Публикации на гл.ас. д-р Теодора Ангелова Тодорова


Тодорова, Теодора (2019) Социална икономика в България – тенденции на развитие - В: „Правото и бизнесът в съвременното общество Актуални правни предизвикателства в икономиката“ - Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция 9 ноември 2018 г., Издателство „Наука и икономика“ Икономически университет – Варна, ISSN 2603-5073, с.13-27

Тодорова, Теодора (2019) Предизвикателства пред прилагането на закона за предприятията от социалната и солидарна икономика – В: Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция 27-28 юни електронно изд. В Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7481, с.1510-1519

Тодорова, Теодора (2018) Social entrepreneurship and social work - common grounds for sustainable communities Forum on studies of society: conference proceedings: second edition: Chieti-Pescara, 2018, Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, I.V.Șerban, R. Cr. Petcu, G. Cifaldi, Bucureşti: Pro Universitaria, 2018, рр.79-88, ISBN 978-606-26-1012-8 (В процес на индексиране в Indexed in Clarivate Analytics (former Thomson Reuters Conference Proceedings).

Тодорова, Теодора (2017) Regarding the Remuneration of the Social Worker Profession, LAP LAMBERT Academic Publishing, p.108, ISBN-13: 978-620-2-02420-4; ISBN-10:6202024208; ISBN - 978-620-2-02420-4 (COBISS.BG-ID – 1284462820)

Тодорова, Теодора (2017) Корпоративната социална отговорност - добри национални и международни практики Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 02, стр. 33

Тодорова, Теодора (2016) Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г. Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 12, стр. 21

Тодорова, Теодора (2016) Политиката по социална икономика и социално предприемачество в България през 2016-2017 г. Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 03, стр. 17

Тодорова, Теодора (2016) Social entrepreneurship – a social policy challenge Forum on studies of society: conference proceedings: Craiova, 2016 Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, E.Sorescu, I.V.Șerban, Bucureşti: Pro Universitaria, 2016. pp. 154-161; ISBN 978-606-26-0710-4 Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science)

Тодорова, Теодора (2015) Социално включване на лицата с увреждания в България: възможности и предизвикателства. – В „Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания“, Фабер, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0383-0 с.48-73

Тодорова, Теодора (2015) Социалните предприятия в системата за превенция и противодействие на детската престъпност Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 05, стр. 18

Тодорова, Теодора (2015) Политиката в подкрепа на социалната икономика през 2014 г. Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 02, стр. 29

Тодорова, Теодора (2015) Социално предприемачество: общи насоки и национални приоритети. – В: авторски колектив „Социални изследвания 2014“ Университетско издателство ВТУ, ISBN 978-619-208-004-4, с.110-138

Тодорова, Теодора (2014) Линията на бедност в България за 2015 г. Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 11, стр. 22

Тодорова, Теодора (2014) A map of social enterprises and their eco-systems in Europe - Country Report: Bulgaria

Тодорова, Теодора (2014) Социалното предприемачество - средство за местно развитие, намаляване на младежката безработица и удовлетворяване на социалните потребности Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 07, стр. 17

Тодорова, Теодора (2014) Социалните предприятия в България - иновативен модел за заетост и социално включване. База данни Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 08, стр. 23

Тодорова, Теодора (2014) Планът за действие по социална икономика 2014 - 2015 г. - едно ново разбиране за социалното предприемачество Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 02, стр. 25

Тодорова, Теодора (2013) Социално предприемачество и социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение. – В: Социални потребности и социално предприемачество. Сборник студии и статии, Горекс Прес, (2013), с. 55-82 (студия). Сборник студии и статии, Горекс Прес, (2013), с. 55-82

Тодорова, Теодора (2013) Социалната икономика – полагане основите за иновативни решения на съвременните предизвикателства, Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, бр.2, с. 73-83; ISSN/ISBN 1312-9471 (print)

Тодорова, Теодора (2013) Линията на бедност за България за 2014 г. Списание "Информационен бюлетин по труда", 2013 г., кн. 11, стр. 29

Тодорова, Теодора (2013) Социално предприемачество и социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение

Тодорова, Теодора (2013) Социална икономика и социално предприемачество

Тодорова, Теодора (2012) Национална концепция за социална икономика, Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, бр.5, с.16-24

Тодорова, Теодора (2012) Линията на бедност за България за 2013 г., Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, бр.10, с. 17-18; ISSN/ISBN 1312-9471 (print)

Тодорова, Теодора (2012) The Social economy in Bulgaria – rediscovered innovation strategy for future social and economic development

Тодорова, Теодора (2011) Линията на бедност за 2012 г Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, бр.12, с. 21-24; ISSN/ISBN 1312-9471 (print)

Тодорова, Теодора (2011) Социално включване на децата: общи насоки и национални приоритети. – В: Йоргова, М., П. Луканова, Т. Демирева, Юлия Пулова, Зоя Славова „Социално включване”, Университетско издателство ВТУ, ISBN 978-954-524-812-2, с.83-128

Тодорова, Теодора (2011) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа

Тодорова, Теодора (2011) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа В. Търново, Фабер, с. 134, ISBN - 978-954-400-452-1 (COBISS.BG-ID – 1236186340) Сагдън, Д, Йоргова, Милена, Будева, Соня, Стоянова, Стела

Тодорова, Теодора (2010) Социални дейности, извършвани от НПО; социални услуги; повишаване на социалната компетентност; консултиране по бюджети на домакинствата - В: Иновативност в търсене на ефективност при усвояване на средствата от СФ : проект на тема: "Провеждане на студентска практика по тема "Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от Структурните фондове" : [сборник] / [състав. Мария Сотирова ... и др.] ; [ред. Мария Серафимова]; изд. Благоевград : Бон, 2010, ISBN 978-954-395-054-6; COBISS.BG-ID 1244689124

Тодорова, Теодора (2010) Социално-икономическото развитие през призмата на социалната икономика, добри европейски практики в областта на социалната икономика - В: Иновативност в търсене на ефективност при усвояване на средствата от СФ : проект на тема: "Провеждане на студентска практика по тема "Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от Структурните фондове" : [сборник] / [състав. Мария Сотирова ... и др.] ; [ред. Мария Серафимова]; изд. Благоевград : Бон, 2010, ISBN 978-954-395-054-6; COBISS.BG-ID 1244689124

Тодорова, Теодора (2010) Социалната икономика - възможност за социално включване и заетост на уязвими групи в обществото”, Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, бр.11, с.14-25 ISSN/ISBN 1312-9471 (print)

Тодорова, Теодора (2010) Заедно - социално отговорни” или нови идеи за реализиране на корпоративната социална отговорност, Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, бр.10, с. 16-27; ISSN/ISBN 1312-9471 (print)

Тодорова, Теодора (2009) Реформи в пенсионните системи на страните членки на Европейския Съюз. Акценти., Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, 2009, бр.2, с. 62-69; ISSN1312-9503

Тодорова, Теодора (2009) Влияние на световната финансова криза върху пенсионните системи на някои страни от Европейския съюз и извън него, Информационен бюлетин по труда, изд. “ИК Труд и право”, 2009, бр.6, с. 72-81; ISSN1312-9503

Тодорова, Теодора (2009) Системата за социална сигурност и влиянието на световната финансова криза – опитът на Германия, Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, 2009, бр.7, с. 68-77; ISSN/ISBN 1312-9471 (print)

Тодорова, Теодора (2009) Социално-икономическото развитие през призмата на социалната икономика. Добри европейски практики, Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, 2009, бр.12, ISSN/ISBN 1312-9471 (print)

Тодорова, Теодора (2008) Корпоративната социална отговорност - ангажимент на бизнеса за устойчиво икономическо развитие”, Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, бр.11, с. 66-73

Тодорова, Теодора (2008) Опитът на Германия и Австрия по прилагане на КСО”, в “Увод в социалното предприемачество”, изд. Общество и знание, София, ISBN 978-954-616-195-6, с. 55-67

Тодорова, Теодора (2008) Корпоративна социална отговорност”, в “Увод в социалното предприемачество”, изд. Общество и знание, София, ISBN 978-954-616-195-6, с.46-55

Тодорова, Теодора (2008) Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа. В. Търново: Фабер, 2008, 136 с. ISBN 978-954-775-885-8 (COBISS.BG-ID 1228540388) Издателство "Фабер", В. Търново; Будева, Соня Будева, Стела Стоянова, Теодора Демирева, Милена Йоргова| Григорова, Боряна Григорова, Сагдън, Дейв, Лиляна Русонова, Юлия Пулова

Тодорова, Теодора (2006) Подходи и решения в социалната политика при определяне линията на бедност в България В: сборник: България в европа-2007, ГорексПрес, с.415-420 (Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г.) ISSN/ISBN 954-616-170-5; 978-954-616-170-3

Тодорова, Теодора (2005) Съвременни подходи, използвани в социалната работа с деца с противообществено поведение –В: Социална работа с деца и семейства, Горекс Прес, София, 2005г.с.32-39 Социална работа с деца и семейства, изд. къща, Горекс Прес, София, 2005г.с.32-39, ISBN 954-616-145-4

Тодорова, Теодора (2005) Някои особености на изследователския процес в социалната работа с деца правонарушители. – В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. София: ГорексПрес, 2005, с.225-232 ISBN 954-616-152-7 [COBISS.BG-ID 1044369380] Издателство "ГорексПрес", София у нас

Тодорова, Теодора (2005) Демирева, Т, Будева, Соня. (2005) Девиантно поведение. Фабер, В.Търново, второ преработено издание у нас

Тодорова, Теодора (2004) Социално-политически аспекти на работата с деца-правонарушители. – В: сборник: Национална идентичност и евроинтеграция – международна научно-практическа конференция 5-6 юни 2004г.с.433-440 сборник: Национална идентичност и евроинтеграция – международна научно-практическа конференция 5-6 юни, ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий" Стопански факултет и Икономически ннститут на БАН, изд. ГорексПрес, 2004,ISBN 954-616-139-X

Тодорова, Теодора (2003) Социално-педагогическата дейност с подрастващи с противообществено поведение в променяща се среда –В: сборник: Теория и практика на социалната работа – проблеми и перспективи, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2003г. с.224-232, ISBN 954-07-1809-0 УИ „Св. Климент Охридски”, София у нас

Тодорова, Теодора (2003) Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа, В. Търново : [Астарта], 2003, 152 с., ISBN 954-8324-04-0; COBISS.BG-ID: 1040607716 Георгиева, Боряна Григорова, Дейв Сагдън, Искра Димитрова, Лиляна Русанова, Соня Будева, Стела Стоянова, Татяна Бешева

Тодорова, Теодора (2002) Системата за социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение в условията на Евроинтеграция. – В: сборник: България – Европейски съюз: състояние, проблеми,перспективи, ИК „Призма”, Пловдив, 2002. с.371-376 [COBISS 1158365924] ИК „Призма”, Пловди у нас

Тодорова, Теодора (2002) Социална работа с деца с противообществено поведение – 14-16г. – В: Университетската специалност „Социални дейности” – състояние, проблеми, перспективи”, ИК „Комливес”, София, 2002, с.465-471, 954-90730-9-2, [COBISS.BG-ID] 1038869220 ИК „Комливес”, София у нас

Тодорова, Теодора (2002) Съвременни тенденции в обучението на специалисти за социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение. – В: сборник: Педагогически алманах, Велико Търново, 2002. С-133-138

Тодорова, Теодора (2002) Девиантно поведение, изд. Абагар, (2002) В. Търново, с. 152, ISBN - 954-427-469-3 (COBISS.BG-ID – 1039511268)

Тодорова, Теодора (2001) Възможности за нови социално-политически решения в превантивната дейност спрямо непълнолетните правонарушители“ – В: Сборник с материали от конференция с международно участие, Китен. 2001

Тодорова, Теодора (2001) Обучение на студентите по социални дейности в умения, форми и методи за социално-педагогическа подкрепа на деца с девиантно поведение. – В: Към европейски стандарти в обучението и практиката по социални дейности, конференция с международно участие, 27.10.2001.

Тодорова, Теодора (2001) Status and perspectives of social end pedagogical work with young offenders under the conditions of European integration. 3rd International Conference of Ph.D Students, University of Miskolc, Hungary, 13-19 August 2001.

Тодорова, Теодора (2000) Някои аспекти на превантивната работа с непълнолетните правонарушители в България и Нидерландия. – В: Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията. Научно-практическа конференция с международно участие. Свищов, 2000.

Тодорова, Теодора (1998) Идеен проект за осъществяване на социална работа с непълнолетни закононарушители. – В: Съвременни тенденции в обучението по социални дейности и развитие на професията социална работа. Международна конференция. Бургас.1998

Тодорова, Теодора (1997) Ролята на социалния работник в гражданското общество; Проблеми на труда : теоретично списание на Министерството но труда и социалните грижи. ISSN 0204-675X. - ХХХVIII, 12 (1997), с. 57-61; (COBISS.BG-ID – 1137675748)

Тодорова, Теодора (1997) Същност и значение на супервизията като метод на обучение [на социалния работник]; Проблеми на труда : теоретично списание на Министерството но труда и социалните грижи. ISSN 0204-675X. - ХХХVIII, 6 (1997), с. 62-69; (COBISS.BG-ID – 1137459940)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/