Публикации на гл.ас. д-р Теодора Ангелова Тодорова


Тодорова, Теодора (2016) Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г. ИК "Труд и право"

Тодорова, Теодора (2015) Социално включване на лицата с увреждания в България: възможности и предизвикателства

Тодорова, Теодора (2015) Социално предприемачество: общи насоки и национални приоритети

Тодорова, Теодора (2014) Линията на бедност за България за 2015 г

Тодорова, Теодора (2014) Социалното предприемачество – средство за местно развитие, намаляване на младежката безработица и удовлетворяване на социалните потребности

Тодорова, Теодора (2014) A map of social enterprises and their eco-systems in Europe - Country Report: Bulgaria

Тодорова, Теодора (2013) Социална икономика и социално предприемачество

Тодорова, Теодора (2013) Социално предприемачество и социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение

Тодорова, Теодора (2013) Социалната икономика – полагане основите за иновативни решения на съвременните предизвикателства,

Тодорова, Теодора (2013) Линията на бедност за България за 2014 г

Тодорова, Теодора (2013) Социално предприемачество и социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение

Тодорова, Теодора (2012) The Social economy in Bulgaria – rediscovered innovation strategy for future social and economic development

Тодорова, Теодора (2012) Национална концепция за социална икономика

Тодорова, Теодора (2012) Линията на бедност за България за 2013 г

Тодорова, Теодора (2011) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа

Тодорова, Теодора (2011) Социално включване на децата: общи насоки и национални приоритети

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/