Публикации на доц. д-р Ивалинка Петкова Пенчева


Пенчева, Ивалинка (2019) Принципите на управление и управленската функция "Контрол". Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. НВУ „В. Левски“, В. Търново, 14-15 юни, 2018 г., В. Търново: ИК на НВУ "В. Левски", 2019, с. 1186-1196. ISSN 2367-7481. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2019) Управленското решение в контекста на проблема за алтернативните способи за разрешаване на спорове. Международна научна конференция "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. В. Търново, 9-10 октомври 2018 г., Ред. Цв. Сивков, изд. Фабер, В. Търново, 2019, с. 265-278, ISBN 978-619-00-0946-7.

Пенчева, Ивалинка (2018) Бенчмаркингът като управленска практика. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. НВУ „В. Левски“, В. Търново, 14-15 юни, 2018 г., В. Търново: ИК на НВУ "В. Левски", 2018, т. 6, с. 42-50. ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book) ISSN 1314-1937. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2018) For the need of transparent management Conference proceedings XII International Scientific conference „Menagement and Engineering ‘14“ Sozopol, 24-27 June 2018. Rev. M. Velev. Sofia: TU, 2018. vol. I, p. 70-78, ISSN 1310-3946, Online ISSN 1314-6327. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2018) Връзките с обществеността като управленска функция, предоставяща информация за истини. Сборник с доклади от Международна научна конференция "Истини и лъжи за факти, новини и събития", Русе, 24-25 април 2018 г. Ред. Т. Ефтимова, Русе: Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 2018, Т. 2, с. 132-141. ISBN 978-619-7404-04-3, COBISS.BG-ID 1287656676.

Пенчева, Ивалинка (2018) IS OUR “TRANSPARENT” MANAGEMENT TRANSPARENT INDEED? Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" "Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности" т. 1., Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 145-150 ISSN 2603-4093.НРС.

Пенчева, Ивалинка (2018) Ролята на стратегиите за развитието на бизнес организациите. Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция "Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения", Свищов, 30 ноември 2018 г., Свищов:АИ "Ценов", т. I, с. 27-35, ISBN 978-954-23-1702-9.НРС.

Пенчева, Ивалинка (2018) Ролята на връзките с обществеността при изработването на управленски решения. Медии и комуникации на 21. век, 2017/1, с.112-119. Рrint ISSN 2603-3089, Online 2603-3801. COBISS.BG-ID 1285464036

Пенчева, Ивалинка (2017) България и инициативата „Партньорство за открито управление“. Сборник статии от Първата научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите“. В. Търново, 17-18 ноември 2016 г. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 278-287. ISBN987-619-208-139-3. COBISS.BG-ID 1289815268.

Пенчева, Ивалинка (2016) Основи на управлението. Велико Търново: Абагар, 616 с. ISBN: 978-619-168-147-1, COBISS.BG-ID 1274817252.

Пенчева, Ивалинка (2016) Система за оценка на управлението на груповото трудово поведение. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. НВУ „В. Левски“, В. Търново, 20-21 октомври 2016 г., В. Търново: ИК на НВУ "В. Левски", т. 6, с. 249-259. Print ISSN 1314-1937, Online 2367-7481. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2016) Организационна култура. Учебни материали за дистанционно обучение. Учебно пособие за дистанционно обучение, Велико Търново, Център за дистанционно обучение, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Пенчева, Ивалинка (2015) Управленски бенчмаркинг. Учебно пособие за дистанционно обучение, Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ Св. св. Кирил и Методий".

Пенчева, Ивалинка (2015) Връзките с обществеността като управленска функция. Сборник с доклади от международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“. София, 27 ноември 2015 г., София: Изд. Академик Пъбликейшънс, 2015, т. 2, с. 280-289, ISBN 978-954-2940-18-0. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2015) Управление на интеграционните процеси. Учебно пособие за дистанционно обучение, Велико Търново: Център за дистанционно обучение, ВТУ Св. св. Кирил и Методий".

Пенчева, Ивалинка (2015) Релацията: прозрачно управление – елементи на организационната култура. Сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие“, Пловдив, 7-8 ноeмври 2014 г. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски" 2015, т. I c. 450-457. ISBN 978-619-202-036-1. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2015) За необходимостта от прозрачно управление. Сборник научни доклади от научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“. В. Търново, 5-6 ноември, 2015 г. В. Търново: Изд. Ай анд Би, 2015, с. 1-11. ISBN 978-954-9689-99-0, COBISS.BG-ID 1279832292.

Пенчева, Ивалинка (2015) Проучване на проблемните зони на мениджмънта на средните и големите предприятия в България. В: Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България – проблеми и възможни решения. В.Търново: Ай анд Би, 2015, с. 101-113. ISBN 978-954-9689-85-3(COBISS.BG-ID 1276987876)

Пенчева, Ивалинка (2015) Възможни управленски решения. В: Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България – проблеми и възможни решения. В.Търново: Ай анд Би, 2015, с. 124-135. ISBN 978-954-9689-85-3(COBISS.BG-ID 1276987876)

Пенчева, Ивалинка (2014) За едно по-ефективно управление. Сборник от научна конференция "Стратегическо планиране и прогнозиране: настояще и бъдеще", 13 декември 2013 г. Ред. С. Тонкова. София: Изд. комплекс - УНСС, 2014, с. 318-329, ISBN 978-954-644-694-7

Пенчева, Ивалинка (2014) Използване на принципа на пригодността при управление на трудовото поведение. В: Международная научно-практическая конференция "Иновации в технологиях и образовании". Белово: Изд. филиала КузГТУ в г. Белово, Росия, 2014, часть 2, с. 238-243. ISBN 978-5-89070-974-5, ISBN 978-954-524-964-8. COBISS.BG-ID 1288499684.

Пенчева, Ивалинка (2014) Организационната култура като инструмент за прозрачно управление. Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски“, В. Търново, 3-4 юли 2014 г., В. Търново: ИК НВУ "Васил Левски", 2014, т. 8, с.118-125. Print ISSN 1314-1937, Online 2367-7481, COBBIS.BG-ID 1274739428.

Пенчева, Ивалинка (2014) Organisational change and the role of public relations in its implementation. Internatsional scientific conference "Management of Change", conference proceedins, Rusе, Stara Zagora, 11-13 april, 2014. Rev. D. Dntonova. Digital press: Ruse Universiti press, 2015, p. 129-139. ISBN 978-954-8675-82-6. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2014) Мениджмънт и връзки с обществеността Велико Търново: Абагар, 2014, 263 с. ISBN: 978-619-168-072-6, COBISS.BG-ID 1267792356.

Пенчева, Ивалинка (2014) Груповото трудово поведение като обект на управление. В: Усъвършенстване процеса на обуение по счетоводство и финанси, В. Търново УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с.142-171, ISBN 978-954-524-949-5 COBISS.BG-ID 1288474596

Пенчева, Ивалинка (2014) Groups, Teams, Team Groups. Conference proceedings XII International Scientific conference „Menagement and Engineering ‘14“ Sozopol, 22-25 June 2014. Rev. M. Velev. Sofia: TU, 2014. vol. I, p. 440-449, Print ISSN 1310-3946, Online ISSN 1314-6327. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2014) Връзките с обществеността в подкрепа на процеса „Изработване на управленско решение”. Сборник доклади от международна научна конференция "Икономика и управление в турболентна бизнес среда". София 6 юни 2014 г. Ред. Д. Милчева, София: Изд. "Академик Пъбликейшънс", 2014, т. I, c. 241-248, ISBN 978-954-2940-19-7.НРС.

Пенчева, Ивалинка (2014) Трудовото поведение като резултат от турболентно факторно влияние. Сборник доклади от международна научна конференция "Икономика и управление в турболентна бизнес среда". София 6 юни 2014 г. Ред. Д. Милчева. София: Изд. "Академик Пъбликейшънс", 2014, т. I, c. 241-248, ISBN 978-954-2940-19-7 978-954-2940-19-7. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2014) Стратегическото мислене - обективна необходимост, породена от практиката. В: Международная научно-практическая конференция "Иновации в технологиях и образовании". Белово: Изд. филиала КузГТУ в г. Белово, Росия, 2014, часть 2, с. 243-250. ISBN 978-5-89070-974-5, ISBN 978-954-524-964-8. COBISS.BG-ID 1288499684.

Пенчева, Ивалинка (2014) За необходимостта от повишаване на производителността на труда. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет“, Секция "Стопански факултет", В. Търново, 10 май 2013 г. , Ред. Р. Илева. В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2014, с. 92-100, ISBN 978-954-524-970-9, COBISS.BG-ID 1273298916.

Пенчева, Ивалинка (2014) Система за прозрачно управление на бизнес организациите и стратегия за осъществяване. Сборник научни доклади от научно-практическа конференция "Перспективи за развитието на българската икономика", В. Търново, 30-31 октомври 2014 г. Ред. М. Павлова. В. Търново: Изд. "Ай анд Би", 2014 с. 1-12, ISBN 978-954-9689-84-6, COBISS.BG-ID 1279835620

Пенчева, Ивалинка (2013) Управление индивидуальным трудовым поведением. В: Международная научно-практическая конференция "Иновации в технологиях и образовании". Белово: Изд. филиала КузГТУ в г. Белово, Росия, 2013, часть 3, с. 251-254. ISBN 978-5-89070-920-2, ISBN 978-954-524-914-3

Пенчева, Ивалинка (2013) Устойчив и интелигентен растеж на фирмата. Индустриален мениджмънт, 2013, бр.2, с. 25-34. Print ISSN 1312-3793, COBISS.BG-ID 1121786340.

Пенчева, Ивалинка (2013) Управленски умения. Съвети за мениджъри. Велико Търново: Абагар, 2013, 229 с., ISBN: 978-619-168-059-7, COBISS.BG-ID 1261015012.

Пенчева, Ивалинка (2012) Управление на груповото трудово поведение (по примера на предприятията от месната промишленост) Велико Търново, COBISS.BG-ID 1272370148

Пенчева, Ивалинка (2009) Enhanced utilization of the human potential. VII International scientific conference "Management and engineering 09", Conference proceedings, Sozopol, 22-24 june 2009, Ed. M. Velev. Sofia: Technikal university, 2009, p. 254-260. Print ISSN 1310-3946, Online ISSN 1314-6327.

Пенчева, Ивалинка (2007) Организационно поведение В. Търново: Абагар, 2007, 212 с. ISBN 978-954-427-723-9, COBISS.BG-ID 1243764708.

Пенчева, Ивалинка (2004) Месната промишленост в България - проблеми и предизвикателства Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция "Национална идентичност и евроинтеграция", Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Peд. Б. Байков, София: "ГорексПрес", 2004, с. 254-262, ISBN 954-616-139-X, COBISS.BG-ID 1044649956.

Пенчева, Ивалинка (2003) Влияние на индивидуалните особености върху поведението на мениджъра в организацията. Сборник от Научно-практическа конференция "Българският преход", Велико Търново, 31 май-1 юни 2003 г. Ред. Б. Байков. София: ГорексПрес, 2003, с. 168-175. ISBN 954-616-115-2

Пенчева, Ивалинка (2002) За някои поведенчески предизвикателства, свързани с евроинтеграцията. Сборник от Научно-практическа конференция "България - Европейски съюз: състояние, проблеми перспективи", Велико Търново, 27-28 май 2002 г. Пловдив: ИК "Призма", 2002, с. 59-65. COBISS 1158365924

Пенчева, Ивалинка (2002) Управленско решение. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 105 - 127. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2002) Комуникации. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 241 - 254. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2002) Управление на промяната и конфликтите В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 349 - 371. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2002) Организацията и нейната среда. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 43 - 64. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2002) Мениджърът - централна фигура в процеса на управление. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 65-80. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2002) Възможности за повишаване на заетостта чрез изграждане на малки и средни предприятия в България. Сборник с доклади от Международна конференция "Предприемачеството, дребният и средният бизнес в България", Пловдив, 12-13 ноември 2002 г. Ред. Ст. Буров. Пловдив: ИМН Пловдив, 2002, с. 144-148.

Пенчева, Ивалинка (2002) Организационна култура. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 301 - 316. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2000) Организационно поведение. Велико Търново: "Абагар", 2000, Ч. 1: Групово трудово поведение, 92 с. ISBN 954-427-428-6, Ч. 2: Организационно равнище на анализ, 80 с. ISBN 954-427-429-4, COBISS.BG-ID 1036365028.

Пенчева, Ивалинка (1999) Управление на промяната и конфликтите. Основи на управлението. Ред. К. Луканов, Велико Търново: ИПК "Св. Евтимий Патриарх Търновски", 1999, с. 413-443, ISBN 954-427-373-5, COBISS.BG-ID 1036694756

Пенчева, Ивалинка (1997) Трудностите по изхранването на населението ще продължават. Икономика и управление на селското стопанство, 1997, 5-6, с. 46-49, Print ISSN 0205-3845, Online 2534-9872, COBISS.BG-ID 1119641316.

Пенчева, Ивалинка (1996) Управлението на персонала в условията на преход Сборник от Юбилейна научна конференция с международно участие "Управление на прехода", Свищов, 25-26 октомври 1996 г. Свищов: АИ "Ценов", 1996, т. 1, с. 126-131.

Пенчева, Ивалинка (1995) Мотивация, потребности и ефективност на труда. Народностопански архив, 1995, XL VIII, кн. 1, с. 22-28. Print ISSN 0323-9004, Online 2367-9174. COBISS.BG-ID 1276610276.

Пенчева, Ивалинка (1995) Регулиране на диспропорциите в индустриалното производство. Сборник от научна дискусия "Нестандартни подходи и методи за управление на икономиката в преход, Орешак, 16-18 юни 1995 г. Ред. К. Каменов, АИ "Ценов", 1995, с. 26-33.

Пенчева, Ивалинка (1995) Хаосът - едно предизвикателство към мениджъра. Сборник от юбилейна научна конференция "Хаосът и предизвикателствата на планирането", Свищов, 10-12 април 1995 г. Свищов: АИ: Ценов, 1995, с. 172-176.

Пенчева, Ивалинка (1994) Малките предприятия в месната промишленост. Сборник с доклади от международен семинар "Създаване и развитие на малкото предприятие", Свищов, 8-11 май1994 г. Свищов, International Small Institute, EC Tempus JEP 3468-92/93, 1994, с. 38-43.

Пенчева, Ивалинка (1994) Някои възможности за активиране на кадровия потенциал на предприятието. Сборник с доклади от научен семинар "Актуални направления на научните изследвания във ВФСИ "Д.А. Ценов" - Свищов, Орешак, 3-5 юни 1994 г., Ред. К. Каменов, Свищов: АИ "Ценов", с. 60-66.

Пенчева, Ивалинка (1994) Хората в малкия бизнес Сборник с доклади от научна конференция "Бизнес диагностика на малкия и среден бизнес", Варна, юни 1994 г., Ред. Т. Ненов, Варна: Изд. Икономически университет Варна, 1994, с. 105-109.

Пенчева, Ивалинка (1993) Агресия, водеща до благополучие. Икономически живот, 1993, 4(1324), с. 6-7, Print ISSN 0205-0994, COBISS.BG-ID 1119403492.

Пенчева, Ивалинка (1993) Диверсификацията - стратегия за оцеляване и развитие на фирмите. Бизнес управление, 1993, кн. 2, с. 47-53. Print ISSN 0861-6604, Online 2534- 8396, COBISS.BG-ID 1119711204.

Пенчева, Ивалинка (1992) За достойно място на свободния пазар. Хранителна промишленост, 1992, (3,92), с. 3 - 5. Print ISSN 0205 - 3837, COBISS.BG-ID 1119689956.

Пенчева, Ивалинка (1992) Кой спечели и кой загуби от реформата? Икономически живот, 1992, 20(1288), с. 11-12, Print ISSN 0205-0994, COBISS.BG-ID 1119403492.

Пенчева, Ивалинка (1989) Възможности за усъвършенстване на организацията на труда в предприятията от месната промишленост. Сборник с доклади от Международна научна конференция " Организация и управление на промишленото предприятие (фирмата)", Свищов, 19-21 септември 1989 г., Ред. Й. Георгиев, Свищов: АИ "Д. А. Ценов", с. 160-166, COBISS.BG-ID 1096329188

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/