Публикации на доц. д-р Недко Ганчев Минчев


Минчев, Недко (2016) Modern information technologies as an opportunity for development and integration of innovative small and medium enterprises in clusters. Paper presented at the Balkan and Near Eastern Studies in Social Sciences, 2016:2 (02), pp. 69-75. ISSN: 2149-9314

Минчев, Недко (2011) Съвременни системи за планиране и управление. Сб. от юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие "Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика", Свищов, 12-13 май 2011. Свищов: Академично издателство "Ценов", 2011, с. 388-393. ISBN 978-954-23-0592-7, COBISS.BG-ID: 1238640356

Минчев, Недко (2011) Предприемачество. Пловдив: Център за евроинтеграция и култура, 2011, 150 с. ISBN 978-954-9498-67-7 COBISS.BG-ID:1248804836

Минчев, Недко (2011) Приложение на математико-статистически методи при анализа и прогнозирането на социално-икономическите процеси. Велико Търново: Сира, 2011, 157 с. ISBN 978-954-350-127-4, COBISS.BG-ID:1253009380

Минчев, Недко (2011) Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм. Социално-икономически анализи, 2011, 4, с. 3-47. Print ISSN: 1313-6909, COBISS.BG-ID: 1124917732

Минчев, Недко (2009) Кластерите и възможностите за развитие на малките и средните предприятия. Сб. от Седма международна научна конференция "Инвестиции в бъдещето - 2009", Варна, 8-9 октомври 2009. Варна: График, 2009, с. 205-209. ISBN 978-954-90156-6-9, COBISS.BG-ID: 1230358244

Минчев, Недко (2009) Управление на иновациите и пространственото разпределение на предприятията. Сб. от международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '09", Созопол, 22-24 юни 2009 г. Ред. проф. д-р Младен Велев, доц. д-р Борислава Колчагова и др. София: Технически университет София, с. 219-224. Print ISNN 1310-3946 , Online ISNN 1314-6327

Минчев, Недко (2009) Системата на екологичния мениджмънт и нейният пренос в концепцията „Устойчиво развитие“, Сб. от научно-практическа конференция "Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения",Свищов, 30-31 октомври 2009 г. Свищов: Академично издателство "Ценов", 2009, с. 195-203. ISBN 978-954-23-0442-5, COBISS.BG-ID:1235397604

Минчев, Недко (2008) Кластерни ефекти и конкурентноспособност. Сб. от научна конференция "България в Европейския съюз - 2008 г.", ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 13 юни 2008 г. Ред. Д.Железарова, Ж.Кръстева. Варна: Университетско издателство „Черноризец Храбър”, 2008 г., стр. 176-184, ISBN: 978-954-715-392-9, COBISS.BG-ID:1228197860

Минчев, Недко (2008) Идентифициране на микрокластери. Социално-икономически анализи, 2008, 2, с. 3-28. Print ISSN 1313-6909, COBISS.BG-ID: 1124917732

Минчев, Недко (2007) Кластерите – характерни особености и структура. Икономически изследвания, 2007, 4, с. 96-125. Print ISSN 0205-3292, COBISS.BG-ID: 1120137700

Минчев, Недко (2007) Малките и средните предприятия в процеса на натрупване и разпространение на познание в кластера. Сб. от юбилейна научно-практическа конференция "България в Европейския съюз: първи стъпки", Велико Търново, 25-27 май 2007 г. Ред. доц. дпн Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров, проф. д.ик.н. Иван Димов, доц. д-р Добринка Златева и др. София: ГорексПрес, 2007, с. 206-213. ISBN 978-954-616-185-7, COBISS.BG-ID:1227591140

Минчев, Недко (2006) Особености на приобщаването на малките и средните предприятия към регионален кластер. Сб. от международна научно практическа конференция "България в Европа - 2007", Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров, доц. д-р Пенчо Пенчев и др. София: ГорексПрес 2006, с. 282-289. ISBN 978-954-616-170-3

Минчев, Недко (2006) Анализ и оценка на факторите, подпомагащи създаването на регионални кластери от малки и средни предприятия. Социално-икономически анализи, 2006, 1(1), с. 165-199. Print ISSN: 1313-6909, COBISS.BG-ID: 1124917732

Минчев, Недко (2004) Секторът на малките и средните предприятия – готовност за присъединяване. Сб. от международна научно-практическа конференция “Национална идентичност и евроинтеграция”, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров, доц. д-р Пенчо Пенчев и др. София: ГорексПрес 2004, с. 218-222. ISBN 954-616-139-X, COBISS.BG-ID:1044649956

Минчев, Недко (2003) Подпомагане на сектора на малките и средните предприятия в условията на преход. Сб. от Научно-практическа конференция „Българският преход“, Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Дафина Донева, доц. д-р Митко Димитров, проф. д.ик.н. Никола Вълчев, доц. д-р Пенчо Пенчев. София : ГорексПрес, 2003, с. 198-203. ISBN 954-616-115-2

Минчев, Недко (2003) Значение на сектора на малките и средните предприятия. Сб. от Научно-практическа конференция с международно участие „Предприятието на XXI век – проблеми и предизвикателства“, Свищов, 29 - 31 май 2003 г. Свищов: Академично издателство „Ценов“, 2003, т. 2, с. 292-298. ISBN 954-23-0136-7, COBISS.BG-ID:1040409316

Минчев, Недко (2000) Бизнес и стратегия в условията на валутен борд. Сб. от Втора научно-практическа конференция с международно участие „XXI век и предизвикателствата към мениджмънта“, Варна, 20-22 май 2000 г. Ред. доц. д-р Никола Димитров, проф. д-р Илия Личев, доц. д-р Симеон Христов и др. Варна: УИ „Икономически университет - Варна“, 2000, т. I, с. 153-158. ISBN 954-21-0084-1, COBISS.BG-ID:1038060516

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/