Публикации на проф. д. ик. н Карим Фахир Наама


Наама, Карим (2018) Developmen tof the Arab Economy after the “Arab Spring” European Journal of Science and Research 2/2018, pp 92-100. Print ISSN 2544-4573 Republic of Poland

Наама, Карим (2017) DEVELOPMENT OFTHE ARAB ECONOMYAFTER THE “ARAB SPRING” Списание "Социално-икономически анализи", ВТУ "СВ.Св. Кирил и Методий", Стопански Факултет, том 9 кн.2 (2017), стр. 159-168. Print ISSN 1313-6909

Наама, Карим (2016) Арабската Пролет и ролята на социалните мрежи в АР Египет Сп. Социално-икономически анализи, Стопански Факултет, ВТУ"Св.св. Кирил и Методий", книга 1/2016 (9), стр. 44-48. Print ISSN 1313-6909 (Cobiss.BG-ID 1281499364)

Наама, Карим (2016) Приоритети във външната политика на Египет след „арабската пролет” сп. Международни отношения, бр. 2, 2016 г, София, стр.105-113. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss.BG-ID 1279244772).

Наама, Карим (2015) Арабската пролет – международни и регионални позиции сп. Международни отношения, бр. 5-6, 2015 г, София, стр.127-135. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1275603940).

Наама, Карим (2015) Арабска Република Египет след "Ерата Хосни Мубарак" Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2015, стр. 196. ISBN 978-619-208-013-6 (Cobiss. BG-ID 1273377508).

Наама, Карим (2015) Преструктуриране на собствеността и приватизацията в АР Египет (Световен опит) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2015, стр. 208. ISBN 978 - 984-524-751-4 (Cobiss. BG-ID 1235120356).

Наама, Карим (2014) Сътрудничество между ЕС и страните от Магреб в рамките на Процеса от Барселона сп. Международни отношения, бр. 4, 2014 г, София, стр. 93-101. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1266315492).

Наама, Карим (2014) Феноменът „Арабската пролет”: бъдещето на политическите промени в постреволюционния Близък Изток Сп. Геополитика – София, бр. 3, 2014 г., стр. 62-69.Print ISSN 1312-4579

Наама, Карим (2012) Икономически ефекти, причинени от международния тероризъм след 2011 години Сп, Международни отношения, год.XLI, бр.6, 2012 г, София, стр.85-99. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1248203492).

Наама, Карим (2012) Историко-философски поглед към частната собственост сп. Социално-икономически анализи, кн. 5, 2012 г, ВТУ-Стопански факултет. В.Търново, стр. 3-14. Print ISSN 1313-6909 (Cobiss. BG- ID 1257972196)

Наама, Карим (2012) Перспективи пред Евро-средиземноморското партньорство сп. Геополитика, бр. 4, 2012, София, стр. 42-51. Print ISSN 1312-4579

Наама, Карим (2012) Дипломация и етикет издателство „Фабер” В. Търново 2012 г. стр. 102. ISBN 978-954-400-711-9 (Cobiss. BG-ID 1246822884).

Наама, Карим (2011) Частната собственост от гледна точка на мислителя Ибн Халдун (1331-1406) Сп. Диалог, кн. 1, 2011, Свищов, стр. 44-55. Online ISSN 1311-9206 (Cobiss.BG-ID 1257972196).

Наама, Карим (2011) Инвестиции и социално-икономически последици от приватизацията в АР Египет Сп. "Народностопански Архив", год. LXIV, кн. 2-2011, Свищов, стр. 61-76. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss.BG-ID 1237902820).

Наама, Карим (2011) Проблеми и решения по установяване на частния сектор в развиващите се страни Сп."Народностопански архив", год.LXIV, кн. 1 - 2011, Свищов, стр. 28 -42. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1237864932).

Наама, Карим (2010) Отношенията на АР Египет с Европейския Съюз Сп. Международни отношения, год.XXXIX, бр. 5 – 2010 г, София, стр.109-117. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1235991780).

Наама, Карим (2010) Начало и цели на икономическата реформа в АР Египет Сп. Социално-икономически анализи, кн. 3-2010 г, ВТУ- Стопански Факултет, В. Търново, стр.115-125. Print ISSN 1313-6909 (Cobiss. BG-ID 12341120420).

Наама, Карим (2010) Оценка на приватизационната програма в Арабска Република Египет Сп. "Икономически изследвания" Икономически институт на Българска академия на науките, Кн. 1, София, 2010, стр. 118-150. Print ISSN 0205-3292 (Cobiss. BG-ID 1235041764).

Наама, Карим (2009) Contemporary Issues and Tendencies in Egypt’s Economy مجلة " علوم انسانية " ، العدد ، 41 ، السنة 2009 ، هولندا ، Online ISNN 1875 - 0303 ( арабско издание), списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nl

Наама, Карим (2009) Реформата в АР Египет Сп. Икономика, София, бр. 4 , 2009, стр. 82-88. Print ISSN 1312-2428

Наама, Карим (2009) Египетска приватизация сп. „Икономика”, София, бр. 1, 2009, стр. 74-80. Print ISSN 1312-2428 (Cobiss. BG-ID 1182936036).

Наама, Карим (2008) Инвестиции и фирмени иновации Издателство "FABER", Велико Търново, 2008, стр. 172. ISBN-978-954-775-848-3 (Cobiss. BG-ID 1045857252).

Наама, Карим (2007) Арабският свят и интернет Сп. Икономика – София, год. LXI, бр. 4 – 2007 г, стр.78-83. Print ISSN 1312-2428 (Cobiss. BG-ID 1175504868).

Наама, Карим (2007) Влияние на Еврото върху световната икономика Сп. "Народностопански архив", Год. LXX, кн.1 - 2007, Свищов, стр. 7-15. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1172977636).

Наама, Карим (2006) Арабска Република Египет (Социално-икономически обзор) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2006, стр. 144. ISBN - 10:954-524-554-9. ISBN - 13:978-954-524-554-1 (Cobiss. BG-ID 1243614948).

Наама, Карим (2006) The Future of Arab-European Relations 3rd International Conference, 11-14 Маy 2006, Bankya, Bulgaria. Association of South Eastern Europe Economic, pp.430-435. ISBN – 10: 954 – 23 – 0327 – 0, ISBN – 13 : 978 – 954 – 23 – 0327 – 5, Universities, D.A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov.

Наама, Карим (2006) The State of Information Technology in the Arab World Сп. Диалог, 2. 2006 г. СА "Д.А.Ценов", стр. 51- 68. Online ISSN 1311-9206

Наама, Карим (2006) أهمية ودور الشركات المتعددة الجنسيات في النظام الإقتصادي العالمي الجديد مجلة "علوم انسانية" ، العدد 27 ، السنة 3 : مارس 2006 ، مجلة الكترونية محكمةOnline ISNN 1875 - 0303 Арабско издание, списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nl

Наама, Карим (2006) The Free Zones – A Form of Collaboration مجلة " علوم انسانية " ، السنة الثالثة ، العدد 28 ، مايو ، 2006 ، هولندا Online ISNN 1875 - 0303 Арабско издание, списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nl

Наама, Карим (2006) مكانة البلدان العربية في المؤشرات العالمية مجلة علوم انسانية ، العدد 30 ، السنة 2006، سبتمبر ، هولندا Online ISNN 1875 - 0303 Арабско издание, списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nl

Наама, Карим (2005) العولمة والتقارب الإقتصادي مجلة "علوم انسانية " العدد 19 ، 2005 ، مارس Online ISNN 1875 - 0303 Арабско издание, списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nl

Наама, Карим (2005) Развитие на икономическото сътрудничество в Арабския свят след края на втората световна война Сп. "Народностопански архив", год. LVIII,кн.4 - 2005 г., Свищов, стр. 38-44. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1169697252).

Наама, Карим (2005) Перспективи на глобализацията в развиващи се страни (Арабско издание) АИ "Д. А. Ценов" Свищов, 2005, стр. 192. ISBN 954-23-0254-1

Наама, Карим (2004) التقسيم العالمي للإستثمارات الأجنبية مجلة " علوم انسانية " ، العدد 13 ، 2004 ، هولندا ،Online ISNN 1875 - 0303 Арабско издание, списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nl

Наама, Карим (2004) Близкият изток – поле за офшорни зони Сп. Народностопански архив, год.LVII, кн. 4 – 2004 г, Свищов, стр. 28-33. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1166879972).

Наама, Карим (2004) Република Тунис, реформите и отношенията с Европейския Съюз Международна научно - практическа конференция “ Национална Идентичност и Евроинтеграция”, 127-133. ISBN 954 -616 – 139 – X, ВТУ “ Св.Св. Кирил и Методий” , 5-6 юни 2004.

Наама, Карим (2004) دور الإستثمارات الأجنبية في البلدان النامية مجلة " علوم انسانية " ، العدد 8 ، 2004، هولندا ،Online ISNN 1875 - 0303 Арабско издание, списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nl

Наама, Карим (2004) التتحولات الإقتصادية وآثر النظام العالمي الجديد للتجارة على اقتصاديات مصر وبلغاريا Арабско издание, списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nl مجلة علم انسانية Online ISSN 1875-0303، 5 يناير ، 2004 ، العدد 5

Наама, Карим (2004) Свободните търговски зони – форма за сътрудничество Донецкий национален университет, Сборник нучньiх трудов, стр.252-254. ISBN 966-639-012-4, Донецк- 2004 г, английски език.

Наама, Карим (2004) The European Union and Indonesia Investment مجلة علوم انسانية , ISSN 1875-0303, Issue 7, March 2004 (английски език-Холандия).Арабско издание, списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nl

Наама, Карим (2004) Перспективи и тенденции на египетската икономика Сп.Диалог, бр.4, 2004 г., Свищов, стр. 1-16. Online ISSN 1311-9206. www.uni-svishtov. bg/dialog/2004/4.

Наама, Карим (2004) Близкият изток – поле за офшорни зони Сп. Народностопански архив, год.LVII, кн. 4 – 2004 г, Свищов, str.28-33. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1166879972).

Наама, Карим (2003) К.Saudi Arabia’s – Investment Climate One World Magazine, year III / 2003, Sofia, pp.28-29. Print ISSN1311 – 6940

Наама, Карим (2003) Нови моменти в развитието на арабската икономика Сп. Международни отношения, год. XXXII, бр. 1- 2003 г, София, стр. 87-95. Print ISSN 0324-1092

Наама, Карим (2003) Навлизането и развитието на интернет в арабския свят. Международна конференция "Предизвикателствата на информационното общество пред стстистиката и математиката - век XXI,СА “Д.А.Ценов” 16-18.10.2003г, Ред. доц. д-р Тодор Тодоров и др, стр. 189-193. ISBN 954 ( – 23 – 0158 – 8 (Cobiss. BG-Id 1160287716).

Наама, Карим (2003) العولمة وحرية انتقال رؤوس الأموال في البلاد العربية (арабски език) Арабско издание, списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nlمجلة " علوم انسانية" Online ISNN 1875 - 0303 الألكترونية المحكمة ، العدد الرابع ، ديسمبر 2003 ، هولندا

Наама, Карим (2002) Инвестиции и инвестиционна политика УИ Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, 2002, стр. 103. ISBN 954-524-337-6 (Cobiss. BG-ID 1039086820).

Наама, Карим (2002) Република Турция и стратегически мерки за насърчаване на износа Mеждууниверситетска научно-практическа конференция "Регионално икономищеско сътрудничество и интеграция на страните от югоизточна европа" 7-9.11.2002 г, Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров и др, стр. 222-228. ISBN 954 – 23 – 0114 – 6 (tom 2), СА „ Д. А. Ценов” – Свищов.

Наама, Карим (2002) Икономика на близкоизточните пазари АИ "Д. А. Ценов" - Свищов, 2002, стр. 139. ISBN 954-23-0074-3 (Cobiss. BG-ID 1038962148).

Наама, Карим (2001) Международно движение на преки чуждестранни инвестиции Сп. "Икономическа мисъл, год. XLVI, кн.5, 2001, София, стр. 81-93. Print ISSN 0013-2993 (Cobiss. BG-ID 1156470756).

Наама, Карим (2001) Новата икономическа система и мястото на близкоизточния пазар Юбилеен Алманах „ Икономически проблеми на Република България в началото на XX век, АИ « Ценов - Свищов» 2001, стр. 274-283. ISBN 1312-3815

Наама, Карим (2001) Развитие и перспективи на Египетската борса Сп. Банки, инвестиции и пари (финанси). Print ISSN 2335-0684 (online), продължение на БИП, стр. 37-40. ISSN 1311-7947 (online) София, 5-6 / 2001 г. (Cobiss. BG-ID 115489348).

Наама, Карим (2001) Мерьi развития малого и среднего бизнеса в Аррабской Республике Египет Сборник нучньiх трудов, стр..364-366. ISBN 966-639-012-4, Донецк, 2001 г.

Наама, Карим (2001) Преките чуждестранни инвестиции в АР Египет Сп. Външна Търговия, бр. 6 - 2001 г, София, стр. 39-41. Print ISSN 1310-7089

Наама, Карим (2001) Икономическият шпионаж и националната сигурност на САЩ Сп. Международни отношения, год.XXX, бр. 6 – 2001 г, София, стр. 85-89. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1155707364).

Наама, Карим (2001) Ролята на банките за развитие на капиталовия пазар в АР Египет Сп. Бизнес управление, год.XI, кн. 3 / 2001 г, Свищов, стр. 72-79.Print ISSN 0861-6604

Наама, Карим (2001) Необходими промени за утвърждаване на общ арабски пазар Юбилейна международна конференция 'XXI-ви ВЕК: очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта". том III Глобализация и интернационализация на бизнеса", Свищов, 26-27 октомври 2001, стр. 106-111. ISBN 954 – 23 – 0077 – 8

Наама, Карим (2001) Инвестиционната политика в развиващите се страни Издание на СА "Д. А. Ценов" Свищов, 2001, стр. 128, ISSN - 1310 - 2737 (Cobiss. BG-ID 1038155492).

Наама, Карим (2000) Икономически реформи в Португалия Сп. Икономическа мисъл, год.XLV, кн.5 – 2000 г, София, стр.106-115. Print ISSN 0013-2993

Наама, Карим (2000) Интернационализация на икономиката в страните на Латинска Америка и дейността на ТНК и ТНБ Сп. Народностопански архив, год.LIII, кн. 3 – 2000 г, Свищов, стр. 54-60. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1153319140).

Наама, Карим (2000) Глобализацията, икономическото развитие и влиянието върху доходите на населението Научно-практическа конференция с международно участие, "Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията", Свищов, 2000, стр. 283-285. ISBN 954 - 23 - 0031 - X

Наама, Карим (2000) Икономическата реформа в Португалия Сп. "Икономическа мисъл", год. XLVI, кн. 5, 2000, София, стр. 106-115. Print ISSN 0013-2993

Наама, Карим (1999) Икономическата реформа в Република Египет - перспективи и резултати Сп. "Икономическа мисъл", София, год. LXIV, кн. 5/1999, стр. 113-123.Print ISSN 0013-2993 (Cobiss. Bg-ID 11142254554).

Наама, Карим (1999) Финансовата и парична реформа в АР египет и ролята на банките за нейния успех Сп. Бизнес управление, год.IX, кн. 4, Свищов 1999 г, стр. 52-61. Print ISSN: 0861-6604-печатно издание

Наама, Карим (1999) Трудности свързани с формирането на капитала в развиващите се страни Сп. Народностопански архив, год.LII, кн. 1, Свищов 1999 г, стр. 53-57. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1142242020).

Наама, Карим (1998) Египетска култура и характерни черти на управлението сп. "Бизнес упраление" год.VIII, кн. 3, Свищов 1998 г, стр. 110-120. Print ISSN 0861-6604

Наама, Карим (1997) Латинска америка и световния трансфер на технологии и научно технически знания Сп. Банки, инвестиции и пари (Финанси), стр. 39-43. Print ISSN 2335-0684 (online) , продължение на БИП.ISSN 1311-7947 (online) София, 9-10/ 1997 г. (Cobiss. BG-ID 1137420772).

Наама, Карим (1996) Предизвикателствата на екологическите проблеми в развиващите се страни Сп. Народностопански архив, год.XLIX, книга А 2, Свищов 1996 г, стр. 69-75. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1134610148).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/