Публикации на проф. дн Мария Минкова Павлова


Павлова, Мария (2018) Риск миниджмънт и професионална етика във фирмената дейност Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 18, 2018

Павлова, Мария (2018) Издигане ролята на професионалния счетоводител - възможности и перспективи списание "Социално-икономически анализи", бр.1, 2018, с.29-33, ISSN 1313-6909

Павлова, Мария (2018) Професионалната компетентност на счетоводните кадри и обучението в академична среда – проблеми и перспективи Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 18, 2018

Павлова, Мария (2017) Проблеми при изграждането и поддържането на професионалната компетентност в съвременните профедионални счетоводители, Problems IN Building and maintaining the professional competence of modern professional accountants в сборник от научна конференция

Павлова, Мария (2015) Професионалната етика в счетоводството Сборник научни доклади от научно-практическа конференция на тема: „Развитие на българската икономика-предизвикателства и възможности“, В. Търново, ВТУ, 5-6 ноември 2015 г, 12 с.,ISBN 978-954-9689-99-0

Павлова, Мария (2014) Ценности и етика в счетоводната професия В.Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524

Павлова, Мария (2014) Международните образователни стандарти за професионални счетоводители и тяхната роля за внедряване на добри практики в обучението по счетоводство и счетоводна етика, Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 14, ISSN 1311-8420.

Павлова, Мария (2013) Problems in Establishing Accounting Systems in Universities (practice of public universities in Bulgaria), International Journal for economic theory and practice and social issues Ekonomika, Nis, vol. 1, pp.87-93.

Павлова, Мария (2013) Еволюцията в управленското счетоводство и инструментариума му за управление на общините Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 13, ISSN 1311-8420

Павлова, Мария (2013) Висшите училища, конкурентната среда и ролята на управленското счетоводство В.Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”,ISBN 978-954-880-1

Павлова, Мария (2013) Управленски аспекти в развитието на счетоводните системи на висшите училища и тяхната информационна роля, Дисертация за присъждане на научна степен „доктор на науките” Великотърновски университет

Павлова, Мария (2013) Съвременни проблеми на обучението по етика в счетоводството в сборник от студии и статии „Усъвършенстване процеса на обучение по финанси и счетоводство” В.Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524 -949-5

Павлова, Мария (2013) Control of material – financial business activity 3-rd International Conference “Economics and Management-Based on New Technologies”, EMoNT 2013, 13-16 June 2013, Vrjacka Banja, Serbia, р. 386-392, 8 р

Павлова, Мария (2012) Дейността на висшите училища в конкурентна среда и ролята на управленското счетоводство В.Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524 – 875-7

Павлова, Мария (2012) Оптимизация на отчетните процеси в публичния сектор Сборник с доклади от научна конференция. „Качество и полезност на счетоводната информация”, Варна, септември 2012 , с. 110-123, 13 с. ISBN 978-954-21-0616-6

Павлова, Мария (2012) Нови методи за отчетност и управление на ефективността в нестопанската сфера Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция „Криза и икономически растеж”, София , УНСС, 26 октомври, 2012, с. 153-161, 8 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/