Публикации на доц. д-р Венцислав Статев Статев


Статев, Венцислав (2019) Статев В., „Современные тенденции развития городского туризма“, Научные вести № 1(6) | 2019, стр. 143-150. ISSN 2619-1245 Русия

Статев, Венцислав (2018) Марков, Ив., В. Статев, “Предпоставки за развитие на съвременни видове туризъм в община Балчик“, Черноморски туристически форум, Славена, Варна, 2018, стр. 54-59, ISBN 978-619-190-122-7 Варна

Статев, Венцислав (2017) Марков, Ив., В. Статев, „Местната идентичност и глобалният туризъм“, Черноморски туристически форум, Славена, Варна, 2017, стр. 55-64. ISBN: 978-619-190-090-9 Варна

Статев, Венцислав (2017) Марков, Ив., В.Статев, „Analysis and assessment of the tourism potential of Sevlievo Municipality“, International Scientific Conference "Contemporary tourism - traditions and innovation, университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017. ISBN 978-954-07-4327 София

Статев, Венцислав (2017) Вараджакова, Д., В. Статев, Ив. Марков, „Заплахите пред екотуризма в България“, Сборник доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм- Бургас, Флат, 2017. ISBN 978-619-7125-34-4 Бургас

Статев, Венцислав (2017) Вараджакова, Д., В. Статев, „The millennials: Between creative and slow tourism“, Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности", Университетско издателство ВТУ, Велико Търново, 2017, стр. 248-251. ISSN: 2603-4093 Велико Търново

Статев, Венцислав (2017) Марков Ив., В. Статев, „Възможности за развитие на алтернативен туризъм в Трявна“, Сборник статии Десети юбилеен Черноморски туристически форум - Варна,Изд."Славена", 2017. ISBN 978-619-190-090-9 Варна

Статев, Венцислав (2016) Статев, В., „Икономика на туризма“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, Учебник за дистанционно обучение, Пловдив, 2016. ISBN 978-619-203-092-6 Пловдив

Статев, Венцислав (2016) Статев, В., „Селски туризъм“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Учебник за дистанционно обучение, Пловдив, 2016. ISBN 978-619-203-093-3 Пловдив

Статев, Венцислав (2016) Статев, В., Ив. Марков, „Регионална икономика“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Учебник за дистанционно обучение, Пловдив, 2016. ISBN 978-619-203-112-1 Пловдив

Статев, Венцислав (2016) Статев, В., И. Марков, Секс туризмът – от сантимента до дълга, Научни трудове, Кръгла маса „Специализирани видове туризъм - предизвикателства и перспективи“, том LX, кн. 1,Академично издателство на Аграрния университет гр. Пловдив, 2016, стр. 49-55. ISSN 1313-6577 (Print) Пловдив

Статев, Венцислав (2016) Марков, Ив., В. Статев, „Tourism potential of Transport Corridor № 9“, Международна научна конференция “Културен коридор Западен трансбалкански път – културен туризъм без граници”, 29.09.2016 – 03.10.2016, Метеора – о-в Лефкада, Гърция, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”, стр. 144-148. ISBN 978-954-300-158-3 Благоевград

Статев, Венцислав (2016) Марков, Ив., В. Статев, „Възможности за развитие на балнеолечебен туризъм в Туристически район Стара планина“, Черноморски туристически форум, Стено, Варна, 2016. ISBN 978-954-449-889-4 Варна

Статев, Венцислав (2016) Марков Ив., В. Статев, „Вино и туризъм“, Национална научна конференция с международно участие, ” Виното- история и вдъхновение”, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, 2016, стр. 29-39. ISBN: 978-954-91511-9-0 Русе

Статев, Венцислав (2016) Статев, В., Ив. Марков, „Алтернативни видове туризъм“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Учебник за дистанционно обучение, Пловдив, 2016. ISBN 978-619-203-111-4 Пловдив

Статев, Венцислав (2015) Статев, В., „Лукс и селски туризъм“, Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност „Туризъм“ в Икономически университет-Варна, „Туризмът в епохата на трансформация“, Издателство „Наука и икономика“ – ИУ-Варна, Варна, 2015 г., стр. 885-891. ISBN 978-954-21-0864-1 Варна

Статев, Венцислав (2015) Марков Ив., В. Статев, „Cultural tourism: from theory to practical actions“, International scientific conference „Cultural corridor via Adriatica – cultural tourism without boundaries“, Trogir, Croatia, АИ, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 15-19. 10. 2015, стр. 74-80. ISBN: 978-954-00-0008-4 Благоевград

Статев, Венцислав (2012) Статев, В., „Икономика на туризма“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, 2012. ISBN 978-954-9498-34-9 Пловдив

Статев, Венцислав (2012) Статев, В., „Регионална икономика“, Фабер, Велико Търново, 2012. ISBN 978-954-400-759-1 Велико Търново

Статев, Венцислав (2012) Статев, В., Селски туризъм, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, 2012. ISBN 978-954-9498-54-7 Пловдив

Статев, Венцислав (2012) Статев, В., Ив. Марков, „Регионална икономика“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, 2012. ISBN 978-954-9498-97-4 Пловдив

Статев, Венцислав (2012) Статев, В., „Туризъм в извънградска среда“, Фабер, Велико Търново, 2012. ISBN 978-954-400-803-1 Велико Търново

Статев, Венцислав (2011) Statev. V.,The added value in the alternative in tourism, Encontros Cientificos – Tourism and Management Studies, електронен вариант http://www.tmstudies.net, стр. 245-258, 2011. ISSN: 2182-8466 Фаро / Португалия

Статев, Венцислав (2011) Златева, Д., В. Цонкова, Н. Минчев, В. Статев, Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм, Социално-икономически анализи, периодично издание на Стопанския факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, стр.3-47, 2011; Авторство: увод /3ти, 7ми абзац – до края/; точки: 2.4., 4.; заключение; обща редакция. ISSN: 1313-6909 Велико Търново

Статев, Венцислав (2011) Статев, В „Извънградски туризъм”, Фабер, Велико Търново, 2011. ISBN: 978-954-400-510-8 Велико Търново

Статев, Венцислав (2011) Марков, Ив., В. Статев, "Анализа и оценката на туристическите ресурси – основен елемент на регионалния туристически продукт.", Научно-практическа конференция на Исторически факултет „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, 2009, том IV, ред. доц. д-р Ив. Лазаров, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 730-735, В. Търново, с.733. ISSN: 978-619-208-125-6 Велико Търново

Статев, Венцислав (2010) Статев, В., „Интернет предлагане на новоутвърждаващи се алтернативни видове и форми туризъм в Смолянския туристически клъстер“, Издателство „Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, сборник с доклади, 25 юни, Варна, 2010, стр. 477-485. ISBN: 978-954-210463-6 Варна

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., Селският туризъм като част от туристическия клъстер, Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция „Туризмът и устойчивото развитие на обществото”, Издателство „Наука и икономика”, Варна, 2009, стр. 143-153. ISBN: 978-954-21-2424-7 Варна

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., „Реализация на академичните цели /през призмата на завършилите специалност „Туризъм”/, Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Отраслово многообразие – условие за устойчиво развитие на селските райони”, 12-14 ноември, Висше училище Земеделски колеж, В. Търново, 2009, стр. 288-298. ISBN: 978-954-94-98-57-8 Велико Търново

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., Алтернативни видове туризъм – икономически и образователни аспекти, Кръгла маса „Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване”, Издателство „Наука и икономика”, Икономически университет - Варна, 15-17 май, Варна, 2009, стр. 63-71. ISBN: 978-954-21-04-09-4 Варна

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., Селският туризъм като приоритет на местната власт, VІІ Международна научна конференция „Инвестиции в бъдещето 2009”, 8-10 октомври, Варна, 2009, стр. 211- 217. ISSN:1310-6376 Варна

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., Винопроизводство и винен туризъм – въпрос на качествен грозд /клъстер/, Черноморски туристически форум „Винен туризъм – традиция и съвременност ”, Издателство „Славена”, 15-17 октомври, Варна, 2009, стр. 95-111. ISBN 978-954-579-805-4 Варна

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., „Алтернативата” в селския туризъм, Тенденции в развитието на съвременния туризъм, Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 10-годишния юбилей на специалност „Туризъм”, 15-17 октомври, Смолян, 2009, стр. 162-166. ISBN: 978-954-9358-41-4 Смолян

Статев, Венцислав (2009) Statev. V., Features and Significance of the Value-based Method for Quantitative Measurement in Tourism, Encontros Cientificos – Tourism and Management Studies Nr. 5, Universidade de Algarve, Dezembro, 2009, Faro, Portugal, pp. 52-54 ISSN: 2182-8466 Фаро/Португалия

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., „Клъстерни инициативи за развитие на туристическа дейност”, VІІ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг ’09”, 22-24 юни 2009 г., Созопол, стр. 426-432. София

Статев, Венцислав (2008) Statev. V., Advantages of e-learning in subject in tourism, International scientific conference ISIVS “Informatization of the society and its interaction with the educational system”, EKONOM - conference CD, September 25th, 2008, Bratislava, Slovakia. Братислава/Словакия

Статев, Венцислав (2008) Статев, В., „Интернет предлагане на настанителна база в град Смолян”, Национална научна конференция „Родопите и човекът””, 30-31 октомври 2008 г., Смолян, стр. 151-157. ISBN: 978-954-397-009-4 Смолян

Статев, Венцислав (2008) Марков. Ив., В. Статев, „Манастирите и съвременният българин”, Черноморски туристически форум, сборник с доклади „Религиозният туризъм. Манастирите – носител на българската духовност”, издателство „Слвена”, Варна, 2008, стр. 56-65 /точки: 2ра и 3та/. ISBN: 978-954-579-748-4 Варна

Статев, Венцислав (2008) Statev. V., Competitive training in tourism, Encontros Cientificos – Tourism and Management Studies Nr. 4, Universidade de Algarve, Dezembro, 2008, Faro, Portugal, pp.61-72. ISSN: 2182-8466 Фаро / Португалия

Статев, Венцислав (2008) Статев, В., Логически обосновани учебни планове по туризъм – целенасочена реализация, сп. „Икономика и управление”, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Стопански факултет, година ІV, бр. 2, Благоевград, 2008, стр. 43-55. ISSN (print): 1312-594Х Благоевград

Статев, Венцислав (2007) Статев, В., „Икономика на туризма“, Фабер, Велико Търново, 2007. ISBN 978-954-775-779-0 Велико Търново

Статев, Венцислав (2007) Статев, В., „Селски туризъм“, Фабер, Велико Търново, 2007. ISBN 978-954-775-686-1 Велико Търново

Статев, Венцислав (2006) Марков. Ив., В. Статев, „Регионална конкурентноспособност на туристическа дестинация Велико Търново”, 28 Панаир на туризма и свободното време, сборник с доклади „Конкурентноспособност на туристическите дестинации в Югоизточна Европа”, издателство „Слвена”, Варна, 2006, стр. 43-60 /от стр.47, 2ри абзац до стр. 57, 1ви и 2ри абзац/. ISBN: 954-579-601-4 Варна

Статев, Венцислав (2004) Статев, В., „Методът на логическата рамка и използването му при управлението на малки и средни предприятия /на примера на търговец на едро/.“, Международна научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Икономическия институт на БАН на тема: „Национална идентичност и евроинтеграция”, 5 - 6 юни 2004, стр. 210-218. ISBN: 954-616-139-Х Велико Търново

Статев, Венцислав (2003) Статев, В., „Значимост на местните власти за ускоряване на регионалното развитие /на примера на община Велико Търново/.“, Научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Икономическия институт на БАН на тема: „Българският преход”, 31 май – 01 юни 2003, ГорексПрес, София, стр. 192-198. ISBN: 954-616-115-2 Велико Търново

Статев, Венцислав (2003) Статев, В., Анализ на състоянието на отрасъл туризъм в Община Велико Търново. Методология за разграничаване на преки от допълващи туристически ресурси, сп. „Икономика”, м. декември, 2003, София. София

Статев, Венцислав (2003) Статев, В., Прилагане на метода на логическата рамка в процеса по разработка на стратегия за развитие на регионален туристически продукт в Община Велико Търново /на примера на селски туризъм/ , сп. „Икономика и управление на селското стопанство”, кн. 2, 2003, София. ISSN 0205-3845 (Print) София

Статев, Венцислав (2002) Статев, В., „Туристическият сектор и подготвеността на българските институции за прилагане на принципите на устойчиво развитие.“, Научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на тема: „България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи”, 27 - 28 май 2002, с. Вонеща вода, ИК „Призма“ Пловдив, стр. 309-316. Велико Търново

Статев, Венцислав (2001) Статев, В., „Действаща ли е действащата пазарна икономика в България?“, Научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на тема: „Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение”, 26 май 2001, Абагар, Велико Търново, стр. 86-93. ISBN: 954-427-450-2 Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/