Публикации на доц. д-р Галин Богданов Петров


Петров, Галин (2019) Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Шипченска планина в миналото Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Шипченска планина в миналото. Известия на БГД, том 40, 2019, 30-34.

Петров, Галин (2018) Гранулометричен състав на пясъка на Крапецкия плаж Сб. "Балканите - език, история, култура", том 6, В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Петров, Галин (2018) Опасности от земетресения и цунами и превенция спрямо тях за крайбрежните райони нос Галата – нос Емине и град Созопол – устие на река Резовска. Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция - 14-15 юни 2018, НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2018, 303-348. ISSN 2367-7481 ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book)

Петров, Галин (2017) Ветро-вълново въздействие в южната част на Българското черноморско крайбрежие. Сб. Пета международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, ШУ „Еп. Константин Преславски“, 2017, 88-93. ISBN 978-619-201-172-7

Петров, Галин (2017) Примерен географски подход при разработване на прогнозен археологически модел. сп. Епохи. Издание на Историческия факултет на ВТУ,том XXV, кн. 1, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 120-127. ISSN 1310-2141

Петров, Галин (2017) Опасности от земетресения и цунами по Черноморското крайбрежие между нос Калиакра и нос Галата и превенция спрямо тях. Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, 26-27 октомври 2017 г. В. Търново, НВУ „Васил Левски”, 2017, 526-542. ISSN 2367-7473 (електронно издание)

Петров, Галин (2017) Ветро-вълново въздействие и условия за формиране на плажове между нос Сиврибурун и нос Емине. Сб. Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура” - 2015, 336-343, ISSN 1314-4065

Петров, Галин (2017) Ландшафтно-геофизични особености на Златаришките ридове. Юбилеен сборник със статии по случай 65 год. на проф. Иван Марков, В. Търново, 2017, 71-84. ISBN 978-619-00-0583-4

Петров, Галин (2017) Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Елено-Твърдишка планина в миналото. Годишник на Историческия факелтет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Година 1 (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. дин И. Тютюнджиев. В. Търново, 2017, 809-816. ISSN 2603-3534

Петров, Галин (2016) Геоморфоложко проучване на археологически обект Средновековен манастир в местността Караачтеке край Варна – първоначални резултати. (в съавторство) Сб. Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. том IX, В. Търново, 31 октомври 2014. (на електронен носител) ISBN 978-619-208-066-2

Петров, Галин (2016) Относно причините за разрушаването на гробницата и Старата базилика на манастира „Св. Йоан Предтеча“ на о. Св. Иван край Созопол. Сборник от научна конференция „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени“, гр. Вършец, 23. 09 – 25. 09. 2016 г. 411-416. (електронно издание) ISBN 978-619-90446-1-2

Петров, Галин (2016) Опасности от земетресения и цунами, възможни поражения и превантивна защита на бреговия участък нос Емине - град Созопол. (в съавторство) Университетска научна конференция 2016 - Национален военен университет „Васил Левски“ Велико Търново, 288-296, (електронно издание) ISSN 2367-7481

Петров, Галин (2015) Относно характера и генезиса на пясъците, върху които е разположен къмпинг „Юг“. Четвърта международна научна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 2015, 130-137. ISBN 978-619-201-105-5

Петров, Галин (2015) Дюните – горещите точки на Българското черноморско крайбрежие. Международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2013. 283-292. ISBN 978-619-208-002-0

Петров, Галин (2015) Възможни поражения и превенция от земетресения и цунами в района на н. Сиврибурун - н. Шабла на черноморското крайбрежие Годишник на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", том XXI, Варна, 251-259, ISSN 1310-800X

Петров, Галин (2015) Възможни поражения и превантивна защита от земетресения и цунами на крайбрежния район нос Шабла - нос Калиакра Сборник "Технологии и сигурност", Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна,, 220-230, ISSN 1313-7263 (кн. 29, серия "Юридически науки и обществена сигурност")

Петров, Галин (2014) 30 години катедра География във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ Проблеми на географията, 3-4, 2014, 191-193. ISSN 0204-7209

Петров, Галин (2014) Ландшафтно-геофизични особености на базалтовите могили в Северна България. Проблеми на географията, 3-4, 2014, 60-75. ISSN 0204-7209

Петров, Галин (2014) Оценка на плажовете в община Каварна като природен туристически ресурс. Сб. Научна конференция „География и регионалистика“ в чест на проф. д-р И. Батаклиев – Пазарджик, 30-31. Х. 2014, 2014, 177-182. ISBN 978-954-9531-25-1

Петров, Галин (2014) Геоморфология на Батовския плаж. Юбилейна научна конференция „30 години катедра „География“ във Великотърновския университет“, В. Търново, 2014, 58-66. ISBN 978-954-2968-96-2

Петров, Галин (2014) Ландшафтни особености на района на вр. Чумерна. Алманах „30 години катедра „География“ във Великотърновския университет“. В. Търново, 2014. (на електронен носител) ISBN 978-619-168-104-4

Петров, Галин (2013) Ландшафтно-геофизични особености на природен парк “Българка”. (в съавторство) Сб. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. том VІ, В. Търново, 28 октомври 2011, 366-382. (на електронен носител) ISBN 978-954-524-930-3

Петров, Галин (2013) Плажовете в община Шабла като природен туристически ресурс. Сб. от Трета научна конференция “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”. том ІІІ, В. Търново, ИВИС, 2013, 317-335. ISBN 978-954-2968-55-9

Петров, Галин (2013) Дюните по Българското черноморско крайбрежие. сп. Минно дело и геология. бр. 3-4, 2013, 15-22. SSN 0861-5713

Петров, Галин (2013) Атлас. Европа. В. Търново, Унив. изд., 2013, 50 с. ISBN 978-954-524-899-3

Петров, Галин (2012) Проява на селеви потоци по поречието на р. Карадере – Предбалкана. Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. том V, В. Търново, ВТУ, 2012, 420-428. ISBN 978-954-524-844-3

Петров, Галин (2012) Проблемът с Чаудинския етап в развитието на релефа по Българското черноморско крайбрежие. Сборник от научна конференция “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, т. ІІ. В. Търново, 2012, 272-292. ISBN 978-954-2968-13-9

Петров, Галин (2012) “Пустите” плажове по Българското черноморско крайбрежие. Сборник от Международна конференция “Географски науки и образование”, ШУ, Шумен, Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, 2012, 83-89. ISBN 978-954-577-653-3

Петров, Галин (2011) Практикум по ландшафтознание. Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, 170 с. ISBN 978-954-524-792-7

Петров, Галин (2011) Един геоморфоложки феномен в горната част на басейна на Стара река. Сборник от международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. том ІV, В. Търново, 2011, 690-698. ISBN 978-954-524-776-7

Петров, Галин (2010) Еволюция на карстовата долина Болата – Добруджа. Сборник от научна конференция „География и регионално развитие” - Созопол. С., 2010, 176-195.

Петров, Галин (2010) Относно ландшафтното развитие на защитена местност “Яйлата”. Сб. от научна конференция “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”. В. Търново, 2010, 202-221.

Петров, Галин (2010) Геоморфоложки особености на долината на р. Янтра в района на с. Полско Косово. Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. том V, В. Търново, 2010.

Петров, Галин (2009) Ландшафтни особености на източната част на Средния Предбалкан и северните склонове на Елено-Твърдишка планина.

Петров, Галин (2009) Оценка на факторите за развитие на ерозионните процеси в централните части на Дунавската равнина. Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том ІІІ, В. Търново, Унив. изд., 2009, 411-424.

Петров, Галин (2008) Ландшафтни особености на Бебровския пролом в Еленските височини. Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том ІІ, В. Търново, 2008, 293-312.

Петров, Галин (2008) Периглациален релеф в района на вр. Чумерна. Проблеми на географията. бр. 3-4, 2008, 117-125.

Петров, Галин (2007) Развитие на антропогенизацията на ландшафтите в части от Предбалкана и Елено-Твърдишка планина. Проблеми на географията. 1-2, 2007.

Петров, Галин (2007) Ландшафтна характеристика на защитените територии в община Елена. Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. В. Търново, Унив. изд., 2007, 306-313.

Петров, Галин (2007) Регионални различия на селските общини с планински селища. Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. В. Търново, Унив. изд., 2007, 215-227.

Петров, Галин (2006) Развитие религиозного туризма в Испании (на примере Пути Сантьяго). Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, 2006, с. 207-212.

Петров, Галин (2006) Ландшафтна структура на Романското плато - Предбалкана. Год. на Соф. у-тет, Геолого-географски факултет, том 99, кн. 2 – География, 2006, 5-21.

Петров, Галин (2005) Процессы эрозии в средней части Дунайской равнины Болгарии. Новые и традиционные идеи в геоморфологии. V Щукинские чтения - Труды. Москва. Географический ф-т МГУ, 2005, 193-196.

Петров, Галин (2005) По река Негованка. Еменският каньон. Силистра, 2005.

Петров, Галин (2004) Антропогенни нарушения на околната среда при учебни военни полигони. Военен журнал, 2, 2004, 151-156.

Петров, Галин (2004) Примерен вариант на учебна екскурзия в околностите на Велико Търново. Обучението по география, 2-3, 2004, с. 77-86.

Петров, Галин (2004) Recreation and tourist resources in Veliko Turnovo district. Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, СГУ, 2004, 33-38.

Петров, Галин (2003) По въпроса за структурата и строежа на ландшафта. Юбилеен сборник “Приносът на историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование”. В. Търново, 2003, 336-346.

Петров, Галин (2003) Картографски и други графически способи за характеристика на ландшафтната структура. Юбилейна научна конференция посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет, География, УИ „Еп. Константин Преславски“, 2003, 94-101.

Петров, Галин (2003) Върху някои геоморфоложки и ландшафтни проблеми на долината на река Росица в пределите на Дунавската равнина. Научна конференция РУ-СУ’03, том 40, сер. 9. Русе, 2003, 77-81.

Петров, Галин (2003) Учебните военни полигони и нарушенията на природната среда /по примера на Беляковското плато/. Трудове на НВУ ”В.Левски” – Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, кн. №73-І. В. Търново, 2003, 119-124.

Петров, Галин (2003) Териториално разпределение на завършилите специалностите “География и геоекология” и “География” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Юбилеен сборник “Приносът на историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование”. В. Търново, 2003, 356-361.

Петров, Галин (2002) Промени на наименования на градове в страните от ОНД и тяхното отразяване в учебниците по география. Сборник от научна конференция “Науката, методиката, училището – конфликтни точки, срещи и разминавания”. Смолян, 2002, 97-100.

Петров, Галин (2002) Рекреационно-туристически ресурси на Беляковското плато. Сборник от научна конференция "Наука, околна среда и устойчиво развитие". В. Търново, 2002, 86-91.

Петров, Галин (2002) Сравнителен анализ на някои понятия в учебниците по география и биология. Сборник от научна конференция "Науката, методиката, училището – конфликтни точки, срещи и разминавания". Смолян, 2002.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/