Публикации на доц. д-р Иванка Минчева Георгиева


Минчева, Иванка (2019) Усвояване на понятието числов израз в обучението по математика в началното училище. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, 27(1), с. 54 – 63. Print ISSN1310-358X Университетско издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Минчева, Иванка (2018) Използване на математически софтуер GeoGebra за решаване на стереометрични задачи в обучението по математика. Сб. от 57-ма годишна научна конференция на РУ§СУ'18 „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето”, Русе, 26 – 27 октомври 2018 г. Ред. М. Върбанова и др. http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proc18-6.4. Proceedings of University of Ruse - 2018, volume 57, book 6.4., с. 28 – 33. ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line) Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев"

Минчева, Иванка (2017) Тетрадка №3 по математика за втори клас. София: Питагор, 2017, 40 с. ISBN 978-619-7412-04-8 София: издателство Питагор

Минчева, Иванка (2017) Десети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас. - Математика, 2017, LVI (4), с. 25 - 30. Print ISSN 0204-6881 София, списание Математика

Минчева, Иванка (2017) Книга за учителя по математика за първи клас. София: Питагор, 2017, 240 с. http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/02/1-klas-matematika-kniga-za-uchitelia.pdf София: Издателство Питагор

Минчева, Иванка (2017) Помагало по математика за избираеми учебни часове за втори клас. София: Питагор, 2107, 64 с. ISBN 978-619-181-146-5 София: издателство Питагор

Минчева, Иванка (2017) Тетрадка №1 по математика за втори клас. София: Питагор, 2017, 40 с. ISBN 978-619-7412-06-2 София: издателство Питагор

Минчева, Иванка (2017) Constructing geometric figures in GeoGebra. - В: Научни трудове на РУ§СУ. Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот. Proceedings of University of Ruse – 2017. Печатна база на Русенски университет "Ангел Кънчев", 56 (6.4.), 2017. с. 32 - 37. ISSN 1311-3321(print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line) Русе, Печатна база на Русенски университет "Ангел Кънчев"

Минчева, Иванка (2017) Книга за учителя по математика за втори клас. София: Питагор, 2017, 189 с. http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/02/2-klas-matematika-kniga-za-uchitelia.pdf София: издателство Питагор

Минчева, Иванка (2017) Математика за втори клас. София: Питагор, 2017, 128 с. ISBN 978-619-7412-03-1 София: издателство Питагор

Минчева, Иванка (2017) Тетрадка №2 по математика за втори клас. София: Питагор, 2017, 40 с. ISBN 978-619-7412-05-5 София: издателство Питагор

Минчева, Иванка (2017) Дидактически модел за решаване на показателни уравнения в обучението по математика. - Педагогически алманах, 2017, 25(1), с. 37 - 41. Print ISSN 1310-358X Велико Търново, Педагогически алманах - педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

Минчева, Иванка (2016) Девети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас. - Математика, 2016, LV (3), с. 37 - 41. Print ISSN 0204-6881 София, списание Математика

Минчева, Иванка (2015) Some learners’ errors in teaching secondary school mathematics. - В: Научни трудове на Русенския университет, том 54, серия 6.4 Oбразование – изследвания и иновации. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015, с. 46 - 48. ISSN 1311-3321 Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Минчева, Иванка (2014) Дидактически идеи за решаване на линейни модулни уравнения от вида в обучението по фолклор. - В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 53, серия 6.2, Педагогика и психология, история, етнология и фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2014, с. 186 - 191. ISSN 1311-3321 Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”

Минчева, Иванка (2013) Методът на уравненията за решаване на текстови задачи в началното обучение по математика. - В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 6.2 Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2013, с. 50 - 54. ISSN 1311-3321 Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Минчева, Иванка (2012) Връзките събиране – изваждане и умножение – деление в обучението по математика в началните класове. Пловдив: Астарта, 2012, 280 с. ISBN 978-954-350-147-2 Пловдив: Астарта

Минчева, Иванка (2012) The interrelations between addition - subtraction and multiplication - division and the preliminary teaching of the concept of equation in primary school course of mathematics. - Pedagogy, 2012, LXXXIV (5), с. 852 – 867. Online ISSN 1314-8540 София, спhe Педагогика

Минчева, Иванка (2012) Някои идеи за приложение на информационните технологии при усвояване на математическите понятия от деца на 6 – 7 годишна възраст. Сб. от Юбилейна международна университетска конференция "130 години предучилищно образование в България", Велико Търново, 18 - 19 май 2012 г. Ред. П. Легкоступ. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 313 - 318. ISBN 978-954-524-842-9 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Минчева, Иванка (2011) Ръководство за решаване на задачи по увод във висшата математика. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 135 с. ISBN 978-954-524-796-5 Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Минчева, Иванка (2010) Методика на обучението по математика в началното училище. Специална част. Избрани глави от общата част. Пловдив: Астарта, 2010, 342 с. ISBN 978-954-350-110-6 Пловдив: Астарта

Минчева, Иванка (2010) Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия. Пловдив: Астарта, 2010, 270 с. ISBN 978-954-350-109-0 Пловдив: Астарта

Минчева, Иванка (2009) Educational Mathematical Internet Games for Pupils of Preschool and Primary School Age. Proceedings, Education. MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, 16 - 20 September 2009. Ред. Стефан Додунеков. Mathematical Society of SouthEastern Europe, Union of Mathematicians of Macedonia, pp. 71 – 77.ISBN 978-9989-649-40-9 Ohrid, Macedonia, MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009

Минчева, Иванка (2009) Semantic descriptions of games in mathematical educational sites for children of preschool and primary school age. Сборник доклади от научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6 - 7 ноември, 2009 г.. Ред. П. Легкоступ. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 435 – 439. ISBN 978-954-400-422-4 Велико Търново, Фабер

Минчева, Иванка (2008) Идеи за пресмятане на сбор и разлика с преминаване с числата до 20 в обучението по математика в първи клас. Сборник от доклади на шестата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "120 години Софийски университет "Св. Климент Охридски" и развитие на педагогическата наука", София, 21 - 22 ноември 2008 г. Ред. С. Здравкова. София: Издателство "Веда Словена - ЖГ", 2008, с. 155 - 165. ISBN 978-954-8846-04-02 София, издателство "Веда Словена - ЖГ"

Минчева, Иванка (2007) Семантични аспекти на усвояването на математическите понятия. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция - 20 години Педагогически факултет "Образованието в глобализиращия се свят", Велико Търново, 15 - 17 октомври 2004 г. Ред. П. Легкоступ. Велико Търново: Университетско издателство "Св св. Кирил и Методий", 2007, с. 342 - 345. ISBN 978-954-524-608-1 Велико Търново: Университетско издателство "Св св. Кирил и Методий"

Минчева, Иванка (2007) Връзките събиране - изваждане и умножение - деление и аналогията между тях в началното обучение по математика. Сборник доклади на Петата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България", Китен, 05 - 08 септември 2007 г. Ред. С. Здравкова. София: Веда Словена - ЖГ, 2007, с. 277 - 282. ISBN 978-954-8846-02-8 София, издателство "Веда Словена - ЖГ"

Минчева, Иванка (2006) Семантични аспекти на усвояването на математическите понятия в началното обучение по математика. - Педагогически алманах, 2006, XIV (1, 2). с. 255 - 262. ISSN 1310-358X Велико Търново, Педагогически алманах на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Минчева, Иванка (2006) Връзката между аритметичните операции събиране и изваждане в началното обучение по математика. Сборник от четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция", Китен, 18 - 22 септември, 2006. Ред. М. Атанасова, А. Дяков. София: Веда Словена – ЖГ, 2006, с. 261 – 267. ISBN 10:954-8510-97-9, ISBN 15:978-954-8510-97-4 София: Веда Словена – ЖГ, 2006

Минчева, Иванка (2005) Някои аспекти на изучаване на математическите понятия в началните класове. Сборник от научна конференция по повод 40 години на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2005 г. Ред. П. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 223 – 229. ISSN 954-524-454-2 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Минчева, Иванка (2005) Методически проблеми на решаване на текстови задачи с математически модел равенство от вида a.b = c в началното обучение по математика. Сборник от научна конференция по повод 40 години на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2005 г. Ред. П. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 223 – 229. ISSN 954-524-454-2 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Минчева, Иванка (2004) Някои методически аспекти на решаването на текстови задачи в началното обучение по математика. Сборник доклади на Втората есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения", Китен, 20 - 25 септември 2004 г. Ред. С. Здравкова, Б. Ангелов. София: Издателство "Веда Словена - ЖГ", 2004, с. 113 - 117. ISBN 954-8510-87-1 София, издателство "Веда Словена - ЖГ"

Минчева, Иванка (2003) Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията при решаване на задачи от изваждане в обучението по математика в началните класове. - В: Математика и методика на обучението по математика и информатика. Шумен: Унивеситетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2003, с. 30 - 36. ISBN 954-577-159-3 Шумен: Унивеситетско издателство "Епископ Константин Преславски"

Минчева, Иванка (2003) Ролята на емоциите и занимателните елементи в обучението по математика в началните класове. - Педагогически алманах, 2003, XI (1, 2), с. 44 - 58. Print ISSN 1310-358X Велико Търново, Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Минчева, Иванка (2003) Някои идеи за систематизиране на построителни задачи, които се решават с метода на еднаквостите. - В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 40, серия 3 – Математика и информатика. Русе: Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2003, с. 38 - 41. ISSN 1311-3321. Русе: Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънчев”

Минчева, Иванка (2003) Задачите за намиране на неизвестен компонент на аритметична операция и приложението им за решаване на текстови задачи в обучението по математика в началните класове. Велико Търново: Астарта, 2003, 119 с. ISBN 954-91193-9-4 Велико Търново: Астарта

Минчева, Иванка (2003) Дидактически проблеми на началното обучение по математика. Математическите понятия и математическите твърдения. Велико Търново: Астарта, 2003, 88 с. ISBN 954-8324-03-2 Велико Търново: Астарта

Минчева, Иванка (2003) Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия. Велико Търново: Астарта, 2003, 231 с. ISBN 954-8324-12-1 Астарта. В.Търново

Минчева, Иванка (2003) Някои проблеми на моделирането при решаване на текстови задачи в обучението по математика в началните класове. - Начално образование, 2003, бр. 4, с. 25 – 32. Print ISSN 0204-4951 София, списание Начално образование, бр. 4, 2003

Минчева, Иванка (2003) Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията за решаване на задачи от умножение и деление в обучението по математика в началните класове. - Начално образование, 2003, бр. 1, с. 61 - 66. Print ISSN 0204-4951 София, списание Начално образование, бр. 1, 2003

Минчева, Иванка (2002) Методика на обучението по математика в началните класове. Специална част. Велико Търново: Астарта, 2002, 196 с. ISBN 954-91193-5-1 Астарта. В.Търново

Минчева, Иванка (2001) Пропедевтика на понятието уравнение в началното обучение по математика - синтез от резултатите на едно изследване. - Начално образование, 2001, бр. 1, с. 30 - 43. Print ISSN 0204-4951 София, списание Начално образование, бр. 3, 2001

Минчева, Иванка (2001) Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията в обучението по математика в началните класове. Сборник от тридесетата пролетна конференция на Съюза на математиците в България "Математика и математическо образование", Боровец, 8 - 11 април, 2001 г. Ред. Г. Станилов. София: Анубис, 2001, с. 339 - 345. ISBN 954-8880-08-3 София: Анубис

Минчева, Иванка (2001) Идеи за минимизиране на обучението по математика. Сборник от тридесетата пролетна конференция на Съюза на математиците в България "Математика и математическо образование", Боровец, 8 - 11 април, 2001 г. Ред. Г. Станилов. София: Анубис, 2001, с. 329 - 333. ISBN 954-8880-08-3 София: Анубис

Минчева, Иванка (2000) Някои подходи за мотивиране на учениците в обучението по математика. - Математика и информатика, 2000, XXV (4), с. 43 - 48. Print ISSN 1310-2230 София, списание Математика и информатика, бр. 4, 2000

Минчева, Иванка (2000) Някои идеи, свързани с пропедевтика на понятието уравнение в началното обучение по математика. - Начално образование, 2000, бр. 3, с. 30 - 35. Print ISSN 0204-4951 София, списание Начално образование, бр. 3, 2000

Минчева, Иванка (1998) Някои въпроси, свързани с пропедевтика на понятието уравнение в първи клас. Дидактически системи задачи за въвеждане на равенства от вида а +  = в,  – а = в, а –  = в (сс. 24 – 39). - В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, т.1, кн.1, 1998, с. 24 - 39. ISSN 0204 - 6369 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

Минчева, Иванка (1995) Някои проблеми на моделирането при решаване на текстови задачи в четвърти клас. - Начално образование, 1995, бр. 5, с. 33 - 39. Print ISSN 0204-4951 Содия, списание Начално образование, бр. 5, 1995

Минчева, Иванка (1995) За проблемно-евристичната математическа дейност. - Предучилищно възпитание, 1995, XLIII (6), с. 23 - 24. ISSN 0204-7004 София, списание Предучилищно възпитание, бр. 6, 1995

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/