Публикации на ас. Паскал Николаев Пиперков


Пиперков, Паскал (2017) On Walsh transform and matrix factorization Eighth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, July 10-14, 2017, Sofia, Bulgaria

Пиперков, Паскал (2017) За пътя на пренасяне мощите на св. Иван Рилски от Средец до Търновград през 1195 г. Хронология на Поклоническия поход „Св. Иван Рилски“ 2016 Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. [online]. Велико Търново: РНБ "П. Р. Славейков", Т. 3, 2017, с. 70-100. ISSN 2367-8038. http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-2017/06-KIN-2017.rar

Пиперков, Паскал (2016) Проучвания на места, свързани със св. Иван Рилски. Хронология на Поклонническия поход „Св. Иван Рилски” 2015 Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. [online]. Велико Търново: РНБ "П. Р. Славейков", Т. 2, 2016, с. 117-126. ISSN 2367-8038. http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-2/13-KIN-2016.pdf

Пиперков, Паскал (2015) Поклоннически маршрути в Търновската Света гора Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. Сборник научни доклади. [онлайн]. Велико Търново: Народна библиотека „П. Р. Славейков”, 2015. Т. 1, с. 60-80. ISSN 2367-8038. http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-1/07-KIN-2014-1.pdf

Пиперков, Паскал (2010) Няколко подхода за въвеждане на понятието дължина на окръжност Синергетика и рефлексия в обучението по математика. Доклади на юбилейната международна конференция посветена на 60 г. на проф. Сава Гроздев. 10-12 септември 2010. Бачиново, България. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2010, с. 139-145. ISBN 978-954-423-621-2.

Пиперков, Паскал (2009) Методически аспекти на подготовката по математически анализ на студенти за участие в олимпиади Научна конференция с международно участие 25 години Педагогически факултет. Сборник доклади. Велико Търново. 6-7 ноември 2009 г. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 456-459. ISBN 978-954-400-422-4.

Пиперков, Паскал (2008) Зрелостен изпит. Примерни теми с решения. Математика Велико Търново: Абагар, 2008. 112 с. IBSN 978-954-427-782-6.

Пиперков, Паскал (2007) Конкурсните изпити по математика за Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и Национален военен университет "Васил Левски" 2001-2006 г. Велико Търново: Астарта, 2007. 140 с. ISBN 978-954-350-028-4.

Пиперков, Паскал (2006) Конкурсните изпити по математика за Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и Национален военен университет "Васил Левски" 2001-2005 г. Велико Търново: Астарта, 2006.

Пиперков, Паскал (2006) Проверка на знанията и уменията по логика на студентите-първокурсници, изучаващи математически дисциплини Научно-приложна конференция Математика, информатика и компютърни науки, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. 12-13.05.2006 г., Велико Търново. Велико Търново: Слово, 2006, с. 314-318.

Пиперков, Паскал (2006) Някои бележки относно преподаването на понятието граница Научно-приложна конференция Математика, информатика и компютърни науки, посветена на 20 години Математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". 12-13.05.2006 г., Велико Търново, Велико Търново: Слово, 2006, с. 319-326.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/