Публикации на ас. Недко Георгиев Първанов


Първанов, Недко (2013) Крумова-Цончева К. М. Петкова, Н. Първанов(2013) , „ Оптимизиране на силовата подготовка при подрастващи гимнастици , чрез използване на упражнения с ластици” - Научна конференция на кат. ТМФВ при ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий” – Европейски стандарти в спортното образование, Враца 2013г.

Първанов, Недко (2011) - Петров, Л. ,Н. Първанов(2011) „ Експертно проучване на състоянието и възможностите за развитието на детско юношеския баскетбол в България” Конференция на НСА ,катедра БВХ 2011, София сп. Спорт и Наука изв.брой 2 ст.40-44

Първанов, Недко (2011) ПЕТРОВ, Л.(под редакция), М. Алексиева, Н. Първанов "БАСКЕТБОЛ - теоретически основи", учебник за студенти Велико Търново

Първанов, Недко (2011) Първанов, Н. (2011) „ Маркетингово проучване на спортните занимания в гимназия „Васил Друмев” град Велико Търново сб. Кинезиология 2011 стр.231-232, изд. „Ай анд Би” ООД, Велико Търново, 2011.

Първанов, Недко (2010) Л. ПЕТРОВ, Н. Първанов, Е. Бичоку "По проблема за мениджмънта при подрастващи баскетболисти списание "Спорт и Наука", бр. 1, с. 121

Първанов, Недко (2010) Л. ПЕТРОВ, Н. Първанов "Относно състоянието на детско-юношеския баскетбол в България" сборник Трудове на Шуменския университет

Първанов, Недко (2007) Н.Първанов "Проследяване нивото на развитие на теническите елементи в баскетбола при студенти от специалността ПОФВ" сб. Кинезиология 07, В.Търново

Първанов, Недко (2006) Петров,Л., Н.Първанов "Изследване развитето на силата на 12-13 годишни баскетболисти. Сб. "Спорт и Наука" изв. брой 3, 2006г. стр. 63

Първанов, Недко (2006) Петров,Л.,С.Томова,С.Стефанов,Н.Първанов "Организация на мултиспортове в спортната анимация на ВС"Русалка" ,България" сб. Научни статии Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие, изд.Бойка, В.Търново , стр.68

Първанов, Недко (2005) Петров,Л., Н.Първанов,М.Гърдева,С.Стефанов "Изследване на бързината в баскетбола при 12-13 годишни момчета" сб. "Педагогика и методика" ,универс. издателство на ВТУ, стр.310.

Първанов, Недко (2004) "Спортове за рекреация" /под редакцията на Л.Петров/ Велико Търново

Първанов, Недко (2004) Н. Първанов "Историческо развитие на тениса на маса" сб. ВТУ "Образованието в глобализиращия се свят"

Първанов, Недко (2002) Петров,Л.,Н.Първанов "Соколското движение в България" zbornik radova "FIS Komunikacije 02" , Nis, 442

Първанов, Недко (2002) Диманов,Х., Н.Първанов "Към въпроса за оптималното съчетаване на труда с отдиха" Сборник трудове на ВТУ "Кинезиология" 2002" , том 1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/