Публикации на проф. д-р Петко Стефанов Петков


Петков, Петко (2018) От Букурещ и Гюргево (1875) през Оборище и Цариград (1876), Одрин, Сан Стефано и Берлин (1878) до Търново (1879-1908-1911) и Ньой (1919). - България и българите – история и култура (ХVІІІ-ХХ век). Доклади от научна конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на доц. д-р Георги Плетньов (4 декември 2015 г.). Ред. кол.: Доц. А. Игнатова, доц. Л. Дончева. В. Търново, 2018, Унив. изд. „Св. Кирил и Методий“, с. 41-66. ISBN 978-619-208-166-9

Петков, Петко (2018) Книга за върховете „Свети Никола“ и Шипка. София : Изд. Български бестселър, 2018, 160 с. (с илюстрации и карти). ISBN 978-954-463-202-1 COBISS.BG-ID - 1287264996

Петков, Петко (2018) Провалът на политическата стратегия, заложена в член 39 от Търновската конституция. Неуспешният опит за постигане на църковно единство между двата синода на Българската православна църква (1908-1912) г. - Чрез миналото към бъдещето. In honorem Margaritae Karamihova. Съставител: Петко Ст. Петков. София : Просвета, 2018, с. 52-83. ISBN 978-954-01-3551-9 COBISS.BG-ID - 1132114916

Петков, Петко (2018) Защо е освободителна Руско-турската война 1877-1878 година. - 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция. Сборник доклади от международна кръгла маса. Велико Търново, 19 април 2018 г. В. Търново : Фабер, 2018, с. 49-62. ISBN 978-619-00-0816-3

Петков, Петко (2018) Институциите в документалното наследство на Христо Ботев. - Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Том IІІ. Институциите и българското стопанско развитие през вековете. Варна, 2018, с. 49-61; Proceedings of the Centre for Economic History Research Vol. III, 2018, р. 49-61; ISSN 2534-9244 http://csii.bg/wp-content/uploads/issues/volume3/04-Petko%20Petkov.pdf?fbclid=IwAR1hGDI7MzO0BLChLKuEiVyR0Smy_1GHs6Sxo3WQvd1gp7gUbkufeCoAWos

Петков, Петко (2018) Митрополит Методий Старозагорски и обособяването на новата южнобългарска епархия. - Нашата вяра. Издание на Старозагорска митрополия. Бр. 2, 2018, с. 26-33. ISSN 0861-6965

Петков, Петко (2018) Постижения и проблеми в преподаването на българска възрожденска култура/ културно-историческо наследство във Великотърновския университет (2003-2016) // ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS IN THE TEACHING OF BULGARIAN RENAISSANCE CULTURE / HERITAGE IN UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO (2003-2016). - Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология. Guidelines in academic research and teaching of Ethnology and Anthropology. Рецензент: д-р Фотини Толуди. София : Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 9-17. ISBN 978-954-07-4595-4

Петков, Петко (2018) „Основите на мира“ от 19/31 януари 1878 г. – първото руско-турско споразумение за създаване на българска държава (или защо Санстефанският прелиминарен договор не е началото на нова България). - История, 2018, год. ХХVІ, кн. 1, с. 8-19. ISSN 0861-3710 (print) https://azbuki.bg/editions/journals/history/contents/389-history/historyarticles2016-3/3332-1-xxvi-2018

Петков, Петко (2018) Истината за върховете „Свети Никола“ и Шипка. - Balkanistic Forum’18/ Балканистичен форум, г. ХХVІІ, 2018, № 1, „Разрушени светове… нови светове“, Унив. изд. „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 161-179. ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online). Indexed in SCOPUS, ERIH PLUS, РИНЦ (eLibrary.ru).

Петков, Петко (2017) Търновската конституция и Екзархийските устави от 1883 и 1895 г. (Отражение и приложение на конституционните принципи в църковното законодателство). - Юбилейна международна научна конференция „Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право“. 25 години Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 25 години от приемането на Конституциата на Република България. 6-7 октомври 2016 г. В. Търново, Унив. изд. „Св. Кирил и Методий“, 2017 г., с. 123-140. ISBN 978-619-208-118-8

Петков, Петко (2017) Нов научен принос към историята на Арбанаси: Светла Атанасова. Арбанаси. Търговия и търговски връзки през ХVІІ-ХІХ век. - Известия на Регионалния исторически музей – Велико Търново, Том ХХХІІ. В. Търново, Изд. Фабер, 2017, с. 369-372. ISSN 0861-5888

Петков, Петко (2017) Нова книга от поредицата „Фабрика за история“ [Войни. Революции. Памет. Проект „Бъдеще за миналото: инструменти на „меката сила“ (културна и научна дипломация). ФАБРИКА ЗА ИСТОРИЯ. Том ІІІ. София, 2017. 192 с.]. - Историческо бъдеще, г. ХХІ, 2017, бр. 1-2, с. 269-274. ISSN 1113-0144

Петков, Петко (2017) Митрополит Климент Тырновский – болгарский православный архиерей и государственный деятель (1841-1901). - Первый международный конгресс православных ученых. Евангельские ценности и будущее православного мира. „Наука и Православие: стратегии развития“. 20-26 февраля 2017 г. Великое Тырново, Болгария. Изд. Истоки. Воронеж, 2017, с. 155-160. ISBN 978-5-4473-0145-3

Петков, Петко (2017) Стопанското развитие на българите в документалното наследство на Георги Ст. Раковски. - Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Том IІ. Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие. Варна, 2017, с. 55-71. ISSN 2534-9244 http://csii.bg/wp-content/uploads/Izvestiya-Tom_2_2017.pdf

Петков, Петко (2017) Освободителна ли е Руско-турската война 1877-1878 г. - Наука, г. ХХVІІ, 2017, № 5, с. 31-35. Гл. ред.: акад. Стефан Воденичаров. ISSN 0861 3362

Петков, Петко (2017) Приспособеният в Княжество България Екзархийски устав от 1883 г. и неговото приложение. - Трудове на катедра „Историческо и практическо богословие“, Православен богословски факултет, ВТУ, „Св. св. Кирил и Методий“. Том 1. В. Търново, 2017, с. 21-28. ISBN 978-954-337-338-3

Петков, Петко (2016) Издръжката на българското православно духовенство в Княжество България. - Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Том I. Градското стопанство в българските земи през вековете. Варна, 2016, с. 189-221. ISSN 2534-9244

Петков, Петко (2016) Въстанието от 1876 г. и историческото развитие на българите и Европа. - Сборник с доклади от Национална научна конференция „140 години Априлско въстание и Априлска епопея при Дряновския манастир“, 13.05.2016 г. Фабер, 2016, с. 13-36. ISBN 978-619-00-0540-7

Петков, Петко (2016) Търновското списание „Духовен прочит“ (1881-1882 г.) и формирането на българска православна идеология. - Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies,Volume 7, Number 2, 2016, с. 212-247. http://www.venets.org/index.php?page=12&volume_id=11&issue_id=11 ISSN 1314-0256 (Online) ISSN 1314-0426 (Print)

Петков, Петко (2015) Болгарская православная церковь и государственная власть в Княжестве/Царстве Болгария (1878-1912 гг.). Замечания и выводы. - Дунайскi науковi читання: Европейский вимiр i регiональний контекст. Матерiали мiжнародноï науково-практичноï конференцiï, присвяченоï 75-рiччю Измаïльського державного гуманиiтарного унiверситету. Т. І: Iсторiя. Економiка. Педагогiка. Iзмаïл, 2015, с. 63-67. ББК 72 (4 Укр) УДК 001.6 (477.74) Д-83

Петков, Петко (2015) Майстор Колю Фичето и българската памет : по случай 215-годишнината от рождението на възрожденския архитект - Наука, г. ХХV, 2015, кн. 5, с. 59-64. ISSN 0861 3362 COBISS.BG-ID - 1278674660

Петков, Петко (2015) The Wars as Chronological Limits in the Modern History of Bulgaria. - Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 6, Number 1, 2015 33-48 . http://www.venets.org/getfile.php?id=200 ISSN 1314-0256 (Online) ISSN 1314-0426 (Print)

Петков, Петко (2015) Българската завера от 1835 година – първа проява на националноосвободителното движение през ХІХ век. - Историческо бъдеще, 2015, год. 19, бр. 1-2, с. 177-187. Издателство: Асоциация Клио-96 (София) ISSN: 1311-0144 УДК 949.72.041 COBISS.BG-ID - 1279726052

Петков, Петко (2015) Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. Т. 1. 2015. Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 145-годишнината от създаването на БАН. В. Търново, 26-27 ноември 2014 г. В. Търново, Народна библиотека „П. Р. Славейков”, 2015. ISSN 2367-8038 (Научен редактор) www.math.bas.bg/vt/kin/

Петков, Петко (2015) Dynamics of the Official Holidays in the Third Bulgarian State (1878-2014). / 11th Annual Conference of the SIEF. Working Group on the Ritual Year. Traditions and Transformation. Kazan (Volga Region) Federal University. June 4-7, 2015. Kazan – Rostov-on-Don Pechatnaya Lavka. 2015, p. 43-44. Compiled by Nina Vlaskina, Irina Sedakova, Guzel Stolyarova. English Revision: Elizabeth Warner. ISBN 978-5-906429-10-0. 11th Annual Conference of the SIEF. Working Group on the Ritual Year. Traditions and Transformation. Kazan (Volga Region) Federal University. June 4-7, 2015. Kazan – Rostov-on-Don Pechatnaya Lavka. 2015, p. 43-44. Compiled by Nina Vlaskina, Irina Sedakova, Guzel Stolyarova. English Revision: Elizabeth Warner. ISBN 978-5-906429-10-0.

Петков, Петко (2014) Отношенията между Българската православна църква и държавната власт в Търновската конституция. - 135 години от приемането на Търновската конституция. Сборник от научна конференция, организирана от Народното събрание на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. София, 2014, с. 139-148. ISBN 978-954-730-891-6

Петков, Петко (2013) Българската православна църква и първата парламентарна мисия в Русия през 1879 г. - България: метрополия и диаспора : Сб. по случай 65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. Кишинев : S.Ş.B., 2013, с. 243–247. ISBN 978-9975-9577-2-4. 94(497.2)+323.1(478)(=163.2)(082)=00 Б 96

Петков, Петко (2013) Екзархията като българска протодържава. - Балканите – език, история, култура. Т. 3. Трета международна научна конференция – 14–15 октомври 2011 г. В. Търново [УИ „Св. св. Кирил и Методий”], 2013, с. 153–163. ISSN 1314‐4065 COBISS.BG-ID - 1264073700

Петков, Петко (2013) Petko Petkov, Innovations In University Education By Modern And Competitive MA and PhD Programs. / The Reforms And Transformation of Student Affairs in Colleges and Universities, International Conference, 1-2.06.2013, Wuhan University, China. Zhongguo Dizhi Daxue Press, Wuhan, China, 2013. (80-84 pp.) ISBN: 978-7-5625-3255-2 The Reforms And Transformation of Student Affairs in Colleges and Universities, International Conference, 1-2.06.2013, Wuhan University, China. Zhongguo Dizhi Daxue Press, Wuhan, China, 2013. (80-84 pp.) ISBN: 978-7-5625-3255-2

Петков, Петко (2012) История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. София : ИК Кръгозор, 2012, 360 стр. ISBN - 978-954-771-281-2 COBISS.BG-ID - 1249610980

Петков, Петко (2012) Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство България 1878-1912 г. Институционални отношения. Faber, В. Търново, 2012. 568 с. ISBN - 978-954-400-821-5 COBISS.BG-ID - 1257579492

Петков, Петко (2012) Bulgarian historiography from september 9, 1944 until november 10, 1989 about the relations between the Orthodox church and the State power in Bulgaria (1878–1912). // Remembrance in Time (eBook). – Braşov, Transilvania University Press of Braşov, 2012, p. 125–130. Remembrance in Time (eBook). – Braşov, Transilvania University Press of Braşov, 2012, p. 125–130.

Петков, Петко (2011) Болгарский Экзархат: болгарская предгосударственность Нового времени 1870–1879 гг. - Modern History. Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока. Выпуск ХІV. Материалы международной научной сессии кафедры новой и новейшей истории БашГУ 25 апреля 2011 года. Уфа : Министерство образования и науки Русской федерации ; Башкирский государственный университет, 2011, с. 85–105. ISBN 978-5-7477-2651-2 УДК 94(1-87) ББК 63.3 (4/8)

Петков, Петко (2011) В памет на проф. Александър Бурмов. / Дни на науката’2011. Т 1. СУБ – Клон В. Търново. В. Търново : Фабер, 2011, с. 11–12. ISSN 1314-2283 Дни на науката’2011. Т 1. СУБ – Клон В. Търново. В. Търново : Фабер, 2011, с. 11–12. ISSN 1314-2283

Петков, Петко (2011) Архиереите от Княжество България и Екзарх Йосиф І – към типологизиране на отношенията (1878–1912 г.). / България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 4. : Доклади от Международна научна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени...”, 29–31 октомври 2009. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 553–559. ISBN 978-619-208-125-6 България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 4. : Доклади от Международна научна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени...”, 29–31 октомври 2009. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 553–559. ISBN 978-619-208-125-6

Петков, Петко (2011) За периодизацията на Новата история на България. / Дриновський збiрник. Том ІV. Харкiв – Софiя, 2011, с. 151-161. ISBN 978-954-322-410-4 УДК 94(497.2)(082) ББК 63.3(4БОЛ)я43 Дриновський збiрник. Том ІV. Харкiв – Софiя, 2011, с. 151-161. ISBN 978-954-322-410-4 УДК 94(497.2)(082) ББК 63.3(4БОЛ)я43 Ред. Колегия Предс.: М. Г. Станчев. Акад. изд. „М. Дринов“

Петков, Петко (2011) Търновската конституция и българският конституционализъм ХІХ - началото на ХХ век. - Дни на науката’2010. В. Търново : Faber, 2011, с. 30–45. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID - 1236628452

Петков, Петко (2010) За един „мъртвороден” член от Търновската конституция. - De jure : Официално издание на Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, год. І, № 1, с. 79–84. ISSN 1314-2593 COBISS.BG-ID - 1237392356

Петков, Петко (2010) Петко Ст. Петков, Биобиблиографска справка. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2010 г., 30 с.

Петков, Петко (2009) Политическо и историческо значение на „основите на мира” (Одринското примирие) от 19/31 януари 1878 г. [Сто и тридесет] 130 години от Руско-турската война (1877–1878 г.) и Освобождението на България : [Материали от международна научна конференция 16–17 април 2008, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"]. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 133–140.

Петков, Петко (2009) Улога Петропавловске духовне школе код Ласковца за усвајање вредности бугарске и светске културе. Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira.Univerzitet u Nišu. Filozofski fakultet. Niš, 2009, 467-477.

Петков, Петко (2009) Българският конституционализъм през ХІХ век, българският проект за основен закон от 1879 г. и Търновската конституция. Учредителното събрание и българските конституции : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Народното събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, читалище „Надежда”, 9 февруари 2009 г. София : Народно събрание на Република България, 2009, с. 15-42.

Петков, Петко (2009) Преди сто и повече години. Изследвания и очерци по нова история на България. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 2009. 292 с. ISBN - 978-954-524-721-7 COBISS.BG-ID - 1234338276

Петков, Петко (2008) Българският манифест на еволюционизма. За някои негероични аспекти на героичната 1876 година. Известия на Българското историческо дружество, № 40, 2008, с. 382–386.

Петков, Петко (2007) Александър Екзарх - княз на България? - Електронно списание LiterNet, 07.12.2007, № 12 (97) (07.12.2007). ISSN 1312-2282 (online)

Петков, Петко (2007) Заветите на Левски и българският национален идеал. - Българско Възраждане : Идеи, личности, събития. Годишник на Общобългарски комитет и Фондация "Васил Левски". Т. 9, 2007, с. 79–84. ISSN 1311-1337 УДК 949.72.042 323.1(091)(497.2) COBISS.BG-ID - 1175443684

Петков, Петко (2007) Съединението в историческата съдба на българския народ. - Дриновський збiрник. Том І. Харкiв-Софiя, 2007, с. 125-127. ISBN 978-954-322-186-8

Петков, Петко (2005) Историята като полифония. Изследвания по нова история на България (От Българската завера 1835 до Крайовския договор 1940 г.). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005. 359 с. ISBN 954-524-455-0 COBISS.BG-ID - 1043894500

Петков, Петко (2005) Църковно-духовното и национално-политическото начало в българо-гръцката разпра през ХIХ и началото на ХХ век. Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев. 10-11 ноември 2000 г. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново. 2005, с. 188-197.

Петков, Петко (2003) Кой кой е във Великотърновския университет? Преподавателите на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. 321 с. (Съавтор). В. Търново

Петков, Петко (2003) История на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 233 с. ISBN 954-524-353-8 COBISS.BG-ID - 1041629668

Петков, Петко (2003) Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856-1879. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий". 300 с. ISBN 954-524-360-0 COBISS.BG-ID - 1040231908

Петков, Петко (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидатстуденти. В. Търново : Изд. Слово. 160 с. ISBN 954-439-762-0

Петков, Петко (2003) Васил Друмев - Климент Браницки и Търновски (1841-1901). - Списание на БАН, год. CXVІ, 2003, № 3, с. 57-60. ISSN 0007-3989

Петков, Петко (2002) Документи за Новата история на България ХIХ – началото на ХХ век (Българският въпрос в международните договори. Програми за политическо самоуправление. Искания за национална еманципация в хода на българо-гръцкия църковен спор. Устройствени документи на възстановената българска държава. Отношения между Българската православна църква и държавната власт. Речник и карти). Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 312 с. ISBN 954-524-331-7 COBISS.BG-ID - 1039724004

Петков, Петко (2002) История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. София. ИК Кръгозор, 2002, 360 стр. ISBN 954-771-042-7 COBISS.BG-ID - 1041145828

Петков, Петко (2001) Grossmächte und Balkanländer: Die Pläne zur Lösung der Bulgarischen Frage im 19. Jahrhundert (1856–1878). Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Band 3. Pulverfass Balkan. Mythos oder Realität. Internationales Symposium Rouse, Oktober 1998, Röhrig Universitätsverlag. – St. Ingbert (Deutschland), 2001, p. 249–264.

Петков, Петко (2001) За горната хронологическа граница и за понятието “Българско възраждане”. - История, 2001, г. ІХ, № 2-3, с. 55-67. ISSN 0861-3710 COBISS.BG-ID - 1155211236

Петков, Петко (2000) Православная церковь и государственная власть в Княжестве Болгарии (1878-1896). - Bulgarian historical review : research quarterly = Revue bulgare d'Histoire, 2000, год. XXVIII, № 3-4, р. 54-75; ISSN 0204‐8906 COBISS.BG-ID - 1154965476

Петков, Петко (2000) Българската православна църква и откъсването на Северна Добруджа от диоцеза на Екзархията (1877-1879 г.). Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. VII. В чест на проф. дин Петър Тодоров. В. Търново, 2000, с. 343-356.

Петков, Петко (2000) Българският проект за конституция от 1879 година. (Към историята на идеите за политическо управление през 70-те години на ХIХ в.). - Исторически преглед, 2000, год. LVI, кн. 3-4, с. 56-90. ISSN 0323‐9748 COBISS.BG-ID - 1145226724

Петков, Петко (2000) Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) - архиерей и държавник 1878-1901. Велико Търново. Изд. ПАН-ВТ. 2000, 435 с. ISBN 954 747 004-3 COBISS.BG-ID - 1043499492

Петков, Петко (1999) На изпит по история на България. (Съавтор). В. Търново. ИК Марков. 175 с.

Петков, Петко (1999) За “демократизма” на българите. - Епохи : Историческо списание на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 1999, год. VІІ, кн. 1-2, с. 85-104. ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID - 1156901348

Петков, Петко (1997) История и култура на България в дати. Възраждане. (Съавтор). В. Търново. Изд. Слово. 368 с.

Петков, Петко (1996) Кратка стопанска история на България. (Съавтор). В. Търново. Изд. Faber. 224 с.

Петков, Петко (1996) Отново по въпроса за партиите в България след Освобождението. Другият в историята. Сборник материали от научна конференция 7-9 май 1992. Под ред. на проф. П. Ангелов и проф. М. Лалков. Кюстендил, 1996, с. 82-98.

Петков, Петко (1996) Отново за дипломатическата и военната защита на Съединението 1885 г. - Епохи, 1996, год. ІV, № 3, с. 23-33. ISSN 1310-2141 (print) 2534-8418 (online) COBISS.BG-ID - 1137177572

Петков, Петко (1994) Търновската конституция не е гарантирала парламентарно-демократичен цикъл на управление. - Общество и право, 1994, год. ХV, № 11-12, с. 28-30. ISSN 0204-8523 (print) COBISS.BG-ID - 1128586468

Петков, Петко (1994) Климент Браницки и Търновски като министър-председател на Княжество България. - Исторически преглед, 1994-1995, год. L-LІ, кн. 5, с. 118-133. ISSN 0323‐9748 COBISS.BG-ID - 1132114916

Петков, Петко (1994) Управлението на Стефан Стамболов и Православната църква в Княжество България (1887-1894). - Епохи, 1994, год. ІІ, кн. 1, с. 63-74. ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID - 1128188132

Петков, Петко (1993) Православните български архиереи в Учредителното и Първото Велико народно събрание 1879 г. - Духовна култура, 1993, год. LXXIII, 10 (1993), с. 15-23 ISSN 0324-1173. COBISS.BG-ID - 1129235172 № 10, с. 15-23.

Петков, Петко (1993) Записка на екзарх Йосиф I от 1878 година върху историята на българския църковен въпрос. - Исторически преглед, 1993, год. ХLІХ, кн. 3, с. 121-131. ISSN 0323‐9748 COBISS.BG-ID - 1127553252

Петков, Петко (1993) Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в тестове VII век - 1948 г. (Съавтор) В. Търново. Изд. Аста. 289 с.

Петков, Петко (1993) Българите пред Европа през 1869 година. В. Търново. Изд. Аста. 96 с. УДК 949.72.042 COBISS.BG-ID - 1026485220

Петков, Петко (1992) Толерантността, тази трудна политическа добродетел. Документално-публицистични свидетелства за българските политически нрави през 70-те и 80-те години на ХIХ век. В. Търново. Изд. Аста. 202 с. УДК 32(497.2)(091)(093) 050(497.2)(091) COBISS.BG-ID - 1025345252

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/