Публикации на доц. д-р Елена Костова Кънчева


Кънчева, Елена (2020) Методика на физическото възпитание и спорт в началното училище -10 теми в 110 слайда, Изд. Ай Анд Би, ВТ, 2020, страници 152, ISBN: 978-619-7281-61-3

Кънчева, Елена (2019) Students on the marketing of personal qualities of sporting celebrities with public prestige. XXII Scientific Conference "FIS Communications 2019" in physical education, sport and recreation, (Niš, Serbia, october 17-19, 2019); [editor in chief Nenad Stojiljković]. - Niš : Faculty of sport and physical education, 2019 (Niš : Medivest). p. 268 – 273 ISBN 978-86-81474-01-3; COBISS.SR-ID 280167180

Кънчева, Елена (2018) Kantcheva, Elena, (2018), Stidents’ fear and behavior in the beginning of ski training. 3rd International scientific conference "Research in physical education, sport, and health", Skopje, R. M., 2018, ISBN 978-9989-2850-9-7, с. 267, Research in Physical Education, Sport and Health 2018, Vol. 7, No. 1, ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160 3rd International scientific conference "Research in physical education, sport, and health", Skopje, R. M., 2018, ISBN 978-9989-2850-9-7, с. 267

Кънчева, Елена (2018) Кънчева, Елена и др. (2018), Стефания Беломъжева-Димитрова, Людмил Петров. Ски. Учебник Първо издание, Рецензент/ Надежда Йорданова, Велико Търново: Ай анд Би, 2018, 203 с., ISBN:978-619-7281-30-9 Ски. Учебник Първо издание, Изд. Ай Анд Би, Велико Търново, 2018, страници 152 от 199, ISBN: 978-619-7281-30-9

Кънчева, Елена (2018) Кънчева, Елена и др. И. Димова. (2018), Резултати на СК „Алегро” гр. Търговище чрез нова програма „Спортно- технически нива по художествена гимнастика”, МНК "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Редактор/Рени Христова-Коцева,Велико Търново, 2018, Ай анд Би, ISSN 2534-9317, с. МНК "Педагогическото образование - традиции и съвременност",Велико Търново, 16-17.11. 2018, Ай анд Би, ISSN 2534-9317, с.

Кънчева, Елена (2017) Kantcheva, Elena. (2017), Student about the marketing of the personal qualities of socially prominent sports figures. “Proceedings of the 59th international scientific conference of Daugavpils University”, Daugavpils uniwersitates, Daugavpils, Latvija “Proceedings of the 59th international scientific conference of Daugavpils University”, Daugavpils uniwersitates, Daugavpils, Latvija

Кънчева, Елена (2017) Kantcheva, E., (2017), Swot analysis of a sport club with a priority activity “sport services” as a strategic approach in ensuring complex marketing communications. Дванаесетта меѓународна научна конференција "ЗНАЕЊЕ БЕЗ ГРАНИЦИ", Скопје, Р. Македонија Дванаесетта меѓународна научна конференција ЗНАЕЊЕ БЕЗ ГРАНИЦИ, Скопје, Република Македонија

Кънчева, Елена (2017) Кокаланова, Виктория, Елена Кънчева. Нагласата на студентите за практикуване на туризъм в часовете по физическо възпитание и спорт. Научна Конференция “Европейски Стандарти В Спортното Образование – Враца 2017”, Редактор/Стефан Стойков, Изд. Ай анд Би, с. 17-24, 2017, ISBN ????. Научна Конференция “Европейски Стандарти В Спортното Образование – Враца 2017”, ВТУ, Враца.

Кънчева, Елена (2016) Кънчева, Е., Цветанка Дилова, Проект "Спортни мероприятия на студентите от Великотърновски Университет", доклад за проведени мероприятия и разходване на средства одобрен и финансиран от МОН по реда на изменение на ПМС № 129/03.06.2013 г., София

Кънчева, Елена (2016) Кънчева, Елена, В. Кокаланова,(2016), Ретроспекция и моментно състояние на масовия спорт в българските висши училища. МНК "„Педагогическо образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2016, ISSN 2534-9317. МНК "„Педагогическо образование – традиции и съвременност”" Великотърновски Университет, В. Търново, Унив.изд. Св.св.Кирил и Методий (електронен вариант),

Кънчева, Елена (2015) Kantcheva, Elena, S. Belomazheva-Dimitrova. (2015) Working book in Methodology of Physical Education – Professional Practical Training. Veliko Turnovo, I & B, ISBN 978-954-9689-96-9, pp 121. Veliko Turnovo, I & B, ISBN 978-954-9689-96-9.

Кънчева, Елена (2015) Kantcheva, Elena. Expert evaluation analysis of sports events attendance Университет на Питещи, Румъния

Кънчева, Елена (2015) Елена Кънчева и др., Ст. Беломъжева - Димитрова. Условия и възможности за ски туризъм в курорта Банско – анализ на потребителското мнение. МНК “Европейски Стандарти В Спортното Образование – Враца 2015", ВТУ, ISBN 978-954-9689-94-5, с. 54-60 МНК “Европейски Стандарти В Спортното Образование – Враца 2015", ВТУ, Враца,

Кънчева, Елена (2015) Проект "Спортни мероприятия на студентите от Великотърновски Университет" одобрен и финансиран от МОН, София

Кънчева, Елена (2015) Работна кника по фгизическо възпитание - професионално-практическо обучение АЙ анд Би, ISBN: 978-954-9689-96-9, Велико Търново

Кънчева, Елена (2013) Kantcheva, Elena. Attempting to prepare motivational profile of a sport teacher at Bulgarian school. IJ of Kinesiology and ORS "RIK", Skopje, 2013, Vol.41 N 2, ISSN 1857-7679, UDC 796 Skopje, ORS "RIK", 2013, Vol.41 N 2, ISSN 1857-7679

Кънчева, Елена (2013) Кънчева, Елена., Стефания Беломъжева - Димитрова, Проучване мнението на студентите относно качеството на обучение в специалност ПОФВ във Великотърновски Университет "Св.св. Кирил и Методий". сп. "Спорт и наука", С.,брой 2, ISSN 1310-3393, с. 110-114 София, сп."Спорт и наука", 2013, N 2, ISSN 1310-3393

Кънчева, Елена (2013) Кънчева, Елена., Ново начало в управлението на спорта - проект "Спортен клуб". монография, 2013, I&B ltd., Велико Търново, ISBN, 978-954-9689-78-5, COBISS.BG-ID 1270764516, с. 190. В. Търново, I&B , 2013, с. 190, ISBN 978-954-9689-78-5, COBISS.BG-ID 1270764516, с. 190.

Кънчева, Елена (2013) Беломъжева - Димитрова, Стефания, Елена Кънчева, Цветанка Дилова-Нейкова. Проучване на нагласите и очакванията на кандидатстващи за специалност ПОФВ към ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". МНК "Кинезиология 2013", ВТУ, В. Търново, I&B, 2013, ISBN 978-954-9689-79-2, с. 443-451 МНК "Кинезиология 2013", ВТУ, В. Търново, I&B, 2013, ISBN 978-954-9689-79-2

Кънчева, Елена (2012) Кънчева, Елена. Стратегия за успешна кариера в областта на спорта. второ допълнено изд., В. Търново, I&B, 2012, ISBN 978-954-9689-69-3, с. 130 В. Търново, I&B, 2012, ISBN 978-954-9689-69-3

Кънчева, Елена (2011) Кънчева, Е. Комуникативни измерения на спортното състезание. В. Търново, 2011, Унив.изд, Св.св. Кирил и Методий, с. 189 В. Търново, Унив.изд, Св.св. Кирил и Методий

Кънчева, Елена (2011) Кънчева, Е. Опит за анализ на свободното време на работещите в училище, като функция на съвкупния фонд "време". сб. тр. МНК "Кинезиология 2011", Велико Търново, 2011, I&B, ISSN 1313-244X, с. 155 - 160 В. Търново, I&B, ISSN 1313-244X

Кънчева, Елена (2011) Беломъжева-Димитрова, Стефания, Елена КЪНЧЕВА. Проучване на студентското мнение относно въпроса за интеграцията на деца със специални образователни потребности в масовото училище. МНК "Кинезиолигия 2011", ВТУ, Велико Търново, 2011, I&B, ISSN 1313244X, с. 306-311 МНК "Кинезиолигия 2011", ВТУ, В. Търново, I&B, ISSN 1313244X

Кънчева, Елена (2010) Кънчева, Елена. Стефания Беломъжева-Димитрова. Анализ на тенденциите за формиране и развитие на пазара на спортни стоки в Европа и Северна Америка в началото на XXI", Сб. тр. МНК "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 2010, изд. "Фабер", ISBN 978-954-400-422-4, с. 587 Сб. тр. МНК "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 2010, изд. "Фабер"ISBN 978-954-400-422-4

Кънчева, Елена (2010) КЪНЧЕВА, Е., Л. Петров, С. Стефанов. учебник, Първи стъпки в ските. В. Търново, 2010, I&B, ISBN 987-954-9689-56-3, с. 74 от общо 94 В. Търново,2010, I&B, ISBN 987-954-9689-56-3

Кънчева, Елена (2010) Проект "Спортни мероприятия на студентите от Великотърновски Университет" одобрен и финансиран от МОН, София

Кънчева, Елена (2009) Проект "Спорт и здраве на студентите от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"" одобрен и финансиран от МОН, София

Кънчева, Елена (2009) Беломъжева-Димитрова, С., Е. КЪНЧЕВА, Проучване на средствата и методите на кинезитерапия, прилагани в областта на лакътната става с цел преодоляване на функционалния дефицит. Русе, 2009, Научни трудове "Здравна промоция и превенция", Т. 48, серия 8.1, РУ, ISSN 1311-3321, с. 41-46 Русе, Научни трудове "Здравна промоция и превенция", Т. 48, серия 8.1, РУ, ISSN 1311-3321

Кънчева, Елена (2009) Кънчева, Е. Технология за избор на подходяща стратегия на интегрирани маркетингови комуникации. сб.тр. МНК "25 години Педагогически факултет", В. Търново, 2009, изд.Фабер, ISBN 978-954-400-422-4, с. 581-586 В. Търново, 2009, изд. Фабер, ISBN 978-954-400-422-4

Кънчева, Елена (2009) Петкова, М., Е. КЪНЧЕВА,Примерно поурочно разпределение на модул "Спортни игри" - бадминтон, за прогимназиален етап на основната образователна степен. сп. "Педагогически алманах", бр.2, 2009, В. Търново, Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, ISSN 1310-358Х, с. 168-173 В. Търново, 2009, Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, ISSN 1310-358x

Кънчева, Елена (2009) Кънчева, Елена, Мирослава Петкова. интегриран подход на маркетинговите комуникации в спортната индустрия. Сп. "Педагогически алманах", бр. 2, Велико търново, 2009, УИ "Св.св. Кирил и Методий", с. 147-153 Сп. "Педагогически алманах", бр. 2, Велико търново, 2009, УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Кънчева, Елена (2008) Проект "Спорт и здраве на студентите от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"" одобрен и финансиран от МОН, София

Кънчева, Елена (2007) Проект "Спорт и здраве на студентите от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"" одобрен и финансиран от МОН, София

Кънчева, Елена (2007) Кънчева, Е. Социално влияние върхуразвитието на спортната кариера в РБългария след 1989 година., сб.тр. МНК "Кинезиология 2007", Велико Търново, 2007, I&B, ISSN, 13-244HX, с. 155-159 В. Търново, I&B, ISSN, 13-244HX

Кънчева, Елена (2007) Кънчева, Е. Ангажираност в часовете по физическо възпитание на освободените от час учиници. сб.тр. МНК "Европейски стандарти в спортното образование", В. Търново, 2007, изд.Фабер, ISBN 978-954-775-799-8, с. 147-152. В. Търново, изд.Фабер, ISBN 978-954-775-799-8

Кънчева, Елена (2006) Проект "Спорт и здраве на студентите от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"" одобрен и финансиран от МОН, София

Кънчева, Елена (2006) Кънчева, Е. Стратегия за успешна първа кариера я областта на спорта. уч. помагало,Велико Търново, 2006, изд. ЕТ "Йотов-48", ISBN 954-90543-4-9, В. Търново, 2006, изд. ЕТ "Йотов-48", ISBN 954-90543-4-9

Кънчева, Елена (2006) Кънчева, Елена. Модулно обучение по спортно катерене.сб. тр. МНК "Съвременни аспекти на спортното образование", В. Търново, 2006, Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, ISBN 10:954-524-517-4,с. 176-180 В. Търново, 2006, Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, ISBN 10:954-524-517-4

Кънчева, Елена (2005) Кънчева, Елена. Опит за определяне комуникациите: състезател-състезател и състезател-зрител в спортното състезание. Национална научна сесия "Педагогически принос в памет на проф. Д-р Михаил Герасков", Велико Търново, 2005, Изд. "Бойка", ISBN 954-9689-25-5, с. 233-237 Изд. Бойка, В. Търново, 2005, ISBN 954-9689-25-5

Кънчева, Елена (2005) Проект "Спорт и здраве на студентите от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"" одобрен и финансиран от МОН, София

Кънчева, Елена (2004) Проект "Спорт и здраве във Великотърновски Универитет" одобрен и финансиран от МОН, София

Кънчева, Елена (2004) Кънчева, Елена. Реализация на модулно обучение по физическо възпитание и спорт на територията на Великотърновска област Научна конференция, В. Търново

Кънчева, Елена (2004) Маргаритов, Веселин, Елена Кънчева. По проблема на медийния интерес към водещите спортове на регионално равнище. Сб. Юбилейна научна конференция, "Образованието в глобалния свят", I част, Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2004, ISBN 954-9689-12-3 , с. 368-371 Сб. трудове "Образованието в глобалния свят", I част, Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Кънчева, Елена (2003) Проект "Спорт и здраве във Великотърновски Универитет" одобрен и финансиран от МОН, София

Кънчева, Елена (2003) Маргаритов, Веселин, Елена Кънчева и съавтори. Теория и методика на физическото възпитание. Учебник, Велико Търново, 2003, изд. "Бойка", ISBN 954-9689-12-3, с. 193-210 Учебник, Велико Търново, 2003, изд. "Бойка", ISBN 954-9689-12-3

Кънчева, Елена (2002) Проект "Спорт и здраве във Великотърновски Универитет" одобрен и финансиран от МОН, СОФИЯ

Кънчева, Елена (2002) Кънчева, Елена. Връзки с обществеността (PR) в сферата на физическата култура и спорта като форма на комуникационен мениджмънт. Сб тр. МНК "Кинезиология 2002", В. Търново, 2003, изд. Бойка, ISBN 954-9689-08-05, с. 199-2002 Сб тр. МНК "Кинезиология 2002", В. Търново, 2003, изд. Бойка, ISBN 954-9689-08-05

Кънчева, Елена (2002) Kuntcheva, Elena. Masovi medii I sportno sastezanie. Nis, Serbia, 2002, X МНК, Физичка култура, ISBN 86-9069-69-0-3, pp. 339-402 Nis, Serbia, 2002, IX МНК, Физичка култура, Ниш, Р. Югославия, ISBN 86-9069-69-0-3

Кънчева, Елена (2002) Кънчева, Елена. По проблема за ролята на масовите медии в спортната комуникация днес. Сб тр. МНК "Кинезиология 2002", В. Търново, 2003, изд. Бойка, ISBN 954-9689-08-05, с. 201-204 Сб тр. МНК "Кинезиология 2002", В. Търново, 2003, изд. "Бойка", ISBN 954-9689-08-05,

Кънчева, Елена (2001) Проект "Месец на спорта и здравето във Великотърновски Университет" одобрен и финансиран от МОН, СОФИЯ

Кънчева, Елена (2000) Дамянова, Марияна, Димитринка Кадинова, Елена Кънчева. Аспекти на приемствеността при обучението по физическо възпитание между детската градина и I клас на СОУ. Сб тр. МНК " Физическо възпитание и спорт между два века",изд. Фабер, В. Търново, 2000, ISBN 954-775-004-6, с. 138-140 Сб тр. МНК " Физическо възпитание и спорт между два века",изд. Фабер, В. Търново, 2000, ISBN 954-775-004-6,

Кънчева, Елена (2000) Кънчева, Елена. Здравето - мотив ли е за спортна дейност в семейството? Научна конференция "Личност, Мотивация, Спорт", НСА, София

Кънчева, Елена (2000) Кънчева, Елена. Студентски празник и мениджърски дейности. Скопие, Македония, 2000, Списание "Физичка култура", Год. 28, бр. 3, с. Списание "Физичка култура", Год. 28, бр. 3, Скопие, Македония, 2000

Кънчева, Елена (2000) Кънчева, Елена. Спортна дейност в начина на живот на родителите. Сб. нт. Научно практическа конференция "Взаимодействие между Университетите и Неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз" , Унив. издание В. Априлов, Габрово, 2000, ISBN 954-683-118-2, с. 267-270 Сб. нт. Научно практическа конференция "Взаимодействие между Университетите и Неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз" , Унив. издание В. Априлов, Габрово, 2000, ISBN 954-683-118-2

Кънчева, Елена (2000) Некои одности на поврзаноста на наставниот процес по физичко воспитание каj децата од детските градинки и првите одделениja Списание "Физичка култура", Скопие, година 28, брой 1-2, Македония

Кънчева, Елена (2000) Кънчева, Елена. Спортният маркетинг и промените в ориентацията на маркетинговия модул. Сб тр. МНК " Физическо възпитание и спорт между два века",изд. Фабер, В. Търново, 2000, ISBN 954-775-004-6, с. 232-235 Сб тр. МНК " Физическо възпитание и спорт между два века",изд. Фабер, В. Търново, 2000, ISBN 954-775-004-6

Кънчева, Елена (1998) Кънчева Елена, Людмил Петров, Мотивация за знания - фактор на двигателната дейност при 8 годишни деца в часовете по физическо възпитание. сп. "Личност, Мотивация, Спорт", Том 4,изд. c/o Jusautor, С, 1998, ISBN 954-718-019-3, с. 94 - 99 сп. "Личност, Мотивация, Спорт", Том 4,изд. c/o Jusautor, С, 1998, ISBN 954-718-019-3, с. 94 - 99

Кънчева, Елена (1994) Кънчева, Елена. Модулно обучение - възможност за усъвършенстване на програмното съдържание по обща физическа подготовка на студентите. Сб.н.тр. "Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание", УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 1994, ISBN 954-524-079-2, с. 51-58 Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, ISBN 954-524-079-2

Кънчева, Елена (1994) Шопов, Георги, Елена Кънчева и съавтори. Физическо възпитание. учебник за ВУЗ, Велико Търново, 1994, УИ Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, ISBN 954-542-056-3, с. 150-160 и 191-193 Велико Търново, 1994, УИ Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, ISBN 954-542-056-3

Кънчева, Елена (0) Students’ fear and behavior in the beginning of ski training. 3rd International scientific conference "Research in physical education, sport, and health", Skopje, R. M., 2018, ISBN 978-9989-2850-9-7, с. 267

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/