Публикации на доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов


Симеонов, Димитър (2018) Пространствено-корелационен анализ между съвременното висше образование и териториалните общности в България В: Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически институт - Варна 10 ноември 2017 на тема "Регионална икономика и устойчиво развитие". Том 1, Изд. "Наука и икономика", Икномически университет - Варна, с. 424-434, 2018. ISBN 978-954-21-0956-3

Симеонов, Димитър (2018) Динамика и пространствени измерения на професионалната реализация на медицинските кадри в България В: ДВАНАДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“, Секция "География", Велико Търново, 2017., с. 262-271. ISSN: 978-619-208-125-6

Симеонов, Димитър (2018) Социогеографски измерения на членството на България в Организацията за черноморско икономическо сътрудничество Международна научна конференция IX Дриновски четения, "Черно море контактна причерноморска зона на цивилизация и култура", Харков, 2018,

Симеонов, Димитър (2018) Географски бележки за новата регионална подялба на България В: ТРИНАДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“, Секция "География", Велико Търново, 2018

Симеонов, Димитър (2018) Socio-geographic assessment of the quality of life in North Central Bulgaria

Симеонов, Димитър (2018) Сравнителна характеристика на здравната инфраструктура и обслужване между България и Румъния В: SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal. Conference with International Participation "Geography, Regional Development and Education" 3-4 November, 2017., с. 102-107. ISSN 2367-5721

Симеонов, Димитър (2018) Опит за обяснение на социологизацията в българската география В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев, Велико Търново, Година I (XXXIII), 2017, с. 826-836, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018. ISBN 2603-3534

Симеонов, Димитър (2017) Обработка, анализ и визуализация на здравната информация В: Пета Международна конференция „Балканите – език, история, култура“, В. Търново, 2015., с. 382-389. ISSN: 2535-1346

Симеонов, Димитър (2017) Съвременни социално-икономически измерения на търговските отношения между България и Румъния В: ДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“, Секция "География", Велико Търново, 2015., с. 285-296. ISBN: 978-619-208-104-1

Симеонов, Димитър (2016) Contemporary Educational Potencial of the Regional Development and Geoeconomics Degree at the „St. st. Cyril and st. Methodius“ University of Veliko Tarnovo (съавтор) Fourth Romanian-Bulgarian-Nungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border. Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin-Bulgaria, 15-17 September 2016. Editor in chief: Nelly Hristova. Vidin-Bulgaria: Tip-top press, 2016, p.127-129. ISBN 978-954-723-179-5

Симеонов, Димитър (2015) Функционална категоризация на административно-териториалните единици – теоретико-методологически аспекти В: Сб. “50 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, секция: Исторически факултет, Велико Търново, 10 май 2013, с. 199-2018. ISBN 978-619-208-002-0

Симеонов, Димитър (2015) Пространствени изменения на здравната инфраструктура в България В: Сб. Четвърта международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”, В. Търново, Изд. „ИВИС“, Велико Търново, с. 456 - 466, ISSN: 1314-4065

Симеонов, Димитър (2014) География на общественото здраве в България. Социални аспекти Изд. „СТИКЕРИ-БЕ”, Варна, 2014, 204 с. ISBN 978-619-90173-1-9

Симеонов, Димитър (2014) Демографското застаряване на населението в България и неговото отражение върху общественото здраве В: Сб. "30 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, 2014., с. 170-181. ISBN 978-954-2968-96-2

Симеонов, Димитър (2014) Селищната мрежа в област Велико Търново – особености, йерархия, обвързаност В: АЛМАНАХ – 30 ГОДИНИ КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Изд. „АБАГАР“, Рекламна къща „ДизАрт“, В. Търново, 2014., с. 316-333. ISBN 978-619-168-104-4

Симеонов, Димитър (2013) Географски поглед върху административно-териториалните промени на областно ниво (по примера на област Велико Търново) В: Сб. Трета международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”, В. Търново, 2011., с. 559-570. ISSN: 1314-4065

Симеонов, Димитър (2013) Информационно осигуряване на социално-географските изследвания за общественото здраве в България В: Сб. Международна научна конференция: “Географски науки и образование”, Шумен, 2013., с. 143-147. ISBN 978-954-557-856-8

Симеонов, Димитър (2013) Приложение на регионалния подход в географското изучаване на престъпността в област Велико Търново В: Международна научна конференция: “Географски науки и образование”, Шумен, 2013., с. 160-164. ISBN 978-954-557-856-8

Симеонов, Димитър (2012) Социално-географски измерения на съвременното висше образование в България В: Сб. Трета научна конференция на тема: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Изд. "Ивис", В. Търново, 2012., с. 196-206. ISBN 978-954-2968-55-9

Симеонов, Димитър (2012) Географски аспекти на общественото здраве (по примера на област Велико Търново) В: Сб. Международна научна конференция: “Географски науки и образование”, Шумен, 2012., с. 187-193. ISBN 978-954-557-653-3

Симеонов, Димитър (2011) Projecção geográfica da pobreza e da disparidade de rendimentos no distrito de Veliko Tarnovo (съавтор) VІ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, Porto, 2011.

Симеонов, Димитър (2011) Пространствени аспекти при функционалния анализ за изучаване на териториалните общности В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2011., с. 414-422. ISBN 978-954-524-930-3

Симеонов, Димитър (2011) Географският подход в изследванията за образователната система във Великотърновска област В: Сб. Втора научна конференция на тема: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Изд. "Ивис", В. Търново, 2011., с. 123-130. ISBN 978-954-2968-13-9

Симеонов, Димитър (2011) География – учебно помагало за ДЗИ по География и икономика (съавтор) София., Изд., “Сиела”, 2011, 268 с. ISBN 978-954-28-782-7

Симеонов, Димитър (2010) Социогеографска оценка на качеството на живот във Великотърновска област В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2010., с. 562-572. ISBN 978-954-524-844-3

Симеонов, Димитър (2010) Геодемографски особености на естественото движение на населението във Великотърновска област В: Сб. Научна конференция на тема: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Изд. "Ивис", В. Търново, 2010., с. 167-158. ISBN 978-954-8387-84-2

Симеонов, Димитър (2009) География на населението /общ курс/ (съавтор) Изд., “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 2013, 143 с. ISBN 978-954-524-702-6

Симеонов, Димитър (2009) Градовете на България /от София до Мелник/ (съавтор) Изд., “Ковачев”, Силистра, 2009, 302 с. ISBN 978-954-8775-93-9

Симеонов, Димитър (2009) Аспекти на демографските процеси в България след 1989 година В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2008., с. 512-52. ISBN: 978-954-524-713-2

Симеонов, Димитър (2009) Проблемы общественой географии в Болгарии (съавтор) XV Кирилло-Мефодиевские чтения. Изд. “Универсум”, Смоленск, 2009., с. 34-40

Симеонов, Димитър (2009) Фактори, особености и проблеми на териториалното устройството на населените места в България В: Сб. “България, земя на блажени ...” – международна конференция в памет на проф. д.и.н Йордан Андреев, В. Търново, 2009., с. 708-716. ISBN 978-954-524-776-7

Симеонов, Димитър (2009) Възможности за интегриране на българското земеделие в европейския съюз и опитът на Португалия (съавтор) В: Сб. “Международна научна-практическа конференция /Отрасловото многообразие – условие за устойчиво развитие на селските райони/”, Висше училище “Земеделски колеж” – клон В. Търново, 2009., с. 191-201. ISBN 978-954-9498-57-8

Симеонов, Димитър (2008) Современные тенденции в развитии болгарского туризма (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 271-276

Симеонов, Димитър (2008) Европейские культурные столицы – новые возможности для развития туризма (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 158-164

Симеонов, Димитър (2008) The geography of a Cross-Road – the EU, Bulgaria and Bsec (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 120-124

Симеонов, Димитър (2007) Област Велико Търново /География, туристически обекти и забележителности/ (съавтор) Изд., “Фабер”, Велико Търново, 2007, 135 с. ISBN 978-954-775-816-2

Симеонов, Димитър (2007) Кадастърът на туристическите ресурси (по примера на област Велико Търново) – необходим инструмент за оценка, планиране и прогнозиране развитието на туризма В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2007., с. 322-330. ISBN 978-954-524-660-9

Симеонов, Димитър (2007) Градски екскурзовод /учебно пособие/ (съавтор) Изд., “Фабер”, Велико Търново, 2007, 132 с. ISBN 978-954-775-714-7

Симеонов, Димитър (2006) Регионални различия в селските райони с планински селища (съавтор) В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2006., с. 215-228. ISBN 978-954-524-586-2

Симеонов, Димитър (2006) The tourist information (indexes, sources and methods) – a necessary element of the regional development В: Сб. "Туризм и региональное развитие", Смоленск, 2006., с. 11-15

Симеонов, Димитър (2005) Аспекти на информационното осигуряване на икономгеографските изследвания (съавтор) В: Сб. “Природни науки 2005”, Шумен, 2005., с. 66-75. ISSN: 1311-834X

Симеонов, Димитър (2005) Към комплексно-климатичния анализ на Централна Северна България В: Сб. “Природни науки 2005”, Шумен, 2005., с. 66-75. ISSN: 1311-834X

Симеонов, Димитър (2004) Recreation and tourist resources in Veliko Turnovo district (съавтор) В: Сб. "Туризм и региональное развитие", Смоленск, 2004., с. 33-38

Симеонов, Димитър (2003) Регионални различия в развитието на аграрното стопанство на Търговищка област В: Сб. Юбилейна научна конференция „Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, Научни трудове, кн. №73-І, В. Търново, 2003., с. 303-306, ISSN 0861-0312

Симеонов, Димитър (2003) Състояние на аграрното стопанство и предизвикателства пред аграрната политика на България В: Сб. Научна конференция “България и Европа – традиции и съвременност”, В. Търново, 2003., с. 22-28. ISBN 978-775-331-2

Симеонов, Димитър (2003) Селските райони в Габровска област В: Юбилеен сборник “Приносът на историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование”, В. Търново, 2003., с. 347-355. ISBN 954-524-453-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/