Публикации на доц. д-р Катя Симеонова Николова


Симеонова, Катя (2018) Self-Regulated Learning in Higher Education: Teaching Experience in Teacher Training Върнячка Баня, Република Сърбия

Симеонова, Катя (2018) Компетентност предприемачество: референтна рамка. Образователни отражения в подготовката на студенти педагози. – Педагогически алманах, 2018, (1), с. 24-36. ISSN: 1310-358Х Велико Търново

Симеонова, Катя (2017) За дигиталната компетенция на бъдещите начални учители през формиращата се детска идентичност Велико Търново

Симеонова, Катя (2017) За прехода от конструиране и технологии в предучилищното образование към предприемачество в началния училищен етап Велико Търново

Симеонова, Катя (2017) Относно някои основни теоретични аспекти на предприемачеството в образованието. Сб. от международна научна конференция, Велико Търново, ноември 2017. Велико Търново: "Ай енд Би", 2017 Велико Търново

Симеонова, Катя (2016) Аспекти на предприемачеството за деца: идеи от "Синята икономика".Сб. от международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 18-19 ноември 2016. Релико Търново: "Ай енд Би", 2016, с. 170-174. ISSN 2534-9317 Велико Търново

Симеонова, Катя (2015) Конструиране на детската Аз-менталност чрез материалност. Сб. от юбилейна международна научна конференция "50 години великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013", секция Педагогически факултет, Велико Търново, 2013. Ред. проф. д-р Р. Кузманова-Карталова, доц. д-р Р. Христова, доц. д-р Г. Бонева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 219-225. ISBN 978-619-208-001-3 Велико Търново

Симеонова, Катя (2014) Езикът на технологията в интеркултурната комуникация. Сб. от научна конференция "Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация", декември, 2012 г. Ред. Св. Станчев и др. Велико Търново: Ивис, 2014, с. 123-128. ISBN 978-954-2968-77-1. COBISS.BG-ID 1267736292 Велико Търново

Симеонова, Катя (2013) Техническата грамотност в началното технологично обучение. Велико Търново: Фабер, 2013, 267 с. ISBN 978-954-400-873-4. COBISS.BG-ID 1256834276 Велико Търново

Симеонова, Катя (2013) Актуални аспекти на началното технологично обучение. Велико Търново: Фабер, 2013, 167 с. ISBN 978-954-400-880-2. COBISS.BG-ID 1255965412 Велико Търново

Симеонова, Катя (2012) Графичната грамотност в технологичните дейности. Сб. от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 14-15 юни 2012 година. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2012, с. 54-59. ISBN 978-954-753-095-9. COBISS.BG-ID 1251240676 Велико Търново

Симеонова, Катя (2012) Образование за мир. Сб. от научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", Велико Търново, 25-26 октомври 2012 г. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012, с. 102-109. ISBN 978-954-753-104-8. COBISS.BG-ID 1262087908 Велико Търново

Симеонова, Катя (2012) Technology and Metaphor: a Project for a Project. Сб. от научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", Велико Търново, 25-26 октомври 2012 г. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012, с. 109-114. ISBN 978-954-753-104-8. COBISS.BG-ID 1262087908 Велико Търново

Симеонова, Катя (2012) Техническата култура в технологичното обучение: прости механизми. Сб. от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на Националния военен университет "Васил Левски", Велико Търново, 14-15 юни 2012 година. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2012, с. 60-65. ISBN 978-954-753-095-9. COBISS.BG-ID 1251240676 Велико Търново

Симеонова, Катя (2012) Емоционалната експресивност чрез учебните технологични дейности. – Педагогически алманах, 2012, XIX (2), с.127-135. Print ISSN: 1310-358X. COBISS.BG-ID 1255001060 Велико Търново

Симеонова, Катя (2011) Технологичното обучение на подрастващите от 3 до 11 в България интерпретативна лекция за струденти - магистранти от Казахстански Национален Педагогически Университет – Абай. – Педагогически алманах, 2011, XIX(1), с. 103-111. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287097316 Велико Търново

Симеонова, Катя (2011) Ранното чуждоезиково обучение по английски език в две скандинавски страни. – Педагогически алманах, 2011, (изв. бр.), с. 92-98. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1249034724 Велико Търново

Симеонова, Катя (2011) Дигиталната грамотност и детската идентичност. – Педагогически алманах, 2011, XIX (2), с. 83-94. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287134692 Велико Търново

Симеонова, Катя (2010) Холистичен подход към оценяването: приоритети в технологичното обучение. Сб. от научна конференция "Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование", Велико Търново, 2009 г. Ред. П. Костова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 52-60. ISBN 978-954-524-734-7. COBISS.BG-ID 1234438116 Велико Търново

Симеонова, Катя (2010) Функционална грамотност в технологичното обучение. Сб. от научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 382-385. ISBN 978-954-400-422-4. COBISS.BG-ID 1236540644 Велико Търново

Симеонова, Катя (2010) Историческо развитие на теорията за предприемачеството. – В: Сборник на НВУ „Васил Левски“, 2010 г. Ред. майор И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2010, том 10, с. 87-107. ISSN 1314-1937 Велико Търново

Симеонова, Катя (2009) School and Family as Partners. Paper presented at the 2009 Asian Pacific Forum on Sociology of Education: Social Change and Educational Reform, Tainan, May 2009. Ed. by Tien Hui Chiang. Tainan: 台灣國立大學, 2009, pp. E-3-4-1 - E-3-4-4 Tainan, Taiwan

Симеонова, Катя (2008) Мултисензорност в образователния процес с оглед на технологичното обучение. Сб. от научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", Велико Търново, 11 май 2006 г. Ред. П. Костова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 402-407. ISBN 978-954-524-628-9. COBISS.BG-ID 1228373988 Велико Търново

Симеонова, Катя (2008) Мотивационна стойност на технологичното обучение в началния етап на основната образователна степен. – Педагогика, 2008, (8), с.58-72. Print ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1180028388 София

Симеонова, Катя (2007) Критерии за анализ на учебници по технологично обучение – обобщаване на студентски опит. – Педагогически алманах, 2007, XIV(1-2), с. 204-211. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1181113828 Велико Търново

Симеонова, Катя (2007) Мотивационна осигуреност на обучението в началния училищен етап. – Педагогика, 2007, (9), с. 12-27. Print ISSN: 0861-3982. COBISS.BG-ID 1180028388 София

Симеонова, Катя (2007) Трансфер, дауншифтинг и холизъм: Парадигми в контекста на технологиите и технологичното обучение. Сб. от научна конференция "Дни на науката", Съюз на учените в България, Велико Търново, 2007 г. Ред. И. Харалапиев, В. Стоянова, Д. Златева, П. Костова, Н. Бъчварова. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 199-205. ISBN 978-954-775-906-0. COBISS.BG-ID 1249375460 Велико Търново

Симеонова, Катя (2007) Съвременни аспекти на философията на технологията. Сб. от научна конференция "Дни на науката", Велико Търново, 2006 г. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: Фабер, 2006, с. 214-221. ISBN 978-954-775-727-1. COBISS.BG-ID 1226756580 ВеликоТърново

Симеонова, Катя (2007) Bulgarian Novice Teachers' Attitudes towards Transfer of Learning: Expectations and Reality. – In: Professional Inductions of Teachers in Europe and Elsewhere. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, Tiscarna Literra picta d.o.o., 2007, pp.60-65. ISBN 978-961-253-021-1 Ljubljana, Slovenija

Симеонова, Катя (2006) Мултисензорна познавателна технология в образователния процес. – Педагогически алманах, 2006, XIV(1-2), с. 7-17. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1180871140 Велико Търново

Симеонова, Катя (2006) Pre-Service Teachers’ Hands-on Research Learning. Paper presented at the conference for Comparative Education and Teacher Training, Sofia, 2006. Ed. by N. Popov, Ch. Wolhuter, C. Heller, M. Kysilka. Sofia: Bureau for Educational Services, 2006, pp. 126-131. ISBN 954-9842-05-3 София

Симеонова, Катя (2005) Технология и ценности – критичен поглед с оглед на образованието. Сб. от научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", Велико Търново, 2004 г. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: Фабер, 2005, т. I, с. 247-254. ISBN 954-775-514-5. COBISS.BG-ID 1045835236 Велико Търново

Симеонова, Катя (2005) Идентифициране и дейност с изявени ученици в технологичното обучение. Сб. от научна конференция по повод 40 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2005 г. Ред. доц. Пл. Легкоступ, проф. д-р М. Георгиева, доц. д-р Ж. Карапенчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 127-134. ISBN 954-524-454-2 Велико Търново

Симеонова, Катя (2004) За технологичните умения на студентите – бъдещи начални учители. Сб. от Научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят”, Велико Търново, 15-17 октомври 2004 г. Ред. Пл. Легкоступ. Велико Търново: Фабер, 2007, с. с. 493-495. ISBN 978-954-524-608-1. COBISS.BG-ID 1228218596 Велико Търново

Симеонова, Катя (2004) Развитие на фините двигателни умения чрез технологично обучение Велико Търново

Симеонова, Катя (2004) Възможности за преодоляване на травмиращи събития при 5-7годишни деца чрез технологични дейности. – В: Съвременни предизвикателствана прага детска градина - училище. Велико Търново: Слово, 2004, с.93-101. ISBN954-439-803-1 Велико Търново

Симеонова, Катя (2004) Дисертационен труд на тема: "Изследване на проблемно-субектното пространство в частнодидактическото технологично обучение на студенти (домашен бит и техника)". Научна специалност 05.07.03. Методика на обучението по домашен бит и техника. Защитена пред Специализиран научен съвет по педагогика, Комисия №18, Протокол №13 от 14.10.2004 г. Диплома №29408/27.12.2004 г. COBISS.BG-ID 1241932772 София

Симеонова, Катя (2004) Съвместно обучение на студенти и ученици при изследване на проблемно-субектното пространство чрез технологично обучение. – Начално образование, 2004, (2), с. 21-28. Print ISSN 0204-4951. COBISS.BG-ID 1163130596 София

Симеонова, Катя (2003) Проблемната ситуация в проблемно-субектното пространство. – В: Научни трудове. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2003, с. 335-340. ISSN 1313-8553. COBISS.BG-ID1178348516 Велико Търново

Симеонова, Катя (2003) Pre-Service Teacher Training, Identifying and Stimulating 10-11-year-old Students’ Creative Thinking by Problem Solving in Drawing and Paper/Cardboard Modeling. – Proceedings of the third international conference "Creativity in mathematics education and the education of gifted students", Rousse, Aug. 3-9 2003. Ed. Ed. Emiliya Velikova. University of Rousse, V-Publications, Athens, Greece, 2003, pp. 151-158. ISBN 960-8073-10-3. COBISS.BG-ID 1042850020 Athens, Greece

Симеонова, Катя (2003) Перспективата на ситуационно ориентираното обучение във висше училище. – Сб. научни трудове на русенски университет Ангел Кънчев. Русе, 2003, т. 40, 10.1, с. 50-54. ISSN 1311-3321. COBISS.BG-ID 1178499300 Русе

Симеонова, Катя (2003) Проблемно-субектното пространство в процес на обучение на студенти-бъдещи учители. – Педагогика, 2003, (12), с. 46-56. Print ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1162585316 София

Симеонова, Катя (2003) Технологичното обучение в помощ на училищната адаптация Велико Търново

Симеонова, Катя (2003) Психични детерминанти и фактори за групова учебна дейност в проблемна среда. – В: Научни трудове. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2003, с. 341-346. ISSN 1313-8553. COBISS.BG-ID 1178353636 Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/