Публикации на доц. д-р Стела Йорданова Стоянова


Стоянова, Стела (2016) "Структурни упражненияI по устойчиво развитие", издателство "Ай анд Би", 2016, ВТ, ISBN 978 619 7261 04 0 Велико Търново, изд. "Ай анд Би"

Стоянова, Стела (2015) Аутизъм - за границата между уврежане и гениалност сборник с научни статии "Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания" ФАБЕР, 2015, Велико Търново ISBN 978-619-00-0383-0 COBISS.BG-ID 1276539876

Стоянова, Стела (2014) "Групова динамика", 2014, изд. "Ай анд Би", ISBN 978-954-9689-77-8 Велико Търново, издателство "Ай анд Би", 2014 ISBN 978 954 9689 77 8

Стоянова, Стела (2014) УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПИ ISBN 978-954-524-897-9 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" ISBN 978-954-524-897-9 COBISS.BG-ID 1260294884

Стоянова, Стела (2014) Рискови групи – възможности за минимизиране на риска в ромска общност, УНСС, Сф, 2014 издание на УНСС, Сф.

Стоянова, Стела (2014) СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ISBN 978-619-208-004-4 Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Кат. Орг. и методология на стоп. дейности Текст и на англ. ез. Рез. на бълг., англ. ез. 2014 един оптичен диск Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader, Университетско издателство, Велико Търново COBISS.BG-ID 1274242276

Стоянова, Стела (2013) Изследване на рисковите групи в България в ситуация на криза COBISS.BG-ID 1266850532 СПИСАНИЕ "БЪЛГАРСКА НАУКА", Сф. ISSN 2367-6590 COBISS.BG-ID 1266850532

Стоянова, Стела (2013) "Групи - динамика и рискове", изд."Ай анд Би"I, 2013, ISBN 978-954-9689-76-1 изд. "Ай анд Би" - Велико Търново, 2013 ISBN 978-954-9689-76-1

Стоянова, Стела (2013) Комуникацията в група като ефективен инструмент за управление на човешките ресурси, сп.”Социология и икономика”, година ІІІ, брой1, 2013, стр. 70 ISSN 1314-3603 Списание "Социология и икономика" ISSN ISSN 1314-3603 COBISS.BG-ID 1235136484

Стоянова, Стела (2013) Стоянова, Ст., Комуникацията в група, „Социални потребности и социално предприемачество”, в "Увод в социалното предприемачество", Горекспрес, Сф, 2013 ISBN 978-954-616-195-6 "Горекспрес", Сф ISBN 978-954-616-195-6

Стоянова, Стела (2013) Stoyanova, St., Ethical dilemmas associated in risk group with diabetes, ASKLEPIOS,V-ІІ,XXVІ №1/2013, p.64 Асклепий : международно списание по история и философия на медицината : издание на Балканската асоциация по история и философия на медицината (БАИФМ) =Asklepios : international annual of history and philosophy of the medicine : edition of the Balkan Association on history and philosophy of medecine (BAHPM) ISSN 1300-0637 ASKLEPIOS,V-ІІ,XXVІ №1/2013, p.64 ISSN 1300-0637 COBISS.BG-ID 1119799268

Стоянова, Стела (2012) Стоянова, Ст., Управление на човешките ресурси в маргиналната общност – роми, сп.”Човешките ресурси”, Сф,бр.7/217/2012г. сп.”Човешките ресурси”, Сф,бр.7/217/2012г ISSN 1312 319X

Стоянова, Стела (2012) Обществена трансформация на България в рамките на ЕС. Международна конференция на УНСС, 2012 ISBN 975 544 546-9 УНСС, СФ

Стоянова, Стела (2011) 5. Stoyanova, St., Improving the quality of student learning groups in the “St.st. Ciryl & Methodius” through the use of communication skills, ”Съвременни измерения на качеството във висшето образование”, издателство „”А&B”, 2011, стр.124 изд. "Ай анд Би", ВТ ISBN 978-954-9689-64-8

Стоянова, Стела (2011) "Формални и неформални групи - различия в управлението им", във "Взаимодействието на теория-практика. Ключови решения" том 4, БСУ ISBN 978-954-9370-81-2 Екс-Прес, Габрово

Стоянова, Стела (2011) 1. Стоянова, Ст. и колектив, Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, трето разширено издание, изд.”Фабер”, В.Търново, 2011, 134 стр. Издателство "Фабер", В. Търново ISBN 978-954-400-452-1

Стоянова, Стела (2011) Структурни упражнения по устойчиво развитие ISBN 978-954-524-769-9 Университетски издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2011

Стоянова, Стела (2010) Стоянова, Ст., Медиация и консултиране в помощ на обучението в социалното предприемачество, С., изд "Общество и знание", 2010 издателство "Общество и знание", София

Стоянова, Стела (2010) "Проучване на целевите групи /проучено е отношението на студеннти към рисковата група - лица с увреждания/" в том 1 на БСУ "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условия на криза" ISBN 978-954-9370-72-0 "Ирита принт", Казънлък ISBN 978-954-9370-72-0

Стоянова, Стела (2009) МЕТОДИ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА С ГРУПА ISBN 978-954-9689-2 ИЗДАТЕЛСТВО "БОЙКА"; 2009 ISBN 978-954-9689-2

Стоянова, Стела (2008) "Социално-икономически и организационни проблеми на диабетната грижа в България за периода 1998-2008г. , имащи отношение към качеството на живот с диабет" в "България в ЕС: първи резултати", ВТУ-БАН, 2008 ISBN 954-616-139-X Горекспрес, София ISBN 954-616-139-X

Стоянова, Стела (2008) Социално-икономически проблеми на диабетноболните в България : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”. – София : Специализиран научен съвет по Отраслова и фирмена икономика при ВАК. Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий,2008. – 48 с. университетско издателство, Велико Търново Здравно осигуряване - България - социално-икономически проблеми - дисертации Социални грижи - България - дисертации Диабет - социални проблеми - дисертации България - социално осигуряване

Стоянова, Стела (2008) “Социално-икономически и организационни проблеми на диабетната грижа в България за периода 1998-2008г, имащи отношение към качеството на живот с диабет”, научнопрактическа конференция на БАН/Стопански факултет, ВТУ:”България в ЕС – първи резултати”, 2008 Горекспрес, София ISBN 954 616 136- X

Стоянова, Стела (2007) “Защита на диабетноболните и техните потребителски права”, международна научнопрактическа конференция “България в Европа”, БАН/Стопански ф-т, ВТУ, Горекспрес, 2007 "Горекспрес", София 2007 ISBN 954 616-170-6

Стоянова, Стела (2007) 6. Стоянова, Ст., Антидискриминационни практики насочени към рискови групи в България, „Социални изследвания”, Университетско изд. „Св.св. Кирил и Методий”, 2007, стр.134, ISBN 978 954 775 877 3 Университетско Издателство "Св.св. Kирил и Методий"

Стоянова, Стела (2007) “Сравнителна характеристика на някои международни програми, целящи подобряване качеството на живот на диабетноболните”, Сборник от научно-практическа конференция, 9-12.09.2007г: “Социални изследвания”, изд. Фабер, В. Търново, 2007, международна научнопрактическа конференция “България в Европа”, БАН/Стопански ф-т, ВТУ, Горекспрес, 2007 ISBN 954 616 170-6 Сф , Горекспрес

Стоянова, Стела (2007) “Сравнителна характеристика на някои международни програми, целящи подобряване качеството на живот на диабетноболните”, Сборник от научно-практическа конференция, 9-12.09.2007г: “Социални изследвания”, изд. Фабер, В. Търново, 2007, международна научнопрактическа конференция “България в Европа”, БАН/Стопански ф-т, ВТУ, Горекспрес, 2007 "Горекспрес", София ISBN 978 954 775 877 3

Стоянова, Стела (2006) "Социална политика в рамките на ЕО", в Социално-икономическо развитие на България в ЕС, ВТУ/БАН, 2003 ISBN 978-954-524-5 ISBN 954-524-500-8 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", ВТ ISBN 978-954-524-5 ISBN 954-524-500-8

Стоянова, Стела (2006) "Защита на диабетноблните и техните потребителски права", в "България в Европа - 2007", Международна научно-практическа конференция" ISBN -10 954-616-170-5 ISBN - 13 978-954-616-170-3 Горекспрес, София ISBN -10 954-616-170-5 ISBN - 13 978-954-616-170-3

Стоянова, Стела (2005) .“Примерен начин за стопанисване на здравно-осигурителната система в република Словакия и социалният му ефект върху семейства, грижещи се за диабетноболни”, “Социална работа с деца и семейства”, Горекспрес, 2005 ISBN 954-616-345-4 "Горекспрес", София ISBN 954-616-345-4

Стоянова, Стела (2005) Стоянова, Ст., Комуникацията в група, „Социална работа в група от диабетноболни ”, %Научни изследвания в социалната работа", изд. Горекспрес, Сф, 2005, ISBN 954 616 152 7 Горекспрес, Сф

Стоянова, Стела (2005) "Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение", "Социална работа в група от диабтоболни", ISBN 954 616 152-7 Горекспрес, София ISBN 954 616 152-7

Стоянова, Стела (2003) Теория и практика на социалната работа. Проблеми и преспективи. Университетско издателство, София ISBN 954-07-1809-0

Стоянова, Стела (2002) "Рискови групи - възможности за минимизиране на риска в ромската общност", в "Обществената трансформация в България, Европа и света", УНСС, ISBN 978-954-644-9 Издателски комплекс УНСС ISBN 978-954-644-9

Стоянова, Стела (2000) “Приложение на хранителната система на АДА при диабетноболни”, Международен конгрес по медицинска география, София, 2000 Институт по хигиена, София Национален конгрес по хигиена - ноември 2000 г.

Стоянова, Стела (2000) "Социално подпомагане на диабетноболните в България" в "Трудова заетост и социална политика в условията на евроинтеграция", Свищов, 2000 ISBN 954-23-0031-X Свищов ISBN 954-23-0031-X

Стоянова, Стела (2000) Стоянова, Ст. “Социални проблеми, възникващи между диабетно-болните, техните близки и обществото”, сп. “Социална медицина”, бр.3, София, 2000г. ISSN 1310-1757, p. 16 СоцМед. София, 3, p.16 ISSN 1310-1757 COBISS.BG-ID - 1121102052 616-058

Стоянова, Стела (1999) Социално подпомагане, участие в раздел VІІ, глава „Групова работа”, издателство „Резон”, София, 1999г., 202стр. издателство "Резон", Сф.

Стоянова, Стела (1997) "Обособяване на съветването като съвременен метод за социална рабобта", в "Проблеми на социалната работа в България", № S_JEP-09567-95 БСУ, Бургас № S_JEP-09567-95

Стоянова, Стела (1997) Социалната политика в рамките на Европейския съюз Проблеми на труда : теоретично списание на Министерството но труда и социалните грижи ISSN: 0204-675X.- HHHVIII, 9 (1997), с. 67-75 COBISS.BG-ID - 1122683620 Бюлетин на труда, СФ, МТСП ISSN: 0204-675X COBISS.BG-ID - 1122683620

Стоянова, Стела (1997) Stoyanova, St.,Care for lonely old people not covered by social services in the region V. Turnovo - report, p.62, Bulgarian Health Information digest, Dreyfus Health Foundation, vol.3, http//tht.org, 1997, p.62 Плевен,, издателство "Отворено общество"

Стоянова, Стела (1997) Стоянова, Ст., Обособяване на съветването като съвременен метод за социална работа, «Проблеми на социалната политика и социалната работа в България», БСУ, проект S_JEP-09567-95, 1997, стр. 105 БСУ

Стоянова, Стела (1997) 3. Стоянова, Ст, Мястото на съветването в тренираните умения за помагащи професии, сп. „Проблеми на труда”, бр.7/1998, МТСП, с.62, Сф, 1998, издание на МТСП, "Проблеми на труда" ISSN 0494-0296

Стоянова, Стела (1995) Stoyanova, St.,European standards and Bulgarian Pentiaries, Report about the state of pretrial detention pleaсеs during period of 09 Jan-10 Feb, 95,ISSN 1310-3911, p.6, сп.„Обектив” месечен бюлетин на Български Хелзинкски Комитет, бр.Фев-апр, 1995 Схисание "Обектив", фувруари, Месечен бюлетин на Български Хелзински Комитет, СФ.

Стоянова, Стела (0) Социално-икономическо развитие на България в ЕС, сборник доклади от конференция на БАН/СФ Горекспрес, С ISBN 954 524 501-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/