Публикации на ас. Николина Христова Петрова


Петрова, Николина (2010) Ролята на жилищната сграда в романа на Жорж Перек "Животът - начин на употреба" Проглас кн.1, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Петрова, Николина (2000) Les deux faces de la personne créatrice de Maurice Carême. Analyse textuelle de l'aspect romanesque de l'oeuvre de Carême. Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Университетско издателство. "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Петрова, Николина (1995) "Мемоарите на Адриан" или свободата на античната съдба. Научни трудове, книжка 36, ВВОУ "Васил Левски"

Петрова, Николина (1993) Проблеми на идентификацията на личността в индустриалното общество, отразени в романа на Жорж Перек "Вещите". Научни трудове, книжка 28, ВВОУ "Васил Левски", Юбилейна научна сесия "80 години от балканската война"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/