Публикации на доц. д-р Юлия Йорданова Пулова-Ганева


Пулова-Ганева, Юлия (2018) Проблемы социальной работы с лицами, требующими международной защиты в Республике Болгарии. Материалы юбилейной X международной научно-практической конференции "Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики,Белгород (Россия), 27-28 ноября 2018 года. Рецензенты: В.П. Римский, Н.С. Данакин. Белгород: Эпицентр, 2018, с. 242-252. ISBN 978-5-6041985-3-7 Белгород, Русия

Пулова-Ганева, Юлия (2018) Health in the context of better quality of life of people with disabilities, Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social Sciences and Humanities, Chieti Pescara

Пулова-Ганева, Юлия (2017) Практикум по анатомия и физиология. - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2. прераб. и доп. изд., 200 с., ISBN 978-619-208-091-4 (COBISS.BG-ID 1278814692) Университетско издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Social and demographic characteristics of persons with disabilities in the Republic of Bulgaria. Forum on studies of society: conference proceedings: Craiova, 2016 Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, E.Sorescu, I.V.Șerban, Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, p. 216-233, ISBN 978-606-26-0710-4 [Инд./Реф. в: Conference Proceedings / Thomson Reuters] Bucureşti, Pro Universitaria

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Практикум по социална работа. / Милена Йоргова, Силвана Милева - Изд. "Фабер", В.Търново, 2. прераб. и доп. изд., 236 с. ISBN 978-619-00-0437-0 (COBISS.BG-ID 1277962980) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Биомедицинското инженерство в помощ на хората с трайни хронични заболявания и увреждания. - В: Социални изследвания 2016 [Електронен ресурс], Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, c. 21-28, ISBN 978-619-208-071-6 (COBISS.BG-ID 1277726692) Online < http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2858&zid=11> Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2015) Entrepreneurship in the Social Sector – Innovative Practice for Social Inclusion. - В: Социални изследвания 2014 [Електронен ресурс], Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, c. 187-197, ISBN 978-619-208-004-4 (COBISS.BG-ID 1274242276) Online < http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2858&zid=11> Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2015) Спортът като фактор за социално включване на хората с увреждания. - В: Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания. В. Търново: Фабер, 2015, с. 98-106, ISBN 978-619-00-0383-0 (COBISS.BG-ID 1276539876) Издателство „Фабер“, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2014) Здравната грижа при лица с увреждания – състояние и перспективи за развитие. Сб. от Научно-практическа конференция "Перспективи за развитие на българската икономика", Велико Търново, 30-31 октомври 2014 г. [Електронен ресурс] Ред. М. Павлова, Р. Илева и др., Велико Търново: Ай анд Би, 2014, ISBN 978-954-9689-84-6 (COBISS.BG-ID 1279835620) Online Издателство "Ай анд Би", Велико Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Удовлетвореността на пациента като критерий за качеството на медицинската помощ. Сб. от Юбилейна международна научно-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", В. Търново, 18-19 май 2012 г. Ред. Б. Байков, Н. Радев, Н. Вълчев и др. София: ГорексПрес, 2012, с. 619-627. ISBN 978-954-616-221-2 (в национален референтен списък) Издателство "ГорексПрес", София

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Качеството на здравната помощ в институционална среда: предпоставка за добро здраве и активен живот в старостта. – Известия на Технически университет Габрово, 2012, 43, с. 109-112, Print ISSN 1310-6686 (COBISS.BG-ID 1120962532 и национален референтен списък) Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Качество на здравната грижа за възрастни хора: предизвикателства и реалности. В.Търново: Ай анд Би, 2012,106 с., ISBN 978-954-9689-71-6 (COBISS.BG-ID 1266764260) Издателство "Ай анд Би", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Практикум по анатомия и физиология. - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 184 с., ISBN 978-954-848-1 Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Пулова-Ганева, Юлия (2011) Практикум по социална работа. / Милена Йоргова, Силвана Милева - Изд. "Фабер", В.Търново, 232 с. ISBN 978-954-400-459-0 (COBISS.BG-ID 1236493028) Издателство "Фабер", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2011) Социално включване, толерантност и междукултурен диалог. - Дни на науката' 2011, 2011, 2, с. 36-40. Print ISSN 1314-2283 (COBISS.BG-ID 1232486884 и национален референтен списък ) Издателство "Фабер", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2011) Качество на здравната грижа за възрастни хора. International scientific conference proceedings UNITECH’11, Gabrovo, 18-19.11.2011, Rrogram committee D. Markova, Ch. Rumenin, L. Otto et. al. Gabrovo: University publishing house "V. Aprilov", 2011, Vol. III, с. 264-268. ISSN 1313-230X (print); 2603‐378X (online) (COBISS.BG-ID 1260951524 и национален референтен списък) University publishing house "V. Aprilov",Gabrovo

Пулова-Ганева, Юлия (2011) Социално включване на уязвими етнически малцинства. - В: Социално включване. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 129-172. ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676) Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2010) Антропометричен статус и биологично развитие при български и ромски ученици. Сб. от Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред.Пл. Легкоступ, Ж. Карапенчев и др. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 574-580. ISBN 978-954-400-422-4 (COBISS.BG-ID 1236540644) Издателство "Фабер", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2010) Антидискриминационни политики и практики. Учебно пособие за дистанционно обучение, ВТУ, 2010, 147 с.

Пулова-Ганева, Юлия (2008) Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа. В. Търново: Фабер, 2008, 136 с. ISBN 978-954-775-885-8 (COBISS.BG-ID 1228540388) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2008) Социална работа с рискови групи: социални аспекти и социална работа с рискови групи. Габрово: Унив. изд. "В. Априлов", 2008, 188 с. ISBN 978-954-683-398-3 (COBISS.BG-ID 1245518052) Унив. изд. "В. Априлов", Габрово

Пулова-Ганева, Юлия (2007) Дискриминация и неравенство във висшето образование. Сб. от Научно-практическа конференция "Социални изследвания", Лозенец, 9-12 септември 2007 г. Ред. Н. Радев, С. Будева, С. Стоянова. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 160-168. ISВN 978-954-775-877-3 (COBISS.BG-ID 1228540644) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2007) Сравнителен анализ на физическото развитие и дееспособност на ученици от български и ромски произход. Сб. от Национална конференция "Децата, семейството, училището и обществото в началото на XXI век: Реалности, перспективи, решения", Пловдив, 30-31 март 2007 г. Ред. Сл. Савов и др. София: Камея Дизайн ООД, 2007, с. 74-81. ISBN 978-954-629-008-3 (COBISS.BG-ID 1229507300) Издателство "Камея Дизайн ООД", София

Пулова-Ганева, Юлия (2006) Етно-социална характеристика на физическото развитие и дееспособност на ученици от български и ромски произход, 2006 (COBISS.BG-ID 1242178276)

Пулова-Ганева, Юлия (2005) Сравнителен анализ на физическoто развитие при български и ромски ученици от Великотърновска област. Сб. от Юбилейна научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", Съюз на учените в България, Велико Търново, 2004 г. Ред. Г. Димитров, Б. Ангелов, Г. Тодоров и др. В. Търново: Фабер, том 1, с. 361-369. ISBN 954-775-514-5 (COBISS.BG-ID 1045835236) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2005) Социални детерминанти, физическо развитие и дееспособност - връзки и зависимости. - В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. София: ГорексПрес, 2005, с. 91-103. ISBN 954-616-152-7 (COBISS.BG-ID 1044369380) Издателство "ГорексПрес", София

Пулова-Ганева, Юлия (2005) Медико-социални проблеми на ромските деца. - В: Социална работа с деца и семейства. София: ГорексПрес, 2005, с.110-115. ISBN 954-616-145-4 (COBISS.BG-ID 1043239652) Издателство "ГорексПрес", София

Пулова-Ганева, Юлия (2002) Физическа дееспособност при подрастващи от гр. В. Търново. – В: Наука, околна среда и устойчиво развитие. В. Търново: Фабер, 2002, с. 380-385. ISBN 954-775-154-9 (COBISS.BG-ID 1039866596) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2001) Обективна и анкетна оценка на двигателната активност и физическото развитие при група подрастващи. – В: Дни на науката'2001. В. Търново: Фабер, 2001, с. 71-75. ISBN 954-775-031-3 (COBISS.BG-ID 1037197796) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2001) Сравнителен анализ на физическия работен капацитет и степента на биологично развитие на подрастващи от гр. В. Търново. - Спорт и наука, 2001, 6, с. 79-82. Print ISSN 1310‐3393 (COBISS.BG-ID 1121090276 и национален референтен списък)

Пулова-Ганева, Юлия (2000) За физическия работен капацитет на подрастващи (по данни на проучване в гр. Велико Търново). - Хигиена и здравеопазване, 2000, XLIII (5-6), с. 37-39. Print ISSN 0018-8247 (COBISS.BG-ID 1158782180) Научно дружество по хигиена, София

Пулова-Ганева, Юлия (2000) Сравнителен анализ на физическия работен капацитет и степента на биологично развитие на подрастващи от Велико Търново. – В: Дни на науката'2000. В. Търново: Фабер, 2000, с. 98-101. ISBN 954-9541-79-9 (COBISS.BG-ID 1036449508) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1999) Структура и функции на човешкия организъм: Учебник за ВУЗ: Ч. 1. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1999, 296 с. ISBN 954-524-213-2 (COBISS.BG-ID 1034428900) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1999) Структура и функции на човешкия организъм: Учебник за ВУЗ: Ч. 2. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1999, 231 с. ISBN 954-524-213-2 (COBISS.BG-ID 1034883556) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1999) Ергометричният пулс в оценката на физическия работен капацитет. I международен научен конгрес "Спорт, стрес, адаптация", София, 23-24 октомври 1999 г. Ред. Цв. Желязков, Н. Волков, Вл. Платонов и др. София: ИПБ НСА, 1999, с. 105. ISSN 1310-3393 (COBISS.BG-ID 1121090276 и национален референтен списък) ИПБ НСА, София

Пулова-Ганева, Юлия (1999) Тестове по биология: За VIII кл. София: Гея-Либрис, 1999, 160 с. ISBN 954-8232-84-7 (COBISS.BG-ID 1035658980) Издателство "Гея-Либрис", София

Пулова-Ганева, Юлия (1998) Тестове по биология: За VIII кл. София: Гея-Либрис (София: Образование и наука), 1998, 160 с. ISBN 954-8232-84-7 (COBISS.BG-ID 1032979428) Издателство "Гея-Либрис", София

Пулова-Ганева, Юлия (1998) Избор на методи за оценка на физическия работен капацитет при юноши в донаборна възраст. - Научни трудове ВВОУ "Васил Левски", 1998, 63, с. 230-233. Print ISSN 0861-9115 (COBISS.BG-ID 1146842852) ВВОУ "Васил Левски", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1997) Тестове по биология: За VIII кл. София: Гея-Либрис (София: Образование и наука), 1998, 160 с. ISBN 954-8232-84-7 (COBISS.BG-ID 1030740452) Издателство "Гея-Либрис", София

Пулова-Ганева, Юлия (1996) Формиране на екологична култура у учениците при обучението по биология. - Научни трудове ВВОУ "Васил Левски", 1996, 45 (3), с. 9-12. Print ISSN 0861-9115 (COBISS.BG-ID 1146135012) ВВОУ "Васил Левски", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1996) Някои проблеми при съставяне на тестове по биология за учениците от горния курс на специализираните гимназиални биологични класове. - Научни трудове ВВОУ "Васил Левски", 1996, 45 (3), с. 13-18. Print ISSN 0861-9115 (COBISS.BG-ID 1146122980) ВВОУ "Васил Левски", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1995) Кисел трън (Berberis vulgaris L.). Сравнително фитохимични изследване. Велико Търново: Пик, 1995, 53 с. ISBN 954 8258-41-2 (COBISS.BG-ID 1028293604) Издателство "Пик", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1995) Ролята на интеграцията училище - научен институт за повишаване на ефективността на обучението. - Научни трудове ВВОУ "Васил Левски", 1995, 34 (1), с. 308-315. Print ISSN 0861-9115 (COBISS.BG-ID 1145734116) ВВОУ "Васил Левски", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1994) Анатомия, физиология и хигиена на човека: Познавателни задачи и въпроси (Учебно помагало за учители и ученици). В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1994, 220 с. ISBN 954-524-100-4 (COBISS.BG-ID 1028195556) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/