Публикации на доц. д-р Илиян Генов Матеев


Матеев, Илиян (2019) Мианмар: от британска колония до член на АСЕАН Сборник трудове "Дни на науката '2018", Съюз на учените в България - клон Велико Търново, 31 май 2018 г., Отг. ред. проф.д-р П. Ст. Петков. Велико Търново: изд.„Фабер”, 2019 г., стр.142-153, ISSN 1314-2283

Матеев, Илиян (2019) Иновационно развитие на Китайската народна република Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 12-13 октомври 2018 г. Ред. колегия: проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, доц.д-р И.Мандова. Велико Търново: изд. "Фабер", 2019 г., стр.37-56, ISSN: 2603-5030

Матеев, Илиян (2019) Международна икономика В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, ISBN - 978-619-208-175-1, (COBISS.BG-ID - 1289762788)

Матеев, Илиян (2019) Thailand at the Beginning of the 21 Century 23rd International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE, 13 - 15.12.2019, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management, KNOWLEDGE-International Journal, Vol.35, №5, pp.1585-1591, Skopje, 2019, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X

Матеев, Илиян (2019) Четвъртата индустриална революция и Китай Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 11-12 октомври 2019 г. Ред. колегия: проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, доц.д-р И.Мандова.

Матеев, Илиян (2018) Икономика и външноикономически връзки на Тайван в началото на ХХI век Международна научна конференция "Интеграционни процеси в глобалната икономика", посветена на 25-годишнината на катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Димитър А. Ценов", 11-12 май 2018 г. Програмен комитет: проф. д-р И. Марчевски, доц. д-р Г. Захариева, проф. д.ик.н. Т. Горчева, доц. д-р Г. Маринов, проф. д.ик.н. Т. Орехова, проф. д-р Й. Йотов Свищов: Академично издателство "Ценов", 2018 г. стр.294-300, ISBN (Online) 978-954-23-1667-1; ISBN (Print) 978-954-23-1666-4

Матеев, Илиян (2018) Икономическата интеграция в Централна Африка Сборник трудове „Дни на науката '2017”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 31 май 2017 г. Отг.ред. проф.д-р П.Ст.Петков. Велико Търново: изд.„Фабер”, 2018 г., стр.236-242, ISSN 1314-2283

Матеев, Илиян (2018) Economic Relations of the European Union with the Republic of Korea Сборник от Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 28-29 септември 2017 г. Ред. колегия: доц. д-р В. Христова, доц. д-р М. Йоргова, проф. д.ик.н. М. Павлова, проф. д.ик. н. П. Пенчев, доц. д-р Е. Панушев, доц. д-р В. Статев, доц. д-р П. Петрова. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2018 г., стр.103-107, ISSN: 2603-4093

Матеев, Илиян (2018) Икономически връзки на Европейския съюз с Китайската народна република Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г. Ред. колегия: проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, доц.д-р И.Мандова. Велико Търново: изд. "Фабер", 2018 г., стр.166-180, ISBN: 978-619-00-0745-6, (COBISS.BG-ID - 1285808868)

Матеев, Илиян (2017) Growing table grapes in Bulgaria: conditions, development, problems & results. 8th International Table Grape Symposium, Apulia & Sicily (University of Foggia, University of Palermo & University of Torino), 1-7 October 2017, Italy. Editors: Vittorino Novello and Laura de Palma. Printed in Foggia (Italy) by Innova Service Soc. Coop., September 2017, pp.88-89, ISBN: 979-12200-2305-4

Матеев, Илиян (2017) Business Ethics in Bulgaria XXV Congreso EBEN (European Business Ethics Network) - España, Ética y Responsabilidad Social en el Corazón de la Empresa: Competitividad Sostenible, Universidad de Castilla-La Mancha Cuenca, 25 – 26 de mayo de 2017 http://www.clm24.es/articulo/cuenca/expertos-analizan-cuenca-papel-etica-competitividad/20170525110740159869.html http://www.uclmtv.uclm.es/investigadores-y-expertos-analizan-en-la-uclm-el-papel-de-la-etica-en-la-competitividad-sostenible-de-las-empresas/

Матеев, Илиян (2017) Икономически връзки на Европейския съюз със страните/териториите от Източна Азия В: "Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз", Отг. ред. проф. д-р Е. Панушев. Рец. проф. д-р Д. Златева. Велико Търново: Издателство "Ай анд Би", стр.145-181, ISBN: 978-619-7281-29-3 (COBISS.BG-ID 1284427492)

Матеев, Илиян (2017) Икономически връзки на Европейския съюз с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) Списание за наука "Ново знание", 2017 г., бр.1, стр. 43-51, ISSN: 2367-4598 (Online); ISSN: 1314-5703 (Print)

Матеев, Илиян (2017) Международна икономика Издателство "Талант"; ЦДО при ВУАРР; Предпечат и печат: "Фабер", 183 стр., ISBN: 978-619-203-183-1, (COBISS.BG-ID 1279189988)

Матеев, Илиян (2017) Страни-членки на АСЕАН Велико Търново: изд. "Фабер", 2017 г., 303 стр., ISBN: 978-619-00-0587-1, (COBISS.BG-ID 1281006564)

Матеев, Илиян (2017) Икономическата интеграция в Източна Африка Сборник трудове „Дни на науката '2016”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, май 2016 г., Отг. ред. проф.д-р П. Ст. Петков. Велико Търново: изд.„Фабер”, 2017 г., стр.128-135, ISSN 1314-2283

Матеев, Илиян (2017) АСЕАН в началото на ХХI век Национална научна конференция с международно участие "Азия и светът - взаимоотношения и взаимодействия", СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ, ЦИЕК, 15 декември 2016 г. Съставител: проф.д.ф.н. Н.Стефанов. София: издателство "Пропелер", стр.115-122, ISBN: 978-954-392-446-2, (COBISS.BG-ID 1284954596 )

Матеев, Илиян (2017) Икономически връзки на АСЕАН с Китай Международна научна конференция: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 11-12 ноември 2016 г. Ред. колегия: проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, доц.д-р И.Мандова. Велико Търново: изд. "Фабер", 2017 г., стр.140-149, ISBN: 978-619-00-0592-6, (COBISS.BG-ID - 1279019492)

Матеев, Илиян (2016) 50 години от основаването на АСЕАН Сборник от Международна научна конференция "Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания", Том 1, Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов, 9-10 ноември 2016 г. Ред. съвет: проф. д-р М. Божинова, проф. д-р Л. Варамезов, проф. д-р В. Краева, доц. д-р И. Марчевски, доц. д-р Т. Кръстевич, доц. д-р Х. Сирашки. 2016 г., Свищов: Академично издателство "Ценов", стр. 256-260, ISBN: 978-954-23-1185-0

Матеев, Илиян (2016) Икономическата интеграция в „Арабския свят”: условия, развитие и резултати Международна научна конференция: „Човешки ресурси, лидерство и организационен мениджмънт”, Европейски център за бизнес, образование и наука, Международен конферентен център за наука и изкуства „Замъка”, Созопол, 24-26 юни 2016 г., Ред. проф.д.ф.н. Крум Крумов. София: изд. Европейски център за бизнес, образование и наука - ECBES. стр. 401-415, ISSN: 2367-9468 (Online); ISSN: 2367-945X (Print)

Матеев, Илиян (2016) Китай и Западните Балкани Международна научна конференция: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 25-26 септември 2015 г., Ред. колегия: проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, доц.д-р И.Мандова. Велико Търново: изд. "Фабер", 2016 г., стр.235-241, ISBN: 978-619-00-0406-6, (COBISS.BG-ID - 1276229092)

Матеев, Илиян (2016) АСЕАН Велико Търново: изд. "Фабер", 2016 г., 214 стр., ISBN: 978-619-00-0414-1, (COBISS.BG-ID 1276593636)

Матеев, Илиян (2015) Икономическото проникване на Китай в Западните Балкани: условия, развитие и резултати BULLETIN International Information Center for Balkan Studies - CIBAL, Spring 2015, VOLUME XVI, Number 1, стр.15-19, ISSN: 1314-8869

Матеев, Илиян (2015) Световната икономика в началото на ХХI век Сборник с доклади от Юбилейната научно-практическа конференция с международно участие "Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие", Факултет по икономически и социални науки, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 7-8 ноември 2014 г. Съставители: доц. д-р Т. Димитрова, доц. д-р В. Станев, доц. д-р Д. Генов, гл. ас. д-р Т.Янкова. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", стр. 48-54, ISBN: 978-619-202-036-1

Матеев, Илиян (2015) Външна търговия на България със страните от АСЕАН Сборник научни доклади от научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”/Институт за икономически изследвания на БАН, Велико Търново, 5-6 ноември 2015 г. Ред. комитет: доц. д-р В. Христова, доц. д-р М. Йоргова, проф. д.ик.н. М. Павлова, проф. д.ик.н. П. Пенчев, доц. д-р В. Статев, доц. д-р Е. Панушев. Велико Търново: изд. "Ай анд Би", 2015 г., електронно издание, ISBN: 978-954-9689-99-0, (COBISS.BG-ID - 1279832292)

Матеев, Илиян (2014) Икономическата интеграция в Западна Африка Сборник трудове „Дни на науката '2013”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, май 2013 г. Отг. ред. проф.д-р П. Ст. Петков, Велико Търново: изд.„Фабер”, 2014 г., стр. 492-499, ISSN: 1314-2283, (COBISS.BG-ID 1266043108)

Матеев, Илиян (2014) Икономическо и политическо развитие на Тайван от края на Втората световна война до наши дни списание "Международни отношения", 2014 г., бр.3, стр.115-128, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1265701860)

Матеев, Илиян (2013) The Costs of Rapid Economic Growth in East and Southeast Asia Конференция "Ecological and Economic Problems of International Trade and Investments”, Лвовски национален университет "Иван Франко", Украйна, 22 -23 октомври 2013 г. Ред. проф.д.ик.н. Игор Грабински. Лвов: издателство на Лвовския национален университет, стр.58-59, ISBN: 978-617-10-0068-1

Матеев, Илиян (2012) Регионални пазари и международни търговски операции Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР; Издателство "Фабер", 166 стр., ISBN: 978-619-7048-08-7, (COBISS.BG-ID 1251223012)

Матеев, Илиян (2012) Третият център на световната икономика: Китай-Япония-Корея Велико Търново: изд. "Фабер" , 2012 г., 200 стр., ISBN: 978-954-400-812-3, (COBISS.BG-ID - 1250828260)

Матеев, Илиян (2011) Икономиката на Чешката република от разпадането на Австро-Унгарската империя до наши дни - развитие и резултати Сборник трудове „Дни на науката '2010”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 21 май 2010 г. Отг.ред. доц.д-р. П. Ст. Петков. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2011 г., стр. 191-197, ISSN: 1314-2283, (COBISS.BG-ID 1236647908)

Матеев, Илиян (2011) Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество: създаване, развитие, противоречия и резултати Сборник трудове „Дни на науката '2011”, том 2, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 27 май 2011 г. Отг.ред. доц.д-р. П. Ст. Петков. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2011 г., стр. 74-81, ISSN: 1314-2283, (COBISS.BG-ID 1248537572)

Матеев, Илиян (2011) Пример за качествена промяна в икономиката на страна от „Третия свят" през втората половина на ХХ и началото на ХХI век В: "Съвременни измерения на качеството във висшето образование", Ред. проф.д.п.н. Байко Байков, Велико Търново: изд.„Ай анд Би”, 2011 г., стр.44-65, ISBN: 978-954-9689-64-8, (COBISS.BG-ID - 1239706340)

Матеев, Илиян (2011) Внешнеэкономические связи Болгарии со странами Центральной Азии Сборник от конференция: „Факторы развития экономики России”, Тверски държавен университет, Русия, 20-21 април 2011 г. Отг.ред.: проф.д.ик.н. В.А.Петришев. Твер: издательство Тверской государственный университет, 2011 г., стр. 63-66, ISBN: 978-5-7609-0656-4

Матеев, Илиян (2010) Периоди на възход и модернизация на Япония списание "Международни отношения", 2010 г., бр. 1-2, стр. 171-204, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1234286052)

Матеев, Илиян (2010) Икономиката на Унгария от разпадането на Австро-Унгарската империя до наши дни: развитие и резултати Сборник трудове „България и българите в Европа”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 17 октомври 2009 г. Отг.ред. доц.д-р. П. Ст. Петков. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2010 г., стр. 245-252, ISBN: 978-954-400-301-2

Матеев, Илиян (2010) Сингапур - финансовият център на АСЕАН списание "Икономика", 2010 г., бр. 1, стр. 76-81, ISSN: 1312-2428, (COBISS.BG-ID 1234032868)

Матеев, Илиян (2010) Виетнам: Новият „дракон” на Изтока списание "Икономика", 2010 г., бр.3, стр. 80-83, ISSN: 1312-2428, (COBISS.BG-ID 1235991268)

Матеев, Илиян (2010) Развитие на икономиката и международната търговия в новите страни-членки на ЕС В: „Макроикономически аспекти на стабилността в новите страни-членки на ЕС”, Рецензент: ст.н.с. д-р Искра Б. Христова-Балканска. Редактор: доц. д-р Д. Донева. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2010 г., 60-140 стр., ISBN: 978-954-400-288-6, (COBISS.BG-ID 1232397540)

Матеев, Илиян (2010) Външноикономически връзки на България със страните от Централна Азия Сборник трудове „Дни на науката '2009”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 29 май 2009 г. Отг.ред. доц.д-р. П. Ст. Петков. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2010 г., стр. 74-84, ISBN: 978-954-400-276-2; ISSN:1314-2283 (COBISS.BG-ID 1236572900)

Матеев, Илиян (2009) 60 години от укрепването на националистите в Тайван Сборник трудове: „Дни на науката 2008”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 28 май 2008 г., Отг.ред. проф.д.ф.н. И.Харалампиев. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2009 г., стр. 140-151, ISBN: 978-954-400-078-2

Матеев, Илиян (2009) Зоната за свободна търговия на АСЕАН: резултат от развитието на икономическия регионализъм в Източна Азия Сборник: „Глобализация и регионализъм. Предизвикателства за икономическата теория”, Университет за национално и световно стопанство, София, 20-21 ноември 2008 г. Отг.ред. Л. Даскалова. София: Университетско издателство „Стопанство”, стр. 294-299, ISBN: 978-954-644-028-0

Матеев, Илиян (2009) Източна Азия: икономика и политика Велико Търново: изд. "Фабер", 2009 г., 356 стр., ISBN: 978-954-400-016-5, (COBISS.BG-ID 1229790948)

Матеев, Илиян (2009) Регионални интеграционни обединения Велико Търново: издателство "Фабер", 232 стр., ISBN: 978-954-400-195-7, (COBISS.BG-ID 1234127332)

Матеев, Илиян (2009) Индонезия - икономическият гигант на АСЕАН списание "Икономика", 2009 г., бр. 3, стр. 84-87, ISSN: 1312-2428, (COBISS.BG-ID 1183419620)

Матеев, Илиян (2009) Икономическото чудо на Република Корея: генезис, развитие и резултати списание "Международни отношения", 2009 г., бр. 2, стр. 119-128, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1182935780)

Матеев, Илиян (2009) Economic and Political Relations between European Union and Southeast Asian Countries: Conditions, Development and Results Centre of Asian Studies ( 亞洲研究中心 ), Hong Kong Institute for the Humanities and Social Sciences ( 香港人文社會研究所 ), The University of Hong Kong ( 香港大學 ), Annual Report 2008-2009, p.99-100.

Матеев, Илиян (2008) Икономическо развитие на Източна Азия през втората половина на ХХ век списание "Социално-икономически анализи", 2008 г., книга 2, стр. 78-88, ISSN: 1313-6909, (COBISS.BG-ID 1234485220)

Матеев, Илиян (2008) Икономическата реформа в Китай списание "Международни отношения", 2008 г., бр. 5-6, стр. 192-206, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1182389220)

Матеев, Илиян (2008) България в Европейския съюз: успехи, но и проблеми Сборник: „България в ЕС – първи резултати”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”/ Икономически институт на БАН, Велико Търново, 30-31 май 2008 г. Ред. съвет: проф.д-р Г.Стефанов, доц.д-р М.Димитров, доц.д-р Л.Чанкова, доц.д-р Л.Георгиев, доц.д-р М. Павлова, доц.д-р Н.Радев, доц.д-р П.Пенчев, доц.д-р Р.Илева, доц.д-р Р.Петкова. София: изд. „ГорексПрес”, 2008 г., стр. 223-228, ISBN: 954-616-139-X

Матеев, Илиян (2008) Договорът от Лисабон и България Сборник: „България в Европейския съюз – 2008”, ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 13 юни 2008 г. Ред. Д.Железарова, Ж.Кръстева. Варна: Университетско издателство „Черноризец Храбър”, 2008 г., стр. 168-175, ISBN: 978-954-715-392-9

Матеев, Илиян (2007) Интеграцията в Югоизточна Азия – 40 години от основаването на АСЕАН списание "Международни отношения", 2007 г., бр. 3, стр. 35-52, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1175474404)

Матеев, Илиян (2007) Китай и Източна Азия Сборник: „България в Европейския съюз: първи стъпки”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”/Икономически институт на БАН, Велико Търново, 25-27 май 2007 г. Ред. съвет: доц.д.п.н. Б.Байков, доц.д-р М.Димитров, проф.д.ик.н. И.Димов, доц.д-р Д.Златева, доц.д-р П.Петров, доц.д-р Н.Радев, доц.д-р Л.Георгиев. София: изд. „ГорексПрес”, 2007 г., стр. 201-205, ISBN: 978-954-616-185-7

Матеев, Илиян (2007) Създаването на Азиатски валутен фонд - утопия или бъдеща реалност списание "Икономика", 2007 г., бр. 1, стр. 75-77, ISSN: 1312-2428, (COBISS.BG-ID 1174373348)

Матеев, Илиян (2006) Ролята на Япония в Югоизточна Азия Сборник: „Световно стопанство и глобализация”, Част II, Икономически университет, Варна, 28-29 октомври 2005 г., Рец.: проф.д.и.н. П.Михайлов, доц.д-р Д.Иванова. Варна: Издателска къща „Стено”, 2005 г., стр. 44-51, ISBN: 954-449-252-6, (COBISS.BG-ID 1242679012)

Матеев, Илиян (2006) България и Източна Азия Сборник: „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”/Икономически институт на БАН, Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. съвет: доц.д-р Б.Байков, доц.д-р М.Димитров, доц.д-р П.Пенчев, доц.д-р Г.Стефанов, доц.д-р Д. Донева, доц.д-р Л.Георгиев. София: изд. „ГорексПрес”, 2006 г., стр. 40-47, ISBN-10: 954-616-170-5; ISBN-13: 978-954-616-170-3

Матеев, Илиян (2005) Икономически отношения на Европейския съюз с източноазиатските държави списание "Икономическа мисъл", 2005 г., бр.5, стр. 80-94, ISSN: 0013-2993, (COBISS.BG-ID 1168290532)

Матеев, Илиян (2005) Източна Азия: икономическа интеграция Велико Търново: изд. "Фабер", 2005 г., 240 стр., ISBN: 954-775-439-4, (COBISS.BG-ID 1043675364)

Матеев, Илиян (2005) Зоната за свободна търговия в Югоизточна Азия списание "Икономика", 2005 г., бр.2, стр. 69-72, ISSN: 1312-2428, (COBISS.BG-ID 1167133668)

Матеев, Илиян (2005) Регионални икономически организации в Азиатско-тихоокеанския регион списание "Международни отношения", 2005 г., бр. 5, стр. 67-82, ISSN: 0324-1029, (COBISS.BG-ID 1168859876)

Матеев, Илиян (2004) イリヤン・G・マテーエフ (Iliyan G. Mateev) ブルガリア経済の現状と展望 (Bulgarian Economy: Its Current Situation and Future Prospect) 東海大学紀要 政治経済学部 (Journal of the School of Political Science and Economics), 東海大学 (Tokai University), 平塚市 (Hiratsuka-shi), 神奈川県 (Kanagawa-ken), 日本 (Japan), vol.36, 229-251, 2004, ISSN: 0389200X

Матеев, Илиян (2004) Европейският съюз и АСЕАН Сборник: „Национална идентичност и евроинтеграция”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”/Икономически институт на БАН, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред. съвет: доц.д-р Б.Байков, доц.д-р М.Димитров, доц.д-р П.Пенчев, доц.д-р Г.Стефанов, доц.д-р Д. Донева, проф.д.ик.н. Н.Вълчев. София: изд. „ГорексПрес”, 2004 г., стр. 175-180, ISBN: 954-616-139-X

Матеев, Илиян (2003) Тенденции в развитието на петролния бизнес Сборник: „Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи”, Варна, Икономически университет, Ред. колегия: доц.д-р Е.Георгиева, доц.д-р Ю.Узунова, ст.ас. М.Кехайова. Варна: Университетско издателство Икономически университет - Варна, 2003 г., стр. 195-199, ISBN: 954-21-0174-0

Матеев, Илиян (2003) Източна Азия: кратка икономическа характеристика на страните от региона София, изд. "Парадигма", 2003 г., 189 стр., ISBN: 954-9536-87-4

Матеев, Илиян (2002) Преходът към пазарна икономика в Китай Сборник: „Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика”, УНСС, София, 30 ноември - 1 декември 2001 г. Научна ред.: доц.д-р Тр.Спасов, доц.д-р П.Танова, гл.ас.д-р В.Пиримова. София: Университетско издателство „Стопанство”, 2002 г., стр. 212-215, ISBN: 954-494-481-8

Матеев, Илиян (2002) Основни външнотърговски партньори на България сред страните от ЕС „България – Европейски съюз: състояние, проблеми перспективи”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 27-28 май 2002 г., изд.„Абагар”, В.Т., 2002 г., стр. 48-51

Матеев, Илиян (2002) България в началото на ХХІ век и Азиатската икономическа криза (1997-1998 г.) - основни поуки за страната ни Сборник: „България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 4 април 2002 г. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2002 г., стр. 98-107, ISBN: 954-775-122-0

Матеев, Илиян (2002) Източна Азия и глобализацията Научен алманах на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, Серия „Общество и личност”, книжка 4 „Глобализацията и новата роля на държавата”, Научни доклади „Глобализация и устойчиво развитие”, Международна научна конференция, Варна, 1-3 юли 2002 г. Ред.: проф.д-р П. Павлов. Варна: Университетско издателство „Черноризец Храбър”, 2002 г., стр. 187-191, ISSN: 1313-7255, (COBISS.BG-ID 1177564132)

Матеев, Илиян (2001) ЕС и американският икономически модел на растеж Сборник: „Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 26 май 2001 г., Ред.: Е.Тодорова. Велико Търново: изд. „Абагар”, 2001 г., стр. 100-103, ISBN: 954-427-450-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/