Публикации на гл.ас. д-р Невена Георгиева Стоянова


Стоянова, Невена (2019) Лексико-семантична репрезентация на български и на френски на идеята за граница чрез думите граница и предел, frontière и limite Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. (София, 14 – 15 май 2019 г.). Ваня Мичева, Диана Благоева, Сия Колковска, Татяна Александрова, Христина Дейкова (отг. ред.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, с. 281-288, 2019. ISBN 978-954-322-987-1

Стоянова, Невена (2017) Stoyanova, Névéna. Représentation lexicale nominale de la limite restrictive dans le roman d'Eugénie de Keyser La Surface de l'eau. - В: Réécriture et variation : actes du colloque international, Sofia, 2-3 novembre 2013. Ред. Весела Генова, Дина Манчева и др. Sofia : Univ. de Sofia St. Clément D'Ohrid, 2017, ISBN - 978-954-07-4182-6, COBISS.BG-ID - 1284164068

Стоянова, Невена (2017) Идеята за граница и нейната езикова репрезентация на български и на френски език Годишник на департамент "Романистика и германистика", 2017, Том 3, София: Издателство на Нов български университет, с.113-129, ISBN 978-954-535-993-4, COBISS.BG-ID - 1283258596

Стоянова, Невена (2017) L'idée de mouvement dans le français contemporain, expression verbale Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, 154 с., ISBN 978-619-208-137-9, COBISS.BG-ID - 1285188836

Стоянова, Невена (2015) "Атлас на облаците" Стоянова, Невена -"Атлас на облаците"//Алманах „ФантАstika“ В: Алманах ФантAstika #6.1, Ред. Атанас П. Славов. София: Тера Фантазия, Сиела, 2015, с. 393-395, ISBN:1313-3632, COBISS.BG-ID - 1275636708

Стоянова, Невена (2014) L'idée de limite finale dans le roman de J. Gracq "La presqu'ile" CD Сборник от уеб конференцията за студенти и докторанти „Общуване без граници“ май-юни 2013. Ред. Проф. дфн Владимир Сабоурин, проф. д-р Людмила Костова, проф. д-р Мария Спасова, доц. д-р Красимир Петров, доц. д-р Людмила Иванова, гл. ас. д-р Верка Сашева. Велико Търново: Абагар, 2014, сс. 178-186, ISBN 9786191680733, COBISS.BG-ID - 1274490084

Стоянова, Невена (2014) Идеята за граница и нейната лексико-семантична репрезентация на френски и на български език ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 19.12.2014 г. (публична защита), COBISS.BG-ID - 1282109156

Стоянова, Невена (2012) Isotopie et interprétation du texte dans le processus de traduction Сборник от Международна научна конференция „Теория и практика на превода“, в памет на гл.ас. Даниела Петрова, 24-25 ноември 2011. Ред.Доц. д-р Иванка Попова-Велева, гл. ас. Маринела Петрова. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 253-263 ISBN 978-954-400-671-6, COBISS.BG-ID - 1247594980

Стоянова, Невена (2011) Lexique nominal, Deuxième partie Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 264 с., ISBN 978-954-524-787-3, COBISS.BG-ID - 1229386468

Стоянова, Невена (2011) Функционалността при структурирането на семантичния материал и многозначността на термина “семантично поле” В: Паисий Христов, една кариера в служба на словото. Велико Търново: Фабер, 2011, с.105-113, ISBN : 978-954-400-472-9

Стоянова, Невена (2009) Някои особености на френските предложни локативни изрази и тяхната преносна употреба Сборник от Научната конференция «Съвременно образование и чужд език», май 2008 г. Ред. Божидар Питев, Диана Питева. Велико Търново: Астарта, 2009, с. 35-43, ISBN 978-954-350-084-0, COBISS.BG-ID - 1233468900

Стоянова, Невена (2009) За някои аспекти на понятията интерлингва и семантичен метаезик и ролята им при семантичната репрезентация на значението В: 45 години Филологически факултет, Юбилеен сборник. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с.194-203, ISBN 978-954-524-673-9, COBISS.BG-ID - 1230260196

Стоянова, Невена (2008) Lexique nominal, première partie Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 296 с., ISBN 978-954-524-657, COBISS.BG-ID - 1229386468

Стоянова, Невена (2007) Идеята за място в съвременния френски език Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2007, 128 с., ISBN 978-954-524-580-0, COBISS.BG-ID - 1243779300

Стоянова, Невена (2006) Велико Търново - преди и сега В. Търново : ДАР-РХ, 2006,ISBN - 954-9489-05-1; 978-954-9489-05-7, COBISS.BG-ID - 1242478052

Стоянова, Невена (2005) “La narration hermétique et l’annihilation du discours dans le roman « Un certain sourire » de Françoise Sagan” Международна научна конференция "La théorie opérative et les études littéraires et linguistiques, à la mémoire de Christo Todorov", 21 ноември 2003. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, стр. 128-136, ISBN 954-524-468-2; COBISS.BG-ID - 1044244708

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/