Публикации на доц. д-р Стела Йорданова Стоянова


Стоянова, Стела (2018) "Protection of human rights in places of deprivation of liberty - development", Development of the Bulgarian and European economies - challenges and opportunists, volume 1. , p. 304, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018 списание "Социално-икономически анализи", Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, ISSN 2603-4093 COBISS.BG-ID - 1124917732

Стоянова, Стела (2016) "Структурни упражнения по устойчиво развитие", издателство "Ай анд Би", 2016, ВТ, ISBN 978 619 7261 04 0, трето допълнено и преработено издание COBISS.BG-ID - 1279894756 Велико Търново, изд. "Ай анд Би" COBISS.BG-ID - 1279894756 ISBN - 978-619-7281-04-0

Стоянова, Стела (2015) Аутизъм - за границата между уврежане и гениалност сборник с научни статии "Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания" ФАБЕР, 2015, Велико Търново ISBN 978-619-00-0383-0 COBISS.BG-ID 1276539876

Стоянова, Стела (2014) СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ISBN 978-619-208-004-4 Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Кат. Орг. и методология на стоп. дейности Текст и на англ. ез. Рез. на бълг., англ. ез. 2014 един оптичен диск Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader, Университетско издателство, Велико Търново COBISS.BG-ID 1274242276

Стоянова, Стела (2013) "Групи - динамика и рискове", изд."Ай анд Би", 201 страници,2013, ISBN 978-954-9689-76-1 COBISS.BG-ID - 1266773732 изд. "Ай анд Би" - Велико Търново, 2013 ISBN 978-954-9689-76-1 COBISS.BG-ID - 1266773732

Стоянова, Стела (2013) "Групова динамика", 2014, изд. "Ай анд Би", ISBN 978-954-9689-77-8 COBISS.BG-ID - 1274589668 Велико Търново, издателство "Ай анд Би", 2013 ISBN 978 954 9689 77 8 COBISS.BG-ID - 1274589668

Стоянова, Стела (2013) Стоянова, Ст., "Управление на групи" ISBN 978-954-524-897-9 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" ISBN 978-954-524-897-9 COBISS.BG-ID 1260294884

Стоянова, Стела (2013) Изследване на рисковите групи в България в ситуация на криза COBISS.BG-ID 1266850532 СПИСАНИЕ "БЪЛГАРСКА НАУКА", Сф. ISSN 2367-6590 COBISS.BG-ID 1266850532

Стоянова, Стела (2013) Стоянова, Ст., "Комуникацията в група като ефективен инструмент за управление на човешките ресурси", сп.”Социология и икономика”, година ІІІ, брой1, 2013, стр. 70 ISSN 1314-3603 Списание "Социология и икономика", Пловдив. ISSN ISSN 1314-3603 COBISS.BG-ID 1235136484

Стоянова, Стела (2013) Стоянова, Ст., „Социални потребности и социално предприемачество”, в "Увод в социалното предприемачество", Горекспрес, Сф, 2013 ISBN 978-954-616-195-6 "Горекспрес", Сф ISBN 978-954-616-195-6

Стоянова, Стела (2013) Stoyanova, St., Ethical dilemmas associated in risk group with diabetes, ASKLEPIOS,V-ІІ,XXVІ №1/2013, p.64 Асклепий : международно списание по история и философия на медицината : издание на Балканската асоциация по история и философия на медицината (БАИФМ) =Asklepios : international annual of history and philosophy of the medicine : edition of the Balkan Association on history and philosophy of medecine (BAHPM) ISSN 1300-0637 ASKLEPIOS,V-ІІ,XXVІ №1/2013, p.64 ISSN 1300-0637 COBISS.BG-ID 1119799268

Стоянова, Стела (2012) Стоянова, Ст., Управление на човешките ресурси в маргиналната общност – роми, сп.”Човешките ресурси”, c.16-17, Сф,бр.7/217/2012г. сп.”Човешките ресурси”, Сф,бр.7/217/2012г ISSN 1312 319X COBISS.BG-ID - 1121079268

Стоянова, Стела (2012) "Рискови групи - възможности за минимизиране на риска в ромска общност", с. 206, Обществена трансформация на България в рамките на ЕС. Международна конференция на УНСС, 2012, София ISBN 975 544 546-9 УНСС, СФ

Стоянова, Стела (2011) Stoyanova, St., Improving the quality of student learning groups in the “St.st. Ciryl & Methodius” through the use of communication skills, ”Съвременни измерения на качеството във висшето образование”, издателство „”А&B”, 2011, стр.124 изд. "Ай анд Би", ВТ ISBN 978-954-9689-64-8 COBISS.BG-ID - 1239706340

Стоянова, Стела (2011) 1. Стоянова, Ст. и колектив, Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, трето разширено издание, изд.”Фабер”, В.Търново, 2011, 135 стр. Издателство "Фабер", В. Търново ISBN 978-954-400-452-1 COBISS.BG-ID 1236186340

Стоянова, Стела (2011) "Формални и неформални групи - различия в управлението им", във "Взаимодействието на теория-практика. Ключови решения" том 4, БСУ, с.198 ISBN 978-954-9370-81-2 Екс-Прес, Габрово ISBN 978-954-9370-81-2 COBISS.BG-ID - 1245772260

Стоянова, Стела (2011) Стоянова, Ст., Структурни упражнения по устойчиво развитие второ преработено и допълнено издание ISBN 978-954-524-769-9 COBISS.BG-ID - 1235421668 Университетски издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2011 ISBN - 978-954-524-769-9 COBISS.BG-ID - 1235421668

Стоянова, Стела (2010) Проучване на целевите групи /проучено е отношението на студенти към рисковата група - лица с увреждания,Международна конференция БСУ, "Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условия на криза", с. 223 БСУ издателство ISBN - 978-954-9370-70-6; 978-954-9370-71-3; 978-954-9370-72-0 COBISS.BG-ID - 1245758692

Стоянова, Стела (2008) Стоянова Ст.. "Социална отговорност и корпоративна идентичност на организацията", с. 28-36 и "Медиация и консултиране в помощ на обучението по социално предприемачество", с. 124-128, "Увод в социалното предприемачество", ISBN 976 954 416 195 4 издател "Общество и знание", СФ, 2008, ISBN 976 954 416 195 4

Стоянова, Стела (2008) Стоянова, Ст., , “Социално-икономически и организационни проблеми на диабетната грижа в България за периода 1998-2008г, имащи отношение към качеството на живот с диабет”, с. 239, научнопрактическа конференция на БАН/Стопански факултет, ВТУ:”България в ЕС – първи резултати”, 2008 Горекспрес, София ISBN 954 616 136- X

Стоянова, Стела (2008) Социално-икономически проблеми на диабетноболните в България : дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”. – София : Специализиран научен съвет по Отраслова и фирмена икономика при ВАК. Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий,2008. – 200 с. университетско издателство, Велико Търново Здравно осигуряване - България - социално-икономически проблеми - дисертации COBISS.BG-ID - 1247824868 Социални грижи - България - дисертации Диабет - социални проблеми - дисертации България - социално осигуряване COBISS.BG-ID - 1247824868

Стоянова, Стела (2008) "Социално-икономически и организационни проблеми на диабетната грижа в България за периода 1998-2008г. , имащи отношение към качеството на живот с диабет" в "България в ЕС: първи резултати", ВТУ-БАН, 2008 ISBN 954-616-139-X Горекспрес, София ISBN 954-616-139-X

Стоянова, Стела (2007) МЕТОДИ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА С ГРУПА ISBN - 978-954-9689-40-2 COBISS.BG-ID - 1227445732 ИЗДАТЕЛСТВО "БОЙКА"; 2009 ISBN - 978-954-9689-40-2 COBISS.BG-ID - 1227445732

Стоянова, Стела (2007) "Структурни упражнения по устойчиво развитие", 978-954-9689-45-7 COBISS.BG-ID 1227453924 издателство, "Бойка", ВТ, 978-954-9689-45-7 COBISS.BG-ID 1227453924

Стоянова, Стела (2007) 6. Стоянова, Ст., Антидискриминационни практики насочени към рискови групи в България, „Социални изследвания”, Университетско изд. „Св.св. Кирил и Методий”, 2007, стр.134, ISBN 978 954 775 877 3 Университетско Издателство "Св.св. Kирил и Методий"

Стоянова, Стела (2007) “Сравнителна характеристика на някои международни програми, целящи подобряване качеството на живот на диабетноболните”, Сборник от научно-практическа конференция, 9-12.09.2007г: “Социални изследвания”, изд. Фабер, В. Търново, 2007, международна научнопрактическа конференция, 2007, Сборник с доклади от научно-практическа конференция, Лозенец, 9-12 септември 2007 г / Ред. кол. Начко Радев и др. ISBN - 978-954-775-877-3 COBISS.BG-ID - 1228540644 Сф , Горекспрес

Стоянова, Стела (2007) “Защита на диабетноболните и техните потребителски права”, международна научнопрактическа конференция “България в Европа”, БАН/Стопански ф-т, ВТУ, Горекспрес, 2007 "Горекспрес", София 2007 ISBN 954 616-170-6 COBISS.BG-ID - 1227591140

Стоянова, Стела (2007) “Сравнителна характеристика на някои международни програми, целящи подобряване качеството на живот на диабетноболните”, 134 с., Сборник от научно-практическа конференция, 9-12.09.2007г: Лозенец, “Социални изследвания”, изд. Фабер, В. Търново, 2007, международна научнопрактическа конференция “България в Европа”, БАН/Стопански ф-т, ВТУ, Фабер, 2007 "Фабер", ВТ ISBN 978 954 775 877 3 COBISS.BG-ID 1228540644

Стоянова, Стела (2006) "Социална политика в рамките на ЕО", в Социално-икономическо развитие на България в ЕС, ВТУ/БАН, 2003 ISBN 978-954-524-5 ISBN 954-524-500-8 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", ВТ ISBN 978-954-524-5 ISBN 954-524-500-8

Стоянова, Стела (2006) Стоянова, Ст., "Социалната политика в рамките на ЕО", 213 с., Национална научна конферен;ия "Социално-икономическо развитие на Българиея в ЕС", 17-18 юни 2005, ВТУ Университетско издателство "Св.Св. Кирил и Методий", ВТ, 2006, ISBN 10 954 501 8

Стоянова, Стела (2006) "Защита на диабетноблните и техните потребителски права", в "България в Европа - 2007", Международна научно-практическа конференция" ISBN -10 954-616-170-5 ISBN - 13 978-954-616-170-3 Горекспрес, София ISBN -10 954-616-170-5 ISBN - 13 978-954-616-170-3

Стоянова, Стела (2005) с.“Примерен начин за стопанисване на здравно-осигурителната система в република Словакия и социалният му ефект върху семейства, грижещи се за диабетноболни”, “Социална работа с деца и семейства”, с. 52-63, Горекспрес, 2005 ISBN 954-616-345-4 "Горекспрес", София ISBN 954-616-345-4 COBISS.BG-ID - 1043239652

Стоянова, Стела (2005) Стоянова, Ст., Комуникацията в група, „Социална работа в група от диабетноболни ”, %Научни изследвания в социалната работа", изд. Горекспрес, Сф, 2005, ISBN 954 616 152 7 Горекспрес, Сф

Стоянова, Стела (2005) "Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение", "Социална работа в група от диабтоболни", с. 195, ISBN 954 616 152-7 Горекспрес, София ISBN 954 616 152-7

Стоянова, Стела (2005) Стоянова, Ст., "Примерен начин за стопанисване на здравноосигурителната система в република Словакия и социалния ефект върху семействата, грижещи се за диабетноболни", "Социална работа с деца и семейства", ISBN 954 616 145 4 София : ГорексПрес, 2005 Език - български ISBN - 954-616-145-4 COBISS.BG-ID - 1043239652

Стоянова, Стела (2005) Стоянова, Ст., "Социална работа в група от диабетноболни" в "Научните изследвания в социалната работа,", 195 с., ISBN 954 616 152 7 издател "Горекспрес, С., ISBN 976 954 416 195 4

Стоянова, Стела (2003) медицинска география 2003 COBISS.BG-ID - 1239783396 ISSN - 1314-5096 COBISS.BG-ID - 1239209956

Стоянова, Стела (2003) Теория и практика на социалната работа. Проблеми и преспективи. Университетско издателство, София ISBN 954-07-1809-0

Стоянова, Стела (2002) "Рискови групи - възможности за минимизиране на риска в ромската общност", в "Обществената трансформация в България, Европа и света", УНСС, ISBN 978-954-644-9 Издателски комплекс УНСС ISBN 978-954-644-9

Стоянова, Стела (2000) Стоянова, Ст. “Социални проблеми, възникващи между диабетно-болните, техните близки и обществото”, сп. “Социална медицина”, бр.3, София, 2000г. ISSN 1310-1757, p. 16 СоцМед. София, 3, p.16 ISSN 1310-1757 COBISS.BG-ID - 1121102052 616-058

Стоянова, Стела (2000) “Приложение на хранителната система на АДА при диабетноболни”, Международен конгрес по Стоянова, Ст., "Прилоожение на хранителната система на Американската Диабетна Асоциация при диабетноболни", VІІ Национален конгрес по хигиена, София, 2-4 ноември, 2000 Институт по хигиена, София Национален конгрес по хигиена - ноември 2000 г.

Стоянова, Стела (2000) "Социално подпомагане на диабетноболните в България", с. 162, Международна научно-практическа конференция "Трудова заетост и социална политика в условията на евроинтеграция", Свищов, 2000 Свищов, 2000, ISBN 954 23 0031 X

Стоянова, Стела (2000) "Социални проблеми, възникващи между диабетноболните, техните близки и обществото", списание"Социална медицина", 3 бр. / 2000 г., 16 с. списание "Социална медицина", 3/2000, Сф. ISSN 1310 1757 COBISS.BG-ID 1121102052

Стоянова, Стела (2000) "Социално подпомагане на диабетноболните в България" в "Трудова заетост и социална политика в условията на евроинтеграция", Свищов, 2000 ISBN 954-23-0031-X Свищов ISBN 954-23-0031-X

Стоянова, Стела (1997) "Обособяване на съветването като съвременен метод за социална рабобта", в "Проблеми на социалната работа в България", № S_JEP-09567-95 БСУ, Бургас № S_JEP-09567-95

Стоянова, Стела (1997) Социалната политика в рамките на Европейския съюз Проблеми на труда : теоретично списание на Министерството но труда и социалните грижи ISSN: 0204-675X.- HHHVIII, 9 (1997), с. 67-75 COBISS.BG-ID - 1122683620 Бюлетин на труда, СФ, МТСП ISSN: 0204-675X COBISS.BG-ID - 1122683620

Стоянова, Стела (1997) Stoyanova, St.,Care for lonely old people not covered by social services in the region V. Turnovo - report, p.62, Bulgarian Health Information digest, Dreyfus Health Foundation, vol.3, http//tht.org, 1997, p.62 Плевен,, издателство "Отворено общество"

Стоянова, Стела (1997) Стоянова, Ст., Обособяване на съветването като съвременен метод за социална работа, «Проблеми на социалната политика и социалната работа в България», БСУ, проект S_JEP-09567-95, 1997, стр. 105 БСУ

Стоянова, Стела (1997) Стоянова, Ст, Мястото на съветването в тренираните умения за помагащи професии, сп. „Проблеми на труда”, бр.7/1998, МТСП, с.62, Сф, 1998, издание на МТСП, "Проблеми на труда" ISSN 0494-0296 COBISS.BG-ID 1119667684

Стоянова, Стела (1995) Stoyanova, St.,European standards and Bulgarian Pentiaries, Report about the state of pretrial detention pleaсеs during period of 09 Jan-10 Feb, 95,ISSN 1310-3911, p.6, сп.„Обектив” месечен бюлетин на Български Хелзинкски Комитет, бр.Фев-апр, 1995 COBISS.BG-ID - 1120034532 Схисание "Обектив", фувруари, Месечен бюлетин на Български Хелзински Комитет, СФ . ISSN - 1310-3911 COBISS.BG-ID - 1120034532

Стоянова, Стела (0) Социално-икономическо развитие на България в ЕС, сборник доклади от конференция на БАН/СФ Горекспрес, С ISBN 954 524 501-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/