Публикации на преп. д-р Ваня Илиева Кильовска


Кильовска, Ваня (2017) Аспекти на интеркултурното образование в предучилищна възраст Педагогически алманах

Кильовска, Ваня (2016) “Измерване и оценяване на развитието на интеркултурната компетентност на обучаемите при прилагане на интеркултурен подход в чуждоезиковото обучение" Електронен сборник „Учителят прави училището”, Университетско издание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016

Кильовска, Ваня (2015) Съвременни методи за обучение в областта на културологичния елемент - Педагогически алманах, 2015, брой 2/2014г., с. 63 – 73. ISBN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1274067172 Педагогически алманах, 2015, брой 2/2014г., с. 63 – 73. ISBN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1274067172

Кильовска, Ваня (2014) Овладяване и развиване на интеркултурна компетентност в процеса на обучението на студенти от педагогически специалности - Сб. от научна конференция „Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация“, Велико Търново, декември 2012г. Ред. кол.: Свилен Станчев - отг. ред., Весела Белчева, Себастиан Киримбу, Адина-Михаела Барбу-Киримбу ... и др. Велико Търново: И „Ивис“, 2014, с.142-149. ISBN 978-954-2968-77-1 COBISS.BG-ID 1267736292 Сб. от научна конференция „Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация“, Велико Търново, декември 2012г. Ред. кол.: Свилен Станчев - отг. ред., Весела Белчева, Себастиан Киримбу, Адина-Михаела Барбу-Киримбу ... и др. Велико Търново: И „Ивис“, 2014, с.142-149. ISBN 978-954-2968-77-1 COBISS.BG-ID 1267736292

Кильовска, Ваня (2012) „Интеркултурни и интердисциплинарни връзки в проекта „Почеркът на един народ – Картината и писмеността – преносители на култура” Педагогически алманах, брой 1/2011г. , Университетско издателство”Св.св.Кирил и Методий”, 2011

Кильовска, Ваня (2012) Съчетаване на интеркултурен и интердисциплинарен подход в процеса на подготовката и реализацията на образователен проект, свързан с чуждоезиковото обучение - Педагогически алманах, 2012, брой 2/2011г., с. 104 – 112. ISBN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1287144164 Педагогически алманах, 2012, брой 2/2011г., с. 104 – 112. ISBN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1287144164

Кильовска, Ваня (2010) Интеркултурни аспекти на чуждоезиковото обучение (в съавторстнво с Вакрилен Кильовски) сборник “Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение” ; “ИВИС”, В.Търново, 2010

Кильовска, Ваня (2009) Френско – български сборник „La lettre dévoilée – Разбулената буква” Френско – български сборник „La lettre dévoilée – Разбулената буква”, ИВИС, Велико Търново 2009

Кильовска, Ваня (2008) Езиковата система по френски език Colibri mon ami 2 и Общата европейска рамка за чужди езици – съпоставка на стандартите за учебно съдържание сборник „Съвременни образователни технологии в основното училище”; Университетско издателство „Св.Св. кирил и Методий”; Велико Търново, 2008 ISBN 978 - 954 - 524 - 628 - 9

Кильовска, Ваня (2007) Научен превод от български на френски език на статия на тема: „Нормативна основа за ресурсно осигуряване на социалната интеграция”, автор - Пенка Костова. „Посока: Училищна интеграция – Българо-белгийски педагогически възгледи”, УИ "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 2007

Кильовска, Ваня (2007) “За мястото и ролята на родния език в чуждоезиковото обучение в начална училищна възраст” Юбилейна научна конференция – 20 години педагогически факултет “ Образованието в глобализиращия се свят” , УИ "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 2007 ISBN - 978 - 954 - 524 - 608 - 1

Кильовска, Ваня (2007) “Продължаващо обучение на учителите по чужд език в началното училище” Юбилейна научна конференция – 20 години педагогически факултет “ Образованието в глобализиращия се свят”, УИ "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 2007

Кильовска, Ваня (2006) “Развитието на металингвистично съзнание – обща цел при обучението по роден език и чужд език” “Съвременно образование и чужд език”, УИ "Св.св.Кирил и Методий"., Велико Търново, 2006

Кильовска, Ваня (2005) “За развитието на слуховите умения и навици в процеса на чуждоезиковото обучение в начална училищна възраст" Сборник доклади от научна конференция “Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции”, СУ"Св. Климент Охридски", Фабер, 2005

Кильовска, Ваня (2004) “Новите информационни и комуникационни технологии като средство за модернизация на ранното чуждоезиково обучение” Сборник доклади от научна конференция на Съюз на учените в България - “България и Европа, традиции и съвременност”, велико Търново, Фабер, 2004 ISBN 954 - 774 -331 - 2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/