Публикации на гл.ас. д-р Николай Горчев Колев


Колев, Николай (2017) Училищен курс по алгебра и анализ (учебник) УИ „Св. св. Кирил и Методий ”,В. Търново, 2017

Колев, Николай (2017) Методическо ръководство по училищен курс по алгебра и анализ УИ „Св. св. Кирил и Методий ”,В. Търново, 2017

Колев, Николай (2013) On the notion of surface area for solid of revolution Мiжнародний збiрник наукових рабiт „Дидактика математики: проблеми I дослiджения ” вып.39, Донецк: ДонНУ

Колев, Николай (2013) понятието величина Педагогически алманах, бр.1, 2013, УИ "Св. св. Кирил и Методий" В. Търново

Колев, Николай (2012) Основи на математиката за начални учители Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Колев, Николай (2011) Към обосноваване на понятието обем на тяло в училищния курс по математика Съвременният поглед на докторанта към науката, Сборник научни студии и статии, УИ „Неофит Рилски”,Благоевград, 2011

Колев, Николай (2010) Към обосноваване на понятието лице на равнинна фигура в училищния курс по математика Доклади на юбилейната международна конференция Бачиново,10-12 септември,2010

Колев, Николай (2010) Няколко подхода за въвеждане на понятието дължина на окръжност Доклади на юбилейната международна конференция ,Бачиново,10-12 септември,2010

Колев, Николай (2009) Относно сложността на задачите за намиране на граница на функция чрез прилагане на теоремите на Лопитал Научна конференция с международно участие-25 години Педагогически факултет,6-7 ноември,2009

Колев, Николай (2008) Златното сечение и числата на Фибоначи в музиката сборник научни статии по проект Музика,математика и информатика

Колев, Николай (2008) Математика и музика-един поглед върху междупредметните връзки сборник"Междупредметни връэки в обучението по математика и информатика-дидактически модели и технологии"

Колев, Николай (2008) Относно сложността на задачите за намиране на граница на функция и изграждане на умения за решаването им сп.Педагогически алманах,Университетско издателство,Велико Търново

Колев, Николай (2006) За трудностите на математическите задачи Научно-приложна конференция по математика, инфор¬ма¬ти¬ка и компютърни науки 20 години Математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 12-13 май 2006.

Колев, Николай (2006) Проверка на знанията и уменията по логика на студентите първокурсници, изучаващи математически дисциплини „Математика, информатика и компютърни науки”, Научно-приложна конференция по математика, инфор¬ма¬ти¬ка и компютърни науки 20 години Математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 12-13 май 2006.

Колев, Николай (2005) Системи от задачи,свързани с дидактически системи от признаци и дидактически системи от свойства Майски четения"Дни на науката 2005"Велико Търново

Колев, Николай (2004) Един опит за систематизиране на основните дейности на учащите се при овладяване на математическите понятия сборник"Образованието в глобализиращия се свят" В.Търново

Колев, Николай (2003) За необходимостта от систематизиране на основните дейности на учащите се при овладяване на математическите понятия сборник"Педагогика и методика"В.Търново

Колев, Николай (2001) Една система от задачи,притежаваща свойството структурна пълнота Юбилейна конференция"40 години СУБ-Стара Загора"

Колев, Николай (2001) Система от задачи по компонентите сложност и степен на проблемност на базата на основната структура "Технологии,сигурност иекология"

Колев, Николай (1999) Методическо ръководство по математика за начални учители Велико Търново

Колев, Николай (1998) Обобщена редица на Фибоначи и някои нейни аритметични свойства Четвърта конференция по ПМИ и проблемите на обучението по МОМ

Колев, Николай (1995) Математика Велико Търново

Колев, Николай (1990) Математика Велико Търново

Колев, Николай (1989) Креативното мислене в занятията по математика и използване на компютърна техника Юбилейна научна сесия по случай 25 години ВТУ

Колев, Николай (1988) Една диалогообучаваща програма по математика върху раздела "Уравнение на права в равнината"

Колев, Николай (0) Measurement of Scalar Quantities by Limiting Procedur Мiжнародний збiрник наукових рабiт „Дидактика математики: проблеми I дослiджения ” Донецк

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/