Публикации на доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов


Симеонов, Димитър (2020) Tourist information and regional policy In: SocioBrains – International Scientific Refereed Online Journal with Impact factor, Journal Homepage: www.sociobrains.com, Issue 68, pp 8-13, ISSN 2367-5721

Симеонов, Димитър (2020) BGS and the Contemporary Progress of the Geographical Science Towards Smart Geography. In: Nedkov S. et al. (eds) Smart Geography. 100 Years of the Bulgarian Geographical Society (EUROGEO Book Series). Springer, Cham, 13-28. ISBN 978-3-030-28190-8

Симеонов, Димитър (2020) Socio-geographic Assessment of the Quality of Life in North Central Bulgaria. In: Nedkov S. et al. (eds) Smart Geography. 100 Years of the Bulgarian Geographical Society (EUROGEO Book Series). Springer, Cham, 231-236. ISBN 978-3-030-28190-8

Симеонов, Димитър (2020) Великотърновската Алма матер по пътя на е-образованието - В: Осма национална конференция „Електронното обучение във висшите училища", Велико Търново, 2020, Ред. проф. Румяна Пейчева-Форсайт и др. София, УИ "Св. Климент Охридски", с. 118-126. ISBN: 978-954-07-5028-6.

Симеонов, Димитър (2020) Качеството на живот като елемент от общото благосъстояние на населението - В: Нучна конференция „География, геополитика и обществено развитие” в чест на 60-годишнината на проф. д. н. Атанас Дерменджиев, В. Търново, 2020

Симеонов, Димитър (2019) Географията на географа. В чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков. Поздравителен адрес. – В: Сп. "Епохи", Издание на Историческия факултет на ВТУ, том XXVII (2019), кн. 2, 367-368. ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204

Симеонов, Димитър (2018) Пространствено-корелационен анализ между съвременното висше образование и териториалните общности в България – В: Сборник с доклади от научна конференция „Регионална икономика и устойчиво развитие“, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет, Варна, 7 ноември 2017, Том 1, 623 с. Варна: Изд. „Наука и икономика”, 2018, с. 424-434, ISBN 978-954-21-0956-3. COBISS.BG-ID 1289164772

Симеонов, Димитър (2018) Динамика и пространствени измерения на професионалната реализация на медицинските кадри в България - В: ДВАНАДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“, Секция "География", Велико Търново, 2017, Ред. Николай Кънев и др. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 262-271. ISSN: 978-619-208-125-6.

Симеонов, Димитър (2018) Сравнителна характеристика на здравната инфраструктура и обслужване между България и Румъния - В: SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal. Conference with International Participation "Geography, Regional Development and Education" 3-4 November, 2017., с. 102-107. ISSN 2367-5721

Симеонов, Димитър (2018) Опит за обяснение на социологизацията в българската география - В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев, Велико Търново, Година I (XXXIII), 2017, с. 826-836, В. Търнов, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018. ISBN 2603-3534.

Симеонов, Димитър (2017) Обработка, анализ и визуализация на здравната информация - В: Пета Международна конференция „Балканите – език, история, култура“, В. Търново, 2015, Ред. Красимира Мутафова и др. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 382-389. ISSN 2535-1346 (Online) ISSN: 1314-4065 (Print) (In Bulgarian)

Симеонов, Димитър (2017) Пространствени изменения на здравната инфраструктура в България – В: Сб. Четвърта международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”, В. Търново, 2015, Ред. Красимира Мутафова и др. В. Търново: Изд. „Ивис“, 2017, с. 456-466, ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1239059172

Симеонов, Димитър (2017) Съвременни социално-икономически измерения на търговските отношения между България и Румъния – В: ДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“, Секция "География", В. Търново, 6 ноември, 2015, т. 10, с. 285-296. [Електронен ресурс], Ред. Николай Кънев, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, ISBN 978-619-208-104-1. COBISS.BG-ID 1283396068

Симеонов, Димитър (2016) Contemporary Educational Potencial of the Regional Development and Geoeconomics Degree at the „St. st. Cyril and st. Methodius“ University of Veliko Tarnovo (съавтор) – В: Fourth Romanian-Bulgarian-Nungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border. Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin-Bulgaria, 15-17 September 2016. Editor in chief: Nelly Hristova. Vidin-Bulgaria: Tip-top press, 2016, p.127-129. ISBN 978-954-723-179-5. COBISS.BG-ID 1279657700

Симеонов, Димитър (2015) Функционална категоризация на административно-териториалните единици – теоретико-методологически аспекти – В: Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Секция Исторически факултет. В. Търново, 18-20 май 2013. Ред. Б. Борисов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 199-218., ISBN: 978-619-208-002-0. COBISS.BG-ID 1274198756

Симеонов, Димитър (2014) География на общественото здраве в България. Социални аспекти Варна: Изд. „СТИКЕРИ-БЕ”, 2014, 204 с. ISBN 978-619-90173-1-9. COBISS 1280255460

Симеонов, Димитър (2014) Информационно осигуряване на социално-географските изследвания за общественото здраве в България – В: Сборник научни трудове от Втора международна научна конференция: “Географски науки и образование”, Шумен 1-2 ноември 2013. Ред. Стела Дерменджиева и др. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2014, с. 143-147. ISBN 978-954-557-856-8. COBISS.BG-ID 1267189476

Симеонов, Димитър (2014) Приложение на регионалния подход в географското изучаване на престъпността в област Велико Търново Приложение на регионалния подход в географското изучаване на престъпността в област Велико Търново. – В: Сборник научни трудове от Втора международна научна конференция: “Географски науки и образование”, Шумен, 1-2 ноември 2013. Ред. Стела Дерменджиева и др. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2014, с. 160-164. ISBN 978-954-557-856-8. COBISS.BG-ID 1267189476

Симеонов, Димитър (2014) Демографското застаряване на населението в България и неговото отражение върху общественото здраве – В: Сб. 30 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“: доклади от международна конференция, 28-29 ноември 2014 г.“. В. Търново, Ред. Стела Дерменджиева, В. Търново: Изд. „Ивис“, 2014, с. 170-181. ISBN 978-954-2968-96-2. COBISS.BG-ID 1269208036

Симеонов, Димитър (2014) Селищната мрежа в област Велико Търново – особености, йерархия, обвързаност – В: АЛМАНАХ – 30 ГОДИНИ КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2014, Ред. Атанас Дерменджиев и др. В. Търново: Изд. „АБАГАР“, Рекламна къща „ДизАрт“, 2014, с. 316-333. ISBN 978-619-168-104-4. COBISS.BG-ID 1272335844

Симеонов, Димитър (2013) Географски поглед върху административно-териториалните промени на областно ниво (по примера на област Велико Търново) – В: Сб. Трета международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”, В. Търново, 2011, Ред. Красимира Мутафова и др. В. Търново: Изд. „Ивис“, 2013, с. 559-570. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1239059172

Симеонов, Димитър (2013) Социално-географски измерения на съвременното висше образование в България – В: Сб. Трета научна конференция на тема: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, 16.11.2012, В. Търново, Ред. Стела Дерменджиева и др. В. Търново: Изд. „Ивис“, 2013, с. 196-206. ISBN 978-954-2968-55-9. COBISS.BG-ID 1262839780

Симеонов, Димитър (2013) Пространствени аспекти при функционалния анализ за изучаване на териториалните общности – В: Сборник “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2011, Ред. Борис Борисов и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, том. 6, с. 414-422. ISSN 2603-3895. COBISS.BG-ID 1291594724

Симеонов, Димитър (2012) Географският подход в изследванията за образователната система във Великотърновска област – В: Сб. “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа: втора научна конференция с международно участие по повод 80-годишния юбилей на акад. Тодор Николов”, В. Търново, 2011, Ред. Стела Дерменджиева и др. В. Търново: Изд. „Ивис“, 2012, с. 123-130. ISBN 978-954-2968-13-9. COBISS.BG-ID 1249106660

Симеонов, Димитър (2012) Географски аспекти на общественото здраве (по примера на област Велико Търново) – В: Сборник научни трудове от международна научна конференция: “Географски науки и образование”, Шумен, 19-20 октомври 2012. Ред. Тодор Николов и др. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2012, с. 187-193. ISBN 978-954-577-653-3. COBISS.BG-ID 1254408932

Симеонов, Димитър (2012) Социогеографска оценка на качеството на живот във Великотърновска област – В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. 5. Научна конференция 27 октомври 2010 г. в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов, В. Търново, 2010, Ред. Борис Борисов и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, с. 562-572. ISBN 978-954-524-844-3. COBISS.BG-ID 1267158500

Симеонов, Димитър (2011) География – учебно помагало за ДЗИ по География и икономика (съавтор) София., Изд., “Сиела”, 2011, 267 с. ISBN 978-954-28-782-7. COBISS.BG-ID 1245902308

Симеонов, Димитър (2011) Projecção geográfica da pobreza e da disparidade de rendimentos no distrito de Veliko Tarnovo (съавтор) VІ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, Porto, 2011.

Симеонов, Димитър (2010) Възможности за интегриране на българското земеделие в европейския съюз и опитът на Португалия (съавтор) – В: Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Отрасловото многообразие – условие за устойчивото развитие на селските райони“, 12-14 ноември 2009 г. Висше училище “Земеделски колеж” – Пловдив, филиал Велико Търново, 2009, В. Търново: Изд. "Фабер", 2010, с. 191-201. ISBN 978-954-9498-57-8. COBISS.BG-ID 1251385316

Симеонов, Димитър (2010) Геодемографски особености на естественото движение на населението във Великотърновска област – В: Сб. Научна конференция на тема: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, 27.11. 2010, В. Търнов, Ред. Атанас Дерменджиев и др. В. Търново: Изд. „Ивис“, 2010, с. 167-158. ISBN 978-954-8387-84-2. COBISS.BG-ID 1239721444

Симеонов, Димитър (2009) География на населението /общ курс/ (съавтор) В. Търново: УИ. „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 2013, 143 с. ISBN 978-954-524-702-6 COBISS.BG-ID 1230312676

Симеонов, Димитър (2009) Проблемы общественой географии в Болгарии (съавтор) XV Кирилло-Мефодиевские чтения. Изд. “Универсум”, Смоленск, 2009., с. 34-40

Симеонов, Димитър (2009) Фактори, особености и проблеми на териториалното устройството на населените места в България – В: Сб. “България, земя на блажени ...” – международна конференция в памет на проф. д.и.н Йордан Андреев, В. Търново, 29-30 октомври 2009, Ред. Иван Лазаров и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 708-716. ISBN 978-954-8387-55-2. COBISS.BG-ID 1230538724

Симеонов, Димитър (2009) Аспекти на демографските процеси в България след 1989 година – В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2008, Ред. Димитър Димитров и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, том. 3, с. 511-520. ISBN 978-954-524-713-2. COBISS.BG-ID 1267151076

Симеонов, Димитър (2009) Градовете на България (от София до Мелник): най-важното за 253 града, физикогеографски и стопански характеристики, демографски показатели и тенденции/ (съавтор) Изд. „Ковачев“, 2009, 302 с. ISBN 978-954-8775-93-9. COBISS.BG-ID 1233460452

Симеонов, Димитър (2008) Современные тенденции в развитии болгарского туризма (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 271-276

Симеонов, Димитър (2008) Европейские культурные столицы – новые возможности для развития туризма (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 158-164

Симеонов, Димитър (2008) The geography of a Cross-Road – the EU, Bulgaria and Bsec (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 120-124

Симеонов, Димитър (2008) Кадастърът на туристическите ресурси (по примера на област Велико Търново) – необходим инструмент за оценка, планиране и прогнозиране развитието на туризма – В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2007, Ред. Димитър Димитров и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, том. 2, с. 322-330. ISBN 978-954-524-660-9. COBISS.BG-ID 1228475620

Симеонов, Димитър (2007) Градски екскурзовод /учебно пособие/ (съавтор) Изд., “Фабер”, Велико Търново, 2007, 132 с. ISBN 978-954-775-714-7

Симеонов, Димитър (2007) Великотърновска област: Исторически обекти и забележителности. (съавтор) В. Търново: Изд. "Бойка", 2007, 83 с. ISBN 978-954-9689-43-3 COBISS.BG-ID 1227540196

Симеонов, Димитър (2007) Регионални различия в селските райони с планински селища (съавтор) Регионални различия в селските райони с планински селища. / Галин Петров – В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2006, Ред. Стела Дерменджиева и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, том. 1, с. 215-228. ISBN 978-954-524-586-2. COBISS.BG-ID 1228475620

Симеонов, Димитър (2006) The tourist information (indexes, sources and methods) – a necessary element of the regional development В: Сб. "Туризм и региональное развитие", Смоленск, 2006., с. 11-15

Симеонов, Димитър (2006) Аспекти на информационното осигуряване на икономгеографските изследвания (съавтор) – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2006, том. XVI B6, Природни науки, с. 66-75. ISSN 1311-834X. COBISS.BG-ID 1120882916

Симеонов, Димитър (2006) Към комплексно-климатичния анализ на Централна Северна България – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2006, том. XVI B6, Природни науки, с. 84-96. ISSN 1311-834X. COBISS.BG-ID 1120882916

Симеонов, Димитър (2005) Селските райони в Габровска област – В: Юбилеен сборник “Приносът на историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование”, В. Търново, 2003. Ред. Стела Дерменджиева и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 347-355. ISBN 954-524-453-4. COBISS.BG-ID 1043815652

Симеонов, Димитър (2004) Състояние на аграрното стопанство и предизвикателства пред аграрната политика на България – В: Сб. Научна конференция “България и Европа – традиции и съвременност”, В. Търново, 2003, Ред. Иван Харалампиев и др. В. Търново: Изд. „Фабер“, 2004, с. 22-28. ISBN 954-775-331-2. COBISS.BG-ID 1042478308

Симеонов, Димитър (2004) Recreation and tourist resources in Veliko Turnovo district (съавтор) В: Сб. "Туризм и региональное развитие", Смоленск, 2004., с. 33-38

Симеонов, Димитър (2003) Регионални различия в развитието на аграрното стопанство на Търговищка област – В: Сб. Юбилейна научна конференция „Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, Научни трудове, кн. №73-І, В. Търново, 2003, В. Търново: Изд. Нац. воен. унив. „В. Левски“, 2003, с. 303-306, ISSN 1313-8553. COBISS.BG-ID 1119810532

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/