Публикации на гл.ас. д-р Калояна Цветанова Крумова-Цончева


Крумова-Цончева, Калояна (2020) Проучване на физическото развитие и работоспособност на състезателки по художествена гимнастика (11 год.възраст) International journal KLOWLEDGE, год. 2020,бр.6, стр.1145-1149, индексирано в:EBSCO,Index Copernicus,EuroPub u Global Inpact & Quality Factor (GIF) и обявено в електронен формат в OJS, ISSN 2545-4439;ISSN 1857-923X, , индексирано от Copernicis EuroPub u Global Impact $ Quality Factor (GIF)1.322, и обявен в електронна форма в OJS 1.322, международно издателство

Крумова-Цончева, Калояна (2019) COMPARATIVE ANALYSIS OF SOMATOTYPOLOGICAL INDICATORS OF CHILDREN INVOLVED IN VARIOUS SPORTS ACTIVITIES СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СОМАТОТИПОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАНИМАВАЩИ СЕ С РАЗЛИЧНА СПОРТНА ДЕЙНОСТ ДЕЦА NTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE,Vol.26,co ISSN каталогизация, Indix Copernicus EuroPob и Global Impact&Quality Factor 1.322

Крумова-Цончева, Калояна (2018) SOMATOTYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE YOUNG PEOPLE WHO PRACTISE STREET FITNESS INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE,Vol.26,co ISSN каталогизация, и Global Impact&Quality Factor

Крумова-Цончева, Калояна (2018) IMPACT OF STREET FITNESS ON THE PHYSICAL CAPACITY OF YOUNG PEOPLE NTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE,Vol.26,co ISSN каталогизация, и Global Impact&Quality Factor

Крумова-Цончева, Калояна (2018) OPTIMIZATION OF THE TECHNICAL PREPARATION OF YOUNG GYMNASTS Internatoonal Journal KNOWLEDGE,Vol.26,co ISSN каталогизация, и Global Impact&Quality Factor

Крумова-Цончева, Калояна (2018) SPORTS FACILITIES- FACTOR FOR THE EFFECTIVENESS OF THE TECHNICAL PREPARATION AND TRAINING OF YOUNG GYMNASTS Internatoonal Journal KNOWLEDGE,Vol.26,co ISSN каталогизация, и Global Impact&Quality Factor

Крумова-Цончева, Калояна (2018) FUNCTIONAL WORKLOAD OF YOUNG TEENAGE GYMNASTS- 12-14 YEARS OF AGE International journal KLOWLEDGE, ISSN 2545-4439;ISSN 1857-923X, стр.1255-1260, 2018, индексирано от Global Impact $ Quality Factor 1.322,

Крумова-Цончева, Калояна (2017) ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА ДЕЦАТА сп.Педагогически новости; 1/2017

Крумова-Цончева, Калояна (2017) ПРИЛОЖЕНИЕТО НА УРЕДА ROCKIN GYM В ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА ПОДРАСТВАЩИ ГИМНАСТИЦИ Applying the ROCKIN GYM device in the technical training of young gymnasts Сборник доклади от годишна университетска научна конференция ,2017

Крумова-Цончева, Калояна (2017) ПРОУЧВАНЕ: ИГРАЯТ ЛИ СЕ НАРОДНИ ТАНЦИ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИТЕ УЧИЛИЩА? сб.Европейски стандарти в спортното образование, Враца 2017

Крумова-Цончева, Калояна (2017) НОВОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ГИМНАСТИКА В УЧИЛИЩНОТО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ сб.Европейски стандарти в спортното образование.Враца 2017

Крумова-Цончева, Калояна (2016) Крумова-Цончева К. Народните хора и танци във формите на фазическото възпитание и спорт , Велико Търново,изд. Ай анд Би; 2015; ISBN:978-619-7281-02-6

Крумова-Цончева, Калояна (2016) Крумова-Цончева К. Спортната подготовка при подрастващи спортисти-проблеми и приоритети; Велико Търново,изд. Ай анд Би; 2015; ISBN:978-619-7281-03-3

Крумова-Цончева, Калояна (2016) Давидов Д, К. Крумова-Цончева, Т.Давидова. Основна гимнастика, В.Търново, изд. Ай анд Би, 2016; ISBN:978-619-7281-11-8

Крумова-Цончева, Калояна (2015) Крумова-Цончева К. Влияние на заниманията с музика и хореография върху физическата дееспособност на ученици от начален курс на обучение”; Сб.„Европейски стандарти в спортното образование-Враца 2015”,стр.96-101,изд. I&B; Враца,2015

Крумова-Цончева, Калояна (2015) Давидов Д, К. Крумова-Цончева. Кратък гимнастически терминологичен речник, Д.Давидов, К. Крумова-Цончева В.Търново, изд.Астарта, 2015; ISBN:978-954-350-220-3

Крумова-Цончева, Калояна (2015) Крумова-Цончева К. Оптимизиране на физическата подготовка на деца трениращи гимнастика. сб.Юбилейна международна научна конференция „30 години педагогически факултет”В.Търново, изд.Фабер,2015, с.513

Крумова-Цончева, Калояна (2015) Влияние а заниманията с музика и хореография върху физическата дееспособност на ученици от начален курс на обучение сб.Европейски стандарти в спортното образование; Ай анд Би; 2015

Крумова-Цончева, Калояна (2015) МУЗИКАЛНИТЕ ИГРИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА] MUSICAL GAMES IN KINDERGARTEN сб.Юбилейна международна научна конференция „30 години педагогически факултет”В.Търново, изд.Фабер,

Крумова-Цончева, Калояна (2014) Функционално натоварване при подрастващи гимнастици (9-10 год.възраст), Сп.”Педагогика”, С.,2014, с.67.

Крумова-Цончева, Калояна (2014) Физическо възпитание, спорт и гимнастика в детските градини. Сб.Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2013, В.Търново, 2014, Фабер

Крумова-Цончева, Калояна (2014) Гимнастика за деца в детската градина В.Търново, I&B, 2014 ISBN 978-954-9689-73-0

Крумова-Цончева, Калояна (2013) Издръжливостта като фактор в подготовката на подрастващи гимнастици сб.Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2012;стр.66-70, изд. „Фабер”, Велико Търново 2013.

Крумова-Цончева, Калояна (2013) Заниманията с хореография като фактор за повишаване на физическата дееспособност на ученици 9-10 годишна възраст Университетско изд.”Св.Климент Охридски” С.,2013, с.204.

Крумова-Цончева, Калояна (2013) Възможности на играта бадминтон за подобряване на физическата дееспособност и психическите качества при ученици от начален етап на основна образователна степен сб.Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2012;стр.95-100, изд. „Фабер”, Велико Търново 2013.

Крумова-Цончева, Калояна (2012) Обучение на базови гимнастически упражнения в училищното физическо възпитание сб. Научни трудове, том 50, серия 8.2,Физическо възпитание и спорт, стр.142-145,Русе

Крумова-Цончева, Калояна (2012) Функционално натоварване в тренировките по спортна гимнастика при подрастващи гимнастички” (9-10 год.възраст) сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта” стр.23-30, изд. Фабер, Велико Търново

Крумова-Цончева, Калояна (2012) Динамика на някои показатели за физическо развитие и специфична работоспособност на момичета занимаващи се със спортна гимнастика” сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта” стр.96-103, изд. Фабер, Велико Търново

Крумова-Цончева, Калояна (2012) Специална физическа подготовка в спортната гимнастика сб.Кинезиология 2011, стр.183-186, изд. „Ай анд Би” ООД, Велико Търново, 2011

Крумова-Цончева, Калояна (2011) Подготовката в спортната гимнастика В. Търново, I&B

Крумова-Цончева, Калояна (2010) Начално обучение в спортната аеробика В. Търново, I&B

Крумова-Цончева, Калояна (2010) Влияние на заниманията по спортна гимнастика върху двигателната реактивност на 7-8 год.деца” сб. „Иновации в образованието”, стр.1024-1027, Шумен.

Крумова-Цончева, Калояна (2010) НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ В СПОРТНАТА АЕРОБИКА "Ай анд Би" ООД

Крумова-Цончева, Калояна (2010) "Корелационно-структурна зависимост на тестовете за физическо развитие и физическо дееспособност при подрастващи гимнастици- 9-10 годишна възраст" сб."Съвременни проблеми но физическото възпитание и спорта" стр.73-77

Крумова-Цончева, Калояна (2010) Соматотипологична характеристика на занимаващи се с фитнес и бодибилдинг сб.Научна конференция с международно участие „25 години педагогически факултет”, стр.601-604, В.Търново

Крумова-Цончева, Калояна (2009) Динамика на пулсовата честота при 7-8 годишни деца практикуващи спортна аеробика сб.Спорт и наука

Крумова-Цончева, Калояна (2009) Корелационно-структурна зависимост на тестовете при начална подготовка в спортната аеробика сп.Спорт и наука

Крумова-Цончева, Калояна (2009) Въздействие на заниманията със спортна гимнастика върху структурните характеристики на детския организъм. сб.Научна конференция с международно участие „25 години педагогически факултет”, стр.564-568, В.Търново

Крумова-Цончева, Калояна (2008) АЕРОБНА ГИМНАСТИКА-методика и практика В Търново, I&B, 2008

Крумова-Цончева, Калояна (2007) Гъвкавостта важно качество в заниманията със спортна аеробика сб."Образованието в глобализиращия се свят" В.Търново

Крумова-Цончева, Калояна (2007) Модифицирана методика за разучаване на акробатичните упражнения на греда в спортната гимнастика сб."Кинезиология 2007" В.Търново

Крумова-Цончева, Калояна (2007) Аназиз на трудността на съчетанията на девойки старша възраст, от държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика сп."Спорт и наука" извънреден бр.1

Крумова-Цончева, Калояна (2004) РИТМИКА И ТАНЦИ издателство "Бойка" В.Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/