Публикации на гл.ас. д-р Мария Йорданова Врачовска


Врачовска, Мария (2017) Методика оптимизации инвестиционного выбора в рамках концепции проектного финансирования Сборник трудов IX Международной научно-практической конференции «Факторы развития экономики России», 27–28 апреля 2017, ред. кол.: А.В.Романюк. Тверь, Россия: Твер. гос. ун-т, 2017. с. 206-212, ISBN 978-5-7609-1263-3

Врачовска, Мария (2016) Местни финанси Велико Търново: ЦДО към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Врачовска, Мария (2016) Подходи за предоставяне на публични компенсаторни механизми в контекста на механизмите за осигуряване на възвръщаемост. Сборник научни доклади по проект „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси“. Ред. М. Видолова. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 27-38, ISBN 978-619-7281-23-1

Врачовска, Мария (2015) Целесъобразна изпълнимост на обществено значими инвестиционни проекти в условията на дългова рецесия проект В: Управление на дълговата рецесия. Рец. В. Стоянова. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 39-68, ISBN 978-619-00-0172-0

Врачовска, Мария (2015) Финансово-икономичесаки насоки за усъвършенстване на публично-частното партньорство, COBBIS.BG-ID 1276057828

Врачовска, Мария (2015) Методологически особености при дефиниране и институционализиране на публично-частното партньорство В: Сборник студии и статии „Усъвършенстване процеса на обучение по финанси и счетоводство”. Ред. М. Павлова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий, 2015, с.313-338, ISBN 978-619-208-030-3

Врачовска, Мария (2014) Насоки за изграждане на методическа платформа за оптимизация на инвестиционния избор по примера на публично частно партньорство В: Сборник студии и статии „Усъвършенстване процеса на обучение по финанси и счетоводство”. Ред. Д. Златева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с.193-215, ISBN 978-954-524-949-5

Врачовска, Мария (2014) Финансово-организационни аспекти от идентификацията на ефективността при иницииране на публично-частни инвестиционни проекти Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 10.05.2013 г. Ред. Р. Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014 стр.135-143, ISBN 978-954-524-970-9, COBBIS.BG-ID 1273298916

Врачовска, Мария (2013) PUBLIC – PRIVATE PARTNERSHIP OR THE STATE AND BUSINESS IN SEARCH OF A PRAGMATIC SYNERGY VI Международной научно-практической конференции „Инновации в технологиях и образовании“. Белово 17-18 мая 2013 г. Ред. Блюменштейн В. Ю. Белово: Изд. Филиала КузГТУ, 2013, часть 3, с. 121-124, ISBN 978-5-89070-920-2, ISBN 978-954-524-941-3

Врачовска, Мария (2012) За ролята на банките при изграждане на система за проектно финансиране Сб. от Международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”. Варна, 10–11 май 2012 г. Ред. В. Хаджиев. Варна: Изд. “Наука и икономика“, 2012, Том 3, с. 167-173, ISBN 978-954-21-0602-9

Врачовска, Мария (2012) Дългосрочни финансови решения Белико Търново: ЦДО към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2012.

Врачовска, Мария (2011) Организационни аспекти при структуриране на публично-частно партньорство. Сб. от Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж”. Свищов 8-9.11.2011 г. Свищов: АИ ”Ценов”, 2011, Том 1, с. 506-513, ISBN 978-954-23-0677-1(т.1) COBBIS.BG-ID 1240263140

Врачовска, Мария (2011) Организационни аспекти при структуриране на публично-частно партньорство Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж”.Свищов 8-9.11.2011 г. Свищов: АИ ”Ценов”, 2011, Том 1, с. 506-513, ISBN 978-954-23-0677-1(т.1),COBBIS.BG-ID 1240263140

Врачовска, Мария (2011) Понятийни и организационни аспекти на проектното финансиране В: Сборник студии „Оптимизационни стратегии по управлението на кризата в рамките на Нова Европа”. Ред. П. Стефанова. Велико Търново: Фабер, 2011 с. 73-105. ISBN 978-954-400-599-3

Врачовска, Мария (2010) Аспекти на теоретико институционалната адаптация на публично-частното партньорство в България В: Сборник студии от научноизследователски проект "Ролята на финансовата и счетоводната информация в подкрепа на малките и средни предприятия". Ред. Г. Баташки. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 312-359. ISBN 978-954-91572-5-3

Врачовска, Мария (2010) Проектното финансиране - реална алтернатива Сб. от Юбилейна научно-практическа конференция ”Икономическата и социалната политика на България в условията на съвременна глобална криза. Велико Търново 11-12 декември 2009 г. Ред. Г. Стефанов. София: Изд. “ГорексПрес”, 2010, с. 265-271, ISBN 978-954-616-210-6

Врачовска, Мария (2010) Инвестиции Велико Търново: Фабер, 2010, 122 с. ISBN 978-954-9498-45-5

Врачовска, Мария (2008) Финансови пазари Русе: Авангард принт, 2008, 281 с. ISBN 978-954-337-004-3

Врачовска, Мария (2006) Особености на държавното регулиране на иновационните процеси Сб. от Международна научно-практическа конференция “България в Европа – 2007”. Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. Б. Байков. София: Изд. “ГорексПрес”, 2006, с. 276-281, ISBN-10: 954-616-170-5, ISBN-13: 978-954-616-170-3

Врачовска, Мария (2006) Неинституционалния пазар на венчърен капитал – стимул и алтернатива на институционалния пазар Сб. от Юбилейна международна конференция „Икономически асиметрии в обединена Европа” – 70 години Висше училище 1936-2006”. Свищов, 8-10 ноември 2006 г. Ред. Н. Павлов. Свищов: АИ ”Ценов”, 2006, с. 481-487, ISBN-10: 954-23-0323-8, ISBN-13: 978-954-23-0323-7

Врачовска, Мария (2005) За ефективността на венчърното инвестиране в България – проблеми перспективи. Сб. от Научно-практическа конференция “Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз”. Варна 17-18 септември 2004 г. Варна: УИ “Наука и икономика”, 2004, с. ISBN 954-21-0221-6

Врачовска, Мария (2004) Банково дело Велико Търново: Абагар, 2004, 287 с. ISBN-10: 954-427-677-7, ISBN-13: 978-954-427-677-5

Врачовска, Мария (2004) Рисков ли е „рисковият капитал” в България. Сб. от Международна научно-практическа конференция “Национална идентичност и евроинтеграция”. Албена, 5-6 юни 2004 г. Ред. Б. Байков. София: Изд. “ГорексПрес”, 2004, с. 274- 282. ISBN 954-616-139-Х

Врачовска, Мария (2003) Преките чуждестранни инвестиции в процеса на стабилизация на икономиката. Сб. от Научно-практическа конференция “Българският преход”, Велико Търново, 31.05 – 01.06.2003 г. Ред. Б. Байков. София: Изд. ”ГорексПрес”, 2003, с. 2017-225. ISBN 954-616-115-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/