Публикации на доц. д-р Бояна Боянова Димитрова


Боянова, Бояна (2018) Новите хоризонти на корпоративната социална отговорност. CSR като маркетингова стратегия и фактор за набирането на човешки ресурси в компаниите Издателски комплекс ВУСИ гр. Пловдив, ISBN 978-619-7343-20-5

Боянова, Бояна (2017) Regionalization of Tourism Activity and Marketing Strategy in Bulgaria International Balkanand Near Eastern Social Sciences Congress Series-Russe/BULGARIA, April 8-9, 2017, ISBN: 978-619-203-177-0

Боянова, Бояна (2014) Маркетингови изследвания МЕДИАТЕХ, Плевен, 2014 г.,ISBN: 978-619-7071-76-4

Боянова, Бояна (2014) Съвременни предизвикателства пред висшето образование Юбилейна международна научна конференция “50 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий“, Университетско издателство “ Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2014, ISBN: 987-954-524-970-9

Боянова, Бояна (2014) Избор на базисна конкурентна насока при формирането на стратегия в сферата на политическия маркетинг Научна конференция “Стратегическо планиране и прогнозиране: настояще и бъдеще“, катедра “Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС, Издателски комплекс – УНСС, София, 2014, ISBN: 978-954-644-694-7

Боянова, Бояна (2013) Тенденции в развитието на образователната система на висшите училища в България Сборник доклади от семинар на тема “Управление на икономическата криза в Европа“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, издателство Фабер, В. Търново, 2013, ISBN 978-954-400-997-7.

Боянова, Бояна (2012) Маркетингова стратегия на политическа партия Астарта, Велико Търново, 2012 г., ISBN: 987-954-350-135-9

Боянова, Бояна (2006) Рекламната политика на банките в условията на съвременния български пазар сп. „Икономика”, ISSN 1312-2428. 1314-376Х

Боянова, Бояна (2006) Особености на комуникационната политика на банките в България сп. ”Икономически изследвания”, ИИ на БАН, София, ISSN: 0205-3292

Боянова, Бояна (2006) Аспекти на банковия маркетинг в условията на съвременния български пазар БЪЛГАРИЯ в Европа - 2007: международна научнопрактическа конференция, 2-4 юни 2006 г. / Институт за икономически изследвания при БАН, Великотърновски унив. “Св.св. Кирил и Методий”. - София: ГорексПрес, 2006. ISBN 954-616-170-5 978-954-616-170-3

Боянова, Бояна (2002) За необходимостта от маркетингови комуникационни изследвания Юбилейна научно-практическа конференция “България в началото на XXI век – икономическа, правна и социална трансформация”, В.Търново, 4 април 2002 г., издателство “Фабер”, 2002 г., стр. 59 – 64

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/