Публикации на доц. д-р Светослав Стефанов Стефанов


Стефанов, Светослав (2017) Иванов, Людмил и др. Petrov, L., S. Stefanov, E. Bicoku (2017) "Bulgarian sport and successes in international competitions in basketball, volleyball and football" / Svetoslav Stefanov, Edmond Bicoku - “BALKAN SPORTS-DEVELOPMENTS & PERSPECTIVES”, University “Marin Barleti”, Tirana, Albania, 2017 “BALKAN SPORTS-DEVELOPMENTS & PERSPECTIVES”, University “Marin Barleti”, Tirana, Albania, 2017

Стефанов, Светослав (2016) Стефанов,Светослав, "Специализирана методика за професионално ориентирана физическа подготовка на студенти от УАСГ" Международна научна конференция “Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, 18 – 19. 11.2016, Велико Търново, ISSN 2534-9317

Стефанов, Светослав (2016) Иванов, Людмил и др. Petrov, L., S. Stefanov, R. Guninski (2016) "MANAGEMENT OF SPORT BASKETBALL IN BULGARIA" // Петров, Л., С. Стефанов, Р. Гунински (2016) "Мениджмънт на спорта баскетбол в България" / Светослав Стефанов, Румен Гунински - International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University ot Veliko Turnovo Международна научна конференция “Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, 18 – 19. 11.2016, Велико Търново, ISSN 2534-9317 Сборник от Международна научна конференция “Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, Велико Търново, с. 238-241. ISSN 2534-9317

Стефанов, Светослав (2015) Стефанов, С. (2015) Монография Волейбол. Готови за голямата игра I&B, В. Търново ISBN: 978-954-9689-83-9 I&B, В. Търново ISBN: 978-954-9689-83-9

Стефанов, Светослав (2014) Установяване на физическото развитие и двигателните качества при 9-10 годишни ученици след обучение по миниволейбол и бадминтон. 2014, сп. Педагогика, бр. 1, София, с. 74-78, ISSN 0861-3982 2014, сп. Педагогика, бр. 1, София, с. 74-78, ISSN 0861-3982

Стефанов, Светослав (2014) Стефанов, С. (2014) Зависимость между развитием общих физических качеств и специфическими способностями, развиваемыми посредством методики начального обучения детей в возрасте 9-10 лет мини-волейболу, „Иновации в технологиях и образовании”, г. Белово, Россия, с.191-195, ISBN 978-5-89070-921-9 „Иновации в технологиях и образовании”, г. Белово, Россия, с.191-195, ISBN 978-5-89070-921-9

Стефанов, Светослав (2014) Стефанов, С., Томова, С,. Димитрова (2014) Волейбол Учебна тетрадка I&B, В. Търново, ISBN 978-954-9689-74-7 I&B, В. Търново, ISBN 978-954-9689-74-7

Стефанов, Светослав (2014) Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски. Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации. Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 2014,В. Търново: „Фабер” с. 468-473 ISBN: 978-619-00-0352-6 Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 2014,В. Търново: „Фабер” с. 468-473 ISBN: 978-619-00-0352-6

Стефанов, Светослав (2013) Стефанов, Светослав, М. Петкова Исследование качеств внимания учеников ІV класса после примененной модели обучения. 2013, VІ международная научная конференция „Иновации в технологиях и образовании”, г. Белово, Россия, с.191-195, ISBN 978-5-89070-921-9 2013, VІ международная научная конференция „Иновации в технологиях и образовании”, г. Белово, Россия, с.191-195, ISBN 978-5-89070-921-9

Стефанов, Светослав (2013) Методика на обучението по миниволейбол Велико Търново

Стефанов, Светослав (2013) Висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Факултет: Педагогически факултет Научна степен: ОНС "доктор" Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по Диплома No/дата: ВТ - 13 4 - 0046 / 02.07.2013 Тема на дисертационния труд: Методика на обучението по миниволейбол Общ обем на дисертационния труд (брой страници): 205 Дата на защита: 27.05.2013 Научен ръководител: проф. д-р Людмил Петров Иванов Рецензенти: проф. д-р Снежина Томова Цонева; доц. д-р Анна Тихомирова Божкова Председател на научно жури: доц. д-р Анна Тихомирова Божкова Членове на научно жури: проф. д-р Людмил Петров Иванов; проф. д-р Снежина Томова Цонева; проф. д-р Стоян Иванов Иванов; проф. дпн Бисер Максимов Цолов

Стефанов, Светослав (2012) Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов. Интензивна програма Eрaзъм – стaрт зa кaриeрнo рaзвитиe / Стоян Денев, Светослав Стефанов - IV Международна научна конференция “Кинезиология 2012”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2012” с. 144 - 149 ISSN 1313-244X IV Международна научна конференция “Кинезиология 2012”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2012” с. 144 - 149 ISSN 1313-244X

Стефанов, Светослав (2011) Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски. Ефективност от рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info. III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий” III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”

Стефанов, Светослав (2010) Кънчева, Е., Л. Петров, С. Стефанов (2010) “Първи стъпки в ските – учебно помагало за студенти от ВТУ”, I&B, В. Търново, ISBN 978-954-9689-56-3 I&B, В. Търново, ISBN 978-954-9689-56-3

Стефанов, Светослав (2010) Иванов, Людмил (2010) Пашов, А., Л. Петров, С. Стефанов, Г. Георгиев. Развитие на физическата работоспособност на 15-16 годишни волейболисти, Сборник "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 97-102, ISBN 978-954-423-604-5 Сборник "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 97-102, ISBN 978-954-423-604-5 Сборник "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 97-102, ISBN 978-954-423-604-5 Сборник "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 97-102, ISBN 978-954-423-604-5

Стефанов, Светослав (2009) Изследване точността на изпълнение на началния удар при подрастващи волейболисти” Велико Търново

Стефанов, Светослав (2007) Стефанов, С. (2007) Развитие на миниволейбола в системата на училищното физическо възпитание, сборник „Кинезиология” 2007, Велико Търново, с.94 сборник „Кинезиология” 2007, Велико Търново, с.94

Стефанов, Светослав (2006) ПЕТРОВ, Л., С. Томова, С. Стефанов, Н. Първанов "Организация за мултиспортове в спортната анимация на ВС „Русалка”, България" сб. Научни статии Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие, Бойка, В. Търново, с.68.

Стефанов, Светослав (2006) Възможности за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по футбол при хора с интелектуални затруднения. сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 212-216 ISBN 978-954-524-517-6 сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 212-216 ISBN 978-954-524-517-6

Стефанов, Светослав (2005) Петров, Л., Н. Първанов, М. Гърдева, С. Стефанов (2005) Изследване на бързината в баскетбола при 12-13 годишни момчета, сборник “Педагогика и методика”, Университетско издателство на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, с. 310 сборник “Педагогика и методика”, Университетско издателство на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, с. 310

Стефанов, Светослав (2005) Стефанов, С., Й. Миленковски (2005) Сравнителен анализ на координационните способности при 10-годишни ученици, трениращи миниволейбол и минибаскетбол, сборник “Педагогика и методика”, Университетско издателство на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, с. 305 сборник “Педагогика и методика”, Университетско издателство на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, с. 305

Стефанов, Светослав (2004) Миленковски, Й., Стефанов С. (2004) Влияние на някои когнитивни способности върху ситуационната-моторна способност сервис при волейболисти от първа македонска лига. Научна конференция 20 години педагогически факултет. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий” Научна конференция 20 години педагогически факултет. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”

Стефанов, Светослав (2004) Стефанов, С., Л. Петров (2004) Изследване на тренировъчното натоварване на волейболисти, Сборник с доклади “Спорт, Общество, Образование”, том 6, НСА, София, с.12 Сборник с доклади “Спорт, Общество, Образование”, том 6, НСА, София, с.12

Стефанов, Светослав (2003) Петров, Л., С. Стефанов, Р. Димкова, Д. Йованович Голубович, С. Томова. (2003) „Баскетбол, Волейбол, Хандбал 100 упражнения за обучение и тренировка”, изд. Бойка, В. Търново, ISBN 954-9689-09-3 изд. Бойка, В. Търново, ISBN 954-9689-09-3

Стефанов, Светослав (2003) Стефанов, С. (2003) Анкетно проучване на необходимостта от създаване на методика за обучение по миниволейбол, Сборник трудове Кинезиология, Том 2, В. Търново, с.65 Сборник трудове Кинезиология, Том 2, В. Търново, с.65

Стефанов, Светослав (2003) Стефанов, С., Л. Петров (2003) Заниманията с миниволейбол при 9-10 годишни момчета – начален етап на развитие на координационните способности на ръцете, FIS КОМUNIKACIJE’03, Univerzitet u Nisu, Srbije, с.146 FIS КОМUNIKACIJE’03, Univerzitet u Nisu, Srbije, с.146

Стефанов, Светослав (2002) Томова, Сн., С. Стефанов.( 2002) Мястото на миниволейбола в училищната система по физическо възпитание. Сборник трудове: Кинезиология, Том 1, В. Търново Сборник трудове: Кинезиология, Том 1, В. Търново

Стефанов, Светослав (2002) Томова, Сн., С. Стефанов. (2002) Междуличностните комуникации в спортната игра волейбол. Международна Научна конференция Fis Komunikacije, Ниш Международна Научна конференция Fis Komunikacije, Ниш

Стефанов, Светослав (2002) Томова, С., А. Крумова, С. Стефанов (2002) Волейбол, Учебник за студенти изд. Бойка, В. Търново, ISBN: 954-9689-06-9 Бойка, В. Търново, ISBN: 954-9689-06-9

Стефанов, Светослав (2000) Томова, С., С. Стефанов. (2000) Промените във волейболните правила и адаптирането на състезателите към произлезлите от тях игрови ситуации. Сборник трудове “Физическото възпитание и спортът между два века”, В. Търново Сборник трудове “Физическото възпитание и спортът между два века”, В. Търново

Стефанов, Светослав (2000) СТЕФАНОВ, С., Л. Петров. Изследване на тренировъчното натоварване на волейболисти. България, сп. Наука и спорт, София, 2000. сп. Наука и спорт, София, 2000

Стефанов, Светослав (2000) Томова, Сн., С. Стефанов. Мястото на мини волейбола в училищната система по физическо възпитание. Сборник трудове: Кинезиология, Том 1, В. Търново, 2002. Велико Търново,Бойка 2000

Стефанов, Светослав (2000) СТЕФАНОВ, С. Ретроспективен анализ на научните изследвания по волейбол в специализираните издания “Въпроси на физическата култура” и “Наука и спорт”, Сборник трудове “Физическото възпитание и спортът Велико Търново,Бойка 2000

Стефанов, Светослав (2000) Томова, С., С. СТЕФАНОВ. Волейболната игра като комуникационен процес. България, Иновации във физическото възпитание и спорта в началото на 21 век, Варна, 2001. сп. Наука и спорт, София, 2000

Стефанов, Светослав (2000) Петров, Л., С. СТЕФАНОВ. Анкетно проучване за играта мини волейбол. Сборник трудове: Кинезиология, Том 2, В. Търново, 2002. Велико Търново,Бойка 2000

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/