Публикации на проф. д-р Иван Гатев Марков


Марков, Иван (2018) PROGRAM “ERASMUS+” AND THE OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL TOURISM International Scientific Conference „THE CULTURAL CORRIDORS OF SOUTHEASTERN EUROPE: CULTURAL TOURISM WITHOUT BOUNDARIES”, Santorini, Greece. Publisher: Neofit Rilski Publishing House, SWU “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, 2018, ISBN 978-954-00-0176-0 – CD, р. 190-196.

Марков, Иван (2018) ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА БАЛЧИК Черноморски туристически форум, Черноморският регион – дестинация за устойчиви туристически продукти, СЛАВЕНА, ВАРНА,2018,с.54-59, ISBN 978-619-190-122-7

Марков, Иван (2018) ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО Туризъм и иновации, Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм – Варна, с. 575, Изд.“ Наука и икономика“ ИУ – Варна 2018, с.128-139,ISBN 978-954-21-0973-0. ,

Марков, Иван (2018) Социално-икономическото райониране: от теоретичните постановки до практическата реализация ,. Book of Abstracts of the International scientific and practical conference BULGARIA OF REGIONS‘2018,Conference topic’2018, Socio-economic zoning: traditions, contemporary state and problems 19 – 21 October 2018, University of agribusiness and rural development,Plovdiv, Bulgaria, с.25-26, ISBN 978-619-203-231-9 (on-line) http://uard.bg/bg/pages/view/409 http://uard.bg/files/custom_files/files/Conference_2018/Conference_19-21_10_18_Book_of_Abstracts_publishing.pdf

Марков, Иван (2017) Марков,Ив.,Маринов,С. и др. Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. Актуализирана версия 2017.Министерство на туризма 2017. http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti

Марков, Иван (2017) Заплахите пред екотуризма в България Сборник доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм- Бургас, Бургас, 2017,Издателство ФЛАТ ISBN 978-619-7125-34-4

Марков, Иван (2017) Възможности за развитие на алтернативен туризъм в Трявна В:Сб.“МЕСТНАТА идентичност и глобалният туризъм“: Черноморски туристически форум, Варна 2017. ‐ Варна: Славена, 2017.с. 55-64,ISBN 978‐619‐190‐090‐9

Марков, Иван (2017) ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE TOURIST POTENTIAL OF SEVLIEVO MUNICIPALITY InternationalScientificConference " CONTEMPORARY TOURISM - TRADITIONS AND INOVATIONS 2017,"Университетско издателство " Св. Климент Охридски",с.285-293, ISBN 978-954-07-4327

Марков, Иван (2016) TOURISM POTENTIAL OF TRANSPORTCORRIDOR NO. 9, Международна научна конференция “Културен коридор Западен трансбалкански път – културен туризъм без граници” 29.09.2016 – 03.10.2016, Метеора – о-в Лефкада, Гърция, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”с. 144-148, ISBN 978-954-300-158-3.

Марков, Иван (2016) СЕКС ТУРИЗМЪТ – ОТ САНТИМЕНТА ДО ДЪЛГА НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том LХ, кн. 1, 2016 г. КРЪГЛА МАСА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ 3–4 юни 2016, Пловдив Главен редактор Проф. д-р Щелияна Калинова Отговорен редактор Таня Цветковска Редактиране на английските резюмета Ваня Симеонова Формат 32/70х100 Печатни коли 23,75 Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, 2016 http://nauchnitrudove.au-plovdiv.bg/ ISSN 1312-6318 (Print) ISSN 2367-5845 (Online)

Марков, Иван (2016) География на туризма (Tуристическо райониране) Фабер, В.Търновo,215 с. ISBN 978-619-00-0530. . COBISS.BG-ID 1276669668

Марков, Иван (2016) Виненият туризъм - възможност за разнообразяване на туристическия продукт Юбилеен сборник проф.д-р Бояджиев, С., Парадигма, 2016,с.267-278, ISBN 978-954-326-273-1.

Марков, Иван (2016) Вино и туризъм Национална научна конференция с международно участие” Виното- история и вдъхновение” Русе 2016.,Изд. Регионална библиотека " Любен Каравелов", Русе, с. 29-39, ISBN 978-954-91511-9-0. …

Марков, Иван (2016) Възможности за развитие на балнеолечебен туризъм в Туристически район Стара планина В Сб. БЪЛГАРИЯ ‐ туристическа дестинация за четири сезона: Черноморски туристически форум Варна 2016. ‐ Варна: ИК Стено, 2016. с. 131-138, 978‐954‐449‐889‐4

Марков, Иван (2015) Туристически район Стара планина – потенциал за развитие, ТУРИЗМЪТ в епохата на трансформация: сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически унив. ‐ Варна. ‐ Варна: Наука и икономика ИУ, 2015. с.842-850, 978‐954‐21‐0864‐1.

Марков, Иван (2015) Туристически ресурси Пловдив, АСТАРТА, 2015, 390 с., ISBN 978-954-350-071-1, .COBISS.BG-ID 1272309220

Марков, Иван (2015) CULTURAL TOURISM:FROM THEORY TO PRACTICAL ACTIONS, Международна научна конференция“Културен коридор Виа Адриатика – културен туризъм без граници”15.10.2015 – 19.10.2015, Трогир, Хърватска, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”с.74-81,ISBN 978-954-00-0008-4.

Марков, Иван (2015) Културно-историческиште обекти – основен ресурс за развитието на туризма във Великотърновска област В: Сб. „Регионалните културно исторически продукти на България- единни в многообразието“, Черноморски туристически форум,Изд.” Славена”, Варна,.с 126-135, ISBN 978-619-190-040-4.

Марков, Иван (2015) География на туризма В.Търново, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Изд. Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив, 2015, 215 с. ISBN 978-954-9498-85-1. COBISS.BG-ID 1272309220

Марков, Иван (2014) VITICULTURAL MICROREGIONALISATION AS A RESOURCE FOR QUALITY WINE PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF WINE TOURISM (The example of Southwestern statistical region), Международен туристически форум „ СПА и ВИНО”, 16-20.10. 2014г..о-в Корфу, Гърция, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”с.11-13, 978-954--680-954-4.

Марков, Иван (2014) Туристическа регионализация на археологическите обекти в България, В:Сб. “Историкоархеологически туризъм ‐ наследство с перспектива“: Черноморски туристически форум, Варна 2014. ‐ Варна: Славена, 2014.с.75-83, ISBN 978‐619‐190‐006‐0

Марков, Иван (2014) Аграрните клъстери Международна научна конференция по повод 30 години катедра “ География“ във Великотърновски университет „ Св.св. Кирил и Методий“,28-29 ноември 2014г. В. Търново, 2014.Изд ИВИС, с.164-170. ISBN 978-954-2968-96-2.

Марков, Иван (2014) Алтернативни видове туризъм . ВУ „Земеделски колеж”, Център за дистанционно обучение, Изд. Център за евроинтеграция и култура при ВУ „Земеделски колеж” - Пловдив, В.Търново, 2010, 128 с. ISBN 978-954-9498-53-0. COBISS.BG-ID 1233977828

Марков, Иван (2013) География и икономика за 12 клас : профилирана подготовка , 2013, [2.] прераб. изд. : Просвета, 2013 (София : ПК "Д. Благоев"),268 с. : с ил. ISBN 978-954-01-2828-3 : COBISS.BG-ID 1262755044.

Марков, Иван (2013) .Регионални неравновесия в развитието на хотелската суперструктура в Северозападния статистически район В Сб. Доклади от МНК,“ Отговорен туризъм 2020“, Варна 2013 г. Изд.« Наука и икономика «, ИУ – Варна, 2013 с. 244 – 252, ISBN 978-954-21-0665-4

Марков, Иван (2013) Регионална икономика (електронно мултимедийно помагало (учебник) по проект ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР ISBN 978-619-7048-84-1,ВУАРР,Пловдив.

Марков, Иван (2013) Защитените територии като ресурс за развитие на туризма във Великотърновска област Сб. „EКО туризмът ‐ нашето зелено бъдеще“: Черноморски туристически форум, Варна, 2013. ‐ Варна: Славена, 2013. с.133-140, 978‐954‐579‐985‐3

Марков, Иван (2012) Териториално развитие на лозарството в България. Пловдив, АСТАРТА, 254 с. ISBN 978-954-350-133-5

Марков, Иван (2012) Туризмът в плановите документи на Кърджалийска област . Научна конференция„Традиции и приемственост: 50 години полувисше и висше образование в Източните и Западните Родопи”, Кърджали, 2010, Сб. Доклади, том IV,Туризъм, Администрация и управление, ред. Щерева, Д., ФАБЕР, 2012, с. 63-71. ISBN 978-954-400-653-2

Марков, Иван (2012) Вонеща вода .-В:Сб. „Здравният туризъм.: стратегическия потенциал на България “ Черноморски туристически форум, Варна 2012. ‐ Варна: Славена, 2012, с.51-59, ISBN. 978‐954‐579‐945‐7

Марков, Иван (2012) Междинната оценка като фактор за усъвършенстване на плановите стратегически документи (на примера на област Сливен). Научна конференция на Исторически факултет - 27 октомври 2010 „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том V, В. Търново, ред. Борисов,Б.,УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 530-548. ISBN 978-954-524-844-3

Марков, Иван (2012) Териториално развитие на лозарството: традиции, култура, съвременност Втора научна конференция „Mеждукултурният диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново,2012. Ред. Дерменджиева., изд. ИВИС, Велико Търново 2012, с. 229-237. ISBN 978-954-2968-13-9

Марков, Иван (2012) „Регионална икономика“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, 2012. ISBN 978-954-9498-97-4 Пловдив

Марков, Иван (2011) Анализа и оценката на туристическите ресурси – основен елемент на регионалния туристически продукт. Научно-практическа конференция на Исторически факултет „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, 2009, том IV, В. Търново, ред. доц. д-р Ив. Лазаров, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 730-735, ISSN: 978-619-208-125-6

Марков, Иван (2011) Възможности за развитие на алтернативен туризъм в община Омуртаг, Научно-приложна конференция с международно участие, „Възможности и проблеми за развитието на алтернативните форми на туризъм в малките населени места”, Сб. Доклади, АИ при Център за евроинтеграция и култура на ВУЗК, Пловдив, 2011, с. 275-282. . ISBN 978-954-9498-62-2

Марков, Иван (2011) Възможности за удължаване на туристическия сезон чрез спортен туризъм, според опита на ваканционен клуб „Русалка” СПОРТНИЯТ туризъм: възможност за удължаване на туристическия сезон: Черноморски туристически форум, Варна, 29.09 ‐ 01.10. 2011. ‐ Варна: Славена, 2011. с. 129-134. 978‐954‐579‐906‐8 . COBISS.BG-ID 1239917028

Марков, Иван (2011) Местните стратегии за развитие, ефективна форма за използване на потенциала на територията (на примера на общините Елхово-Болярово). Научна конференция 29-31 октомври 2009 „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том IV, В. Търново, ред. Доц. д-р Ив. Лазаров, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 717- 729.ISBN 978-954-524-776-7

Марков, Иван (2011) Райониране на туризма в България: същност, цели, пространствена структура и политики. В: Сборник статии „Туризмът и предизвикателствата в условията на икономическа криза“, ред. Алексиева,С.,, изд. на НБУ, С., 2011. с. 89-100. ISBN 978-954-535-6421.

Марков, Иван (2011) Възможности за развитие на винения туризъм в Северния централен статистически район. Предизвикателствата пред туризма през XXI век. Юбилейна научна конференция с международно участие УНСС, София 11.11. 2011 г Сб. с научни доклади (том първи), С., Авангард Прима, 2011, с. 128-137. ISBN 978-954-323-905-4

Марков, Иван (2010) География на туризма. В.Търново, ВУ „Земеделски колеж”, Център за дстанционно обучение, Изд. Център за евроинтеграция и култура при ВУ „Земеделски колеж” - Пловдив, 2010, 163 с. ISBN 978-954-9498-46-2.

Марков, Иван (2010) Общата селскостопанска политика и новата парадигма за развитие на селските райони. Научна конференция „Междукултурният диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, 27.11.2010.г - В. Търново, ред.Дерменджиева,С., изд.ИВИС, Велико Търново 2010, с. 147-158.ISBN 978-954-8387-84-2

Марков, Иван (2010) Великата лавра „Свети Четиридесет мъченици”. В: Сб. „КУЛТУРНИЯТ туризъм ‐ бъдещето на България“:Черноморски туристически форум, Варна 2010. ‐ Варна: Славена, 2010. с . 99-107 , 978‐954‐579‐852‐8

Марков, Иван (2010) Възможности за развитие на деловия туризъм в Северен централен район. Научна конференция посветена на 45 годишнината от създаване на специалност „Туризъм“, Варна 25 юни 2010, Сборник доклади „Алтернативи за развитие на съвременния туризъм”, Изд. „Наука и икономика” ИУ, Варна, 2010, с. 117 – 125 , ISBN 978-954-210463-6.

Марков, Иван (2010) Алтернативни видове туризъм. . ВУ „Земеделски колеж”, Център за дистанционно обучение, Изд. Център за евроинтеграция и култура при ВУ „Земеделски колеж” - Пловдив, В.Търново, 2010, 128 с. ISBN 978-954-9498-53-0. COBISS.BG-ID 1233977828

Марков, Иван (2010) Регионални различия в развитието на туризма в България (хотелска суперструктура) В: Сборник доклади от Научно-практическа конференция на Висше училище „Земеделски колеж” – В. Търново 2010, Ред. Проф. дин Иван Кънчев, ФАБЕР, 2010, с. 244-250. ISBN 978-954-94-98-57-8.

Марков, Иван (2009) Туристически ресурси В.Търново, ВУ „Земеделски колеж”, Център за дстанционно обучение, Изд. Център за евроинтеграция и култура при ВУ „Земеделски колеж” - Пловдив, 2009, 224 с. ISBN 978-954-9498-33-2.

Марков, Иван (2009) Виненият туризъм, същност и основни форми на проявление. Научна конференция, 31 октомври 2008.В.Търново, „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том III, ред. доц. д-р Димитров В. Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2009, с. 465-471.ISBN 978-954524-713-2.

Марков, Иван (2009) Виненият туризъм – същност и форми на проявление. В: Сб. „Винен туризъм- традиция и съвременност.“ Черноморски туристически форум. Варна 2009.- Варна, Славена, 2009,с 60-71, 978‐954‐579‐805‐4 COBISS.BG-ID 123187862

Марков, Иван (2008) Манастирите и съвременният българин. В сб.”РЕЛИГИОЗНИЯТ туризъм: манастирите ‐ носители на българската духовност“: Черноморски туристически форум, Варна 2008. ‐ Варна: Славена, 2008.с.56-66. 978954‐579‐COBISS.BG-ID 1228893924748‐4

Марков, Иван (2008) Туристически ресурси В.Търново, АСТАРТА, 2008, 476 с., ISBN 978-954-350-071-1.COBISS.BG-ID 1272309220

Марков, Иван (2008) Program “LIDER” – opportunities and practices. . Научна конференция, 31 октомври 2007 „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, том II, В. Търново, ред. дод-р Димитров УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 339-347. ISBN 978-954-524-660-9

Марков, Иван (2007) Wine tourism and regional development TOURSM IN THE NEW MILENIUM. Collected Papers International scientific conference „15-th anniversary of the establishment of the major of tourism Faculty of Economics South-West University of Neofit Rilski” june 18-20 2007,editor Ribov,M. University Press, Blagoevgrad, 2007, с. 61-66.ISBN 978-954-680-487-7

Марков, Иван (2007) Regional differences in the development of the wine industry: possibilities for building a wine cluster in Bulgaria Први конгрес српских географа,19-22 октобар 2006,СОКОБАНЬА, Зборник радова, Београд, 2007, с. 607-614. СРПСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО, Студентски трг3/III, Београд

Марков, Иван (2007) Районите на туризма в България: хоризонтална мрежа за регионално развитие и политика. Сб. „Българският туризъм – приоритети за развитие до 2013 г.” Варна, Славена, 2007, с. 89-99. ISBN 978‐954‐579‐683‐8 .COBISS.BG-ID 1227090660

Марков, Иван (2006) Регионалната конкурентноспособност на туристическа дестинация Велико Търново. В:Сб.“КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ на туристическите дестинации в Югоизточна Европа“ - The competitiveness of the tourist destinstions in Southeastern Europe. ‐ Варна: Славена, 2006. с. 43-59. ISBN 954‐579‐601‐4 .COBISS.BG-ID 1242361060

Марков, Иван (2006) Regional restructioning of agricultural production on the example of North-Central region for planning. Second international conference „Global changes and new challenges of 21st century”,22-23 april 2005, Sofia, Proceedings, „St.Kliment Ohridski „ University Pres,Sofia. 2006. s.67-76. ISBN -10: 954-07-2346-9 ; ISBN -13: 978-954-07-23-46-4

Марков, Иван (2005) Проблеми на регионалното развитие на туризма: пространствена йерархичност и пространствена балансираност на туристическите системи. В: „Туристическата наука и предизвикателствата на ХХI век”, Сборник доклади от научна конференция посветена на 40 годишнина от създаването на специалност „Туризъм”, ред. Доц. д-р Таня Дъбева, Изд. „Наука и икономика”, ИУ- Варна, 2005, с. 43-49. ISBN 954-21-0242-9.

Марков, Иван (2005) Rural regions in Bulgaria: through priorities of regional development. First international conference „Human dimensions of global change in Bulgaria”, 22-24 april 2004, Sofia, Proceedings, „St.Kliment Ohridski „ University Pres,Sofia. 2005. s. 113-116. ISBN 954-07-2110-5

Марков, Иван (2005) Стратегическото планиране – основен фактор в повишаване на ефективността в развитието на туризма. В: Сб. „Българският туризъм, управление и ефективност ”, - Варна , Славена, 2005, с. 57-66.COBISS.BG-ID 1242361060 954‐579‐503‐4

Марков, Иван (2005) . Балансираното развитие на районите в България: същност и главни инструменти. Научна конференция – СУБ и развитието на науката и висшето образование Велико Търново В: Сб. „Съюза на учените в България и развитието на науката и висшето образование”, том 2, В. Търново, 2005, с. 53-58,ред.проф.дн Харалампиев, изд. Фабер 2005. ISBN 954-775-515-3

Марков, Иван (2005) Селският туризъм в България: същност и регионални различия. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св Кирил и Методий“, Сборник доклади ред. Дерменджиева, С.,УИ „ Св. св Кирил и Методий“ 2005. с.295-302, ISBN 954-524-453-4 .

Марков, Иван (2005) Катедра „ География“ – минало, настояще, бъдеще. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св Кирил и Методий“, Сборник доклади ред. Дерменджиева, С.,УИ „ Св. св Кирил и Методий“ 2005. с.85-92, ISBN 954-524-453-4 .

Марков, Иван (2004) Велико Търново – туристически център. НМС „Обучението по География”, кн. 2-3, С., 2004, с. 27-34. ISSN 0204-6849.

Марков, Иван (2004) ГИС – нов подход в достъпът до географска информация за нуждите на регионалното планиране и управление на туризма, Черноморски туристически форум, В Сб.”Технологичните иновации и туризмът на България “.- Варна, Славена, 2004, с. 12-20. 954‐579‐412‐7.

Марков, Иван (2004) Европейската селскостопанска конвенция и развитието на селските райони. Научна конференция „България и Европа – традиции и съвременност”, В. Търново, 2004, .ред. Проф. дн Иван Харалампиев, изд. Фабер 2004, с.15-21. ISBN 954-775-331-2.

Марков, Иван (2003) Регионалното планиране и развитието на туризма.- В:Сб. „КАЧЕСТВОТО на българския туризъм ‐ мит и реалност.“ ‐ Варна: Славена, 2003.с.99-108, ISBN 954-579-324-4

Марков, Иван (2003) Sustainable Regional Development: the Role of Business Sectors in Planning. Fourth International Scientific Conference “Investments in the Future – 2003”, 25-26 September 2003,international House of Scientists „F.J. Curie“ – Varna, Proceedings,, Varna, 2003, p. 118-122. ISBN 954-90919-5-3

Марков, Иван (2002) Някои възможности за развитие на селския туризъм във Великотърновска област. Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция „Икономиката и развитието на обществото”, Варна юни 2000 г. том 4, ред. Доц. д-р Светла Ракаджийска, УИ, Икономически университет - Варна, 2002, с. 262-266. ISBN 954-21-0125

Марков, Иван (2002) Resources for development of rural tourism in Bulgaria. – In: Gałczynska, B., M. Ilieva (Eds.) Transformations of rural areas in Poland and Bulgaria. Case studies. - Dokumentacja Geograficzna, No 27. Instytut Geografiii przestrzennego zagospodarowania PAN, Warszawa, 2002, р.133-139. PL- ISSN 0012-5032 ; ISBN 83-87954-36-5

Марков, Иван (2001) Регионален анализ на лозарството в Северна България. Научно-практическа конференция „Основни проблеми на географското образование във ВУЗ” (в контекста на регионалната политика и регионалното развитие на България),Свищов 2001, Сборник статии, ред. Личев,Т., АИ „Д. Ценов”, Свищов, 2001, с. 32-41.ISBN 954-23-0005-0

Марков, Иван (2000) Някои възможности за развитието на селските райони във Великотърновска област. „Проблеми на географията”, кн.1-4, С., БАН, 2000, с. 142-145. ISSN 0204-7209. COBISS.BG-ID 1123256036

Марков, Иван (1998) Някои проблеми в изучаването на стопанството на България и новата отраслова класификация НМС „Обучението по география”, кн. 4-6, С., 1998, с. 23-25.ISSN 0204-6849

Марков, Иван (1994) Новите организационни форми в селското стопанство и възможностите за развитие на екологично земеделие, Трудове на ВТУ „ Св.св. Кирил и Методий“, том 2, книга - География,1994, УИ „Св.св. Кирил и Методий“ с. 141-151, ISSN 0204-6369.

Марков, Иван (1994) ., Теоретични проблеми на аграрно-промишлената интеграция : Сборник от доклади от Научна конференция " Теоретични проблеми на географското познание",проведена на 10-11 09. 1993г. гр. Несебър ,ред. Марков,И., Унив. издателство, „ Св.св. Кирил и Методий“ В.Търново, 1994, с. 277-285, ISBN 954-524-082-2.

Марков, Иван (1993) Зоналност в териториалното разпространение на селското стопанство в Янтренския район, Проблеми на географията, кн.4, С., БАН, 1993,с.22-29, ISSN 0204-7209 COBISS.BG-ID 1123256036

Марков, Иван (1992) За някои виждания при изучаване на социално-икономическата география на селското стопанство в условията на преход към пазарно стопанство: : Сборник от доклади от регионална Научно-методическа конференция " Промените в България, Европа и света и отражението им в училищният курс по география", 10-11 септември 1992г. В. Търново, ред.Кънчев,Д., Унив. издателство, В.Търново, 1992.с.94-101, ISBN 954-524-030-х.

Марков, Иван (1992) ., Методически въпроси на икономгеографското изследване на интегралния регионален аграрнопромишлен комплекс .Трудове на ВТУ „ Св.св. Кирил и Методий“ том 1, книга- География,1992, УИ „Св.св. Кирил и Методий“ с. 73-85, ISSN 0204-6369

Марков, Иван (1992) ,География на селското стопанство, , В: География на световното стопанство УИ „ Св. Св. Кирил и Методий“ Велико Търново, с.234, 1992, ISBN 954-524-014-8

Марков, Иван (1990) Териториална организация на системата " Производство и преработка на захарно цвекло в Янтренския икономически район Проблеми на географията, кн.4, С, БАН, 1990.с. 36-46. ISSN 0204-7209

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/