Публикации на проф. дн Пенчо Стоянов Пенчев


Пенчев, Пенчо (2018) Ролята на стратегиите за развитието на бизнес организациите. Международна научно-практическа конференция "Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения", Свищов, 30 ноември 2018 г. Свищов: Академично издателство "Ценов", 2018, Т. I, с. 27-34. ISBN 978- 954-23-1702-9

Пенчев, Пенчо (2018) ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТТА МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА: „СТАТУКВО, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОМЕНИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, 11 юни 2018 г., Нов български униреврситет, София

Пенчев, Пенчо (2018) Ще победи ли разумът? XX-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” 23–25 МАРТ 2018 Г., ЮНДОЛА

Пенчев, Пенчо (2017) Областната стратегия за развитие - ключ за успех на териториалната единица Индустриален Мениджмънт, 2017, година 14, бр. 1, с. 88-96. Print ISSN 1312-3793 (НРС и COBISS.BG-ID 1121786340)

Пенчев, Пенчо (2017) Възможно ли е да се реализира концепцията "Устойчиво развитие"? Годишник СА "Д. А. Ценов" том CXX, 2017.ISSN 0861-8054, с. 69-121.

Пенчев, Пенчо (2017) Реализацията на концепцията "Устойчиво развитие" - мит или реалност Политики на развитие в България и на балканите. Първа международна научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на балканите“. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново. с. 278-287. ISBN987-619-208-139-3.

Пенчев, Пенчо (2016) Основи на управлението В. Търново. Абагар. ISBN: 978-619-168-147-1

Пенчев, Пенчо (2016) Организационно развитие. Учебни материали за дистанционно обучение. Велико Търново

Пенчев, Пенчо (2016) Устойчиво развитие. Учебни материали за дистанционно обучение. Велико Търново

Пенчев, Пенчо (2015) Малките и средните предприятия в хранителната промишленост на България В. Търново „Абагар”, 2015, 391 с. ISBN 978-619-168-113-6 (COBISS.BG-ID 1271387364)

Пенчев, Пенчо (2015) Развитие на управленските функции - исторически преглед "Индустриален мениджмънт", брой 2/2015, Технически университет, София, 2015

Пенчев, Пенчо (2015) Стратегическото мислене - обективна необходимост София. Международна научна конференция "Посткризисното управление в бизнеса"

Пенчев, Пенчо (2015) Проучване на проблемните зони на мениджмънта на средните и големите предприятия в България В: Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България – проблеми и възможни решения. В.Търново: Ай анд Би, 2015, с. 27-112. ISBN 978-954-9689-85-3(COBISS.BG-ID 1276987876)

Пенчев, Пенчо (2015) Възможни управленски решения В: Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България – проблеми и възможни решения. В.Търново: Ай анд Би, 2015, с. 113-134. ISBN 978-954-9689-85-3 (COBISS.BG-ID 1276987876)

Пенчев, Пенчо (2015) Малките и средните предприятия в хранителната промишленост на България В. Търново, 2015, 389 с. (COBISS.BG-ID 1275483108)

Пенчев, Пенчо (2014) Ръководство за написване на дипломна работа Ред. Иван Петров. Велико Търново, «Абагар» 2014, 64 с. ISBN 978-619-168-065-8 (COBISS.BG-ID 1267795428)

Пенчев, Пенчо (2014) За едно по-ефективно управление Сборник от научна конференция «Стратегическо планиране и прогнозиране: настояще и бъдеще». 13 декември 2013 г. Ред. С.Тонкова. София: Изд. Комплекс – УНСС, 2014, с. 318-329. Print ISBN 978-954-644-694-7 (НРС)

Пенчев, Пенчо (2013) Нови подходи към лидерството Сборник с доклади от Юбилейна международна конференция «50 години Великотърновски университет», В. Търново, 10 май 2013 г. Секция «Стопански факултет», Ред. Р. Илева. В.Търново: УИ «Св.св. Кирил и Методий», 2014, с. 29-36. ISBN 978-954-970-9. (COBISS.BG-ID 1273298916)

Пенчев, Пенчо (2012) Местно развитие (област Долж, Румъния и Великотърновска област) В.Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2012, 166 с. ISBN 978-954-524-862-7 (COBISS.BG-ID 1268334564) (Кристина Фраси, Недко Минчев)

Пенчев, Пенчо (2012) Още за продоволствения проблем Диалог, №1, Свищов, 2012. Online ISSN 1311-9206 (НРС)

Пенчев, Пенчо (2012) Мотивация и ефективно управление Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция „Човешкият фактор в управлението”. Свищов, 12-13 октомври 2012 г.: Академично издателство „Ценов”, 2012, с. 41-46. Print ISBN 978-954-23-0804-1 (COBISS.BG-ID 1250403812)

Пенчев, Пенчо (2011) Информационни системи в управлението Е-правосъдие, е-управление и информационна сигурност. Ред. кол. Пламен Киров и др., 2011, В. Търново: ИК Знак 94", с. 14-18. Print ISBN 978-954-8305-23-5

Пенчев, Пенчо (2011) Човешкият фактор и управленският процес Доклади от научна конференция РУ&СУ,11. Икономика и менижмънт. Русе, 28-29 октомври 2011. Ред. Ангел Смрикаров. 2011, Научни трудове т.5, серия 5.1, с. 60-65. Print ISSN 1311-3321 (COBISS.BG-ID 12445271268)

Пенчев, Пенчо (2011) Човешкият фактор в област Велико Търново Сборник с доклади от международна юбилей научна конференция „Икономиката и управлението в ХХI век - решения за стабилност и растеж», Свищов, 8-9 ноември 2011 г. Свищов: Академично издателство «Ценов», 2011, т. 6, с. 79-86. Print ISВN 978-954-23-0686-3 (т.6) (COBISS.BG-ID 1240263140)

Пенчев, Пенчо (2011) Състояние и възможности за развитие на туризма в област В. Търново Сборник с доклади от Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие «Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика». Свищов, 12-13 май 2011 г.: Академично издателство «Ценов» 2011, т. II, с. 324-330. Print ISBN 978-954-23-0593-4 (COBISS.BG-ID 1238640356)

Пенчев, Пенчо (2011) Реалност и екипност Индустриален мениджмънт, 2011, година 8, бр. 1, с.20-30. Print ISSN 1312-3793 (НРС и COBISS.BG-ID 1121786340)

Пенчев, Пенчо (2011) Организационно развитие В. Търново: Абагар, 2011, 288 с. ISBN 978-954-427-960-8 (COBISS.BG-ID 1288226788)

Пенчев, Пенчо (2010) Някои размисли за продоволствения проблем Сборник с доклади от юбилейна международна научнопрактическа конференция «Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса». Свищов, 7-8 октомври 2010, Академично издателство «Ценов», 2010, т.I, с. 443-450. Print ISBN 978-954-23-0480-7 (COBISS.BG-ID 1232371172)

Пенчев, Пенчо (2010) Оперативно управление Учебно пособие за дистанционно обучение за магистърска програма по «Публична администрация». Свищов, Академично издателство «Ценов», 2010, 149 с. (COBISS.BG-ID 1238072292)

Пенчев, Пенчо (2009) Ефективно ли управляваме? VII international scientific conference „Management and Engineering ,09”. Sozopol, June 22-24, 2009, Ed. M.Velev, Sofia: TU, p. 12-17. Print ISSN 1310-3946 (НРС)

Пенчев, Пенчо (2009) Системата на екологичния мениджмънт и нейния принос в концепцията „Устойчиво развитие Сборник с доклади от Научно-практическа конференция „Научно въздействие за ефективен управленски процес – проблеми и решения”. Свищов, 30-31 октомври 2009: Академичното издателство „Ценов” Свищов, 2009, с. 195-203. Print ISBN 978-954-23-0442-5 (COBISS.BG-ID 1235397608)

Пенчев, Пенчо (2008) Организационно развитие В. Търново: Абагар, 2008, 299 с. ISBN 978-954-427-808-3 (COBISS.BG-ID 1229095140)

Пенчев, Пенчо (2007) Продоволственият проблем и Устойчивото развитие Сборник с доклади от научна конференция „Икономическа политика за устойчиво развитие на България». София, 24 ноември 2006, София: Университетско издателство «Стопанство», 2007, с. 20-25. Print ISBN 978-954-494-837-5 (НРС)

Пенчев, Пенчо (2006) Общественото развитие и управленската практика и наука В: Спорното естество на конкуренцията. В. Търново, Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2006, с. 95-172. ISBN-10: 954-524-515-8 , ISBN-13: 978-954-524-515-2 (COBISS.BG-ID 1046026468)

Пенчев, Пенчо (2005) България и Европа – някои размисли – Сборник с доклади от Национална научна конференция «Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз (проблеми и перспективи)», В. Търново, 17-18 юни 2005. Ред. съвет доц. д-р М. Димитров и др.: Университетско издателство «Св.св. Кирил и Методий», В. Търново, с. 39-49. ISBN-10: 954-524-501-8, ISBN-13: 978-954-524-501-5 (COBISS.BG-ID 1046026980)

Пенчев, Пенчо (2005) Организация и управление на производството Велико Търново, „Абагар”, 2005, 215 с. ISBN 954-427-659-9 (COBISS.BG-ID 1288227812)

Пенчев, Пенчо (2004) Глобалното управление Сборник от Международна научно-практическа конференция „Национална идентичност и евроинтеграция”. Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров, доц. д-р Пенчо Пенчев, доц. д-р Георги Стефанов, доц. д-р Дафина Донева, проф. д.ик.н. Никола Вълчев: ГорексПрес, София, 2004, с. 181-188. Print ISBN 954-616-139-Х (COBISS.BG-ID 1044649956)

Пенчев, Пенчо (2003) Актуални проблеми на управлението на корпорациите в България Материали от научна конференция „Предизвикателствата на корпоративното управление в България”. София, 10 юни 2003 г. Ред. проф. Илия Георгиев, ст.н.с. д-р Лилия Чанкова: с. 176-187. Print ISBN 954-90138-2-1 (COBISS.BG-ID 1041182692)

Пенчев, Пенчо (2003) Преход – да, но към устойчиво развитие Сборник от Научно-практическа конференция „Българският преход”, В. Търново, 31 май – 1 юни 2003 г. Ред. Б.Байков. София: ГорексПрес, София, 2003, с. 75-81. Print ISBN 954-616-115-2 (НРС)

Пенчев, Пенчо (2003) Устойчивото развитие – промяна, породена от реалността Сборник с доклади от научно-практическа конференция с международно участие „Предприятието на XXI век – проблеми и предизвикателства”. Свищов, 29-31 май 2003 г. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 2003, т. 2, с. 98-102. Print ISBN 954-23-0136-7 (Т.2) (НРС и COBISS.BG-ID 1040409316)

Пенчев, Пенчо (2002) Управление на системите В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 7-42. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2002) Управленски подходи, принципи и методи В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 80-105. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2002) Организационно-управленска структура В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 205-240. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2002) Планиране В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 127-150 . Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2002) Организиране В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 151-166. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2002) Технология на управлението В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 276-300. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2002) Контролът в организацията В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 181-204. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2001) Управленско иницииране В: Социална активност. Ред. Мая Ночева. Пловдив: 2001, с. 93-181. ISBN 954-9520-49-8 (COBISS.BG-ID 1037439972)

Пенчев, Пенчо (2000) Устойчивото развитие – ново предизвикателство към управлението Сборник с доклади от Втора научно-практическа конференция с международно участие „XXI век и предизвикателствата към мениджмънта», I и II секция, Варна, 2000. Ред. колегия доц. д-р Никола Димитров и др.: Университетско издателство Икономически университет – Варна, с. 41-49. Print ISSN 954-21-0084-1 (НРС)

Пенчев, Пенчо (1999) Контрол В: Основи на менижмънта. В. Търново: ИПК „Св. Евтимий Патриарх Търновски”, 1999, с. 360-412. ISBN 954-427-373-5 (COBISS.BG-ID 1036694756)

Пенчев, Пенчо (1999) Устойчиво развитие В: Основи на менижмънта. Ред. Елена Тонкова. В. Търново:ИПК „Св. Евтимий Патриарх Търновски”, 1999, с. 360-412. ISBN 954-427-373-5 (COBISS.BG-ID 1036694756)

Пенчев, Пенчо (1999) Реалността и доктрината „Устойчиво развитие” Управление и устойчиво развитие, 1999, година 1, бр.1-2, с. 23-26. Print 1311-4506 (COBISS.BG-ID – 1170804964)

Пенчев, Пенчо (1999) Устойчивото развитие – алтернатива на настоящето и бъдещето Алтернативи, София, 1999, с. 200-212. ISSN 1311-1132 (НРС)

Пенчев, Пенчо (1998) Малките и средните предприятия и развитието на индустрията Икономически изследвания, 1998, година VII, кн.2, с. 112-133. Print ISSN 0205-3292 (COBISS.BG-ID 1271387364)

Пенчев, Пенчо (1997) За политиката на държавата и общините по отношение на развитието на малкия и средния бизнес Народностопански архив, 1997, година L, кн.2, с. 29-34. Print 0323-9004 (COBISS.BG-ID 1137002724)

Пенчев, Пенчо (1997) Докога ще растат разходите? Икономика, април, 1997, с. 31-32. Print ISSN 1312-2428. (COBISS.BG-ID 1135674084)

Пенчев, Пенчо (1997) Трудностите по изхранване на населението ще продължават Икономика и управление на селското стопанство, 1997, година XXXXII, бр.5-6, с. 46-48. Print ISSN 0205 – 3845. (COBISS.BG-ID 1137530596)

Пенчев, Пенчо (1996) Необходимост от устойчиво развитие В: Устойчивото развитие. Ред. доц. д-р Камен Каменов. В. Търново: Абагар, 1996, с. 7-52. ISBN 954-427-258-5 (COBISS.BG-ID 1030606820)

Пенчев, Пенчо (1996) Хората и Устойчивото развитие В: Устойчивото развитие. Ред. доц. д-р Камен Каменов. В. Търново: Абагар, 1996, с. 155-176. ISBN 954-427-258-5 (COBISS.BG-ID 1030606820)

Пенчев, Пенчо (1996) Същност и принципи на устойчивото развитиие В: Устойчивото развитие. Ред. доц. д-р Камен Каменов. В. Търново: Абагар, 1996, с. 7-52. ISBN 954-427-258-5 (COBISS.BG-ID 1030606820)

Пенчев, Пенчо (1995) Пазарното стопанство и цените Икономически живот,1995, 43(1463). Print ISSN 0205-0994. (COBISS.BG-ID 1119403492)

Пенчев, Пенчо (1995) Устойчивото развитие – единствена алтернатива Народностопански архив, 1995, година XLVIII, кн. 2, с.51-57. Print 0323-9004, 2367-9174 (online). (COBISS.BG-ID 1132022244)

Пенчев, Пенчо (1994) Отраслова структура на индустрията В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 5-33. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Холдингова организация В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 34-42. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Индустриалното предприятие – основна клетка на индустрията В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 55-72. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Производствени мощности В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 73-95. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Производствена програма В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 96-115. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Производителност на труда В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 159-173. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Себестойност и цени на индустриалната продукция В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 174-207. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Икономика и организация на производството София, 1994, 288 с. Print (COBISS.BG-ID 1026790628)

Пенчев, Пенчо (1989) Усъвършенстване на вътрешноотрасловата структура на хранително-вкусовата промишленост. Свищов, 1989 г., COBISS.BG-ID 1251060964

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/