Публикации на проф. дн Марианна Гатева Мандева


Мандева, Марианна (2018) Съвременни проблеми на обучението по български език и литература - 1. - 4. клас АСТАРТА

Мандева, Марианна (2017) „МАЛКОТО ГОЛЯМО ЧЕТЕНЕ” – И В УРОКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП) сп. БЕЛ, бр. 1

Мандева, Марианна (2017) ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ТЕМА: „ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ” Обучител: проф. д.п.н. М. Мандева Електронно помагало - теоретична част на обучението

Мандева, Марианна (2017) ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ НА ОФИЦИАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ВТОРИ ЕЗИК - НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ОБУЧИТЕЛ: ПРОФ. Д.П.Н. М. МАНДЕВА

Мандева, Марианна (2017) ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ НА ОФИЦИАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ВТОРИ ЕЗИК - НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ОБУЧИТЕЛ: ПРОФ. Д.П.Н. М. МАНДЕВА Електронно помагало за обучаваните учители

Мандева, Марианна (2017) Child reading – “Personal legend” Книги, деца и тийнейджъри: четенето между разума и емоциите" Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие, Сливен, 9-11 май, 2017

Мандева, Марианна (2017) ГРАМОТНОСТ НА СЪРЦЕТО – СТУДЕНТСКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА V Национална научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище”

Мандева, Марианна (2017) УЧЕНИКЪТ-РАБОТНИК НА ЗНАНИЕТО – ПОСТКОМУНИКАТИВНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (НАЧАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП) Българско списание за образование

Мандева, Марианна (2017) МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 1. – 4. КЛАС НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Мандева, Марианна (2017) ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН на тема " Формиране на езикова грамотност в начална училищна възраст" - презентация с обучител проф. д.п.н. М. Мандева, ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (ОУ "Св. П. Евтимий", ОУ "П. Р. Славейков" - В. Търново; РУО - В. Търново; СУ "Д. Благоев", Свищов"; СУ "Бачо Киро", Павликени) 7 - 11 февруари, 2017

Мандева, Марианна (2016) КНИЖКАТА И/ИЛИ „МИШКАТА” – НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (в съавторство със студентките М. Атанасова и А. Ковачева) ХV НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “БИБЛИОТЕКИ – ЧЕТЕНЕ – КОМУНИКАЦИИ” , В. Търново, ноември, 2016

Мандева, Марианна (2016) „ГОВОРЕЩОТО ДЕТЕ” В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАЧАЛНОТО ОГРАМОТЯВАНЕ сп. "Педагогика", бр. 9

Мандева, Марианна (2016) Четенето и писането - единно речево поведение от старта на ученика в училище Сборник "Учителят прави училището"

Мандева, Марианна (2016) УЧИТЕЛЯТ ПРАВИ УЧИЛИЩЕТО - съставител на сборник УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Мандева, Марианна (2016) Обучение на начални учители от ОУ "П. Славейков", Пловдив - "Съвременни проблеми на четенето в мултикултурната класна стая" (презентация)

Мандева, Марианна (2016) Работилница по четене - модератор проф. дпн М. Мандева в партньорство със студентките П. Георгиева и Христина Димитрова и докторант А. Николова - ВТУ, Педагогически факултет СБУ, Фондация "Устойчиво развитие за България", СОК "Камчия", под патронажа на МОН - Семинар "Извънкласните и извънучилищни дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2016"

Мандева, Марианна (2016) Лагер по застъпничество за студенти, участващи в Roma Health Scholarship Program – ЦМЕДТ “АМАЛИПЕ” КАК ДА “ПРАВИМ НЕЩА” ЧРЕЗ ЕЗИКА – МОТИВАЦИОННО ПИСМО И ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ МОДЕРАТОР: ПРОФ. Д.П.Н. М. МАНДЕВА - Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” презентация

Мандева, Марианна (2016) Началното ограмотяване - "ключ" за успешен живот в променящия се свят научно списание "Педагогика"

Мандева, Марианна (2016) "Лекция по вдъхновение", изнесена на 24.03.2016 пред студенти от Педагогически и Стопански факултет презентация, корпус 5 на ВТУ, зала 400

Мандева, Марианна (2016) "Говорещото дете" в променящия се свят - "Младото четене" (начална училищна възраст) Педагогика

Мандева, Марианна (2016) Начално ограмотяване в променящия се свят (в съавторство с Д. Гаджева) УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Мандева, Марианна (2016) Днешните ни решения за насърчаване на детското четене Образование, София

Мандева, Марианна (2016) За учителя - академично и лично сп. Педагогика

Мандева, Марианна (2016) НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ – ПЪТУВАЩА РАБОТИЛНИЦА „ЧЕТЕНЕ И ТЕАТЪР” (в съавторство с Г. Иванова, студент, ПНУП) ІV НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ - ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ “АМАЛИПЕ”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО съвместно с ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ И ФОНДАЦИЯ ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА, В. Търново, 4 и 5 юли, 2016

Мандева, Марианна (2016) Четем заедно - взаимодействие на училищни и извънучилищни културно-образователни ресурси (Презентация - кръгла маса "Интерактивно преподаване и учене в съвременното училище", организирана от Общински координационен съвет на СБУ - Габрово, под патронажа на д.ик.н. Янка Такева – Председател на Синдиката на българските учители, и госпожа Таня Христова - кмет на Община Габрово) Община Габрово, Конферентна зала

Мандева, Марианна (2016) Ограмотяване на българския ученик РИО, В. Търново, зала 1

Мандева, Марианна (2016) Мандева, М. Училище за случилото се бъдеще – ограмотяване в мултикултурната класна стая. Образование, София

Мандева, Марианна (2015) Компетентностен подход в обучението по първия (българския) език - начален етап на основната образователна степен УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Мандева, Марианна (2015) Нов прочит на целите на началното училищно обучение по български език Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2015) Споделен опит: за "мостовете" между формалното, неформалното и информалното езиково образование на малкия ученик Учителско дело

Мандева, Марианна (2015) Отново за подбора на текстовете за писмено преразказване – начален образователен етап Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2015) Повишаване на грамотността в началното училище чрез обучение по писмено преразказване на първия (българския) език . "Приноси към теорията и практиката на езиковото образование. Сборник в памет на проф. К. Димчев. Булвест 2000, София

Мандева, Марианна (2015) Още за посткомуникативността в обучението по български език - и за писането (начален етап на основната образователна степен) Българският език и съвременното езиково обучение. сборник в чест на 65-годишнината на проф. М. Петрова. УИ "П. Хилендарски", филиал Смолян

Мандева, Марианна (2015) Mandeva, М., P. Kaneva. Teaching reading skills in the multicultural world (1st – 4th grade). JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol. 8 (лицензиран в EBSCO, USA)

Мандева, Марианна (2015) Мандева, М. Компетентностный подход в обучении детей первому языку. Образование детей и молодежи в изменяющемся мире: технологический аспект. Сборник статей. Тольятти:Издательство ТГУ,

Мандева, Марианна (2015) Мандева, М. Родноезиковите занятия в в началното училище – работилница за формиране на интегрален тип компетентности сп БЕЛ, София

Мандева, Марианна (2015) Грамотността в началното училище УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Мандева, Марианна (2015) Мандева, М., П. Кънева. За четенето и езиковото образование на утрешния ден (І - ІV клас) БЕЛ, София

Мандева, Марианна (2015) За "мостовете" между формалното, неформалното и информалното езиково образование на малкия ученик - поуките от една педагогическа практика - есе Презентация, 4. септември, 2015 - Първа награда в МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС "Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците" - Синдикат на българските учители, фондация „Устойчиво развитие за България” и Саниторно-оздравителният комплекс /СОК/ „Камчия”, с подкрепата на Министерството на образованието и науката

Мандева, Марианна (2015) Учителят прави училището сп. педагогика, бр. 6

Мандева, Марианна (2015) За четенето и езиковото образование на утрешния ден (1. - 4. клас) БЕЛ

Мандева, Марианна (2015) Обучението по български език в 1. – 4. клас – проблеми на технологията Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2015) Уроците за писмения преразказ – начален образователен етап. Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2015) Една книга на проф. дн Нели Иванова, която трябва да се прочете по няколко причини Образование, № 3

Мандева, Марианна (2015) За четенето, писането и езиковото образование за настоящето и бъдещето (1. - 4. клас) Педагогика, № 4

Мандева, Марианна (2015) Обучението по български език - инструмент за предотвратяване отпадането от училище Педагогика, № 5

Мандева, Марианна (2015) Обучението по писмено преразказване в началните класове - езиково обучение за настоящето и бъдещето на детето Образование, № 3

Мандева, Марианна (2015) Мандева, М. Четящото дете в променящия се свят – две „аксиоми” в училищната практика, по които непременно трябва да се дискутира. Образование, София

Мандева, Марианна (2015) Мандева, М., Д. Гаджева. Училището и библиотеката – заедно в усилията за „преподаване” на желание за четене (І клас). Библиотека, София

Мандева, Марианна (2015) ЕЗИКОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВЕНИ ОБЩНОСТИ - МИСИЯ НА УЧИТЕЛЯ И НА ЦЯЛОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО Сборник - ТРЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“ В. Търново

Мандева, Марианна (2015) Увод в методиката на обучението по български език (начален етап на основната образователна степен)

Мандева, Марианна (2014) Образователни възможности за свободно писмено преразказване (4. клас) Педагогика, № 3

Мандева, Марианна (2014) Усъвършенстване на ключовата компетентност Общуване на роден език чрез дейност по проект - 1. 4. клас БЕЛ, № 2

Мандева, Марианна (2014) ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО И ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ /ПОСТКОММУНИКАТИВНОСТЬ/ International Scientific and Practical Internet-Conference ACTUAL PROBLEMS AND WAYS OF IMPLEMENTATION THE REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT. March 28, 2014, Dnepropetrovsk, Ukraine.

Мандева, Марианна (2014) КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ПЕРВОМУ ЯЗЫКУ – „ЗЕРКАЛО” МИРА III Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Современные гуманитарные технологии в образовании: субъектность, творчество, духовность»- 2 декабря 2013 года – 31 марта 2014 года/

Мандева, Марианна (2014) Занятията по български език в началното училище - "работилница" за "създаване" на света и на "Аз"-а Образование, № 2

Мандева, Марианна (2014) За лингво-методическата подготовка на бъдещите начални учители - една тревога и една надежда Образование, № 5

Мандева, Марианна (2014) ПИСМЕНИЯТ ПРЕРАЗКАЗ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕЗИКОВО И СОЦИОКУЛТУРНО ИЗРАСТВАНЕ НА МАЛКИЯ УЧЕНИК сп. "Педагогика" №8

Мандева, Марианна (2014) ОЩЕ ЗА „МАЛКОТО ГОЛЯМО ЧЕТЕНЕ” – И В УРОКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП) ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” XIII-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “БИБЛИОТЕКИ – ЧЕТЕНЕ – КОМУНИКАЦИИ”

Мандева, Марианна (2014) ЗА ЕЗИКОВИТЕ СИТУАЦИИ, В КОИТО ДЕЦАТА ИЗУЧАВАТ БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК КАТО ВТОРИ ЕЗИК - „ДОКЛАД” ПО ЕДИН „НЕНАПИСАН ДОКЛАД” Образование, №6

Мандева, Марианна (2014) Още веднъж за уроците по български език - начален училищен етап Педагогически алманах, № 1

Мандева, Марианна (2014) Езиковото образование в българското училище в европейски образователен континуум Педагогически алманах, № 1

Мандева, Марианна (2014) За подходите към училищното формално училищно образование Педагогически алманах, № 2

Мандева, Марианна (2014) Тренинг на начални учители - РИО - В. Търново, септември, 2014 Презентации

Мандева, Марианна (2014) Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен доктор на науките Велико Търново

Мандева, Марианна (2013) Формиране на комуникативноречеви умения за преразказване (1. - 4. клас) Педагогика, кн. 2.

Мандева, Марианна (2013) Техники за писмено преразказване в началните класове Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2013) КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ ПУТЕМ ОБУЧЕНИЯ БОЛГАРСКОМУ ЯЗЫКУ (В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ЯЗЫКА) В КОМАНДЕ. I международная научно-практическая интернетконференция „Психология отношений в постнекрассической парадигме”, Белово, 1-15 декабря, 2013.

Мандева, Марианна (2013) Обучение на чуждестранни студенти-магистранти от КНПУ „Абай”, Казахстан - комп. презентации

Мандева, Марианна (2013) Комуникативните упражнения в речевото етикетно обучение (1. - 4. клас). Образование, кн. 1.

Мандева, Марианна (2013) Междупредметна интеграция и родноезиково образование Образование, кн. 2.

Мандева, Марианна (2013) Писменият преразказ като езиков текст Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2013) Урокът за създаване на ученически писмени текстове с етикетна функция (1. - 4. клас) Педагогика, кн. 4.

Мандева, Марианна (2013) За комуникативноориентираното начално училищно обучение по писмено преразказване (на български език като първи език) Български език и литература, кн. 6.

Мандева, Марианна (2013) Комуникативноречеви умения за писмена преразказна дейност чрез първия (българския) език - начален училищен етап Литернет, номври, 2013г. http://liternet.bg/publish29/mariana-mandeva/komunikativnorechevi.htm

Мандева, Марианна (2013) Обучението по писмено преразказване в началните класове - отклик на потребностите на променящия се живот Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ"

Мандева, Марианна (2013) Типове реч и обучението по писмено преразказване Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2013) Екипно обучение по български език в мултикултурна образователна среда (1. - 4. клас) Национална научно-практическа конференция "Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище"

Мандева, Марианна (2013) Обучението по писмено преразказване в началните класове - отклик на потребностите на променящия се живот Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ"

Мандева, Марианна (2013) Помощна литература за студенти - електронни презентации на актуални проблеми от обучението по български език в предучилищна и начална училищна възраст

Мандева, Марианна (2013) Систематизация на ученическите писмени преразкази (2. - 4. клас) Образование, № 6

Мандева, Марианна (2013) Усъвършенстване на детската комуникативноречева компетентност чрез екипно обучение по писмено преразказване - начален училищен етап BULGARIAN JOURNAL OF EDUCATION VOLUME 2, 2013 - http://www.elbook.eu/cat.php?cid1=3

Мандева, Марианна (2013) Още веднъж за интерактивността в езиковото обучение на малките ученици BULGARIAN JOURNAL OF EDUCATION VOLUME 2 2013 - http://www.elbook.eu/cat.php?cid1=3

Мандева, Марианна (2013) Компетентностен подход в обучението по преразказване (1. - 4. клас) Педагогика, № 9

Мандева, Марианна (2013) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ЭТНОСОВ ПУТЕМ ОБУЧЕНИЯ БОЛГАРСКОМУ ЯЗЫКУ (В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЯЗЫКА) В КОМАНДЕ – НАЧАЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП Международная заочная научно-практическая конференция «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ У ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ», ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П.

Мандева, Марианна (2012) Интерактивни методи в обучението по речево етикетно общуване Целодневно обучение, кн. 5

Мандева, Марианна (2012) Диагностичен инструментариум за измерване компетентността за писмено етикетно общуване в края на втори клас Начално образование бр.6

Мандева, Марианна (2012) Обучение на български речев етикет (начална училищна възраст) В. Търново Университетско издателство

Мандева, Марианна (2012) Комуникативноориентирано образование и упражненията по български език в 1. - 4. клас Педагогика, кн. 3

Мандева, Марианна (2012) Речево етикетно обшуване (ІІ клас) - интерактивни методи в обучението Целодневно обучение, кн. 5

Мандева, Марианна (2011) Диагностичен инструментариум за измерване на уменията за езиков анализ на старта в първи клас Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2010) Възможностти за интерактивно обучение на студентите педагози Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", 30.09-01.10 2010 Велико Търново

Мандева, Марианна (2010) За упражненията по български език в 1-4 клас Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", 30.09-01.10 2010 Велико Търново

Мандева, Марианна (2010) За комуникативно ориентираното родноезиково образование (1-4 клас) Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2010) Диагностичен инструментариум за измерване на детската компетентност за писмено етикетно общуване в началото на втори клас Начално образование

Мандева, Марианна (2010) За езиковата компетентност на студентите - бъдещи начални учители Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист - Международна научна конференция на СУ, Педагогически факултет, 2-5 септември 2010 Кит

Мандева, Марианна (2009) Интерактивни методи в процеса на обучението по писмено етикетно общуване (втори клас) Научна конференциа на ВТУ, ноември 2009

Мандева, Марианна (2009) Основни задачи на хоспитирането по български език в 1-4 клас Научна конференция на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Мандева, Марианна (2009) Рецензия на "Реалности в образователния процес в началното училище (квалификационно-образователна дейност с начални учители)", А. Кръстева, З. Чакалова, В. Търново, 2009г. Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2009) Модернизация на образованието и формиране на комуникативноречеви умения в 1-4 клас Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2009) Семейството като фактор за формиране на детската езикова култура и университетското образование Международна научно-практическа конференция на СУ, Педагогически факултет на тема "Хуманизация и демократизация на университетското образование".

Мандева, Марианна (2008) За съвременния урок по български език в 1-4 клас Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2008) Формиране на детската правоговорна култура в условията на съвременното начално ограмотяване сп. "Начално образование"

Мандева, Марианна (2008) За формиращото оценяване в началното обучение по правоговор и правопис Конференция на ШУ "К. Преславски"

Мандева, Марианна (2008) Особености на детската лексика в началото на подготвителна за училище група (лингво-методически аспекти) Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2008) Диагностичен модел за измерване на детската речевоетикетна компетентност (подготвителна група за училище) Предучилищно възпитание

Мандева, Марианна (2008) Интерактивни методи в началното родноезиково обучение - реалност и предизвикателства Научна конференция на СУ "Климент Охридски" "120 години специалност педагогика - традиции и нови реалности"

Мандева, Марианна (2008) Формиране на еткетното поведение и вежливата реч в мултикултурна образователна среда ( 4 клас ) Многообразие без граници. Институт Отворено общество

Мандева, Марианна (2007) Методика на обучението по български език и литература в началните класове. Проблеми и перспективи. Втора част. Велико Търново, Университетско издателство

Мандева, Марианна (2007) За оценяването по български език в 1-4 клас Велико Търново, Областна научно-практическа конференция Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование

Мандева, Марианна (2007) Съвременната езикова ситуация в България и етикетното поведение на 7-11-годишните ученици ( методически аспекти на проблема) Велико Търново, Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2006) Теоретико-методически основи на комуникативно ориентираното обучение на преразказване в I-IV клас Трудове на ВТУ, Педагогически факултет, том 9, книга 4, 2005

Мандева, Марианна (2006) Интерактивни методи на обучение в условията на родноезиковия образователен процес в I - IV клас Научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище"

Мандева, Марианна (2006) Екипната учебна дейност - една възможност за модернизиране на обучението на преразказване в началните класове Четвърта есенна научна конференция на СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, "Подготовка на учители и социаелни педагози в навечерието на европейската интеграция

Мандева, Марианна (2006) Методика на обучението по български език и литература в началните класове - проблеми и перспективи. Първа част В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 200 с.

Мандева, Марианна (2006) Формиращо оценяване в условията на обучението на преразказване в 1-4 клас Начално обазование бр.1

Мандева, Марианна (2005) Проекции на личностно ориентирания образователен процес в обучението на преразказване в І - ІV клас Начално образование, бр. 4

Мандева, Марианна (2005) Обучението на преразказване според съвременните нормативни документи по български език и литература за етапа І - ІV клас Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2005) Формиране на комуникативноречеви умения у учениците от І - ІV клас чрез обучението на преразказване Есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен

Мандева, Марианна (2004) Активно учене в условията на домашната работа по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2004) За домашната работа по български език в І - ІV клас Образование и изкуство, т. ІІ, Шумен

Мандева, Марианна (2004) Лингво-методически основи на етикетното обучение в българското начално училище В. Търново, Фабер, 84 с.

Мандева, Марианна (2004) Проблеми на обучението по български език и литература - І-ІV клас. Първа част В. Търново, Фабер, 343 с. /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Комуникативни проекции в обучението на преразказване /І-ІV клас/ В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 155 с.

Мандева, Марианна (2004) Личностно ориентираният образователен процес и началното обучение по български език Начално училище, 2004, бр. 5,6, 50 с.

Мандева, Марианна (2004) Комуникативноречевите задачи в условията на началното обучение по роден /български/ език. Живи гласове. Обмяна на опит. В. Търново - Минск

Мандева, Марианна (2004) Изследователските учебни задачи по български език в І - ІV клас Живи гласове. Обмяна на опит. В. Търново - Минск /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) За етикетното образование на децата от подготвителна група за училище Начално образование, бр. 3

Мандева, Марианна (2004) Рефлексията в началното обучение по български език Образование и изкуство, т. ІІ, Шумен /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Формиране на комуникативна компетентност у учениците от І-ІV клас чрез екипно обучение по български език Език и стратегии в обучението, В. Търново /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Формиране на основна комуникативна компетентност у децата от подготвителна за училище група Съвременни предизвикателства на прага детска градина - начално училище, В. Търново

Мандева, Марианна (2004) За класификацията на ученическите преразкази /І-ІV клас/ Сборник с материали от Юбилейна научна конференция на ПФ на ВТУ, В. Търново

Мандева, Марианна (2004) Особености на детската лексика на "входа" в подготвителна група за училище Сборник с материали от Юбилейна научна конференция на ПФ на ВТУ, В. Търново

Мандева, Марианна (2004) Модернизацията на родноезиковото образование в І - ІV клас през погледа на учителя и на методика Сборник с материали от научна сесия, посветена на проф. М. Герасков, Враца

Мандева, Марианна (2004) Усвояване на способи за ефективно учене по роден език в І - ІV клас Втора есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен

Мандева, Марианна (2004) Комуникативноречевите учебни задачи в условията на домашната работа по български език в І - ІV клас Втора есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен /съавтор/

Мандева, Марианна (2003) Обучение на устно диалогично етикетно общуване /І-ІV клас/ В. Търново, Фабер, 224 с.

Мандева, Марианна (2003) Речевата етикетна култура на децата на старта на училищното обучение Начално образование, бр. 5

Мандева, Марианна (2003) Някои възможности на алгоритмите в началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2 /съавтор/

Мандева, Марианна (2003) Поглед към формиращото оценяване в условията на началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2003) Модел за обучение на речев етикет в І клас Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. Научна конференция на СУ, Китен

Мандева, Марианна (2003) Възможности за активно учене по български език /І-ІV клас/ 40 години ВТУ, В. Търново

Мандева, Марианна (2002) Към проблема за речевото етикетно образование на 6-11-годишните ученици Начално училище, бр. 5, 40 с.

Мандева, Марианна (2002) Обучението на речев етикет в началните класове - предпоставка за здравословен и хуманен начин на живот Здравословно и хуманно образование, Г. Оряховица

Мандева, Марианна (2002) Модел за обучение на устно диалогично етикетно общуване Начално образование, бр. 4/5

Мандева, Марианна (2002) Възможности на екипното обучение за развитие на вежливата реч в начална училищна възраст Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2 /съавтор/

Мандева, Марианна (2002) Методи за активно учене в условията на началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2002) Стимулиране на репродуктивната речева изява на 6-8-годишните деца 120 години предучилищно възпитание, В. Търново

Мандева, Марианна (2002) Училището, семейството и библиотеката - партньори при градежа на читателската култура на 6-11-годишните деца Библиотеки, четене, комуникация, В. Търново

Мандева, Марианна (2001) Формиране основи на компетентност за устно диалогично етикетно общуване /втори клас/ В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 33 с.

Мандева, Марианна (2001) Съвременни концепции за развитие на вежливата реч в началното училище Езиковедски изследвания. Национална научна конференция. В. Търново

Мандева, Марианна (2001) Инструментариум за измерване компетентността на второкласниците за устно диалогично етикетно общуване Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2001) За етикетната лексика на 7-8-годишните ученици Начално образование, бр. 5/6

Мандева, Марианна (2000) Методика на обучението по български език и литература /четене/ - І - ІV клас. Първа част В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 173 с. /съавтор/

Мандева, Марианна (2000) Училището и семейството - партньори при градежа на детската комуникативно-речева култура в І - ІV клас Начално образование, бр. 4 /съавтор

Мандева, Марианна (2000) Методически аспекти на проблема "Социолингвистика и речев етикет Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (1999) Междупредметни връзки при обучението в речева етикеция Начално образование, бр. 5 /съавтор/

Мандева, Марианна (1999) Обучението на речева етикеция - социален ангажимент на съвременното българско училище Обучение и квалификация - непрекъснато образование, ИПКУ, Стара Загора

Мандева, Марианна (1998) Нерешени въпроси в системата на обучението в преразказване - І - ІV клас Сборник с материали от Юбилейна научна сесия, посветена на 120 г. от създаването на ВВОВУ "В. Левски", В. Търново/съавтор/

Мандева, Марианна (1998) Етикетът на речта и родноезиковото обучение на второкласниците Сборник с материали от Юбилейна научна сесия, посветена на 120 г. от създаването на ВВОВУ "В.

Мандева, Марианна (1998) Речевият етикет в съвременната учебна документация за І - ІV клас Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (1997) Методика на обучението по български език в подготвителен клас Проблеми на обучението в началното училище, В. Търново

Мандева, Марианна (1997) Ситуативно-речевите упражнения в уроците по български език във втори клас Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (1996) Модел за обучение на устно диалогично общуване в съответствие с етикета Начално образование, бр. 6

Мандева, Марианна (1995) Комуникативно-речев подход в обучението по писмен преразказ /ІІІ и ІV клас/ Начално образование, бр. 1

Мандева, Марианна (1995) Преразказът -репродукция или творческа изява на детето от начална училищна възраст Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (1994) Писменият преразказ - І - ІV клас В. Търново, Слово, 100 с. /съавтор/

Мандева, Марианна (1994) Отново за първокласниците билингви и отново въпросителни Начално образование, бр. 1 /съавтор/

Мандева, Марианна (1993) Речев етикет - методически аспекти на работата в началните класове Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1

Мандева, Марианна (1993) За корелацията между семейната среда и речника на първокласни- ците, слабо владеещи български език Езиковата ситуация в микро- и макроезиковите общности, В. Търново /съавтор/

Мандева, Марианна (0) ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ НА ОФИЦИАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ВТОРИ ЕЗИК - НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ” ОБУЧИТЕЛ: ПРОФ. Д.П.Н. М. МАНДЕВА

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/