Публикации на доц. д-р Милена Христова Йоргова


Йоргова, Милена (2018) Quality of Life of Elderly People with Disabilities Development of the Bulgarian and European economies. Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2018, с. 299-303. ISSN 2603-4093 (COBISS.BG-ID 1288419812)

Йоргова, Милена (2018) Социальные услуги для пожилых людей-инвалидов: взгляд потребителя Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики: материалы юбилейной X Международ. науч.-практ. конф. (27-28 ноября 2018 года, г.Белгород) / Под общ. ред. К.Ю. Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018, с.120-126, ISBN 978-5-6041985-3-7

Йоргова, Милена (2018) Social work in the context of social services for elderly people with disabilities: a critical view on professional practice Forum on studies of society: conference proceedings: second edition: Chieti-Pescara, 2018, Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, I.V.Șerban, R. Cr. Petcu, G. Cifaldi, Bucureşti: Pro Universitaria, 2018, рр. 156-170, ISBN 978-606-26-1012-8

Йоргова, Милена (2016) Практикум по социална работа Велико Търново:Фабер, 2016, ISBN 978-619-00-0437-0 (COBISS.BG-ID 1277962980)

Йоргова, Милена (2016) Social Services for Elderly People with Disabilities: Choices and Rights Forum on studies of society: conference proceedings: Craiova, 2016 Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, E.Sorescu, I.V.Șerban, Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, рр. 95-105. ISBN 978-606-26-0710-4

Йоргова, Милена (2015) Социалните услуги през погледа на възрастните хора с увреждания. Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, Велико Търново: Фабер, 2015, с.91-97, ISBN 978-619-00-0383-0 (COBISS.BG-ID 1276539876)

Йоргова, Милена (2015) Entrepreneurship in the Social Sector – Innovative Practice for Social Inclusion Социални изследвания 2014, Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2015 c.187- 197, ISBN 978-619-208-004-4 (COBISS.BG-ID 1274242276)

Йоргова, Милена (2015) Влияние на мениджърализма в социалната работа Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности [Електронен ресурс]: сборник научни доклади от научно-практическа конференция, Велико Търново, 05.11.-06.11.2015, Велико Търново: Ай анд Би, 2015, ISBN 978-954-9689-99-0 (COBISS.BG-ID 1279832292)

Йоргова, Милена (2014) Динамика на работните отношения в социалната работа: от клиент към потребител на услуга Перспективи за развитие на българската икономика [Електронен ресурс]: сборник научни доклади от научно-практическа конференция, Велико Търново на 30.11.-31.10.2014, Велико Търново: Ай анд Би, 2014, ISBN 978-954-9689-84-6 (COBISS.BG-ID 1279835620)

Йоргова, Милена (2012) Включване на потребителя в предоставянето на социални услуги Сб. Юбилейна международна научно-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", В. Търново, 18.05.-19.05.2012, Ред. Б. Байков, Н. Радев, Н. Вълчев и др., София: ГорексПрес, 2012, с. 599-603. ISBN 978-954-616-221-2 (в национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2012) Качество на здравната помощ в институционална среда: предпоставка за добро здраве и активен живот в старостта. – Известия на Техническия университет Габрово, 2012, 43, с. 109-112, ISSN 1310-6686 (print) (COBISS.BG-ID 1120962532 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2012) Социална работа: влияния и промени. Велико Търново: Ай анд Би, 2012, 122 с. ISBN 978-954-9689-70-9 (COBISS.BG-ID 1266774244)

Йоргова, Милена (2011) Социално включване: проект на ЕС за социално развитие. Социално включване, Велико Търново: Университетско издателство ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 2011, c.9 - 41, ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676)

Йоргова, Милена (2011) Социална работа с възрастни хора: параметри на добрата практика. – Панорама на труда, 2011, бр.1-2, с.59-69, ISSN:1312-305Х (print) (COBISS.BG-ID 1121756132 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2011) Социално включване на възрастните хора: оптимизиране на възможностите за активен и достоен живот. Социално включване, Велико Търново: Университетско издателство ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 2011, c.173 - 208, ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676)

Йоргова, Милена (2011) Отново за социалната работа и социалния работник Социални изследвания, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 68-116. ISBN 978-954-524-771-2 (COBISS.BG-ID 1237694692)

Йоргова, Милена (2011) Качество на живот в институционална среда: поглед на потребителя International scientific conference proceedings UNITECH’11, Gabrovo, 18.11.-19.11.2011, с. 269-272. ISSN 1313-230X (print); 2603‐378X (online) (COBISS.BG-ID 1260951524 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2010) Социално изключване и социално включване: консенсус за социално развитие на ЕС. – Народностопански архив, 2010, 63 (4), с.70-81, ISSN 0323-9004 (print); 2367‐9301 (online) (COBISS.BG-ID 1234336740 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2010) Социални услуги за стари хора: качество на живот чрез грижа. - Социално-икономически анализи, 2010, бр. 3, с. 253-269, ISSN 1313-6909 (print);2367‐9379 (online) (COBISS.BG-ID 1234139620 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2009) Социално подпомагане Велико Търново: Фабер, 2009, 155 с. ISBN 978-954-400-072-1 (COBISS.BG-ID 1230375140)

Йоргова, Милена (2007) Модернизация на социалните услуги в България Сб. България в ЕС: първи стъпки: Юбилейна научно-практическа конференция, 25-27 май 2007 г. /Ред. съвет Байко Байков и др., София:ГорексПрес, 2007, с. 411-419. ISВN 987-954-616-185-7 (COBISS.BG-ID 1227591140 и в национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2007) Конструиране и проверка на описателен модел на професионален профил на социалния работник в България Сб.Социални изследвания: сборник с доклади от научно-практическа конференция, 09.09.-12.09.2007, Лозенец. Ред. Н.Радев, С.Будева, С.Стоянова, Велико Търново: Фабер, 2007, с. 64-80, ISВN 978-954-775-877-3 (COBISS.BG-ID 1228540644 и в национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2005) Кадрови потенциал на системата за социално подпомагане Социална работа с деца и семейства, София: ГорексПрес, 2005, с.116-127. ISBN 954-616-145-4 (COBISS.BG-ID 1043239652)

Йоргова, Милена (2005) Методика за определяне на потребностите от специалисти по социални дейности Научни изследвания в социалната работа: състояние и приложение, София: ГорексПрес, 2005, с. 233-245. ISBN 954-616-152-7 (COBISS.BG-ID 1044369380)

Йоргова, Милена (2004) Евроинтеграция и социални дейности в България. Сб. Национална идентичност и евроинтеграция: Международна научно-практическа конференция, 5-6 юни 2004 г. Ред. Б.Байков, М.Димитров, П.Пенчев, Г.Стефанов, Н.Върчев. София: ГорексПрес, 2004, с. 426-433. ISBN 954-616-139-Х (COBISS.BG-ID 1044649956)

Йоргова, Милена (2003) Законодателна реформа на социалното подпомагане. Сб. БЪЛГАРСКИЯТ преход: научно-практическа конференция, 31 май -1 юни 2003 г., София/Великотърновски унив.”Св. св. Кирил и Методий”, Икономически институт, БАН. –София: ГорексПрес, 2003. с. 351-359, ISBN: 954-616-115-2 (в национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2003) Социалните дейности в условията на преход Теория и практика на социалната работа: проблеми и перспективи, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003, с. 15-29. ISBN 954-07-1809-0 (COBISS.BG-ID 1040274148)

Йоргова, Милена (2002) Критерии за оценка на практическата подготовка по социални дейности Сб. България в началото на XXI век - икономическа, правна и социална трансформация: Юбилейна научно-практическа конференция В. Търново, 4 април 2002 г., В. Търново: Фабер, 2002, с. 255-260, ISBN: 954-775-122-0 (COBISS.BG-ID 1039885540)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/