Публикации на доц. д-р Петя Иванова Петрова


Петрова, Петя (2018) Economic realities and their impact on the evolution of accounting techniques. В: Development of the Bulgarian and European Economies – Challenges and Opportunities/ Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности, vol.1/ том 1. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2018, с. 108-114. ISSN 2603-4093

Петрова, Петя (2018) Индустрия 4.0 и счетоводството: предизвикателства и възможности. Сб. от международна конференция „Икономически и управленски политики и предизвикателства: към Индустрия 4.0 – технология или идеология“, София, 29-30 септември 2017 г. Ред. колегия Г.Чобанов и др. София: СУ „Св.Климент Охридски“, 2018, с. 242-247. ISBN 978-954-9399-50-9

Петрова, Петя (2018) Индустрия 4.0. и счетоводството: предизвикателства и възможности. Научни трудове, том 3, 2018, с. 135-144. Print ISSN 0861-9344

Петрова, Петя (2017) Main labor Indicators of the Bulgarian Labor Market after EU Accession. Romanian Journal of Labour and Social Studies, vol. 1, N1, 2017, pp 1-10. ISSN 2601 - 257X ISSN-L 2601 - 257X p 1-10

Петрова, Петя (2016) Обучението по счетоводство – минало, настояще и бъдеще. В: Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси. Велико Търново,: Ай анд Би, 22016, с. 1-26. ISBN 978-619-7281-23-1 [електронен ресурс CD]

Петрова, Петя (2016) Society changes Accounting Forum on studies of society: Conference proceedings: Craiova, 2016 Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, E.Sorescu, I.V.Șerban, Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, рр. 188-199. ISBN 978-606-26-0710-4

Петрова, Петя (2015) Счетоводен анализ Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2015

Петрова, Петя (2015) Финансово счетоводство, част 1 Велико Търново: Център за дистанционно обучение, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2015.

Петрова, Петя (2015) Сливанията и придобиванията като обект на счетоводството В: Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2015, с. 124 – 156. ISBN 978-619-208-030-3 [електронен ресурс CD]

Петрова, Петя (2015) Интегралните показатели за оценка на финансовото състояние като инструмент на счетоводния анализ. Сб. от научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности”, В.Търново, 05-06 ноември 2015 г. Ред.колегия В.Христова и др. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, ISBN 978-954-9689-99-0 ID 1279832292

Петрова, Петя (2014) Обучението по финансово счетоводство във висшите училища – проблеми. Сб. от научна конференция „ Проблеми при обучението по счетоводство, контрол и анализ“, Варна, 12-12 септември 2014 г. Варна: Наука и икономика, 2014, с. 164-173. ISBN 978-954-21-0799-6

Петрова, Петя (2014) Справедливата стойност в счетоводството – за и против. В: Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2014, с. 105 – 120, ISBN 978-954-524-949-5 [електронен ресурс CD]

Петрова, Петя (2014) Сливания – рискове и предизвикателства пред счетоводството. Сб. от научно-практическа конференция „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие“, Пловдив, 7-8 ноември 2014 г. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, том. II, 2014, с. 41-47. ISBN 978-619-202-037-8

Петрова, Петя (2013) Оповестяване на риска във финансовите отчети. Сб. от международна научна конференция „Икономиката на България – съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес“, София, 26 октомври 2012 г. София: Издателски комплекс УНСС, 2013, с. 206 – 211. ISBN 978-954-644-432-5

Петрова, Петя (2012) Корпоративно счетоводство В.Търново:Абагар, 2012, 184 стр., ISBN 978-6-19168-011-5

Петрова, Петя (2012) Счетоводен мениджмънт на риска Велико Търново: Ивис, 2012, 127 с. ISBN 978-954-524-949-5 COBISS.BG-ID 1249205732

Петрова, Петя (2012) Корпоративното счетоводство – същност и необходимост. Социално-икономически анализи, кн. 5, 2012, с. 61-70. Print ISSN: 1313-6909

Петрова, Петя (2012) Възможности за оптимизиране на информацията за риска в счетоводството. Сб. от научна конференция „Качеството и полезност на счетоводната информация“, Варна, 28-29 септември 2012, Варна: Наука и икономика, 2012, с. 582-590. ISBN 978-954-21-0616-6

Петрова, Петя (2011) Облигационният заем като източник за финансиране дейността на предприятието, Признаване, оценяване и оповестяване във финансовите отчети. Социално-икономически анализи, кн. 4, 2011, с.98-103. Print ISSN: 1313-6909

Петрова, Петя (2011) Счетоводството и счетоводната информация – средство за стабилност и растеж в предприятието. Сб. от международна юбилейна конференция „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж“, Свищов 8 – 9 ноември 2011. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, том. 2, 2011, с. 186 – 192. ISBN978-954-23-0678-8

Петрова, Петя (2011) За същността на активите като понятие и категория. Сб. от научно-практическа конференция „Глобалните предизвикателствата пред счетоводството и финансовия контрол“, Варна, 1-2 октомври 2010 г. Варна: Наука и икономика, 2011, с. 163-171. ISBN 978-954-21-0521-3

Петрова, Петя (2011) Аутсорсинг бухгалтерского учета – это необходимость? Сб. от международной научно-практической конференции „Факторы развития экономики России“, Тверь, 21 – 21 априля, 2011 г. Ред. В.А. Петрищев.Тверь 2011, с. 139 – 145.

Петрова, Петя (2010) Финансови отчети – изготвяне и анализ. Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 2010.

Петрова, Петя (2010) Счетоводен мениджмънт на риска. Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 2010.

Петрова, Петя (2010) Източници за финансиране дейностите на малките и средни предприятия. Счетоводни аспекти в третирането и представянето им във финансовите отчети. В: Ролята на финансовата и счетоводната информация в подкрепа на малките и средни предприятия. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий, 2010, с. 204 – 248. ISBN 978-954-91572-5-3

Петрова, Петя (2010) Финансово счетоводство за напреднали Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 2010.

Петрова, Петя (2009) Организация и технология на счетоводството в страните от Европейския съюз Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 2009.

Петрова, Петя (2009) Рискът – понятие и категория в счетоводството. Сб. от международна научно-практическа конференция „Счетоводството и одита в информационната глобализация“, Свищов, 4-5 ноември 2009 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, 2009, с.189-195 ISBN 978-954-23-0436-4

Петрова, Петя (2009) Счетоводни аспекти в същността на факторинга като инструмент за управление движението на оборотни средства в предприятията. В: Използване на европейските модели за създаване на счетоводна информация и синхронизиране на счетоводните практики в страните от Централна и Източна Европа. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2009, с.147-174. ISBN 978-954-91572-3-9

Петрова, Петя (2008) Относно същността на инвестициите в икономически, финансов и счетоводен аспект. Български счетоводител, 2008, бр. 12, с. 25-30. Ред. Ив.Душанов. ISSN С608-5296

Петрова, Петя (2008) Финансово счетоводство Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий, 2008.

Петрова, Петя (2007) Подходи в оценяването на инвестициите във финансови активи като обекти на счетоводно отчитане. Сб. от научна конференция „Счетоводство, анализ и контрол – теория и практика“, Варна, 11-12 май 2007 г. Варна: Наука и изкуство, 2007, с. 156-163. ISBN 954-21-0294-6

Петрова, Петя (2006) Технологични изисквания към счетоводното отчитане на инвестициите във финансови активи. Сб. от международна научно-практическа конференция „Евроинтеграционните процеси и предизвикателства пред стопанската отчетност, анализа и одита“, Свищов, 27-28 октомври 2006 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, 2006, с. 146 – 150. ISBN 978-954-23-0319-0

Петрова, Петя (2005) Икономически и финансови аспекти в подхода към инвестициите във финансови активи. Сб. от научно-практическа конференция „Финансовата и счетоводна теория и практика в процеса към присъединяване към Европейския съюз“, Варна, 17-18 септември 2004 г. Варна: Наука и икономика, 2005, с.133-140. ISBN 954-21-0221-6

Петрова, Петя (2004) Инвестициите във финансови инструменти и активи – обект на счетоводното отчитане. Сб. от международна научно-практическа конференция „Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз“, Свищов, 27 – 29 май 2004 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов”, 2004, с. 208 – 213. ISBN 954-23-0185-5 COBISS.BG-ID 10422331364

Петрова, Петя (2004) За инвестициите, националната идентичност и евроинтеграцията. Сб. от международна научно-практическа конференция „Национална идентичност и евроинтеграция“, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред.съвет Б.Байков и др. София: ГорексПрес, 2004, с. 294-299. ISBN 954-616-139-X COBISS.BG-ID 1044649956

Петрова, Петя (2002) Ценните книжа през призмата на счетоводството в началото на ХХІ век. Сб. от научно-практическа конференция „България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация“, Велико Търново, 4 април 2002 г. Велико Търново: Фабер, 2002, с. 69-74. ISBN 954-775-122-0 COBISS.BG-ID 1039885540

Петрова, Петя (2002) Смесеният модел на счетоводно отчитане в процеса на евроинтеграция – развитие и перспективи. Сб. от междууниверситетска научно – практическа конференция „ Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа“, Свищов, 7-9 ноември 2002 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, 2002, том 2, с. 268-272. ISBN 954-23-0114-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/