Публикации на доц. д-р Христо Илиев Диманов


Диманов, Христо (1996) Кибернетика и гимнастика Издателство "Абагар", В. Търново

Диманов, Христо (1992) Физическото възпитание във ВУЗ в прехода към демократично общество Сб. от юбилейна научно-практическа конференция с международно участие - 28-29 май 1992 г., Смолян

Диманов, Христо (1990) Програмиране на кръговата тренировка при студенти - гимнастици Сборник трудове от юбилейна научна сесия на СУБ, част ІІ, В. Търново

Диманов, Христо (1990) Съставяне на обучаваща програма по Теория и методика на физическото възпитание Сборник трудове от юбилейна научна сесия на СУБ, част ІІ, В. Търново

Диманов, Христо (1985) Программированное обучение гимнастическим упражнениям невысокой сложности Методические разработки для студентов ГЦОЛИФК, Москва

Диманов, Христо (1985) По някои въпроси на качеството на занятията по физкултура и спорт във ВУЗ Сб. "40 години социалистическа революция в България", В. Търново

Диманов, Христо (1985) Физическото възпитание в Братиславския университет, Педагогическия факултет в Нитра - Чехословакия и ВТУ "Кирил и Методий" Сб. "40 години социалистическа революция в България", В. Търново

Диманов, Христо (1985) Възможности за интензификация на физическото възпитание и спорта във ВУЗ Сб. "40 години социалистическа революция в България", В. Търново

Диманов, Христо (1985) Колегиумът по физическо възпитание при ВТУ "Кирил и Методий" Сб. ВТУ "Кирил и Методий" в развитието на хуманитарните науки - 1963-1983

Диманов, Христо (1984) Проучване на отношението на студентите към физическата култура и спорта (в съавторство) Сб. "20 години Великотърновски университет 1963-1983", В. Търново

Диманов, Христо (1983) Программированное обучение масовым гимнастическим упражнениям Сп. "Гимнастика", вып. 2, Москва

Диманов, Христо (1980) Примерна методика за разработване на обучаващи програми по гимнастика за ВУЗ (в съавторство) Сп. "Въпроси на физическата култура", кн. 3

Диманов, Христо (1980) Относно проверката за годност на обучеващите програми по гимнастика във ВУЗ (в съавторство) Сп. "Въпроси на физическата култура", кн. 5

Диманов, Христо (1980) Дидактическият ефект на програмираното обучение по гимнастика във ВУЗ Сп. "Въпроси на физическата култура", кн. 8

Диманов, Христо (1979) Към въпрэсъ за програмираното обучение в гимнастиката Аспирантски сборник, кн. V, свитък 1, В. Търново

Диманов, Христо (1977) Проучване на физическата дееспособност и двигателната култура на новоприетите студенти - мъже във ВТУ "Кирил и Методий" Сб. от научна конференция "Място и ефективност на физическото възпитание в системата ва висшето образование"

Диманов, Христо (1977) Относно учебния материал по спортна гимнастика във ВУЗ за групите по ОФП - мъже (в съавторство) Сб. от научна конференция "Място и ефективност на физическото възпитание в системата на висшето образование", София

Диманов, Христо (1976) ЕЕГ-промени в зависимост от характера на физическото натоварване и психическото състояние (в съавторство) Трудове на ВИФ, свитък ІІ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/