Публикации на проф. дн Анелия Цакова Гърбачева


Гърбачева, Анелия (2018) Функционално оценяване – от МКФ до плана за специална образователна подкрепа. В: Втори научен дискусионен форум “От приобщаване към участие в образователния процес”, 23-25 юни 2018, с. Крапец. https://www.ir-di-tsa.com https://www.ir-di-tsa.com

Гърбачева, Анелия (2018) Иновативното в приобщаващото образование. - В: От приобщаване към участие в образователния процес. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 7-45. ISBN 978-619-208-- Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гърбачева, Анелия (2018) Управление, образователен процес, социопрофесионални отношения - в контекста на приобщаващата образователна институция и визията за Образование 2030. - В: Трети научен дискусионен форум “От приобщаване към участие в образователния процес “, 07-08 декември 2018, гр. Велико Търново.https://www.ir-di-tsa.com/wp-соntent/uploads/2018/12/Aneliya_Garbatcheva.pdf https://www.ir-di-tsa.com/wp-content/uploads/2018/12/Aneliya_Garbatcheva.pdf

Гърбачева, Анелия (2016) Кой е ресурсният учител? / Виртуален център за приобщаващо образование. Издателство: Център за приобщаващо образование. Електронна версия. http://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/koy-e-resursniyat-uchitel София

Гърбачева, Анелия (2016) Ресурсният учител / Виртуален център за приобщаващо образование. Издателство: Център за приобщаващо образование. Електронна версия. http://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/resursniyat-uchitel София

Гърбачева, Анелия (2015) Сущность и преимущества ко-обучения с учетом теоретико-прикладньiх исследований /Образование детей и молодежи в изменняющемся мире: технологический подход. Издательство: ТГУ. (с. 169-175). ISBN 978-5-8259-0857-1.

Гърбачева, Анелия (2015) Същност и предимства на ко-обучението с оглед на теоретико-приложните изследвания / Педагогически алманах. Издателство: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Гърбачева, Анелия (2015) Екологичният подход в инклузивното образование. Велико Търново: Издателство АИО. 2015. 176 с. ISBN 978-619-90162-3-7 COBISS.BG-ID 1272803300 Велико Търново: Издателство АИО

Гърбачева, Анелия (2015) Участие в образователния процес на 6-9 годишните деца в състояние на интелектуална недостатъчност. През погледа на изследователската практика. Велико Търново: АИО. ISBN 978-619-90162-2-0. 176 с. COBISS.BG-ID 1272716260 Велико Търново: Издателство АИО

Гърбачева, Анелия (2015) Методика за функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие. София: Издателство МОН. 64 с. София: Издателство МОН

Гърбачева, Анелия (2015) Социалните умения на децата със специални образователни потребности за участие в образователния процес. - В: Образование детей и молодежи в изменняющемся мире. Тольятти: Издательство ТГУ. с. 94-107 ISBN 978-5-8259-0857-1. Тольятти: Издательство ТГУ

Гърбачева, Анелия (2014) Хронотопография на прехода от образователна интеграция към инклузия. Импакт за познавателно и социално развитие на децата в състояние на интелектуална недостатъчност : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор на науките", професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност "Специална педагогика". 449 л. COBISS.BG-ID 1282100452 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Гърбачева, Анелия (2013) Évaluation d’un projet pilote d’éducation inclusive pour enfants d’âges préscolaire et scolaire en Bulgarie. De l'intégration à l'inclusion scolaire : regards sur les défis actuels de l'école. 8 – 10 avril 2013 – Bienne (CH) Bienne (CH). De l'intégration à l'inclusion scolaire : regards sur les défis actuels de l'école

Гърбачева, Анелия (2013) Екосистемен модел на образователната интеграция. - В: Сб. Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013 [Eлектронен ресурс] /Ред. кол. Розалия Кузманова-Карталова ... [и др.] ; състав. Рени Христова-Коцева. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2015. ISBN 978-619-208-001-3 COBISS.BG-ID 1274917860 В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Гърбачева, Анелия (2013) Практикум по интегрирано и индивидуално обучение. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013. 187 с. ISBN 978-954-524-901-3 COBISS.BG-ID 1260302564 Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гърбачева, Анелия (2012) Топография на образователната интеграция. Насоки за учителя. - В: Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство "Веста", с. 9-47. ISBN 978-954-543-041-1 (ч. 1) COBISS.BG-ID 1246606308 Велико Търново: Издателство "Веста"

Гърбачева, Анелия (2012) Речник на учителя. В: Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство "Веста", с. 65-95. ISBN 978-954-543-041-1 (ч. 1) COBISS.BG-ID 1246606308 Велико Търново: Издателство "Веста"

Гърбачева, Анелия (2012) Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя (ч. 1) Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство Веста, 2012. ISBN 978-954-543-041-1 (ч. 1) COBISS.BG-ID 1246606308 Велико Търново: Издателство Веста

Гърбачева, Анелия (2012) Индивидуална програма за обучение. В: Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя (ч. 1) Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство Веста, 2012. ISBN 978-954-543-041-1 (ч. 1) COBISS.BG-ID 1246606308 Велико Търново: Издателство Веста

Гърбачева, Анелия (2012) iPasserelle, une passerelle numerique pour les cles de la reussite: https://www.ludomag.com/2012/02/ipasserelle-une-passerelle-numerique-pour-les-cles-de-la-reussite/ https://www.ludomag.com. 7.02.2012

Гърбачева, Анелия (2011) Актуални трансформации в образователните практики. В: Интегрирано обучение – диалог и разнообразие. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 25-78. ISBN 978-954-524-794-1COBISS.BG-ID 1237953252В Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Гърбачева, Анелия (2010) Методически насоки за работа с деца/ученици със специални образователни потребности e-psychoeducation.eu

Гърбачева, Анелия (2010) Добрите практики в дистанционното обучение на ресурсни учители. -В Сб. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гърбачева, Анелия (2010) Formation des enseignants-titulaires et des éducateurs-ressources de la classe intégratrice e-psychoeducation.eu

Гърбачева, Анелия (2010) Un accompagnement pédagogique virtuel au sein de l’école intégratrice.(p. 72-77), В. Congres Handicap 2010 – 6 conférence La pluridisciplinarité au service d’une réalité sociétale. Copyright: IFRATH, Paris, ISBN 978-2-9536899-0-7. http://ifrath.fr/conferences/actes/ActesHandicap2010.pdf Copyright: IFRATH, Paris. http://ifrath.fr/conferences/actes/ActesHandicap2010.pdf

Гърбачева, Анелия (2009) L’apprentissage individualise dans le contexte de l’education integree en Bulgarie. Bulgarie. In: Participation et responsabilités sociales. Un nouveau paradigme pour l’intégration des personnes avec une déficience intellectuelle). Eds. Viviane Guerdan, Geneviève Petitpierre, Jean-Paul Moulin & Marie-Claire Haelewyck. PETER LANG AG, International Academic Publishers, Bern (CH), 2009, p. 91-101. http://d-nb.info/993677401/04 PETER LANG AG, International Academic Publishers, Bern (CH)

Гърбачева, Анелия (2009) Добрите практики в дистанционното обучение на ресурсни учители http://e-psychoeducation.eu

Гърбачева, Анелия (2008) Образователни модели на интегрираното/интегриращото обучение. В: Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 51-75. ISBN 978-954-524-598-5. COBISS.BG-ID 1226964708 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Гърбачева, Анелия (2008) Интеграцията като идея, политика и тендеция в образованието. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2007. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гърбачева, Анелия (2007) Посока: училищна интеграция. Монс (В): Университетско издателство, 2007, 111 с. D/2007/9708/1 Монс (В): Университетско издателство UMH

Гърбачева, Анелия (2007) Destination: Intégration scolaire. Mons (В): Presse Universitaire UMH, 2007, 111 с. D/2007/9708/1 Mons (В): Presse Universitaire UMH

Гърбачева, Анелия (2007) Парадигмата за интегрираното обучение. В: Посока: училищна интеграция. Българо-белгийски педагогически възгледи. Монс: Университетско издателство UMH. 2007. с. 31-45. D/2007/9708/1 Монс: Университетско издателство UMH

Гърбачева, Анелия (2007) Le paradigme de l’éducation integrée des enfants a besoins spécifiques Mons: Presse Universitaire UMH

Гърбачева, Анелия (2003) За работата с деца със специални образователни потребности. - В: Сб. Децата с увреждания – неразделна част от програмите за придобиване на професионална квалификация учител. София: МОН. 2003 София: МОН

Гърбачева, Анелия (1997) Парадокси на поведението. Проблематичното в поведението на децата и юношите. Велико Търново: Издателство Фабер 1997. ISBN 954-9541-08-6 Велико Търново: Издателство Фабер. 1997

Гърбачева, Анелия (1996) Девиантното поведение. Сп. Философия, 1996, Кн. 1. ISSN: 0861-6302.-V.1(1996), с. 10-16. COBISS.BG-ID 1132364004 София: Сп. Философия, 1996, Кн. 1.

Гърбачева, Анелия (1996) Психологията на поведението – бихевиоризъм или компортьиомантализъм?. Сп. Философия, 1996, Кн. 4. ISSN: 0861-6302.-V.1(1996), с. 46-52 COBISS.BG-ID 1133841380 Сп. Философия, кн. 4

Гърбачева, Анелия (1996) Специална педагогика. Велико Търново: Издателство Абагар, 1996, с. 264. ISBN 954-427-241-0, COBISS.BG-ID 1029343460 Велико Търново: Издателство Абагар

Гърбачева, Анелия (1996) Психология на девиантното поведение. Велико Търново: Абагар. 190 с. ISBN 954-427-222-4 COBISS.BG-ID 1030385892 Велико Търново: Абагар

Гърбачева, Анелия (1995) Основи на дефектологията. Велико Търново : Абагар, 1995, 240 с. ISBN 954-427-176-7 COBISS.BG-ID 1028230116 Велико Търново: Абагар

Гърбачева, Анелия (1992) Социальный контроль и его личностная локализация у подростков с асоциальной и просоциальной направленностью. В: Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике. Москва: НИИ ОПП, РАО, 1992 http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-07/dissertaciya Москва: НИИ ОПП, РАО

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/