Публикации на доц. д-р Петър Стефанов Петров


Петров, Петър (2018) Петров, Петър. Въведение в икономическите теории. В. Търново, "Фабер", 276 с.,ISBN: 978-619-00-0828-6

Петров, Петър (2016) Petrov, Petar Stefanov. Economic Theories. ВУАРР, Център за дистанционно обучение, 2016, http://e-uard.bg/mmm/, 124 с., ISBN 978-619-203-039-1,

Петров, Петър (2015) Петров, Петър. Икономически теории. ВУАРР, Център за дистанционно обучение,2015, 124 с., ISBN 978-954-9498-26-4

Петров, Петър (2014) Петров, Петър. Икономически теории. ВУАРР, Център за дистанционно обучение, 2015, 124 с., http://e-uard.bg/mmm/, ISBN 978-619-203-143-5

Петров, Петър (2013) Петров, Петър. Съвременни икономически теории. ВУАРР Център за дистанционно обучение, Велико Търново, 2013, 108 с., ISBN 978-619-7048-21-6.

Петров, Петър (2012) Петров, Петър. История на икономическите учения. ВУАРР, Център за дистанционно обучение, Велико Търново, 2012, 124 с., ISBN 978-954-9498-84-4

Петров, Петър (2006) Петров, П. Икономически учения /Алтернативни направления на икономическата мисъл/. В. Търново, "Фабер", 2006, 248 с., ISBN 954-775-587-0

Петров, Петър (2000) Petrov, P. Trends in Develorment of the Bulgarian Cooperasion. Economic Thought, Bulgarian academy of sciences institute of economicsq Sofia, 2000, 76-84, ISSN: 0013-2993.

Петров, Петър (2000) Петров, П. Земеделският кооперативизъм в България 1900-1923. Велико Търново, ИК "Витал", 126 с., ISBN 954-8259-46-Х

Петров, Петър (2000) Петров, П. Земеделското народовластие и конституционно-парламентарните принципи /1920-1923/. Общества в преход. Сборник доклади от V международна научна конференция, 2000 г. ИДЦ на Съвета на Европа, В. Търново, 2000, с. 64-71, ISBN: 954-90635-6-9.

Петров, Петър (1999) Petrov,P. Co-operation and state politics Общества в преход. Сборник доклади от IV международна научна конференция " Общества в преход-теория и практика", май 1999 г. ИДЦ на Съвета на Европа, В. Търново, 1999, с. 119-127, ISBN: 954-90635-2-6.

Петров, Петър (1999) Петров, П. Тенденции в развитието на българската кооперация. Икономическа мисъл, 1999,кн. 5, с. 78-88, ISSN: 0013-2993

Петров, Петър (1999) Петров, П. Бъдещият стопански строй във възгледите на БЗНС /1920-1923/. Народостопански архив, 1999, кн. 3, с. 15-21, ISSN: 0323-9004.

Петров, Петър (1999) Петров, П. Обществено-стопанските основи на кооперацията и държавата. Сборник "Дни на науката 99", Великотърновски клон на СУБ, В. Търново, 1999, с. 77-90, ISBN: 954-9763-04-8.

Петров, Петър (1998) Петров, П. Проект на Ал. Стамболийски за коопериране на манастирите Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1998, кн. 60, с. 158-164, ISSN: 0861-9115-60.

Петров, Петър (1998) Петров, П. БЗНС и кооперативната форма на собственост Сборник "Дни на науката 98", Великотърновски клон на СУБ, В. Търново, 1998, с. 139-148,ISBN: 954-427-335-2

Петров, Петър (1998) Петров, П. Демократични или тоталитарни тенденции в земеделската идеология. Общества в преход. Сборник доклади от II международна научна конференция, май 1997 г. ИДЦ на Съвета на Европа, В. Търново, 1998, с. 119-127, ISBN: 954-9507-29-7.

Петров, Петър (1998) Петров, П. Кооперативната теория и социалдемокрацията /XIX - първата четвърт на XX век/. Велико Търново, ИК "Витал",1998, 197 с. ISBN 954-8259-30-3

Петров, Петър (1998) Петров, П. Българският кооперативизъм и консорциумът за търговия със зърнени храни (1919-1922 г.) Икономическа мисъл, 1998, кн. 6, с.57-76, ISSN: 0013-2993.

Петров, Петър (1997) Петров, П. Един опит за занаятчийска партия по време на самостоятелното земеделско управление Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1997, кн. 54, с. 332-339, ISSN: 0861-9115-54.

Петров, Петър (1997) Петров, П. БЗНС, кооперативното дело и окръжните съвети /1920-1923/. Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1997, кн. 54, с. 324-331, ISSN: 0861-9115-54.

Петров, Петър (1996) Петров, П. Партийни кооперативни централи в България /1919-1923/. Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1996, кн. 44, ч. 2, с. 65-72, ISSN: 0861-9115-44.

Петров, Петър (1996) Петров, П. БЗНС и земеделските кооперации в България /1919-1923/. Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1996, кн. 44, ч. 2, с. 73-77, ISSN: 0861-9115-44.

Петров, Петър (1995) Петров, П. Начало на кооперацията в България Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1995, кн. 35, ч. 2, с. 346-385, ISSN: 0861-9115-35,2.

Петров, Петър (1995) Петров, П. Политическите партии и кооперативното движение в България 1890-1912. Велико Търново, "Абагар", 205 с., ISBN 954-427-178-3

Петров, Петър (1992) Петров, П. Зараждане на кооперативната идея Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски, 1992, кн. 35, ч. II, с. 245-298, ISSN: 0861-9115-21.

Петров, Петър (1989) Петров, П. Зараждане на идеята за кооперацията и нейното място в творчеството на К. Маркс. Научни трудове на ВНВУ "В. Левски". В. Търново, 1989, кн. 17, 164-200, ISSN: 0861-0312.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/