Публикации на гл.ас. д-р Теодора Ангелова Тодорова


Тодорова, Теодора (2016) Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г. ИК "Труд и право"

Тодорова, Теодора (2015) Социално предприемачество: общи насоки и национални приоритети

Тодорова, Теодора (2015) Социално включване на лицата с увреждания в България: възможности и предизвикателства

Тодорова, Теодора (2014) A map of social enterprises and their eco-systems in Europe - Country Report: Bulgaria

Тодорова, Теодора (2014) Линията на бедност за България за 2015 г

Тодорова, Теодора (2014) Социалното предприемачество – средство за местно развитие, намаляване на младежката безработица и удовлетворяване на социалните потребности

Тодорова, Теодора (2013) Социално предприемачество и социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение

Тодорова, Теодора (2013) Социалната икономика – полагане основите за иновативни решения на съвременните предизвикателства,

Тодорова, Теодора (2013) Линията на бедност за България за 2014 г

Тодорова, Теодора (2013) Социално предприемачество и социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение

Тодорова, Теодора (2013) Социална икономика и социално предприемачество

Тодорова, Теодора (2013) Социално предприемачество и социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение. – В: Социални потребности и социално предприемачество. Сборник студии и статии, Горекс Прес, (2013), с. 55-82 (студия). Сборник студии и статии, Горекс Прес, (2013), с. 55-82

Тодорова, Теодора (2012) The Social economy in Bulgaria – rediscovered innovation strategy for future social and economic development

Тодорова, Теодора (2012) Национална концепция за социална икономика

Тодорова, Теодора (2012) Линията на бедност за България за 2013 г

Тодорова, Теодора (2011) Социално включване на децата: общи насоки и национални приоритети

Тодорова, Теодора (2011) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа

Тодорова, Теодора (2005) Съвременни подходи, използвани в социалната работа с деца с противообществено поведение –В: Социална работа с деца и семейства, Горекс Прес, София, 2005г.с.32-39 Социална работа с деца и семейства, изд. къща, Горекс Прес, София, 2005г.с.32-39, ISBN 954-616-145-4

Тодорова, Теодора (2005) Демирева, Т., (2005). Някои особености на изследователския процес в социалната работа с деца правонарушители. – В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение, Горекс Прес, София, 2005г. у нас

Тодорова, Теодора (2005) Демирева, Т, Будева, Соня. (2005) Девиантно поведение. Фабер, В.Търново, второ преработено издание у нас

Тодорова, Теодора (2004) Социално-политически аспекти на работата с деца-правонарушители. – В: сборник: Национална идентичност и евроинтеграция – международна научно-практическа конференция 5-6 юни 2004г.с.433-440 сборник: Национална идентичност и евроинтеграция – международна научно-практическа конференция 5-6 юни, ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий" Стопански факултет и Икономически ннститут на БАН, изд. ГорексПрес, 2004,ISBN 954-616-139-X

Тодорова, Теодора (2003) Социално-педагогическата дейност с подрастващи с противообществено поведение в променяща се среда –В: сборник: Теория и практика на социалната работа – проблеми и перспективи, София, 2003г. с.224-232 у нас

Тодорова, Теодора (2002) Социална работа с деца с противообществено поведение – 14-16г. – В: сборник: Университетската специалност “Социални дейности” – състояние, проблеми, перспективи. Велико Търново, 2002. с.465-471 у нас

Тодорова, Теодора (2002) Системата за социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение в условията на Евроинтеграция. – В: сборник: България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи. Велико Търново, 2002. с.371-376 у нас

Тодорова, Теодора (2002) Съвременни тенденции в обучението на специалисти за социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение. – В: сборник: Педагогически алманах, Велико Търново, 2002. С-133-138

Тодорова, Теодора (2001) Status and perspectives of social end pedagogical work with young offenders under the conditions of European integration. 3rd International Conference of Ph.D Students, University of Miskolc, Hungary, 13-19 August 2001.

Тодорова, Теодора (2000) Някои аспекти на превантивната работа с непълнолетните правонарушители в България и Нидерландия. – В: Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията. Научно-практическа конференция с международно участие. Свищов, 2000.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/