Публикации на доц. д-р Дафина Георгиева Донева


Донева, Дафина (2014) Dafina Georgieva Doneva SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN BULGARIA. ISSN 2078–4333. Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2014. Issue 35. P. 190–199 Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2014. Issue 35.

Донева, Дафина (2013) Current trends in sustainable economic and social development in Bulgaria, Second International Scientific Conference ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROBLEMS OFINTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENTS, Lviv, Ukraine, October 22-23, 2013 Lviv, Ukraine

Донева, Дафина (2010) Макроикономическа стабилност в условията на европейска интеграция на новите страни членки на Европейския съюз, В: “МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СТАБИЛНОСТТА В НОВИТЕ СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” В. Търново

Донева, Дафина (2010) Донева, Д. Фискалната политика на България в условията на глобална икономическа криза, Юбилейна научно-практическа конференция на тема: „Икономиката и социалната политика на България в условията на съ В. Търново

Донева, Дафина (2007) Българската енергетика и екологичните изисквания на Европейския съюз, В: БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА - 2007, Горекс прес София

Донева, Дафина (2005) Readiness of the Bulgarian Economy for the EU Environmental Policy, “Bulgarien 2007: Moeglichkeiten und Chancen der bulgarien Wirtschaft, Politik und Kultur in einer erweiterten EU”, 9.-10. 12. 2005, София

Донева, Дафина (2003) EU Regional Policy Principles and Their Implementation in Bulgaria, In: Readiness of the Candidate Countries for the EU Regional Policy, Conference Almanac, 3.-5. November, 2004, Bratislava pp.127 – 1 Словакия и http://www.sfpa.sk/regpol/pages/common/program.php?jazyk=sk

Донева, Дафина (2003) Околна среда и енергетика: основни тенденции и перспективи за интеграция – В: БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД, Научно-практическа конференция, В. Търново, 31 май – 1 юни 2003, стр. 50 – 56, [405с.] В. Търново

Донева, Дафина (2003) Dynamics of General and Environmental Protection Investments and the Prospects for Bulgaria's Economic Growth, SSRN ELECTRONIC PAPER COLLECTION http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=31296 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=312962

Донева, Дафина (2002) Динамика на общите и екологични инвестиции и перспективи на растежа в България, сп. ДиалоГ, Октомври, 2002, Брой 3. www.uni-svishtov.bg/dialog/ThemesEng.htm

Донева, Дафина (2002) 5. Пазарни промени и екологични решения в енергийния сектор на Европейския съюз, сп. АЛТЕРНАТИВИ, Брой 1-2, 2002, стр. 26 - 30 сп. АЛТЕРНАТИВИ, София

Донева, Дафина (2002) Енергетика и околна среда: намаляване на бремето на замърсяването, сп. ИКОНОМИКА,брой 5 2002, стр. 16 –18. София

Донева, Дафина (2002) Recent Economic Development and Environmental Policy Challenges in Bulgaria, NISPAcee, OCCASIONAL PAPERS IN PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY. Volume III, No 3, Summer 2002, pp 11 - 21. unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPAN004659.pdf

Донева, Дафина (2002) Финансиране на екологичните инвестиции в процеса на присъединяване към ЕС, В: БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, Научно-практическа конференция, В. Търново, 27 - 28 май 2002 В. Търново

Донева, Дафина (2002) Динамика на разходите за опазване на околната среда в периода на икономическите реформи, В: БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК – ИКОНОМИЧЕСКА, ПРАВНА И СОЦИАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ, Юбилейна научно-практическа к В. Търново

Донева, Дафина (2001) Данъчни инструменти за опазване на околната среда: екологична ефективност – В: ИКОНОМИЧЕСКА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОМЯНА ПРИ ПРЕХОДА КЪМ РЕАЛНО ФУНКЦИОНИРАЩА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, Научна конференция, София, София

Донева, Дафина (2001) Принципи на екологичната политика на Европейския съюз и тяхното прилагане в България: устойчиво развитие. – В: “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК”, Академ Свищов

Донева, Дафина (2001) Икономически аспекти на разширяването на Европейския съюз и предизвикателства за България. – В: “КРИТЕРИИТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОСТИГНАТИЯ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАПРЕДЪК ПРИ ТЯХНОТО ИЗПЪ В. Търново

Донева, Дафина (2001) ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Монография, Изд. “FABBER”, Велико Търново, 2001,156 стр. Велико Търново

Донева, Дафина (2000) Икономически механизми и инструменти на европейската екологична политика, В: “ЕВРОПЕЙСКО ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ”, Отг. ред. Георги Генов, Изд. “Албатрос”, С ЕВРОПЕЙСКО ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ”, Отг. ред. Георги Генов, Изд. “Албатрос”, София

Донева, Дафина (2000) 3. Икономика и околна среда: интегриране на политиките на европейско равнище. – сп. "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ", бр. 4, 2000, стр. 81-100. сп. "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ", бр. 4, 2000, София

Донева, Дафина (1998) Финансово-икономически аспекти на екологичната политика в Германия – Поредица научни трудове "Икономически изследвания", Икономически институт на БАН и ВТУ, кн. 1, 1998 стр. 169 – 193. Поредица научни трудове "Икономически изследвания", Икономически институт на БАН и ВТУ, София

Донева, Дафина (1997) Външни ефекти, права на собственост и проблеми на опазването на околната среда, сп. "Икономическа мисъл",бр. 3, 1997. стр. 93 – 106. сп. Икономическа мисъл, София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/