Публикации на доц. д-р Рени Георгиева Христова-Коцева


Христова-Коцева, Рени (2018) EMOTIONAL WELL-BEING OF THE CHILD AT PRESCHOOL AGE (Parental survey) KNOWLEDGE – International Journal Vol. 28.3 Bansko, December, 2018, p. 921-927. ISSN 1857-923X for e – version, ISSN 2545-4439 for printed version

Христова-Коцева, Рени (2018) D. KATSAROV ON THE MAIN PRINCIPLES OF PEDAGOGY KNOWLEDGE – International Journal Vol. 28.3 Bansko, December, 2018, p. 815-823. ISSN 1857-923X for e – version, ISSN 2545-4439 for printed version

Христова-Коцева, Рени (2017) Self-Evaluation in Preschool-Aged Children . London Review of Education and Science No.2. (22), July-December, 2017 © Imperial College Press, 2017© Imperial College London, 2017 ISSN: 1474-846X, p. 391-400.

Христова-Коцева, Рени (2017) PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR ENCOURAGEMENT OF SELF-DEVELOPMENT DURING PRE-SCHOOL AGE KNOWLEDGE – International Journal Vol. 20.3 Bansko, December, 2017 ISSN 1857-923X for e – version, ISSN 2545-4439 for printed version p. 1221-1227.

Христова-Коцева, Рени (2016) Личностна компетентност на детето от предучилищна възраст Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. Велико Търново 19-20.11.2016.

Христова-Коцева, Рени (2015) ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Осма национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”. Издателство МЕДИАТЕХ – Плевен, 2015, с. 31-34, ISBN 978-619-207-016-8

Христова-Коцева, Рени (2015) Стимулиране на детската самостоятелност чрез създаване на развиваща среда в предучилищната образователна институция Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий” с. 22-31, ISSN: 1310-358ХQ

Христова-Коцева, Рени (2015) Емоционалната устойчивост в професионално-педагогическата култура на предучилищния педагог. Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет”, 2014, Сборник доклади, Издателство „Фабер”, В.Търново, 2015, ISВN 793-619-00-0352-6, с. 289-295

Христова-Коцева, Рени (2015) ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ БЪДЕЩИТЕ ПРЕДУЧИЛИЩНИ ПЕДАГОЗИ Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, ISВN 978-619-208-001-3, с. 78-83

Христова-Коцева, Рени (2015) Интерактивност в ателието по интереси Международна научна конфеуренция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. Велико Търново 20-21.11.2015, Издателство „Ай анд Би”, Велико Търново. ISВN: 793-619-7281-01-9

Христова-Коцева, Рени (2013) Технологии за полова идентификация на децата от предучилищна възраст Педагогика, 2013, №9, с. 1374-1381, Print ISSB 0861-3982, Online ISSN 1314-8540

Христова-Коцева, Рени (2010) Интерактивни методи при обучението на студентите по предучилищна педагогика Сб. от Научна конференция с международно участие – 25 години Педагогически факултет, Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Под. науч. ред. доц. д-р Р. Кузманова, Издателство „Фабер”, 2010, с. 314-318, ISВN 978-954-400-422-4

Христова-Коцева, Рени (2010) Интерактивные методы педагогического процесса в детском саду ІІІ Международная научно-практическая конференция “Инновационная деятельность в дошкольных образовательных учреждениях”. 7-8 апреля 2010, Москва-Пушкино, с. 219-223, ИДК 373.2 ББК 74.1 И-66

Христова-Коцева, Рени (2009) Компетенции за гражданско образование на децата от предучилищна възраст сп. Педагогически алманах, Велико Търново

Христова-Коцева, Рени (2009) Просвещение родителей в области полового воспитания дошкольников ж. Воспитатель дошкольного образоветельного учреждения. Москва, Издатель ООО „Творческий Центр Сфера” Свидетелство: ПИ № ФС77-23760, № 11, 2009, с. 78-85

Христова-Коцева, Рени (2008) Пробуждането на интерес към дейност - предпоставка за ефективно педагогическо взаимодействие 120 години университетска педагогика "Между традицията и новите реалности", София, УИ " Св. Климент Охридски", 2008, с. 432-436, ISBN 978-954-07-2776-9

Христова-Коцева, Рени (2008) Представления детей дошкольного возраста об их гендерной принадлежности ж. Современный детский сад, Москва,№8. 2008, Издатель ООО „АРКТИ”, Свидетелство: ПИ № ФС77-26501, с.44-49

Христова-Коцева, Рени (2008) Превенция на детската агресия чрез използване на интерактивини методи Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка „Водим бъдещето за ръка”, Ловеч, 17-19 април 2008, ИК „Сафо”, Ловеч, с. 44-46

Христова-Коцева, Рени (2008) Компетенции за полова идентификация на децата от предучилищна възраст Списание "Предучилищно възпитание", № 8

Христова-Коцева, Рени (2007) Интерактивни методи и педагогическо взаимодействие с децата от предучилищна възраст Списание "Педагогически алманах", Университетстко издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Христова-Коцева, Рени (2007) Педагогически аспекти на самооценката в дейността по избор Сб. доклади част I Образованието в глобализиращия се свят. Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15-17 октомври 2004 г., Под. науч. ред. проф. д.п.н. Пл. Легкоспуп, УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007. с. 40-43, ISВN– 978-954-524-608-1

Христова-Коцева, Рени (2007) Полова култура на децата от предучилищна възраст Сб. доклади част I Образованието в глобализиращия се свят. Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15-17 октомври 2004 г., Под. науч. ред. проф. д.п.н. Пл. Легкоспуп, УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007. с. 44-46, ISВN– 978-954-524-608-1

Христова-Коцева, Рени (2006) Учебно помагало по предучилищна педагогика (за семинарни упражнения) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, ISВN -10:954-524-551-4, с.240

Христова-Коцева, Рени (2005) Полова идентификация на децата от предучилищна възраст (Педагого-психологически аспекти и концептуални модели) Университетско издателство ”Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, с.310, ISBN 954-524-488-7

Христова-Коцева, Рени (2005) Концептуален модел за полово възпитание на децата от предучилищна възраст Трудове на ВТУ ”Св. св Кирил и Методий”, том 10, книга 4, 2005, УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, с. 63-92, ISSN 0204-6369

Христова-Коцева, Рени (2005) Детското приказно творчество – проективна методика за полова идентификация на децата от предучилищна възраст Педагогически алманах, 2005, № 1-2, УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. 223-233, Print ISSN 1310-385X

Христова-Коцева, Рени (2005) Формиране на гендерни стереотипи у децата от предучилищна възраст чрез приказките СБУ , В. Търново, 2005

Христова-Коцева, Рени (2005) Адекватната самооценка – възможност и реалност за детето от предучилищна възраст Сб. от Трета есенна научна конференция „Осигуряване и оценяване качеството на обучението” Китен, 19-24 септември 2005 г. Ред. М. Атанасова, Т. Дяков, Издателство “ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ”, София, 2005, с. 110-112, ISВN 954-8510-92-8

Христова-Коцева, Рени (2005) Отговорности на родителите и учителите за половото възпитание на децата от предучилищна възраст СУБ и развитието на науката и висшето образование, том 1. Отг. редактор проф. дфн Ив. Харалампиев, Издателство „Фабер”. В. Търново, 2005, с. 354-360, ISВN 954-775-514-5

Христова-Коцева, Рени (2005) Половоролеви позиции на децата в дейността по избор. Сб. Педагогика и методика. Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, Ред. Пл. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, с. 158-164, ISВN 954-524- 454-2

Христова-Коцева, Рени (2005) Здравето в организацията на живота на детето в детската градина Сб. от Първа национално-практическа конференция “Здравното възпитание”, 2000-2005 г. Ред. Ел. Стоева и А. Наумова, В. Търново, УИ „Св. Климент Охридски”, 2005, с. 141-146.

Христова-Коцева, Рени (2004) Педагогическият процес в детската градина и здравето на детето Сб. Образование и изкуство, том II, Юбилейна международна научна конференция, Ред. А. Атанасова-Вукова, Д. Игнатовски, Я. Тоцева, УИ “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004, с. 120-126, ISВN 954-8510-87-1

Христова-Коцева, Рени (2004) Личностна култура и полова идентификация Сб. от Втора есенна научна конференция на ФНПП “Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения”, Китен, 20-25 септември 2004 г . Съставители: Б.Ангелов и З. Лалчев, София, Изд. “ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ”,2004, с. 293-294, ISВN 954-8510-87-1

Христова-Коцева, Рени (2004) Някои представи на децата от предучилищна възраст за половата им идентичност 120 години предучилищно възпитание. Юбилеен сборник, В. Търново, Ред. В. Петрова, Изд. Слово, В. Търново, 2004, с. 177-182, ISBN 954-439-796-5

Христова-Коцева, Рени (2004) Търновската фамилия Живкови – първи идеи за предучилищно възпитание 120 години предучилищно възпитание. Юбилеен сборник, В. Търново, Ред. В. Петрова, Изд. Слово, В. Търново, 2004, с. 67-72, ISBN 954-439-796-5

Христова-Коцева, Рени (2004) Превенция на здравето и игрова култура Образование. 2004,№ 5, с. 57-65, ISSN 1310 - 0580

Христова-Коцева, Рени (2004) Някои модели на здравата личност и техните проекции в предучилищна възраст Педагогически алманах, 2004, № 1-2, УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. 104-117, Print ISSN 1310-385X

Христова-Коцева, Рени (2004) Психосексуално развитие и полова социализация Педагогика. Първа част: Теория на възпитанието. Учебник за студенти от Факултет по обществено здраве – Медицински факултет – София. Под науч. р-во и ред. на Т. Попов

Христова-Коцева, Рени (2003) Предпоставки за формиране на самостоятелност у децата от ранна възраст Педагогически алманах. 2003. № 1-2. УИ "Св. св . Кирил и Методий", с.59-69, Print ISSN 1310-385X

Христова-Коцева, Рени (2003) Никола Живков – хуманистични възгледи за възпитанието на детето 120 години предучилищно възпитание. Национална конференция Свищов 2002 г. Ред. Р. Христова, Faber-Велико Търново, 2003, с. 11-15.

Христова-Коцева, Рени (2003) Двадесет и пет години целодневна детска градина в с. Самоводене Самоводене от древността до наши дни. Сборник изследвания от Третата научна конференция по случай 125 години от Априлското въстание от 1876 година, проведена на 16 декември 2001 година, с. Самоводене, Ред. П. Станев. Велико Търново, Издателство "Фабер",т. 3, с. 112-119, ISBN 954-775-275-8

Христова-Коцева, Рени (2003) Здравето през призмата на детското познание Юбилейна научна конференция с международно участие “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, книжка № 73–II, НВУ “Васил Левски”, 21-22 май 2003 г., Велико Търново, Изд. център на НВУ “Васил Левски", В. Търново, 2003,с. 189-193, ISSN 0861-0312

Христова-Коцева, Рени (2003) Относно полово-ролевите ориентации на децата от предучилищна възраст Юбилейна научна конференция с международно участие “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, книжка № 73–II, НВУ “Васил Левски”, 21-22 май 2003 г., Велико Търново, Изд. център на НВУ “Васил Левски", В. Търново, 2003, с. 194-199, ISSN 0861-0312

Христова-Коцева, Рени (2002) Възпитание в здравословен начин на живот в детската градина и семейството Сб. от Национална научно-практическа конференция “Здравословно и хуманно образование”, Г. Оряховица, 14-15. X. 2002 г. Ред. Е. Головински, М. Банчева, Н. Чолаков, Изд. МОН - община Г. Оряховица, Дом на учителя Г.Оряховица. с. 204-209.

Христова-Коцева, Рени (2002) Педагогически аспекти на полово-ролевите взаимоотношения между децата от предучилищна възраст . Детето на XXI век. Ред. В. Петрова, Faber - В. Търново, 2002, с. 94-99.

Христова-Коцева, Рени (2002) Зараждане на предучилищното възпитание в с. Самоводене Самоводене от древността до наши дни. Сборник изследвания от Втората научна конференция по случай 200 години училище в село Самоводене, община Велико Търново, проведена на 16 декември 2000 година. Ред. П. Станев, Велико Търново, Издателство "Фабер" Т. 2.с. 40-45, ISBN 954-775-125-5

Христова-Коцева, Рени (2002) Предизвикателствата на 21 век към предучилищния и начален училищен педагог Педагогически алманах, 2002, № 1-2. УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. 106-114, Print ISSN 1310-385X

Христова-Коцева, Рени (2002) Единомислие между детската градина и семейството при възпитанието на детето Педагогически алманах, 2002, № 3-4. УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, 2002, № 3-4, с. 38-42.

Христова-Коцева, Рени (2001) Изкуството и дейността по избор Дом, дете, детска градина, 2001, № 6, с. 49-55, ISSN 1310-0580

Христова-Коцева, Рени (2001) Родители и учители за половото възпитание на детето от предучилищна възраст Педагогически алманах, 2001, № 1-2, УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. 59-67, Print ISSN 1310-385X

Христова-Коцева, Рени (2001) Формиране на екологична култура в предучилищна възраст Научни трудове, книжка № 70, Научна конференция 2001 с международно участие “Технологии, сигурност, екология”. В. Търново, 21-22 юни 2001 г. Ред. Д. Панайотова, Изд. комплекс към ВВОВУ “Васил Левски”, В. Търново. 2001, с. 364-370. ISSN 0861-0312

Христова-Коцева, Рени (2001) Екологично отношение в дейността по собствен избор Научни трудове, книжка № 70, Научна конференция 2001 с международно участие “Технологии, сигурност, екология”. В. Търново, 21-22 юни 2001 г. Ред. Д. Панайотова, Изд. комплекс към ВВОВУ “Васил Левски”, В. Търново. 2001, с. 356-363, ISSN 0861-0312

Христова-Коцева, Рени (2001) Самостоятелността – личностно качество на детето от предучилищна и начална училищна възраст Научни трудове, том 38, серия 6, Педагогика и обществознание, Научна конференция “Интеграцията “детска градина – начално училище”, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 25-26 октомври 2001, Ред. Зл. Здравкова. Русе, 2001, с. 210-214, ISSN 1311-3321

Христова-Коцева, Рени (2001) Полова социализация на детето от предучилищна и начална училищна възраст Научни трудове, том 38, серия 6, Педагогика и обществознание, Научна конференция “Интеграцията “детска градина – начално училище”, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 25-26 октомври 2001, Ред. Зл. Здравкова. Русе, 2001, с. 206-209, ISSN 1311-3321

Христова-Коцева, Рени (2001) Дейност по избор В Предучилищна педагогика, под ред. Е. Петрова, У ниверситетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с.295-300

Христова-Коцева, Рени (2001) Организация и съдържание на живота на децата в педагогическия процес В Предучилищна педагогика. Под ред. Е. Петрова. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” . В. Търново, с.336-343.

Христова-Коцева, Рени (2001) Полово възпитание В Предучилищна педагогика. Под ред. Е. Петрова. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” . В. Търново , с. 191-195.

Христова-Коцева, Рени (2001) Функции на дейността по избор в педагогическия процес Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2001, 127 с. ISBN 954-524-217-5

Христова-Коцева, Рени (2001) Самостоятелността и любознателността – качества в личностната характеристика на детето от предучилищна възраст Трудове на ВТУ ”Св. св Кирил и Методий”, Педагогически факултет, В. Търново, том 4, книга 4, 1992, УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2001, с. 45-76.ISSN 0204 - 6369

Христова-Коцева, Рени (2000) Творческите дейности и организацията на педагогическия процес Предучилищно възпитание, 2000, 10, с. 3-4. ISSN 0204-7004

Христова-Коцева, Рени (2000) Психосексуални ориентации на децата от предучилищна възраст Педагогически алманах, 2000, 1-2, УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. 5-16, Print ISSN 1310-385X

Христова-Коцева, Рени (1999) Характер на педагогическото взаимодействие в дейността по избор Предучилищно възпитание, 1999, 9, с.35-36, ISSN 0204-7004

Христова-Коцева, Рени (1999) Детето – активен субект в педагогическото взаимодействие Предучилищно възпитание, 1999, 10, с. 11-12, ISSN 0204-7004

Христова-Коцева, Рени (1999) Възпитаване на самостоятелност у пет-седемгодишните деца чрез дейността по собствен избор Специализиран научен съвет по педагогика при ВАК, София, 1999, Рецензенти: проф. д-р Дина Батоева и доц. д-р Елена Русинова Диплом за ОНС "Доктор" № 26178, от 28.06.1999 г.

Христова-Коцева, Рени (1997) Дейността по избор – звено на педагогическия процес Предучилищно възпитание, 1997, 5-6, с. 17-20, ISSN 0204-7004

Христова-Коцева, Рени (1996) Елементарните опити в самостоятелната дейност на 5–7-годишните деца В сб. Научни трудове на ВВОВУ“Васил Левски”, Обществени науки, част трета, книга 45, В. Търново, 1996,Ред. А. Атанасов, В. Търново, 1996, с. 106-115. Print ISSN 0861-0312

Христова-Коцева, Рени (1996) Възпитаване на любознателност у 5-7-годишните деца чрез самостоятелната дейност В сб. Научни трудове на ВВОВУ“Васил Левски”, Обществени науки, част трета, книга 45, В. Търново, 1996, Ред. А. Атанасов, В. Търново, 1996, с. 116-125. Print ISSN 0861-0312

Христова-Коцева, Рени (1996) Дейността по избор – форма на за диагностика на уменията на 5–7-годишното дете за самостоятелна дейност в училище Педагогически алманах, 1996, 1-2, с.107-120. Print ISBN 1310-385X

Христова-Коцева, Рени (1995) Формиране на способностите на децата от предучилищна възраст в творческите дейности Педагогически алманах, Велико Търново, 1995, 1-2., с. 98-113, Print ISBN 1310-385X

Христова-Коцева, Рени (1994) Характерни особености на дейността по избор на 5–7-годишните деца Педагогически алманах, Велико Търново, 1994, 1-2, с. 184-191, Print ISBN 1310-385X

Христова-Коцева, Рени (1994) Самостоятелността на 5–6-годишните в дейността по избор Предучилищно възпитание, 1994, 4, с. 34-37, ISSN 0204-7004

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/