954-400-472-9

Милчева, Амелия (2009) „Литературните митове за Мерлин, крал Артур и Граала – топика и оригиналност на интерпретациите в няколко текста от ХІІ-ХІІІ век” Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2009, 154 стр. ISBN 978-954-524-687-6

Милчева, Амелия (2007) „Autour de la Table Ronde et au-delà du royaume d’Arthur” „L’idée de frontière dans les littératures romanes”, Actes du Colloque international organisé par le Département d’Etudes romanes de l’Université de Sofia „Saint Clément d’Ohrid”, Sofia, 25 – 27 février 2005, Presses universitaires de Sofia „Saint Clément d’Ohrid”, Sofia, 2007, p. 78-85. ISBN 978-954-07-2514-7 [Инд./Реф. в: JSTOR]

Милчева, Амелия (2006) „Реликвите на Константинопол и Граалът – повествование в проза, достоверност и многозначност” сп. „Проглас”, 2006, кн. 2, с. 130-137.ISSN: 0861-7902 (Print) ISSN: 2367-8585 (Online) [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Милчева, Амелия (2005) „Митът за крал Артур и неговите трансформации във френския роман в проза от XIII век „Смъртта на крал Артур”“ сб. „Дни на науката’2005, СУБ – В.Търново”, Издателство „Faber”, В.Търново, 2005, с. 47-51. ISBN 10: 954-775-560-9 ISBN 13: 978-954-775-560-4

Милчева, Амелия (2004) „Вълшебното във френския роман в проза от ХІІІ век „ Търсенето на Светия Граал” сп. „Проглас”, 2000-2004, с. 59-68. ISSN: 0861-7902 (Print) ISSN: 2367-8585 (Online) [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Милчева, Амелия (2003) „Особеностите на повествованието във френския роман в проза от ХІІІ век „Смъртта на крал Артур”“ сб. „Дни на науката’2003, СУБ – В.Търново”, Издателство „Faber”, В.Търново, 2003, с. 71-74. ISBN 954-775-259-6

Милчева, Амелия (2003) „Псевдо-свещеното във френските романи в проза от XIII век „Ланселот в проза” и „Търсенето на Светия Граал“” сб. „Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език” от Научна конференция в чест на Муждународната година на езиците, В.Търново 15-17 май 2001 г., Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2003, с. 257-264. ISBN 954-524-377-5

Милчева, Амелия (2001) „Ланселот и Феята на водите - първи урок по рицарствo” сп. „Участие”, 2001, бр. 3/4, с. 42-44

Милчева, Амелия (2000) „Търсенето на Светия Граал и търсенето на нови ценности” сп. „Участие”, 2000, бр. 3/4, с. 51-52

Милчева, Амелия (1996) „Смисловите вариации на идеята за изпитанието в романа „Ланселот в проза” от ХІІІ век” сп. „Проглас”, 1996, кн. V/3, с. 77-85 ISSN: 0861-7902 (Print) ISSN: 2367-8585 (Online) [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Милчева, Амелия (1995) „Жанровата хетерогенност на „Вулгатата”” сп. „Проглас”, 1995, кн. ІV/2, с. 48-57 ISSN: 0861-7902 (Print) ISSN: 2367-8585 (Online) [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/