Публикации на проф. д-р Петко Стефанов Петков


Петков, Петко (2018) От Букурещ и Гюргево (1875) през Оборище и Цариград (1876), Одрин, Сан Стефано и Берлин (1878) до Търново (1879-1908-1911) и Ньой (1919). България и българите – история и култура (ХVІІІ-ХХ век). Доклади от научна конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на доц. д-р Георги Плетньов (4 декември 2015 г.). Ред. кол.: Доц. А. Игнатова, доц. Л. Дончева. В. Търново, 2018, Унив. изд. „Св. Кирил и Методий“, с. 41-66. ISBN 978-619-208-166-9

Петков, Петко (2018) Книга за върховете „Свети Никола“ и Шипка. София, Изд. Български бестселър, 2018, 160 с. (с илюстрации и карти). ISBN 978-954-463-202-1

Петков, Петко (2018) Провалът на политическата стратегия, заложена в член 39 от Търновската конституция. Неуспешният опит за постигане на църковно единство между двата синода на Българската православна църква (1908-1912) г. Чрез миналото към бъдещето. In honorem Margaritae Karamihova. Съставител: Петко Ст. Петков. С., Просвета, 2018, с. 52-83. ISBN 978-954-01-3551-9

Петков, Петко (2018) Защо е освободителна Руско-турската война 1877-1878 година. 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция. Сборник доклади от международна кръгла маса. Велико Търново, 19 април 2018 г. В. Търново, Фабер, 2018, с. 49-62. ISBN 978-619-00-0816-3

Петков, Петко (2018) Институциите в документалното наследство на Христо Ботев Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Том IІІ. Институциите и българското стопанско развитие през вековете. Варна, 2018, с. 49-61; Proceedings of the Centre for Economic History Research Vol. III, 2018, р. 49-61; ISSN 2534-9244 http://csii.bg/wp-content/uploads/issues/volume3/04-Petko%20Petkov.pdf?fbclid=IwAR1hGDI7MzO0BLChLKuEiVyR0Smy_1GHs6Sxo3WQvd1gp7gUbkufeCoAWos

Петков, Петко (2018) Митрополит Методий Старозагорски и обособяването на новата южнобългарска епархия. Нашата вяра. Издание на Старозагорска митрополия. Бр. 2, 2018, с. 26-33. ISSN 0861-6965

Петков, Петко (2018) Постижения и проблеми в преподаването на българска възрожденска култура/ културно-историческо наследство във Великотърновския университет (2003-2016) // ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS IN THE TEACHING OF BULGARIAN RENAISSANCE CULTURE / HERITAGE IN UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO (2003-2016). Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология. Guidelines in academic research and teaching of Ethnology and Anthropology. Рецензент: д-р Фотини Толуди. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018 ISBN 978-954-07-4595-4 , с. 9-17

Петков, Петко (2018) „Основите на мира“ от 19/31 януари 1878 г. – първото руско-турско споразумение за създаване на българска държава (или защо Санстефанският прелиминарен договор не е началото на нова България). сп. "История", книжка 1, година XXVI, 2018, с. 8-19. 0861‐3710 (print) https://azbuki.bg/editions/journals/history/contents/389-history/historyarticles2016-3/3332-1-xxvi-2018

Петков, Петко (2018) Истината за върховете „Свети Никола“ и Шипка. Balkanistic Forum’18/ Балканистичен форум, г. ХХVІІ, 2018, № 1, „Разрушени светове… нови светове“, Унив. изд. „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 161-179. ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online). Indexed in SCOPUS, ERIH PLUS, РИНЦ (eLibrary.ru).

Петков, Петко (2017) Търновската конституция и Екзархийските устави от 1883 и 1895 г. (Отражение и приложение на конституционните принципи в църковното законодателство). Юбилейна международна научна конференция „Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право“. 25 години Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 25 години от приемането на Конституциата на Република България. 6-7 октомври 2016 г. В. Търново, Унив. изд. „Св. Кирил и Методий“, 2017 г., с. 123-140. ISBN 978-619-208-118-8

Петков, Петко (2017) Нов научен принос към историята на Арбанаси: Светла Атанасова. Арбанаси. Търговия и търговски връзки през ХVІІ-ХІХ век. Известия на Регионалния исторически музей – Велико Търново, Том ХХХІІ. В. Търново, Изд. Фабер, 2017, с. 369-372. ISSN 0861-5888

Петков, Петко (2017) Нова книга от поредицата „Фабрика за история“ [Войни. Революции. Памет. Проект „Бъдеще за миналото: инструменти на „меката сила“ (културна и научна дипломация). ФАБРИКА ЗА ИСТОРИЯ. Том ІІІ. София, 2017. 192 с.]. Историческо бъдеще, г. ХХІ, 2017, бр. 1-2, с. 269-274. ISSN 1113-0144

Петков, Петко (2017) Митрополит Климент Тырновский – болгарский православный архиерей и государственный деятель (1841-1901). Первый международный конгресс православных ученых. Евангельские ценности и будущее православного мира. „Наука и Православие: стратегии развития“. 20-26 февраля 2017 г. Великое Тырново, Болгария. Изд. Истоки. Воронеж, 2017, с. 155-160. ISBN 978-5-4473-0145-3

Петков, Петко (2017) Стопанското развитие на българите в документалното наследство на Георги Ст. Раковски. Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Том IІ. Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие. Варна, 2017, с. 55-71. ISSN 2534-9244 http://csii.bg/wp-content/uploads/Izvestiya-Tom_2_2017.pdf

Петков, Петко (2017) Освободителна ли е Руско-турската война 1877-1878 г. Наука, г. ХХVІІ, 2017, № 5, с. 31-35. Гл. ред.: акад. Стефан Воденичаров. ISSN 0861 3362

Петков, Петко (2017) Приспособеният в Княжество България Екзархийски устав от 1883 г. и неговото приложение. Трудове на катедра „Историческо и практическо богословие“, Православен богословски факултет, ВТУ, „Св. св. Кирил и Методий“. Том 1. В. Търново, 2017, с. 21-28. ISBN 978-954-337-338-3

Петков, Петко (2016) Издръжката на българското православно духовенство в Княжество България. Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Том I. Градското стопанство в българските земи през вековете. Варна, 2016, с. 189-221. ISSN 2534-9244

Петков, Петко (2016) Въстанието от 1876 г. и историческото развитие на българите и Европа. Сборник с доклади от Национална научна конференция „140 години Априлско въстание и Априлска епопея при Дряновския манастир“, 13.05.2016 г. Фабер, 2016, с. 13-36. ISBN 978-619-00-0540-7

Петков, Петко (2016) Търновското списание „Духовен прочит“ (1881-1882 г.) и формирането на българска православна идеология. Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies,Volume 7, Number 2, 2016, с. 212-247. http://www.venets.org/index.php?page=12&volume_id=11&issue_id=11

Петков, Петко (2015) Болгарская православная церковь и государственная власть в Княжестве/Царстве Болгария (1878-1912 гг.). Замечания и выводы. Дунайскi науковi читання: Европейский вимiр i регiональний контекст. Матерiали мiжнародноï науково-практичноï конференцiï, присвяченоï 75-рiччю Измаïльського державного гуманиiтарного унiверситету. Т. І: Iсторiя. Економiка. Педагогiка. Iзмаïл, 2015, с. 63-67. ББК 72 (4 Укр) УДК 001.6 (477.74) Д-83

Петков, Петко (2015) Майстор Колю Фичето и българската памет. Наука, г. ХХV, 2015, кн. 5, с. 59-64. ISSN 0861 3362

Петков, Петко (2015) THE WARS AS CHRONOLOGICAL LIMITS IN THE MODERN HISTORY OF BULGARIA Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 6, Number 1, 2015

Петков, Петко (2015) Българската завера от 1835 година – първа проява на националноосвободителното движение през ХІХ век Историческо бъдеще, 2015, 1-2, с. 177-187.

Петков, Петко (2015) Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. Т. 1. 2015. Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 145-годишнината от създаването на БАН. В. Търново, 26-27 ноември 2014 г. В. Търново, Народна библиотека „П. Р. Славейков”, 2015. ISSN 2367-8038 (Научен редактор) www.math.bas.bg/vt/kin/

Петков, Петко (2015) Dynamics of the Official Holidays in the Third Bulgarian State (1878-2014). 11th Annual Conference of the SIEF. Working Group on the Ritual Year. Traditions and Transformation. Kazan (Volga Region) Federal University. June 4-7, 2015. Kazan – Rostov-on-Don Pechatnaya Lavka. 2015, p. 43-44. Compiled by Nina Vlaskina, Irina Sedakova, Guzel Stolyarova. English Revision: Elizabeth Warner. ISBN 978-5-906429-10-0.

Петков, Петко (2014) Отношенията между Българската православна църква и държавната власт в Търновската конституция. 135 години от приемането на Търновската конституция. Сборник от научна конференция, организирана от Народното събрание на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. София, 2014, с. 139-148. ISBN 978-954-730-891-6

Петков, Петко (2013) Българската православна църква и първата парламентарна мисия в Русия през 1879 г. България: метрополия и диаспора : Сб. по случай 65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. Кишинев : S.Ş.B., 2013, с. 243–247.

Петков, Петко (2013) Екзархията като българска протодържава. Балканите – език, история, култура. Т. 3. Трета международна научна конференция – 14–15 октомври 2011 г. В. Търново [УИ „Св. св. Кирил и Методий”], 2013, с. 153–163. 1314‐4065 (print)

Петков, Петко (2013) Petko Petkov, Innovations In University Education By Modern And Competitive MA and PhD Programs. The Reforms And Transformation of Student Affairs in Colleges and Universities, International Conference, 1-2.06.2013, Wuhan University, China. Zhongguo Dizhi Daxue Press, Wuhan, China, 2013. (80-84 pp.) ISBN: 978-7-5625-3255-2

Петков, Петко (2012) Петко Ст. Петков, Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство България 1878-1912 г. (Институционални отношения). Faber, В. Търново, 2012. 568 с. В. Търново

Петков, Петко (2012) Bulgarian historiography from september 9, 1944 until november 10, 1989 about the relations between the Orthodox church and the State power in Bulgaria (1878–1912). // Remembrance in Time (eBook). – Braşov, Transilvania University Press of Braşov, 2012, p. 125–130. Remembrance in Time (eBook). – Braşov, Transilvania University Press of Braşov, 2012, p. 125–130.

Петков, Петко (2011) Болгарский Экзархат: болгарская предгосударственность Нового времени 1870–1879 гг. Modern History. Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока. Выпуск ХІV. Материалы международной научной сессии кафедры новой и новейшей истории БашГУ 25 апреля 2011 года. Уфа : Министерство образования и науки Русской федерации ; Башкирский государственный университет, 2011, с. 85–105.

Петков, Петко (2011) В памет на проф. Александър Бурмов. Дни на науката’2011. Т 1. СУБ – Клон В. Търново. В. Търново : Фабер, 2011, с. 11–12.

Петков, Петко (2011) Архиереите от Княжество България и Екзарх Йосиф І – към типологизиране на отношенията (1878–1912 г.). България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 4. : Доклади от Международна научна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени...”, 29–31 октомври 2009. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 553–559.

Петков, Петко (2011) За периодизацията на Новата история на България. Дриновський збiрник. Том ІV. Харкiв – Софiя, 2011, с. 151-161.

Петков, Петко (2010) За един „мъртвороден” член от Търновската конституция. De jure : Официално издание на Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, № 1, с. 79–84.

Петков, Петко (2010) Петко Ст. Петков, Биобиблиографска справка. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2010 г., 30 с.

Петков, Петко (2009) Политическо и историческо значение на „основите на мира” (Одринското примирие) от 19/31 януари 1878 г. [Сто и тридесет] 130 години от Руско-турската война (1877–1878 г.) и Освобождението на България : [Материали от международна научна конференция 16–17 април 2008, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"]. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 133–140.

Петков, Петко (2009) Улога Петропавловске духовне школе код Ласковца за усвајање вредности бугарске и светске културе. Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira.Univerzitet u Nišu. Filozofski fakultet. Niš, 2009, 467-477.

Петков, Петко (2009) Българският конституционализъм през ХІХ век, българският проект за основен закон от 1879 г. и Търновската конституция. Учредителното събрание и българските конституции : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Народното събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, читалище „Надежда”, 9 февруари 2009 г. София : Народно събрание на Република България, 2009, с. 15-42.

Петков, Петко (2009) Преди сто и повече години. Изследвания и очерци по нова история на България. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново. 2009. 292 с.

Петков, Петко (2008) Българският манифест на еволюционизма. За някои негероични аспекти на героичната 1876 година. Известия на Българското историческо дружество, № 40, 2008, с. 382–386.

Петков, Петко (2007) Александър Екзарх - княз на България? Електронно списание LiterNet, 07.12.2007, № 12 (97) (07.12.2007).

Петков, Петко (2007) Заветите на Левски и българският национален идеал. Българско Възраждане : Идеи, личности, събития. Годишник на Общобългарски комитет и Фондация "Васил Левски". Т. 9, 2007, с. 79–84.

Петков, Петко (2007) Съединението в историческата съдба на българския народ. Дриновський збiрник. Том І. Харкiв-Софiя, 2007, с. 125-127.

Петков, Петко (2005) Историята като полифония. Изследвания по нова история на България (От Българската завера 1835 до Крайовския договор 1940 г.). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005. 359 с.

Петков, Петко (2005) Църковно-духовното и национално-политическото начало в българо-гръцката разпра през ХIХ и началото на ХХ век. Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев. 10-11 ноември 2000 г. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново. 2005, с. 188-197.

Петков, Петко (2003) Кой кой е във Великотърновския университет? Преподавателите на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. 321 с. (Съавтор). В. Търново

Петков, Петко (2003) История на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 233 с.

Петков, Петко (2003) Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856-1879. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий". 300 с.

Петков, Петко (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидатстуденти. (съавтор) В. Търново. Изд. Слово. 160 с.

Петков, Петко (2003) Васил Друмев - Климент Браницки и Търновски (1841-1901). Списание на БАН, 2003, № 3, с. 57-60.

Петков, Петко (2002) Документи за Новата история на България ХIХ - началото на ХХ век. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 312 с.

Петков, Петко (2002) История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. (съавтор) София. ИК Кръгозор, 360 стр.

Петков, Петко (2001) Grossmächte und Balkanländer: Die Pläne zur Lösung der Bulgarischen Frage im 19. Jahrhundert (1856–1878). Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Band 3. Pulverfass Balkan. Mythos oder Realität. Internationales Symposium Rouse, Oktober 1998, Röhrig Universitätsverlag. – St. Ingbert (Deutschland), 2001, p. 249–264.

Петков, Петко (2001) За горната хронологическа граница и за понятието “Българско възраждане”. История, 2001, № 2-3, с. 55-67.

Петков, Петко (2000) Православная церковь и государственная власть в Княжестве Болгарии (1878-1896). Bulgarian historical rewiew, 2000, № 3-4, р. 54-75; 0204‐8906 (print)

Петков, Петко (2000) Българската православна църква и откъсването на Северна Добруджа от диоцеза на Екзархията (1877-1879 г.). Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. VII. В чест на проф. дин Петър Тодоров. В. Търново, 2000, с. 343-356.

Петков, Петко (2000) Българският проект за конституция от 1879 година. (Към историята на идеите за политическо управление през 70-те години на ХIХ в.). Исторически преглед, 2000, № 3-4, с. 56-90. 0323‐9748 (print)

Петков, Петко (2000) Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) - архиерей и държавник 1878-1901. Велико Търново. Изд. ПАН-ВТ. 435 с.

Петков, Петко (1999) На изпит по история на България. (Съавтор). В. Търново. ИК Марков. 175 с.

Петков, Петко (1997) История и култура на България в дати. Възраждане. (Съавтор). В. Търново. Изд. Слово. 368 с.

Петков, Петко (1996) Кратка стопанска история на България. (Съавтор). В. Търново. Изд. Faber. 224 с.

Петков, Петко (1996) Отново по въпроса за партиите в България след Освобождението. Другият в историята. Сборник материали от научна конференция 7-9 май 1992. Под ред. на проф. П. Ангелов и проф. М. Лалков. Кюстендил, 1996, с. 82-98.

Петков, Петко (1996) Отново за дипломатическата и военната защита на Съединението 1885 г. Епохи, 1996, № 3, с. 23-33.

Петков, Петко (1994) Търновската конституция не е гарантирала парламентарно-демократичен цикъл на управление. Общество и право, 1994, № 11-12, с. 28-30.

Петков, Петко (1994) Климент Браницки и Търновски като министър-председател на Княжество България. Исторически преглед, 1994-1995, № 5, с. 118-133. 0323‐9748 (print)

Петков, Петко (1993) Православните български архиереи в Учредителното и Първото Велико народно събрание 1879 г. Духовна култура, 1993, № 10, с. 15-23.

Петков, Петко (1993) Записка на екзарх Йосиф I от 1878 година върху историята на българския църковен въпрос. // Исторически преглед, 1993, № 3, с. 121-131. Исторически преглед, 1993, № 3, с. 121-131. 0323‐9748 (print)

Петков, Петко (1993) Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в тестове VII век - 1948 г. (Съавтор) В. Търново. Изд. Аста. 289 с.

Петков, Петко (1993) Българите пред Европа през 1869 година. (Съавтор с Вера Бонева). В. Търново. Изд. Аста. 96 с.

Петков, Петко (1992) Толерантността, тази трудна политическа добродетел. Документално-публицистични свидетелства за българските политически нрави през 70-те и 80-те години на ХIХ век. (Съавтор с Вера Бонева). В. Търново. Изд. Аста. 202 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/