Публикации на проф. д-р Людмил Петров Иванов


Петров, Людмил (2019) Lyudmil Petrov, Svetoslav Stefanov. Education and qualification of sports pedagogic cadres in the educational system of Bulgaria, Пета международна конференция "Спортни науки, образование и тяхната роля в устойчивото развитие и социалното благополучие", 12-13 април 2019, Университет Александър Джувани, Елбасан, Албания. ISBN 978-9928-4534-1-9 Пета международна конференция "Спортни науки, образование и тяхната роля в устойчивото развитие и социалното благополучие", 12-13 април 2019, Университет Александър Джувани, Елбасан, Албания. ISBN 978-9928-4534-1-9

Петров, Людмил (2019) Бонев, М., Л. Петров, М. Петкова. Особености на физическото развитие и физическите качества на 12-14-годишни баскетболисти, подготвящи се за играта 3 на 3 баскетбол. Списание Педагогически алманах, изд. Великотърновски университет, Велико Търново, 2019, брой 1, с. 64-70. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), Лиценз: CC BY-NC-ND Реферирано и индексирано в: ERIH PLUS, CEEOL // Bonev, M., L. Petrov, M. Petkova. Osobenosti na fizicheskoto razvitie i fizicheskite kachestva na 12-14-godishni basketbolisti, podgotvyashti se za igrata 3 na 3 basketbol. Spisanie Pedagogicheski almanah, izd. Velikotarnovski universitet, Veliko Tarnovo, 2019, 1, pp. 64-70. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358H (Print), Litsenz: CC BY-NC-ND Referirano i indeksirano v: ERIH PLUS, CEEOL, SIS Списание Педагогически алманах, 2019, брой 1, с. 64-70. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), Лиценз: CC BY-NC-ND Реферирано и индексирано в: ERIH PLUS, CEEOL, OAJI, MIAR, DRJI, ResearchBib, SIS

Петров, Людмил (2019) Петров, Людмил, Мартин Бонев. Факторен анализ на спортната подготовка на подрастващи баскетболисти за играта 3 на 3 // Petrov, Lyudmil, Martin Bonev. Faktoren analiz na sportnata podgotovka na podrastvashti basketbolisti za igrata 3 na 3. Сборник от Мeждународна научна конференция, "Педагогическо образование - традиции и съвременност", Педагогически факултет, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2019 // Petrov, Lyudmil, Martin Bonev. Faktoren analiz na sportnata podgotovka na podrastvashti basketbolisti za igrata 3 na 3. Sbornik ot Mezhdunarodna nauchna konferentsiya, "Pedagogichesko obrazovanie - traditsii i savremennost", Pedagogicheski fakultet, Velikotarnovski universitet "Sv. sv. Kiril i Metodiy", Veliko Tarnovo, 2019 Сборник от Мeждународна научна конференция, "Педагогическо образование - традиции и съвременност", Педагогически факултет, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2019

Петров, Людмил (2019) Петров, Л., Е. Иванов. Развитие на техническата и двигателната подготовка на 14-16-годишни баскетболисти. Сборник от Мeждународна научна конференция, "Педагогическо образование - традиции и съвременност", Педагогически факултет, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2019 // Petrov, L., E. Ivanov. Razvitie na tehnicheskata i dvigatelnata podgotovka na 14-16-godishni basketbolisti, Sbornik ot Mezhdunarodna nauchna konferentsiya, "Pedagogichesko obrazovanie - traditsii i savremennost", Pedagogicheski fakultet, Velikotarnovski universitet "Sv. sv. Kiril i Metodiy", Veliko Tarnovo, 2019 Сборник от Мeждународна научна конференция, "Педагогическо образование - традиции и съвременност", Педагогически факултет, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2019

Петров, Людмил (2019) Petrov, Lyudmil, Svetoslav Stefanov. Accreditation of the universities in Bulgaria. SCIENTIFIC REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, www.sportconference.ro, 2019, ISSN: 1453-1194, VOLUME 23 (1/2019), pp. 403-405, indexed: Copernicus, EBSCO, Cross ref., Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio. SCIENTIFIC REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, www.sportconference.ro, 2019, ISSN: 1453-1194, VOLUME 23 (1/2019), pp. 403-405, (indexed: Copernicus, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio, Cross ref)

Петров, Людмил (2019) Петров, Людмил, Мартин Бонев. Взаимозависимости в спортната подготовка на подрастващи баскетболисти, за играта 3 на 3. Международна научна конференция в УНСС, София. 2019. Сборник от Международна научна конференция в УНСС, София, 2019 Сборник от Международна научна конференция в УНСС, София, 2019

Петров, Людмил (2019) Петров, Людмил, Едмонд Бичоку. Относно коефициентът за полезно действие в баскетбола. Международна научна конференция в УНСС, София. 2019. Сборник от Международна научна конференция в УНСС, София, 2019

Петров, Людмил (2019) Bicoku, Edmond, Ludmil Petrov, Marinela Gjini. A comparison of coordination skills and physcal qualities in children ages 9-10 old. ICSS 2019, Sport university of Tirana. ICSS 2019, Sport university of Tirana

Петров, Людмил (2019) Петров, Л., М. Петкова, М. Бонев. Особености на баскетболната техника на 12-14 годишни баскетболисти, подготвящи се за играта 3х3 баскетбол. Годишник на НСА, Том 1, НК "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал", София, 2019, стр. 348-351, ISSN:2682-9908 (Print) // Petrov, L., M. Petkova, M. Bonev. Osobenosti na basketbolnata tehnika na 12-14 godishni basketbolisti, podgotvyashti se za igrata 3h3 basketbol. Godishnik na NSA, Tom 1, NK "Optimizirane na pedagogicheskiya protses po basketbol, voleybol, handbal", Sofiya, 2019, str. 348-351, ISSN:2682-9908 (Print) Годишник на НСА, Том 1, НК "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал", София., 2019, стр. 348-351, ISSN:2682-9908 (Print) // Godishnik na NSA, Tom 1, NK "Optimizirane na pedagogicheskiya protses po basketbol, voleybol, handbal", Sofiya, 2019, str. 348-351, ISSN:2682-9908 (Print)

Петров, Людмил (2018) Petrov, Lyudmil, Edmond Bicoku. Conceptual model of sport preparation of young basketball players, Sports Science and Health, Panevropski univerzitet “APEIRON”, Banja Luka, 2018, pp. 277-282, ISBN 978-99976-34-29-0 Sports Science and Health, Panevropski univerzitet “APEIRON”, Banja Luka, 2018, pp. 277-282, ISBN 978-99976-34-29-0

Петров, Людмил (2018) Петров, Людмил. Петдесет и пет години катедра "Теория и методика на физическото възпитание" и 25 години специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание" във Великотърновския университет, Сборник от Мeждународна научна конференция, "Педагогическо образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 2018, с. 8-11, ISSN 2534-9317 Сборник от Мeждународна научна конференция, "Педагогическо образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 2018, с. 8-11, ISSN 2534-9317

Петров, Людмил (2018) Петров, Людмил, Мартин Димитров, Стоян Денев. Рекреативни спортове на вода - ветроходство, уиндсърфинг, гребане и водни ски. "Ай анд би", Велико Търново, 2018, 146 с., ISBN 978-619-7281-19-4. // Petrov, L., M. Dimitrov, S. Denev. Recreational water sports - sailing, windsurfing, rowing and water skiing. I and B, Veliko Tarnovo, 2018, pp. 146, ISBN 978-619-7281-19-4. "Ай анд би", Велико Търново, 2018, 146 стр., ISBN 978-619-7281-19-4.

Петров, Людмил (2018) Коцев, Лъчезар, Людмил Петров. Разкриване на основните фактори за успеваемостта на баскетболната игра при студенти // Lachezar Kocev, Lyudmil Petrov. Discussion of the main success factors in the basketball game for students. Списание "Педагогически алманах", ред. Веселина Петрова, бр. 1, 2018, 61-66, Индексирано в: ERIH PLUS, CEEOL, Directory of Research Journals Indexing и Research Bib // Journal Pedagogical Almanac, University of Veliko Tarnovo, N 1, 2018, 61-66, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) Imdexed in ERIH PLUS, CEEOL, Directory of Research Journals Indexing и Research Bib / COBISS.BG-ID1121205220 Списание "Педагогически алманах", бр. 1, 2018, 61-66, Индексирано в: ERIH PLUS, CEEOL, Directory of Research Journals Indexing, ResearchBib / Pedagogical Almanac, COBISS.BG-ID1121205220 ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) Imdexed in CEEOL, Directory of Research Journals Indexing и ResearchBib /

Петров, Людмил (2018) Dimitar Dimov, Lyudmil Petrov. Aggression and dynamics in tennis - forehand, Research in Physical Education, Sport and Health, Skopje, R. Macedonia, http://www.conference.pesh.mk/ZBORNIK_2018.pdf, p. 69-73, ISBN 978-9989-2850-9-7, COBISS.MK-ID 107578122 Research in Physical Education, Sport and Health, Skopje, R. Macedonia, http://www.conference.pesh.mk/ZBORNIK_2018.pdf, p. 69-73, ISBN 978-9989-2850-9-7, COBISS.MK-ID 107578122

Петров, Людмил (2018) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова, Людмил Петров. Ски. 2018, Издателство "Ай анд Би" Велико Търново, 2018, 203 с. ISBN 9778-619-7281-30-9 // Kantcheva, E., S. Bolomazheva-Dimitrova, Lyudmil Petrov. Ski, I & B, Veliko Tarnovo, pp. 203, ISBN 9778-619-7281-30-9 Издателство "Ай анд Би" // I&B, Veliko Tarnovo, 2018, pp. 203, ISBN 9778-619-7281-30-9.

Петров, Людмил (2018) Бъчваров, М, К. Костов, Л. Петров, М. Малчев. Спортологични основи § Спортологичен анализ на физическото възпитание, Ай анд Би, Велико Търново, 2018, 227 с. ISBN 978-619-7281-42-2 Ай анд Би, Велико Търново, 2018, 227 с. ISBN 978-619-7281-42-2 // I&B, Veliko Tarnovo, 2018, pp. 227. ISBN 978-619-7281-42-2

Петров, Людмил (2018) Petrov, Lyudmil, Martin Bonev. Training program for adolescent basketball players aged 12-14, practicing basketball 3X3. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18 Supplement issue 5, Art 315, pp.2097 - 2100, 2018. online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES. online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES. Indexed in SCOPUS. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18 Supplement issue 5, Art 315, pp.2097 - 2100, 2018, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES. Indexed in SCOPUS.

Петров, Людмил (2018) Петров, Людмил, Мартин Бонев. Проучване мнението на баскетболните специалисти относно "3 х 3 баскетбол в страната, Сборник от Мeждународна научна конференция, "Педагогическо образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 2018, с. 56-61, ISSN 2534-9317 Мeждународна научна конференция, Педагогическо образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 2018 / Mevdubarodna nauchna konferencia "Pedagogichesko obrazovanie - trаdicii i syvremennost", Veliko Tarnovo, 2018, pp.56-61, ISSN 2534-9317

Петров, Людмил (2017) Petrov, L., S. Stefanov, E. Bicoku. Bulgarian sport and successes in international competitions in basketball, volleyball and football, International Scientific Conference "Balkan sports - Developments&Perspectives, 2017, Universiteti "Marin Barleti", Tirana, Albania International Scientific Conference "Balkan sports - Developments&Perspectives, Universiteti "Marin Barleti", Tirana, Albania,

Петров, Людмил (2017) Петров, Людмил, Милена Алексиева, Данаил Киров. Развитие и управление на спорта баскетбол "3 х 3", Сборник от Международна научна конференция „ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“, 2017 г., Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с. 19-23, ISSN: 2534-9317 Сборник от Международна научна конференция „ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“, 17 – 18 ноември 2017 г., Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с. 19-23, ISSN: 2534-9317

Петров, Людмил (2017) Bicoku, Edmond, Lyudmil Petrov, Romina Cela. The role of sports in body development in children of the age group 9-11 years old in our country. International Conference in Sport Science (Albania) "ICSS" 2017, p. 20, Sport University of Tirana. www.ust.edu.al. ISBN: 978-9928-192-53-0 International Conference in Sport Science (Albania) "ICSS" 2017, p. 20, Sport University of Tirana. www.ust.edu.al. ISBN: 978-9928-192-53-0

Петров, Людмил (2017) Бичоку, Едмонд, Людмил Петров. Възможности за моделиране в баскетбола, Списание Педагогически алманах, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 210-214, ISSN: 1310-358Х (Print) COBISS.BG-ID1121205220// Bicoku, E., L. Petrov. Possibilities for modeling in the basketball, // Journal Pedagogical Almanac, St. Ciril and st. Methodius University of Veliko Turnovo, 2017, pp. 210-214, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print). COBISS.BG-ID1121205220 Списание Педагогически алманах, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново // Journal Pedagogical Almanac, St. Ciril and st. Methodius University of Veliko Turnovo, 210-214, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print). COBISS.BG-ID1121205220

Петров, Людмил (2017) Petrov Lyudmil, Daniela Jordanova, Veselina Petrova. Physical education and sport in the pedagogical faculty of the “St. Ciril and st. Methodius" University of Veliko Turnovo, Bulgaria", XX International Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2017", in physical education, sport and recreation, Nis, Serbia, Book of proceedings, pp. 243-246. ISBN: 978‐86‐87249‐85‐1, UDC 796.012(371.012) XX International Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2017", in physical education, sport and recreation, Nis, Serbia, Book of proceedings, pp. 243-246. ISBN: 978‐86‐87249‐85‐1, UDC 796.012(371.012)

Петров, Людмил (2016) Petrov, Lyudmil. Models and modeling in sportology. Physical education, sport and health, volume 20 (1/2016, 188-191), www.sportconference.ro, (indexing: Copernicus, EBSCO,Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio, Cross ref), SERIES PUBLICATION ISSN: 1453-1194 Physical education, sport and health, volume 20 (1/2016, 188-191), www.sportconference.ro, (indexing: Copernicus, EBSCO,Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio, Cross ref), SERIES PUBLICATION ISSN: 1453-1194

Петров, Людмил (2016) Петров, Людмил, Светослав Стефанов, Румен Гунински. М ениджмънт на спорта баскетбол в България. Сборник от Международна научна конференция “Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, 2016, Велико Търново, с. 238-241. ISSN 2534-9317 International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo, 2016, pp. 238-241, ISSN 2534-9317 Международна научна конференция “Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, 18 – 19. 11.2016, Велико Търново, ISSN 2534-9317

Петров, Людмил (2016) Петров, Людмил, Антонио Станков, Мартин Маргаритов. Oптимизиране на скоростно-силовата подготовка на подрастващи баскетболисти на възраст 12-14 години. Международна научна конференция “Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2016, с. 242-248. ISSN 2534-9317 International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo Международна научна конференция “Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, 2016, Велико Търново, с. 242-248. ISSN 2534-9317

Петров, Людмил (2015) Бичоку, Eдмонд, Людмил Петров. Методика за подготовка на млади баскетболисти от Република Албания - монография, Ай анд Би, Велико Търново, 2015, 137 с. ISBN 978-954-9689-97-6. Cobis ID: 1276970980 Publishers: I & B, Veliko Turnovo, 2015, pp. 137, ISBN: 978-954-9689-97-6. Cobis ID: 1276970980

Петров, Людмил (2015) Бичоку, Е., Л. Петров. Зависимости между физическото развитие, специфична работоспособност и техническите умения в подготовката на млади баскетболисти на възраст 16-18 години. // Bicoku, E., L. Petrov. Relation between physical development of specific capacity and technical skills in the training of young basketball players aged 16-18. www.sportconference.ro, 2015, pp. 192-195, ISSN: 1453-1194, (indexing: Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio, Cross ref), SERIES PUBLICATION ), www.sportconference.ro, 2015, pp. 192-195, ISSN: 1453-1194), (indexing: Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio, Cross ref)

Петров, Людмил (2015) Bicoku, Edmond., Lyudmil Petrov. FACTORS STRUCTURE PHYSICAL AND TECHNICAL PREPAREDNESS OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS" // Бичоку, Eдмонд., Людмил. Петров, ФАКТОРНА СТРУКТУРА НА ФИЗИЧЕСКАТА И ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТВЕНОСТ НА МЛАДИ БАСКЕТБОЛИСТИ" , International Conference on the Pedagogical Faculty of the University of Veliko Tarnovo "St. Cyril and Methodius", "Pedagogical education, tradition and modernity", 2015, ISSN 2534-9317 International Conference on the Pedagogical Faculty of the University of Veliko Tarnovo "St. Cyril and Methodius", 2015, "Pedagogical education, tradition and modernity", ISSN 2534-9317

Петров, Людмил (2014) Petrov, Lyudmil., Edmond. Bicoku. PSYCHOMOTOR CAPACITIES AND SPORTS INTELLIGENCE OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS. www.sportconference.ro, 2014, pp. 41-43, ISSN: 1453-1194 (indexing: Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio, Cross ref) www.sportconference.ro, 2014, pp. 41-43, ISSN: 1453-1194 (indexing: Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio, Cross ref)

Петров, Людмил (2014) Petrov, L., E. Bicoku, N. Parvanov. FUNCTIONS OF SPORTS TRAINING OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS FROM THE REPUBLIC ALBANIA Петров, L., Е. Бичоку, Н. Първанов (2014) "ФУНКЦИИ НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА НА МЛАДИ БАСКЕТБОЛИСТИ ОТ РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ" International scientific conference "30 years Pedagogical Faculty of the University of Veliko Tarnovo" St. Cyril and Methodius "(2014) Veliko Tarnovo, ISBN 978-619-00-0352-6, 424-429 Сборник научни трудове от Международна научна конференция “30 ГОДИНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 20 – 21. 11.2014 г. Велико Търново

Петров, Людмил (2014) Agim Redjepi, Serjoza Gontarev, Lyudmil Petrov, Magdalena Damjanovska, Ruzdija Kalac. "The influence of Some Psycho-social Factors on Physical Activity among Female Students Between the age of 11 and 14", Sop Transactions on Psychology (STP), 2014, Volume 1, Number 2, pp., 35-41, USA ISSN: 2373-8642, Indexing: Google Sholar Sop Transactions on Psychology (STP), 2014, Volume 1, Number 2, pp., 35-41, USA ISSN: 2373-8642, Indexing: Google Sholar

Петров, Людмил (2014) Petrov, Lyudmil., B. Misja, E. Bicoku (2014) "Challenges of Physical education in democratic societies in transition", Universiteti "Aleksander Xhuvani", Elbasan, Albania, Konference "Edukimi per qytetari demokratike ne shekullin e ri", p. 61, ISBN: 978-9928-4252-3-2 Universiteti "Aleksander Xhuvani", Elbasan, Albania, Konference "Edukimi per qytetari demokratike ne shekullin e ri", p. 61, ISBN: 978-9928-4252-3-2

Петров, Людмил (2014) Petrov, L., E. Bicoku. Features technical and motor training of young basketball players from the Republic of Albania. Journal Research in Physical Education, Sport and Health, Skopje, R. Macedonia, 2014, pp. 457-463. ISSN:1857-8160 (Online), The journal is indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and indexed and presented in EBSCO databases. Journal Research in Physical Education, Sport and Health, Skopje, R. Macedonia, 2014, pp. 457-463. ISSN:1857-8160 (Online), The journal is indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and indexed and presented in EBSCO databases.

Петров, Людмил (2013) Petrov, Lyudmil, Edmond Bichoku, Nedko Purvanov. "OPINION SURVEY ON THE BASKETBALL EXPERTS FROM THE REPUBLIC OF ALBANIA ON THE JUNIOR BASKETBALL COUNTRY" , UNSS, Sofia, 2014, p.192-197, ISBN 978-954-644-581-0 . UNSS, Sofia, 2014, p.192-197, ISBN 978-954-644-581-0

Петров, Людмил (2013) Boshkov,G., L. Petrov. Psychomotor capacities and sports intelligence of elites women basketball players, www.sportconference.ro, 2013, (indexing: Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio, Cross ref), pp. 398-400, ISSN: 1453-1194 www.sportconference.ro, 2013, (indexing: Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio, Cross ref), pp. 398-400, ISSN: 1453-1194

Петров, Людмил (2012) Петров, Людмил. Дидактически аспекти на обучението и усъвършенстването на млади баскетболисти, "Кинезиология’2012", Велико Търново, 2012, с. 120-125, ISSN 1313-244X. COBISS.BG-ID 1041378020 "Кинезиология’2012", Велико Търново, 2012, с. 120-125, ISSN 1313-244X. COBISS.BG-ID 1041378020

Петров, Людмил (2012) Петров, Людмил. Ваканционен клуб "Русалка" - теория и практика в културния туризъм //Petrov, Lyudmil. Holiday club "Russalka" - Theory and Practice in Cultural Tourism, Journal "Sport and Science", Sofia, 2012, 3, pp. 185-189, ISSN 1310-3393. COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и Наука", София, 2012. изв. брой 3, с. 185-189, ISSN 1310-3393, Journal "Sport and Science", Sofia, 3, pp. 185-189, ISSN 1310-3393. COBISS.BG-ID 1121090276

Петров, Людмил (2012) Петров, Л., В. Моллов. Спортна анимация при зимни условия в курорта Пампорово", Списание "Спорт и Наука", София, 2012. изв. брой 3, с. 189-193. ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 // Petrov, L., V. Mollov. Sport animation in the Winter in Holiday Club Pamporovo, Journal "Sport and Science", Sofia, pp. 189-193, ISSN 1310-3393 Journal "Sport and Science", Sofia, 2012, N3, pp. 189-193, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и Наука", София, 2012. изв. брой 3, с. 189-193. ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276

Петров, Людмил (2012) Петров, Людмил. „Специалност ПОФВ в Педагогическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" - история, успехи и перспективи”. Списание с научни трудове „Кинезиология’2012”, В. Търново, с.5-7, ISSN 1313-244X, COBISS.BG-ID 1041378020 Списание с научни трудове „Кинезиология’2012”, В. Търново, с.5-7, ISSN 1313-244X, COBISS.BG-ID 1041378020

Петров, Людмил (2012) Рецензия на книга: Алексиева, М. (2012) "Начално обучение по баскетбол - практико-педагогически аспекти" изд. Фабер, В. Търново, ISBN: 978-954-400-686-0

Петров, Людмил (2011) PETROV, L. Specification of the motor potential structure of young basketball players in Bulgaria.Scientific Journal in Sport and Medical-Rehabilitation Science, R. Srpska, BiH, 2011, vol.1, p.58-63, ISSN 2232-8211, Indexed in: DOAJ, erihplus.nsd.no, ebscohost.com, indexcopernicus.com, citefactor.org, scholar.google.com, crossref.org Scientific Journal in Sport and Medical-Rehabilitation Science, R. Srpska, BiH, 2011, vol.1, p.58-63, ISSN 2232-8211, Indexed in: - DOAJ - erihplus.nsd.no - ebscohost.com - indexcopernicus.com - citefactor.org - scholar.google.com - doisrpska.nub.rs - crossref.org - road.issn.org - cosmosimpactfactor.com

Петров, Людмил (2011) Петров, Людмил (под редакция) и др. Спортове за рекреация. I&B, Велико Търново, 2011, 251 с. ISBN 978-954-9689-59-4 I&B, Велико Търново, 2011, 251 с. ISBN 978-954-9689-59-4

Петров, Людмил (2011) Резензент на книга с автор Цветков, В. (2011) "Възрастово-полови особености на координациионните способности в баскетбола" "Авангард Прима", София, ISBN 978-954-323-845-3

Петров, Людмил (2011) Петров, Людмил, Иван Марков. Възможности за удължаване на туристическия сезон чрез спортен туризъм, според опита на ВК "Русалка". В: Спортният туризъм, възможности за удължаване на туристическия сезон, Изд. Славена, Варна, 2011, с. 129-134, ISBN 978-954-579-906-8, COBISS.BG-ID 1239917028 Сборник Спортният туризъм, възможности за удължаване на туристическия сезон, Изд. Славена, Варна, 2011, с. 129-134, ISBN 978-954-579-906--8

Петров, Людмил (2011) Митревски, В., Л. Петров, Г. Георгиев, В. Горгиовска. Храненето и спортуването в часовете по физическо възпитание и спорт, като сегменти за правилния растеж и развитие на учениците. Сборник доклади "Дни на науката", Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 2011, ISBN 1314-2283, с. 381-391. сборник доклади "Дни на науката", Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 2011, ISBN 1314-2283, с. 381-391.

Петров, Людмил (2011) Parvanov, Nedko, Lyudmil Petrov. Expert examination of the status and development opportunities for basketball for young in Bulgaria // Първанов, Недко, Людмил. Петров. "Експертно проучване на състоянието и възможностите за развитие на детско-юношеския баскетбол в България", Journal "Sport and Science", Sofia, 2011 // списание "Спорт и Наука", София, 2011, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 Journal "Sport and Science", Sofia, 2011 // списание "Спорт и Наука", София, 2011, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276

Петров, Людмил (2011) Наумовски, Mилан., Л. Алексовска-Величковска, Людмил Петров, Борче Даскаловски "Ефикасност на нападението в баскетбола в зависимост от периода на реализация". списание "Спорт и Наука", София, 2011, бр. 2, с. 46-52, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 списание "Спорт и Наука", София, 2011, бр. 2, с. 46-52, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276

Петров, Людмил (2011) Петров, Людмил. Холистична същност и функции на подготовката на млади баскетболисти, монография, Ай анд Би, Велико Търново, 2011, ISBN 978-954-9689-61-7, 169 стр. COBISS.BG-ID 1239680740 Издателство "Ай анд Би", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-61-7, 169 стр. COBISS.BG-ID 1239680740

Петров, Людмил (2011) Petrov, Lyudmil. "Sportologic observation on the play potential development of 18 to 19 year-old basketball players”, 3-nd International Congress and exhibition on kinetotherapy with International Participation, 2011, University of Kraiova, Romania, pp. 4-9, 3-nd International Congress and exhibition on kinetotherapy with International Participation, 2011, University of Kraiova, Romania, p. 4-9

Петров, Людмил (2011) Петров, Людмил. (под редакция) М. Алексиева, Н. Първанов. БАСКЕТБОЛ - теоретически основи, учебник за студенти, "Ай анд Би", Велико Търново, 2011, ISBN 978-954-9689-62-4, 190 стр. COBISS.BG-ID 1274569188. (Л. Петров глави II-9 стр., III-6 стр., IV-29 стр., VI-27 стр., VII-47 стр., Общо – 118 страници) Изд. "Ай анд Би", Велико Търново, 2011, ISBN 978-954-9689-62-4, 190 стр. COBISS.BG-ID 1274569188.

Петров, Людмил (2010) Бичоку, Едмонд, Людмил Петров, Ариан Хука, Роланд Черепи, Хусен Доми. "Физическата подготовка и спортът в Университета "Ал. Джувани", Елбасан, Албания, актуално състояние и проблеми за бъдещето", Сборник от Международна научна конференция на УНСС, София, с. 284-291, ISBN 978-954-644-223-9. Сборник от Международна научна конференция на УНСС, София, с. 284-291, ISBN 978-954-644-223-9.

Петров, Людмил (2010) Анчева, Д., Л. Петров. Разработване на модул за обучение по паневритмия като система за рекреация: елементи, компетенции, учебно съдържание. Списание "Спорт и Наука", изв. брой 4, София, 2010, ISSN 1310-3393, с. 284-287, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и Наука", изв. брой 4, София, ISSN 1310-3393, с. 284-287, COBISS.BG-ID 1121090276

Петров, Людмил (2010) PETROV, L., V. Margaritova, G. Georgiev (2010) Interdependences in the motive potential's structure of young basketball players" // ПЕТРОВ, Л., В. Маргаритова, Г. Георгиев (2010) "Взаимозависимости в структурата на двигателния потенциал на млади баскетболисти" списание "Педагогически алманах" (2010) Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий", с. 61

Петров, Людмил (2010) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов (2010) "Относно състоянието на детско-юношеския баскетбол в България" сборник научни трудове на Шуменския университет "Константин Преславски", ISBN: 978-954-400-298-5, 1028-1031

Петров, Людмил (2010) Митревски, В., Г. Георгиев, Л. ПЕТРОВ (2010) "Разлики между знанията по учебния предмет физическо възпитание и спорт и спортните активности при ученички в средното образование" сборник научни трудове на Шуменския университет "Константин Преславски", ISBN: 978-954-400-298-5, 994-998

Петров, Людмил (2010) Маргаритова, В., Л. Петров. Спортна статистика, Издателство "I&B", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-55-6, 180 стр. Издателство "I&B", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-55-6, 180 стр.

Петров, Людмил (2010) Петров, Людмил, Зигфрид Волф, Валентина Маргаритова. "Особености на работата в екип в спорта", Списание "Спорт и наука", 2010, бр. 3, София, с. 54-57, ISBN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и наука", 2010, бр. 3, София, с. 54-57, ISBN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276

Петров, Людмил (2010) Malchev, M., D. Tsonkova, L. Petrov (2010) "Integrative Approach in Teaching Paneurhythmy" // Малчев, М., Д. Цонкова, Л. Петров (2010) "Интегративен подход при обучението по паневритмия", Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 66-71. Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 66-71. // сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново,

Петров, Людмил (2010) Ancheva, Daniela, Lyudmil Petrov. Paneurhythmy in an Intensive Programme: Elements and Competencies // Анчева, Даниела, Людмил. Петров. Паневритмията в интензивна програма за обучение: елементи и компетенции. сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 41-52, ISBN 978-954-524-740-8. COBISS.BG-ID 1121090276 Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 41-53. // сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 41-53, ISBN 978-954-524-740-8. COBISS.BG-ID 1121090276

Петров, Людмил (2010) Църова-Василева, А., Т. Нейкова, Л. Петров. Сравнителен анализ на физическото развитие и физическата дееспособност на студенти от групите по туризъм и баскетбол в ТУ - София. Пети международен конгрес "Спорт, Стрес, Адаптация", Олимпийски спорт за всички, сп. Спорт и Наука, София, 2010, изв. брой, част II, с. 227-230, ISSN: 1310-3393 Пети международен конгрес "Спорт, Стрес, Адаптация", Олимпийски спорт за всички, сп. Спорт и Наука, София, 2010, изв. брой, част II, с. 227-230, ISSN: 1310-3393

Петров, Людмил (2010) Петров, Людмил. Относно теорията на рекреацията и българския принос. сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, ISBN 978-954-524-740-8, с. 175-183 COBISS.BG-ID 1121090276 сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, ISBN 978-954-524-740-8, с. 175-183. COBISS.BG-ID 1121090276

Петров, Людмил (2010) Петров, Людмил, Иван Нейков.Физическо развитие и работоспособност при 9-10 годишни ученици, занимаващи се с тенис, Сб. Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет". Под. науч. ред. на Розалия Кузманова-Карталова. В. Търново: Фабер, 2010, с. 624-627. ISBN 978-954-400-422-4; COBISS.BG-ID 1236540644 Сб. Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет". Под. науч. ред. на Розалия Кузманова-Карталова. В. Търново: Фабер, 2010, с. 624-627. ISBN 978-954-400-422-4; COBISS.BG-ID 1236540644

Петров, Людмил (2010) Наумовски, М., Л. Величковска, А. Реджепагич, Л. Петров. Влияние на някои морфологически характеристики върху точността при изпълнение на наказателни удари при елитни баскетболисти. Списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4 - II част, с. 99-103, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4 - II част, с. 99-103, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276

Петров, Людмил (2010) Вуксанович, В., Л. Величковска, Л. Петров. Взаимовръзка между тестовете за оценка на координацията и на интелекта при 12 годишни ученички. Сборник научни статии: "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 91-97, ISBN 978-954-423-604-5 Сборник научни статии: "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 91-97, ISBN 978-954-423-604-5

Петров, Людмил (2010) Пашов, А., Л. Петров, С. Стефанов, Г. Георгиев. Развитие на физическата работоспособност на 15-16 годишни волейболисти, Сборник "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 97-102, ISBN 978-954-423-604-5 Сборник "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 97-102, ISBN 978-954-423-604-5

Петров, Людмил (2010) Величковска, Ленче, Горан Никовски, Людмил Петров. "Детска психология и тенис", Списание "Личност. Мотивация. Спорт", 2010, Том 15, НСА-ПРЕС, София, с. 272-278, ISBN 978-954-718-279-0 Списание. "Личност. Мотивация. Спорт", 2010, Том 15, НСА-ПРЕС, София, с. 272-278, ISBN 978-954-718-279-0

Петров, Людмил (2010) Петров, Л., Н. Първанов, Е. Бичоку. По проблема за мениджмънта при подрастващи баскетболисти, Списание "Спорт и Наука", 2010 бр. 1, с. 121-124, ISSN1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и Наука", 2010 бр. 1, с. 121-124, ISSN1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276

Петров, Людмил (2010) Ancheva, D., L. Petrov. Paneurhythmy in an Intensive Programme: Elements and Competenies, Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 41-53. // Анчева, Д., Л. Петров "Паневритмията в интензивна програма за обучение: елементи и компетенции", сборник "Паневритмията: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2010, Велико Търново. ISBN 978-954-524-740-8, с. 41-53. COBISS.BG-ID 1121090276 University of Veliko Turnovo, сборник "Паневритмията: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2010, Велико Търново ISBN 978-954-524-740-8, с. 41-53. COBISS.BG-ID 1121090276

Петров, Людмил (2010) Петров, Людмил, Недко Първанов. Особености на прединвестиционния проект за създаване на баскетболен клуб за подрастващи. Сборник от Международна научна конференция "Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища, УНСС, София, 2010, с. 324-330, ISBN 978-954-644-223-9 Сборник от Международна научна конференция "Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища, УНСС, София, 2010, с. 324-330 ISBN 978-954-644-223-9

Петров, Людмил (2010) Кънчева, Елена, Людмил. Петров, Светослав, Стефанов. "Първи стъпки в ските" , I&B Велико Търново ISBN 978-954-9689-56-3, 95 стр. I&B Велико Търново ISBN 978-954-9689-56-3, 95 стр.

Петров, Людмил (2009) Момчилова, А., Л. ПЕТРОВ (2009) „Съвременни подходи за ранна спортна специализация на подрастващи”, Сборник трудове „Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията”, Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, с. 6-9

Петров, Людмил (2009) Popeska, B.,G. Georgiev, R. Hadzic, L., PETROV (2009) Comparative analyze for the rezults and structural diferences in movments from motor tests for evaluation at exactness, implemented in the children at Трудове на Великотърновския университет, 25 години Педагогически факултет, с. 495

Петров, Людмил (2009) Алексовска, Л., Л. ПЕТРОВ (2009) "Разлики в нивото на някои интелектуални способности между спортистите от колективните и индивидуални спортове" Трудове на Великотърновския университет, 25 години Педагогически факултет на Великотърновския университет, с. 500.

Петров, Людмил (2008) ПЕТРОВ, Л., Д. Анчева (2008) "Приносът на нациите за развитието на физическата култура и спорт и Паневритмията в България" Сборник трудове от Националната научно-практическа конференция "Физическо възпитание и спорт", Велико Търново, с, 69

Петров, Людмил (2008) Бъчваров, М., Л. ПЕТРОВ, Й. Иванов (2008) "Спортология - същност, подходи, експерименти" I&B Велико Търново, ISBN 978-954-9689-48-8

Петров, Людмил (2008) Наумовски, М., Л. Величковска, Л.Петров, Б.Даскаловски. Влияние на програмираната тренировка за точност върху подобряването на стрелбата в коша в баскетбола, Списание Спорт и наука, изв, брой 4, 188-191, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 списание "Спорт и наука", София, 2008, изв. бр.4, с. 188-191, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276

Петров, Людмил (2008) Petrov, L. Interdependence between indexes for plays potential in basketball players - 18-19 years. Pedagogicka evaluace’08, Universitas, Ostraviensitas, p.21-24 Pedagogicka evaluace’08, Universitas, Ostraviensitas, p.21-24

Петров, Людмил (2008) Петров, Л., Е. Бичоку, И. Нейков. Сравняване на физическото развитие, двигателните качества и технически умения между юноши баскетболисти от България и Албания. Научни трудове на Русенския университет, 2008, том 47, серия 5.4. с. 127-129, ISSN 2603-4123 (on-line), COBISS.BG-ID 1283070948 Научни трудове на Русенския университет, 2008, том 47, серия 5.4. с. 127-129, ISSN 2603-4123 (on-line), COBISS.BG-ID 1283070948

Петров, Людмил (2008) Петров, Л., И. Нейков. Развитие и зависимост между техническите умения и двигателни качества на 16-19 годишни баскетболисти. Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС'08, Русенски университет, Ангел Кънчев, Русе, с. 75-77, ISSN 1311-3321 Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС'08, Русенски университет, Ангел Кънчев, Русе, с. 75-77, ISSN 1311-3321

Петров, Людмил (2008) Georgiev, G., M. Aleksandrovic, L. PETROV (2008) "Definisanje i uporedenje motorickih struktura izmedu 12-godisnjih ucenika i ucenica" GLASNIK ANTROPOLOSKOG DRUSTVA SRBIJE

Петров, Людмил (2008) Николова, Е., М. Малчев, К. Костов, Н. Йорданова, Л. ПЕТРОВ, В. Маргаритова (2008) "Хармонизиране на обучението на студентите от професионално направление „Педагогика на обучението по физическо възпитание” сборник трудове от Националната научно-практическа конференция „Физическо възпитание и спорт”, с. 22

Петров, Людмил (2008) Цонкова, Д., Л. Петров. Агресивността на учениците през погледа на спортния педагог, Сборник трудове "Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремни ситуации", Науч. ред. Д. Кайков, М. Малчев. В. Търново : Фабер, 2008, с. 40-45. ISBN 978-954-400-003-5; COBISS. BG - ID 1229828836 Сборник трудове "Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремни ситуации", Разград, 2008, с. 40-46, ISBN: 978-954-400-003-5.; COBISS. BG - ID 1229828836

Петров, Людмил (2008) Петров, Л., А. Нейкова, М. Наумовски, Г. Георгиев (2008) Развитие на скоростната издръжливост при 15-16 годишни момичета и момчета, трениращи баскетбол, списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4, с.184-187, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4, с.184-187, ISSN 1310-3393. COBISS.BG-ID 1121090276

Петров, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л., Н. Борисов, М. Наумовски (2007) Физичкиот развой и специфичната рабоспособност на кошаркари от 12 до 14 години списание "Физичка култура", Скопjе, Р. Македониjа, 2007, бр. 2, с. 158-162

Петров, Людмил (2007) Минева, М., Л. Петров, К. Крумова-Цончева. Въздействие на заниманията със спортна аеробика върху физическата дееспособностна деца 7-8 годишна възраст. Списание "Спорт и Наука", София, 2007, бр.3, ISSN: 1310-3393, с. 230-237 Списание "Спорт и Наука", София, 2007, бр.3, ISSN: 1310-3393, с. 230-237

Петров, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л., В. Маргаритова, М. Мицева (2007) Рекреационните спортове в спортната анимация Сборник научни трудове "Кинезиология’07", Велико Търново, с. 184-186, ISSN 1313-244X

Петров, Людмил (2007) Петров, Л., С. Томова, Н. Йорданова. Относно спортния анимационен продукт. Списание "Спорт и Наука", София, 2007, ISSN 1310-3393, изв.брой 3, с. 297-299 Списание "Спорт и Наука", София,2007, ISSN 1310-3393, изв.брой 3, с. 297-299

Петров, Людмил (2007) Петров, Л., В. Вичев, В. Маргаритова. Изследване на физическата дееспособност на ученици от първи клас, обучавани по различни учебни програми. Списание "Спорт и Наука", София, 2007, изв.брой 3, ISSN 1310-3393, с. 164-169 Списание "Спорт и Наука", София, 2007, изв.брой 3, ISSN 1310-3393, с. 164-169

Петров, Людмил (2007) Наумовски, М., Г. Князев, Л. ПЕТРОВ (2007) "Влияние на някои морфологически характеристики върху способността за водене на топката между стойки при подрастващи баскетболисти" сборник трудове "Европейски стандарти в спортното образование", Враца, с. 79-84, ISBN 978-954-775-799-8.

Петров, Людмил (2007) Петров, Л., М. Наумовски. Структура на подготовката на играта во кошарката, Списание "Физичка култура", Скопje, Македониja, 2007, бр. 1, 56-58. ISSN 0350-3836 Списание "Физичка култура", Скопje, Македониja, 2007, бр. 1, 56-58. ISSN 0350-3836

Петров, Людмил (2007) Величковска, Л., Л. ПЕТРОВ, М. Наумовски (2007) "Разлики при променливите за оценка на психологическата структура на личността между спортисти и неспортуващи във възрастовия период зрелост в Република Македония" сборник научни трудове "Кинезиология'07", Велико Търново, с. 180-183, ISSN 1313-244X

Петров, Людмил (2007) Kрстева, А., Л. Петров, М. Малчев. Обучуваньето на студентите со педагошка насока во контекстот на новите образовни стратегии. Списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македониjа, ISSN 0350-3836, бр. 2, 246-250 списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македониjа, ISSN 0350-3836, бр. 2, 246-250

Петров, Людмил (2007) Петров, Людмил, Стоян Денев. Изследване на издръжливостта на млади футболисти, Списание "Спорт и наука", 2007, София, бр. 6, с. 62-65, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и наука", 2007, София, бр. 6, с. 62-65, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276

Петров, Людмил (2007) Петров Людмил. Сензитивни периоди във физическото развитие, двигателните качества и способности на подрастващи баскетболисти. Списание "Спорт и наука", София, 2007, ISSN 1310-3393, /изв.брой 5/, с.112-116, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и наука", София, 2007, ISSN 1310-3393, /изв.брой 5/, с.112-116, COBISS.BG-ID 1121090276

Петров, Людмил (2007) Величковска, Л., Л. ПЕТРОВ, М. Наумовски (2007) Мултивариантни и унивариантни разлики при променливите за оценка на психологическата структура на личността между спортисти-баскетболисти и неспортуващи Сборник научни трудове "Кинезиология’2007", В. Търново, с. 176-179, ISSN 1313-244X

Петров, Людмил (2007) Петров, Людмил. Относно спортологичния анализ на баскетбола в училище. Списание "Спорт и наука", София, 2007, изв.бр. 1, ISSN 1310-3393, с. 279-282, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и наука", София, 2007, изв.бр. 1, ISSN 1310-3393, с. 279-282, COBISS.BG-ID 1121090276

Петров, Людмил (2007) Томова, С., Л. Петров. Технология на разработване на концепция за спортен анимационен продукт. Сборник научни трудове "Кинезиология’2007", Велико Търново, с. 244-245, ISSN 1313-244X COBISS.BG-ID 1125170916 Сборник научни трудове "Кинезиология’2007", Велико Търново, с. 244-245, ISSN 1313-244X. COBISS.BG-ID 1125170916

Петров, Людмил (2006) Минева, М., Л. ПЕТРОВ, Л. Байчева (2006) "Базово изследване върху структурата, съдържанието и положителните ефекти от системни занимания със степ-аеробика при жени" сборник "Съвременни аспекти на спортното образование", Университетско издателство на ВТУ, Велико Търново, с. 188

Петров, Людмил (2006) Наумовски, М., Л. Величковска, Л. Петров, С.Тодоровски. Влиjание на двомесечен програмиран тренажен процес врз подобруванье на прецизността при изведуванjе шутеви на кош од различни позиции. Списание "Физичка култура", Скопjе, Р. Македониjа, ISSN 0350-3836, бр.2, с. 48-52 Списание "Физичка култура", Скопjе, Р. Македониjа, ISSN 0350-3836, бр.2, с. 48-52

Петров, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л., А. Джамбазовски, М. Бъчваров. Историческо развитие на кинезиологията като наука. Списание "Спорт и Наука, София, 2006, с. 99-103, ISSN 1310-3393 Списание "Спорт и Наука, София, 2006, с. 99-103, ISSN 1310-3393

Петров, Людмил (2006) Петров, Л., Б. Мехмед. Влияние на извънкласната дейност по футбол върху 16-17 годишни юноши. сб. Епископ-Константинови четения, том 11, Шуменски университет, Шумен, 2006, ISSN: 978-954-577-388-4, с. 79-82.COBISS.BG-ID 1231122660 сб. Епископ-Константинови четения, том 11, Шуменски университет, Шумен,2006, ISSN: 978-954-577-388-4, с. 79-82. COBISS.BG-ID 1231122660

Петров, Людмил (2006) Петров, Людмил, Петя. Бориславова. Физическо развитие и работоспособност на подрастващи баскетболистки на 12-18 годишна възраст. сб. Физическо възпитание, спорт и туризъм, НСА, София, 2006, с. 66-76, ISBN 978-954-775-626-7 сб. Физическо възпитание, спорт и туризъм, НСА, София, 2006, с. 66-76, ISBN 978-954-775-626-7

Петров, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л., С. Томова, С. Стефанов, Н. Първанов (2006) "Организация за мултиспортове в спортната анимация на ВС „Русалка”, България" сб. Научни статии Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие, Бойка, В. Търново, с.68-69.

Петров, Людмил (2006) Петров, Людмил. Физическото образование за учители във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 2006, с. 7-10. съставители Д. Цонкова, Й. Йотов, ISBN 978-954-524-517-6, с. 7-10, COBISS.BG-ID 1046101476 сб. Съвременни аспекти на спортното образование”, Унив.изд. ВТУ, В. Търново, 2006, с. 7-10. Съставители Д. Цонкова, Й. Йотов, ISBN 978-954-524-517-6, с. 7-10, COBISS.BG-ID 1046101476

Петров, Людмил (2006) Петров, Людмил. Спортовете за рекреация – все по-налагащо се полезно развлечение за всички. Сборник. „Физическо възпитание, спорт и туризъм”, НСА, София, 2006, втора част, под ред. на Д. Кайков и М. Малчев, с. 47-53, ISBN-13: 978-954-775-667-0 сб. „Физическо възпитание, спорт и туризъм”, НСА, София, 2006, втора част, под ред. на Д. Кайков и М. Малчев, 47-53, ISBN-13: 978-954-775-667-0

Петров, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л., А. Джамбазовски, М. Бъчваров (2006) "Историческо развитие на кинезиологията като наука" сп, Спорт и Наука, София, 2006, брой 4, с. 99, ISSN 1310-3393

Петров, Людмил (2006) Петров, Л., Д. Цонкова, М. Старделова. Изследване на развитието на издръжливостта в баскетбола при 12-13 годишни момчета. Списание “Спорт и Наука”, София, 2006, ISSN 1310-3393, изв.бр. 2, с. 39-45 Списание “Спорт и Наука”, София, 2006, ISSN 1310-3393, изв.бр. 2, с. 39-45

Петров, Людмил (2006) Наумовски, Милан, Ленче. Величковска, Людмил. Петров, Сашо. Тодоровски. Влиjание на двомесечен програмиран тренажен процес врз подобруванье на прецизноста при изведуванье шутеви на кош од различни позиции. Списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македония, 2006, брой 2, с. 48-51. ISSN: 0350-3836 Списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македония, 2006, брой 2, с. 48-51. ISSN: 0350-3836

Петров, Людмил (2006) Д. Цонкова,А. Джамбазовски, Л. ПЕТРОВ (2006) "Иновационната функция в професионалната дейност на спортния педагог" сб. Съвременни аспекти на спортното образование, Университетско издателство на Великотърновския университет-В. Търново, с.14

Петров, Людмил (2006) Петров, Л., Н. Първанов. Изследване развитието на силата при 12-13 годишни баскетболисти, Списание "Спорт и наука", София, с. 63-66, ISSN 1310-3393, изв. брой 1 Списание "Спорт и наука", София, с. 63-66, ISSN 1310-3393, изв. брой 1

Петров, Людмил (2005) Petrov, L. "Phisical Education and Sport", St. Ciril and St. Methodius" University of Veliko Turnovo, ISBN 954-524-494-1 University of Veliko Turnovo, ISBN 954-524-494-1

Петров, Людмил (2005) Минева, М., Л. ПЕТРОВ, К. Крумова-Цончева (2005) "Експериментална методика за начално обучение по спортна аеробна гимнастика на деца от 7-8 годишна възраст" Сб. трудове “Педагогически приноси”, В. Търново, с. 264-268.

Петров, Людмил (2005) ПЕТРОВ, Л., Д. Борисов "Развитие на равновесието при 15-19 годишни ученици" Сб.“Педагогически приноси”, Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, с. 259-261

Петров, Людмил (2005) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов, М. Гърдева, С. Стефанов (2005) "Изследване на бързината в баскетбола при 12-13 годишни момчета" Сборник научни статии „Педагогика и методика”, Университетско издателство на Великотърновския университет, В. Търново, с. 310-313.

Петров, Людмил (2005) Йованович, И., Д. Йованович, Л. Петров. Условия за отборен успех на шампионата на Европа по баскетбол през 2003 г.в Швеция – от показателите на официалната статистика на стрелбата в коша, Списание "Спорт и Наука, София, 2005, ISSN 1310-3393, изв.брой 4, с. 102-108 Списание "Спорт и Наука, София, 2005, ISSN 1310-3393, изв.брой 4, с. 102-108

Петров, Людмил (2005) Ацевски, А., М. Наумовски, Л. Петров. Утвърждаване на оптимален модел за обучаване на техническите елементи от спортната игра баскетбол. Списание: “Спорт и Наука”, София, 2005, изв.брой 4, ISSN 1310-3393, с. 109-114 Списание: “Спорт и Наука”, София, 2005, изв.брой 4, ISSN 1310-3393, с. 109-114

Петров, Людмил (2005) Малчев, М., Н. Йорданова, С. Томова, Л. ПЕТРОВ, С. Йорданов (2005) "Теоретични основи на спортно-анимационната дейност" Сб.“Спортна анимация в туризма”, МНС, НСА "Васил Левски", Българска туристическа камара, с. 14-25, НСА ПРЕС, ISBN 954-718-158-0

Петров, Людмил (2005) Гешев, А., С. Томова, Л. Петров. Спортната анимация в морските курорти. Сб.“Спортна анимация в туризма”, МНС, НСА "Васил Левски", Българска туристическа камара, София, НСА ПРЕС, 2005, ISBN 954-718-158-0, с. 35-42 Сб.“Спортна анимация в туризма”, МНС, НСА "Васил Левски", Българска туристическа камара, София, НСА ПРЕС, 2005, ISBN 954-718-158-0, с. 35-42 .

Петров, Людмил (2005) Тодоровски, С., М. Наумовски, Л. Петров. Разлики в точността при стрелба в коша с отскок под ъгъл 45 градуса от средно разстояние от лява и дясна страна с табло при десноръки баскетболисти. Списание "Спорт и наука", София, изв. брой 1, ISSN 1310-3393, с. 633-636 Списание "Спорт и наука", София, изв. брой 1, ISSN 1310-3393, с. 633-636

Петров, Людмил (2004) Петров, Л. и кол. (2004) "Спортове за рекреация" (под редакция на Л.Петров), Велико Търново, Бойка, 2004, ISBN 954-9689-18-2 Велико Търново, Бойка, 2004, ISBN 954-9689-18-2

Петров, Людмил (2004) Стефанов, С., Л. Петров. Изследване на тренировъчното натоварване на волейболисти, Сборник научни доклади “Спорт, Общество, Образование”, НСА, София, 2004, ISBN 954-718-090-8, Tom 6, с.12-14. COBISS.BG-ID 1037472228 Сборник научни доклади “Спорт, Общество, Образование”, НСА, София, 2004, ISBN 954-718-090-8, Tom 6, с.12-14, COBISS.BG-ID 1037472228

Петров, Людмил (2003) Петров, Л. (под редакция) и др. Баскетбол, Волейбол, Хандбал - 100 упражнения за обучение и тренировка, Издателство "Бойка", Велико Търново, ISBN 954-9689-09-3, 133 стр. COBISS.BG-ID 1040310756 Издателство "Бойка", Велико Търново, ISBN 954-9689-09-3, 133 стр. COBISS.BG-ID 1040310756

Петров, Людмил (2003) Маргаритов, В., Л. Петров и др. Теория и методика на физическото възпитание, Издателство "Бойка", Велико Търново, 2003, ISBN 954-9689-12-3, 261 стр. Издателство "Бойка", Велико Търново, 2003, ISBN 954-9689-12-3, 261 стр.

Петров, Людмил (2003) "Водни спортове" - В. Маргаритов, Л. Петров Н. Йорданова и колектив Университетско издателство, "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2003, ISBN 954-423-286-9

Петров, Людмил (2003) Стефанов, С., Л. ПЕТРОВ (2003) "Заниманията с мини волейбол при 9-10 годишни момчета – начален етап на развитие на координационните способности на ръцете" Zbornik radova fakultet Fizicke culture, "FIS'Komunikacije'2003", Univerzitet u Nis, Yugoslavija, 146-152

Петров, Людмил (2003) Наумовски, М, Л. Петров. Влияние на някои морфологически характеристики върху способностите за владеене и боравене с топката от млади баскетболисти. Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой, 2003. ISSN: 1310-3393, с.27-32 Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой, 2003. ISSN: 1310-3393, с.27-32

Петров, Людмил (2003) Томова, С., Л. Петров, Л., М. Банева. Игрите в спортната анимация в морските курорти. Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой, 2003, ISSN: 1310-3393, с.116-119 Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой, 2003, ISSN: 1310-3393, с.116-119

Петров, Людмил (2002) Jovanovic-Golubovic, D., L. PETROV (2002) "Mogucnost eksplikacije plasmana reprezentacija na prvenstvu sveta u kosarci za zene u Kini’2002" Zbornik radova fakulteta fizicke culture "Fis Komunikacije'2002", Nis,s. 24-30, ISBN 86-906969-0-3

Петров, Людмил (2002) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов (2002) "Соколското движение в България" Zbornik radova fakulteta fizicke culture “Fis Komunikacije’2002”, Univerzitet u Nisu, с. 368-370.

Петров, Людмил (2002) Tomova, S., L. PETROV (2002) "Ispitivanje osnovnih karakteristika potrosaca sportskog animatorskog proizvoda" Zbornik radova fakulteta fizicke kulture "Fis Komunikacije'2002", Univerzitet u Nisu, 442-445.

Петров, Людмил (2002) Джамбазовски, А., Д. Циев, Л. ПЕТРОВ, К. Джамбазовски (2002) "Кинезиолошки маркет. Маркетинг во туризмот" VІІ Mеждународен симпозиум за спорт и физическо образование на младите, Струга, Р. Македониja.

Петров, Людмил (2002) Петров, Людмил. Създаване и развитие на специалността “Педагогика на обучението по физическо възпитание”, Сборник научни трудове "Кинезиология’2002", под ред. Людмил Петров, том 1, с. 7-8. ISBN 954-9689-08--5, COBISS.BG-ID 1041378020 Сборник научни трудове "Кинезиология’2002", под ред. Людмил Петров, том 1, с. 7-8. ISBN 954-9689-08--5, COBISS.BG-ID 1041378020

Петров, Людмил (2002) Наумовски, Милан, Людмил. Петров. Влияние на борбата под коша в защита и нападение и отнетите топки върху крайния резултат в баскетболната игра, сб.нучни трудове "Кинезиология’2002", том 1, с. 248-250, под. редакцията на Л.Петров, ISBN 954-9689-11-5, COBISS.BG-ID 1041378020 Сб.научни трудове "Кинезиология’2002", том 1, с. 248-250, под. редакцията на Л.Петров, ISBN 954-9689-11-5, COBISS.BG-ID 1041378020

Петров, Людмил (2002) Джамбазовски, А., Л. ПЕТРОВ, К. Джамбазовски (2002) "Кинезиология, кинезиоложка теория и кинезиоложки маркетинг" Сборник трудове на ВТУ, "Кинезиология’2002", Велико Търново, с. 9-13, ISBN 954-9689-08-5

Петров, Людмил (2002) М. Старделова, Л. ПЕТРОВ, А. Джамбазовски, Д. Цонкова, Й. Йотов (2002) "Практически пример за трансформация на старата терминология в нова кинезиоложка теория" Сборник трудове на Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий", "Кинезиология’2002" Велико Търново, том 1, с. 107-108, ISBN 954-9689-08-5

Петров, Людмил (2002) PETROV, L., T. Davidova, M. Naumovski (2002) "Ball games and basketball training" Proceedings MEET, 2002, Technical University of Varna, p. 77

Петров, Людмил (2002) Petrov, L., D. Jovanovic, M. Naumovski "Aspects for technical training of the youngest girls basketball players", Proceedings MEET'2002, Technical University of Varna, Bulgaria, pp. 33-37, ISBN 954-20-0216-5 (vol. VI), Editors: St. Barudov, Zl. Zlatev Proceedings MEET'2002, Technical University of Varna, Bulgaria, pp. 33-37, ISBN 954-20-0216-5 (vol. VI), Editors: St. Barudov, Zl. Zlatev

Петров, Людмил (2002) Петров, Людмил, Калчо Калчев. История на физическата култура. Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISBN 954-524-232-9, с.223. cobiss.bg-ID 1039445476, (Л. Петров глави I-34 стр., II-11 стр., III-50 стр., и IV 1, 2, 3 - 16 стр. общо 111 стр.) Университетско издателство"Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISBN 954-524-232-9, с. 223, cobiss.bg-ID 1039445476, (Л. Петров глави I-34 стр., II-11 стр., III-50 стр., и IV 1, 2, 3 - 16 стр. общо 111 стр.)

Петров, Людмил (2002) Джамбазовски, А., Е. Павлова, Л. ПЕТРОВ "Кинезиоложка теория" Амбасадор, София

Петров, Людмил (2001) D. Jovanovic-Milevic, L. PETROV (2001) "Relacije izmedu telesne visine, godina starosti I igrackih pozicija ucesnika na Eurobasketu za seniorke u Francuskoj 2001" Zbornik radova "Fis Komunikacije, Nis, Srbija, 2001", 104-109

Петров, Людмил (2001) Наумовски, М., С. Дуковски, Р. Христовски, Л. ПЕТРОВ (2001) "Факторна структура на баскетболната игра на отборите участници в Европейските турнири" сборник трудове на Технически университет, Варна, с. 159-162

Петров, Людмил (2001) Петров, Людмил. Влиянието на подбора и тренировъчния ефект в развитието на подрастващи спортисти сборник доклади от Научна конференция с международно участие "Иновации във физическото възпитание и спорта в началото на 21 век", Технически университет, Варна, 2001, с. 154-157

Петров, Людмил (2001) Петров, Л., Р. Константинова. Изследване на концентрацията на вниманието при изпълнение на наказателни удари в баскетбола, Сборник научни трудове "Спорт, общество, образование", НСА-ПРЕС, том 4, София, 2001, ISBN Сборник научни трудове "Спорт, общество, образование", НСА-ПРЕС, том 4, София, 2001, ISBN

Петров, Людмил (2000) ПЕТРОВ, Л., М. Вукич (2000) "Спортната терминология по баскетбол в българския и сръбския език" Сборник трудове на ВТУ“Св. св. Кирил и Методий”, "Физическото възпитание и спорт между два века", В. Търново

Петров, Людмил (2000) ПЕТРОВ, Л. (2000) "Спортната анимация във ваканционен клуб “Русалка” Сборник трудове на ВТУ“Св. св. Кирил и Методий”, "Физическото възпитание и спорт между два века", В. Търново

Петров, Людмил (1999) PETROV, L., D. Dimova, P. Eneva (1999) Physical training in lessons of different character Internatiolan Scientific Congress "Sport, Stress, Adaptation", NSA "Vasil Levski", Sofia, p. 260.

Петров, Людмил (1998) PETROV, L., D. Miljevic, E. Kunceva (1998) "The development of the motive working capacity of the university students training basketball in a special group" Zbornik radova Fis Komunikacije, Univerzitet u Nisu, p. 142.

Петров, Людмил (1998) Петров, Людмил. Агресивността в баскетбола. Списание "Спорт и Наука", София, бр. 2, 1998. ISSN 1310-3393, с. 152-154, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и Наука", София, бр. 2, 1998, ISSN 1310-3393,с. 152-154. COBISS.BG-ID 1121090276

Петров, Людмил (1998) Петров, Л.(под редакция) и др. Баскетбол, изд. Бойка, Велико Търново, 1998, ISBN: 954-9689-01-8, с. 185 изд. Бойка, Велико Търново, 1998, ISBN: 954-9689-01-8, с. 185

Петров, Людмил (1997) Петров, Л. Брз продор во кошарката - историски развоj и методика на обучуванье. Списание "Физичка култура", Скопjе, 1997, бр,1-2, ISSN: 0350-3836, с. 112-113 Списание "Физичка култура", Скопjе, 1997, бр,1-2, УДК: 796.323.2.012.5, ISSN: 0350-3836, с. 112-113

Петров, Людмил (1996) ПЕТРОВ, Л. (1996) Баскетболът във Великотърновския университет Сборник доклади от международна научна конференция на фондация Царевец (под ред. на И. Костурков), В. Търново, с. 51.

Петров, Людмил (1996) Petrov, L., V. Tsvetkov. Doprinos sistemu za kontrolu I optimizaciju sportskih priprema kosrarkasa juniora u bugarskoj starih 18-19 godina, Zbornik radova, Fis Komunikacije, 96, Univerzitet u Nisu, 1996, 102-107, SRS 413-428/73 Zbornik radova, Fis Komunikacije, 96, Univerzitet u Nisu, 1996, 102-107, SRS 413-428/73

Петров, Людмил (1995) Петров, Людмил. Изследване на корелационната структура на физическата подготовка и функционалните особености на подрастващи баскетболисти. Сборник доклади от национална конференция на УНСС, София, 1995, с. 68-70 Сборник доклади от национална конференция на УНСС, София, 1995, с. 68-70

Петров, Людмил (1995) Петров, Людмил. Факторна структура на физическата подготовка на подрастващи баскетболисти. Сборник доклади от научна конференция на НСА, София, 1995, том 1, I секция, с. 61-65. Сборник доклади от научна конференция на НСА, София, 1995, том 1, I секция, с. 61-65.

Петров, Людмил (1995) PETROV, L, V. Duskov (1995) "Izdrzlivost kao faktor u pripremi kosarkasa juniora za vrhunsku sportsku formu" Zbornik radova Fis, Komunikacije'95, Univerzitet u Nisu, s. 54

Петров, Людмил (1995) PETROV, L. (1995) Към въпроса за необходимостта от структурен анализ на спортната култура Zbornik radova FIosofkog fakulteta "FIS KOMUNIKACIJE'95", Univerzitet u Nisu, Srbija, s.94-95, SRS 413-428/72

Петров, Людмил (1994) Петров, Людмил. Висша атестационна комисия Научна степен: ОНС "доктор" Специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) Диплома No/дата: 23771 / 09.10.1995, утвърдено с Протокол No/дата: 2 / 26.06.1995 Тема на дисертационния труд: Изследване на двигателната подготовка на подрастващи баскетболисти - 12-18 годишни момчета. COBISS.BG-ID 1263440612 ВАК, София, 1995, COBISS.BG-ID 1263440612

Петров, Людмил (1994) Петров, Л. Ретроспективен анализ на научните изследвания по баскетбол в периодичния печат на България. Сборник научни изследвания "Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание", УИ "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, 1994, с. 106-109 Сборник научни изследвания "Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание", УИ "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, 1994, с. 106-109

Петров, Людмил (1994) Петров, Л. (1994) "Изследване сензитивните периоди в развитието на физическата дееспособност при подрастващи спортисти" Сборник научни изследвания "Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание", УИ "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, с. 109.

Петров, Людмил (1994) Petrov, Ljudmil, Dragana Jovanovic. Povezanost izmeђu brzine, izdrjlivosti, agilnosti I eksplozivne snage mladih kosarkasa raznih uzrasta, Zbornik radova Fis Komunikagije'94, Univerzitet u Nisu, 1994, pp, 110-112, SRS 413-428/73 Zbornik radova Fis Komunikagije'94, Univerzitet u Nisu, 1994, 110-112, SRS 413-428/73

Петров, Людмил (1993) Petrov, L. Vezbe brzine I snage u takmicarskom periodu kosarkasa juniora. Zbornik radova FIS'Komunikacije, knjiga 3, Univerzitet u Nisu, Yugoslavia, 1993, pp. 61-67. SRS 413-428/73 Zbornik radova, FIS'Komunikacije, knjiga 3, Univerzitet u Nisu, Yugoslavia, 1993, pp. 61-67. SRS 413-428/73

Петров, Людмил (1987) Петров, Людмил. Седмичният микроцикъл на баскетболистите, списание Теньорска мисъл, ЦС на БСФС, София, бр. 1, 1987, 28-32. Списание "Треньорска мисъл", ЦС на БСФС, София, бр. 1, 1987, 28-32

Петров, Людмил (1985) Иванов., Людмил Петров. Формиране на мотивацията, списание "Треньорска мисъл", ЦС на БСФС, София, бр. 4, 1985, с. 35-37. C615-7181, COBISS.BG-ID 1123285732 списание "Треньорска мисъл", ЦС на БСФС, София, бр. 4, 1985 с. 35-37.C615-7181, COBISS.BG-ID 1123285732

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/