Публикации на проф. д-р Добринка Петкова Златева


Златева, Добринка (2019) Международна икономика Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2019, с.228. ISBN 987-619-208-175-1

Златева, Добринка (2018) Учебник по Макроикономика Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, с. 261. ISBN 978-619-208-148-5.

Златева, Добринка (2018) Епистемологически поглед към икономическата наука УНСС, Научна конференция „Историята и философията на политическата икономия“, София: Издателски комплекс УНСС, 2018. с. 99 –104. ISBN 978-619-232-068-3

Златева, Добринка (2018) Аnthropological challenges to the development of economic theory. Сб. Международна научно-практическа конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, Арбанаси, Велико Търново,28-29.09.2017г. Отг. Ред. В. Христова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018 г., т. 1, с. 58 – 60. Print ISSN 2603-4093; COBISS.BG-ID 1288419812

Златева, Добринка (2018) Учебник по Микроикономика. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, с.272. ISBN 978-619-208-132-4.

Златева, Добринка (2017) Социално-етични проблеми на съвременната икономика сб. Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, сб доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. Катедра „Обща икономическа теория“. Отг. ред З. Младенова. Варна, Наука и икономика, ИУ Варна, 2017, с. 68-77. ISBN 978-954-21-0951-8; COBISS.BG-ID 1283892196

Златева, Добринка (2017) Инстинкты и поведение человека в экономике Сборник трудов IХ Международной научно-практической конференции „Факторы развития экономики России“ 27-28 апреля 2017 г. ред. А. Романюк.Тверь. Россия: ТвГУ, 2017 с. 26-32. ISSN 978-5-7609-1263-3

Златева, Добринка (2017) Моралът в икономиката Дни на науката, 2017, Велико Търново, Фабер, 2018. с. 64 – 69. ISSN 1314-2283

Златева, Добринка (2017) Икономическата наука и човекът в нея през ХХI век. сп. Наука, 2017 г., бр. 5, с. 40-46. ISSN 08613362 (print)

Златева, Добринка (2016) Човекът в икономиката: етико – социо – антропо – епистемологическа концепция. Велико Търново: Фабер, 2016. с. 378 ISBN 978-619-00-0441-7 COBISS.BG-ID 1276573156

Златева, Добринка (2016) Човекът в икономиката – рационален (ирационален) и инстинктивен Диалог. Гл. ред. М. Божинова. Свищов: СА „Д. А. Ценов“ 2016, бр. 2, с. 13-28. ISSN 1311-9206 (online). http://www.uni-svishtov.bg/dialog/

Златева, Добринка (2016) Этический экономический эгоизм Вестник ТвГУ. Серия Экономика и управление, 2016, № 2, с. 14 – 22. Print ISSN 2219-1459

Златева, Добринка (2015) Икономика, в която моралът има значение. В: Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 45 – 101. ISBN 978-619-208-030-3. COBISS.BG-ID 1279522276

Златева, Добринка (2015) Икономическият егоизъм: опит за „не-икономическо“ обяснение. Сб. Дни на науката 2014. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2015, с.323-329. ISSN 1314-2283

Златева, Добринка (2014) Икономическата наука в перспектива: наука, в която човекът заема централно място. В: Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, с. 52 – 86. ISBN 978-954-524-949-5. COBISS.BG-ID 1279522276

Златева, Добринка (2014) Экономическая наука как эпистемология: Истинность и реалистичность в экономической науке Вестник Тверского государственого университета. Серия Экономика и управление, 2014, № 2, с. 34 – 45. Print ISSN 2219-1459

Златева, Добринка (2014) Европа продължава ездата си Сборник Управление на икономическата криза в Европа, В. Търново, Фабер

Златева, Добринка (2014) Понимание экономики: генезис экономического мышления VI Международной научно-практической конференции, 22 – 3 апреля 2014 г. сб. Факторы развития экономики России. Отв. ред В. Петрищев. Тверь: 2014, с. 3 - 8. ISBN 978-5-7609-0911-4.

Златева, Добринка (2014) Управление на дълговата рецесия Велико Търново: Фабер, 2014, 100. ISBN 978-619-00-0172-0 COBISS.BG-ID 1278969316

Златева, Добринка (2014) Теоретични основи на държавния дълг и дълговата рецесия. – В Управление на дълговата рецесия. Рецензент В. Стоянова. Велико Търново, Фабер, 2014, с. 100. ISSN 978-619-00-0172-0 Велико Търново: Фабер

Златева, Добринка (2013) Международна икономика Дистанционно обучение, ВТУ, 2013,

Златева, Добринка (2013) Бизнес икономика Дистанционно обучение, ВТУ, В. Търново

Златева, Добринка (2013) Глобализация на световната икономика Дистанционно обучение, ВТУ, В. Търново

Златева, Добринка (2013) Международна икономика. Електронно мултимедийно помагало, ВУАРР

Златева, Добринка (2013) International Economics. – Electronic Multimedia handout, University of Agribusiness and Rural Development, 2013. с.185. ISBN 978-619-7048-77-3. Електронно мултимедийно помагало, ВУАРР

Златева, Добринка (2012) Маржинальная теория распределения: в поисках смысла IV Международной научно-практической конференции, 24 – 25 апреля 2012 г. сб. Факторы развития экономики Росии. отв. ред. В. Петрищев. Тверь: 2012, с. 11- 17. ISBN 978-5-7609-0738-7.

Златева, Добринка (2012) Макроикономика. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 131. ISBN 978-954-9498-40-0 Велико Търново: Фабер

Златева, Добринка (2011) Человек как экономическая категория и еconomics как нравственная теория. III Международной научно-практической конференции, 20 – 21 апреля 2011 г. сб. Факторы развития экономики Росии. Отв. ред. В. Петрищев.Тверь: 2011, с. 6 – 8. ISBN 978-5-7609-0656-4.

Златева, Добринка (2011) Микроикономика. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 144. ISBN 978-954-9498-23-3 Велико Търново: Фабер

Златева, Добринка (2011) Economics как нравственная теория Вестник Тверского государственого университета. Серия Экономика и управление, 2011, № 11, с. 14 – 20. Print ISSN 2219-1459

Златева, Добринка (2011) Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм. – Социално-икономически анализи, кн. 4, 2011, с. 3 – 47. ISSN 1313-6909. Списание Социално-икономически анализи, 2011, кн. 4

Златева, Добринка (2011) Difficult time of social and economical transformation file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/show.art.htm

Златева, Добринка (2011) Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм Социално-икономически анализи, ВТУ, Стопански факултет, кн. 4, 2011

Златева, Добринка (2011) Международна икономика. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 147. ISBN 978-954-9498-2898 Велико Търново: Фабер

Златева, Добринка (2009) Обща икономическа теория, ч. I и II. София: Нова звезда, 2009, с. 527. ISBN 954-8981-459 София: Нова звезда

Златева, Добринка (2009) Обща икономическа теория, ч. III. София: Нова звезда, 2009, с. 476. ISBN 954-8981-44-0 София: Нова звезда

Златева, Добринка (2009) Микроикономика.Велико Търново: Фабер, 2009, с. 339. ISBN 978-954-400-164-3 Велико Търново: Фабер

Златева, Добринка (2009) Международна икономика В. Търново: Фабер, 2009, с. 147, ISBN 978-954-9498-28-8 COBISS.BG-ID 1233970660

Златева, Добринка (2009) Световният икономически лабиринт. Лекционен цикъл по Международна икономика. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 276. ISBN 978-954-400-122-3 Фабер, В. Търново

Златева, Добринка (2007) Economics and the Мoralizing Function of the Market The 12 international conference Economics conference proceedings IV, 11 – 14 june 2007. Sibiu: The knowledge based organization, Land Forces Academy Publishing Hous., 2007, с. 25 – 32. ISBN 978-973-7809-71-1.

Златева, Добринка (2006) Есе за „Homo economicus”. Сб. Дни на науката'2006. Отг. ред. И. Харалампиев. В.Търново: Фабер, 2006, с. 259 – 264. ISBN 978-954-775-727-1. COBISS.BG-ID 1226756580

Златева, Добринка (2006) Европейският съюз и социалните предизвикателства пред българския бизнес Международна научно-практическа конференция 2 – 4 юни 2006 г. сб. България в Европа – 2007. Отг. ред. Б. Байков. София: ГорексПрес, 2006, с. 119 – 125.ISBN-13: 978-954-616-170-3

Златева, Добринка (2005) Изменение на парадигмата: държава и бизнес – споделена отговорност в единно социално пространство Trans & Motauto' 05+, 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo, volume 5, Logistics & Management, Sofia, 2005.

Златева, Добринка (2005) Световният икономически лабиринт: Лекционен цикъл по международна икономика В. Търново: Фабер, 2005, с. 247, ISBN 954-775-497-1 COBISS.BG-ID 1044165860

Златева, Добринка (2004) Философия на конкурентното развитие на българската икономика. сб. Национална идентичност и евроинтеграция. Отг. ред. Б. Байков, София: ГорексПрес, 2004, с. 67 – 72. ISBN 954-616-139-Х; COBISS.BG-ID 1044649956

Златева, Добринка (2003) Българският преход в контекста на концепцията за корпоративната социална отговорност. сб. Българският преход. отг. ред. Б. Байков. Научно-практическа конференция Велико Търново, 31 май – 1 юни 2003 г. София: ГорексПрес, 2003, с. 64 – 69.ISBN 954-616-115-2.

Златева, Добринка (2002) Съотношението между работна заплата и печалба: антропологични измерения Велико Търново: Фабер, 2002, с. 144, ISBN 954-775-088-7 COBISS.BG-ID 1038585316

Златева, Добринка (2001) Индустриальные отношения в модели билатеральной монополии Науковий журнал, Вiсник Тернопiльськоï академiï народного государства, бр. 18, 2001 г.

Златева, Добринка (2001) Обща икономическа теория. Макроикономика, сборник тестове и казуси Абагар, В. Търново

Златева, Добринка (2001) Моделът на пределните величини в управленското счетоводство сп. Алтернативи, 2001, бр. 7-8, с. 36 – 40. ISSN 1311-1132

Златева, Добринка (2000) Синхронизиран, синтетичен модел на взаимозависимостта между работна заплата и печалба сп. Икономическа мисъл, 2000, бр. 2, с. 75 – 83. ISSN 0013-2993 RePEc, CEEOL, ERIH PLUS, Journal of Economic Literature/EconLit, издания на Американската икономическа асоциация (АЕА )

Златева, Добринка (1998) Максимизиращият избор във взаимоотношението работна заплата – печалба. Сб. от Научна сесия,97 с международно участие, Шумен. Отг. ред. Д. Узунов. Шумен:Научни трудове ВВУАПО, 1998, ч. IV, с.168 – 176. ISBN 954-9681-04-1. Шумен: Научни трудове ВВУАПО

Златева, Добринка (1998) Хронологично-проблемна структура на теорията за разпределението. Сборник от Юбилейна научна сесия, 98 с международно участие. Отг. ред А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 407-425.ISSN 0861-0312 Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ

Златева, Добринка (1997) Инфлация и безработица: концепции и факти сп. Известия, 1997, бр.1, с. 35– 40. ISSN 1310-0343 CEEOL

Златева, Добринка (1997) Производствена цена на труда и предлагането на труд. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1997 г., кн. 51, ч. II, с. 355-371. ISSN 0861-0312 Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ

Златева, Добринка (1997) Детерминационна и функционална обусловеност между работна заплата и печалба. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1997 г., кн. 51, ч. II, с. 340-354. ISSN 0861-0312 Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ

Златева, Добринка (1996) Философия на икономическото равновесие. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1996, кн. 45, ч. ІІІ, 1996, с. 366-373. ISSN 0861-0312. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ

Златева, Добринка (1996) Икономическата зависимост между работната заплата и печалбата (концептуални постановки за фирмения микромодел). Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1996, кн.45, ч. III, с. 374-390. ISSN 0861-0312 Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ

Златева, Добринка (1995) Диахронният подход в икономическите изследвания. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1995, кн. 35, ч. ІІ, с. 13-17. ISSN 0861-0312. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ

Златева, Добринка (1995) Пазарното стопанство в идеи: характеристика, предизвикателства, възможности Велико Търново: Пик, 1995, с. 155. ISBN 954-8258-40-4 COBISS.BG-ID 1028110308

Златева, Добринка (1995) Пазарното стопанство в идеи. Характеристика, предизвикателства, възможности ПИК, В. Търново

Златева, Добринка (1994) Микроикономика, акценти, тестове, решения Абагар, В. Търново

Златева, Добринка (0) Макроикономика В. Търново: Фабер, 2010, с. 131 ISBN 978-954-9498-40-0 COBISS.BG-ID 1234080228

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/