Публикации на проф. д-р Веселинка Василева Петрова


Петрова, Веселинка (2017) System of caming exercises for pre-school children and pre-primary school pupils in primary school pupils in primary education (theoretical aspects). FIS COMMUNIKATIONS – XX International Scientific Conference. Nis, 2017. 247 – 250, ISBN 978-86-87249-85-1. NIS, Serbia

Петрова, Веселинка (2015) Петрова, В.В. Възпитаване на внимание към четенето в задължителната подготовка за училище чрез интегративен подход към изкуствата: В сб.: Модел за възпитаване на внимание към четенето на деца от подготвителни за училище групи и към четивната грамотност на ученици в начален етап на обучението чрез работа с художествен текст. Първа година, 2015. Велико Търново

Петрова, Веселинка (2015) Петрова, В. Възпитаване на интерес към четенето в творческата игра „Детска библиотека“. В сб.: Място за четене. Четвърта национална конференция. Насърчаване на четенето 2015 г. Първа част, с. 42-47. София

Петрова, Веселинка (2015) Петрова, В.В. Воспитанне интереса к усвоению второго языка в болгарской семье. В сб.: Интеллектуальное развитие дошкольнигов и младших школьников: опит, проблемы, перспективы. Вятский государственный гуманитарный университет. Киров, 2015, с. 24-27. Киров, Русия

Петрова, Веселинка (2014) Петрова, В. Компьпютерная поддержка общения детей и взрослых. В сб. 79.Интелектуальное развитие дошкольников и младших школьников: опыт, проблемы, перспективы. Материалы Всеруссийской заочной научно-практической конференции с международным участием. Киров, 17 апреля 2014, с.413-417. Русия, Киров

Петрова, Веселинка (2014) Взаимодействието на студенти, родители и деца за хуманизацията на педагогическия процес Габрово

Петрова, Веселинка (2014) Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста Россия, Москва

Петрова, Веселинка (2013) Проблемът за ограмотяването в подготовката на бъдещи детски и начални учители Габрово

Петрова, Веселинка (2013) Личностното формиране на възпитаниците в Еленската Даскалоливница Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски

Петрова, Веселинка (2013) Новаторството в еленското класно училище. – Педагогика, 2013, 85 (9), с. 1366-1373. ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1261099236 ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1261099236

Петрова, Веселинка (2013) Инновационные подходы к развитию самостоятельной коммуникативно-речевой деятельности у старших дошкольников Россия, Москва

Петрова, Веселинка (2013) Петрова, В. Взаимодействието на студенти, родители и деца за хуманизацията на педагогическия процес. В сб.: Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование. ЕКС-ПРЕС, Габрово

Петрова, Веселинка (2013) Петрова, В.В., С.С. Польшикова. Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста НИИ школьной технологий, Москва

Петрова, Веселинка (2013) Формирование педагогических способностей у воспитанников еленской "даскалоливницы" Санкт-Петербург

Петрова, Веселинка (2012) Петрова, В. Инновационные подходы к развитию самостоятельной коммуникативно-речевой деятельности у старших дошкольников Русия, Москва

Петрова, Веселинка (2012) Развитие детской познавательно-исследовательской деятельности при помощи игр со звуками Русия, Киров

Петрова, Веселинка (2012) Развитие на речта в предучилищна възраст. Велико Търново: Слово, 2012, 215 с. ISBN 978-954-439-959-7 COBISS.BG-ID 1255602916

Петрова, Веселинка (2012) Възпитаване звукова култура на речта. – В: Методика за развитие на речта и овладяване на българския език в детската градина. Ред. проф. д-р Фидана Даскалова. Пловдив: Макрос, 2012, с.с.238-280, ISBN 976-954-702-094-8 COBISS.BG-ID 1268143076

Петрова, Веселинка (2012) Петрова, В., Д. Йорданова. Проблемът за ограмотяването в подготовката на бъдещи детски и начални учители. Габрово, ЕКС-ПРЕС

Петрова, Веселинка (2011) Принципите по родителство и обновяването на педагогическата среда в университета. С. 201-205. В: Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист. Книга втора. Том първи. Сборник с научни статии от Международна научно-практическа конференция, Китен, 2-6 септември, 2011 г. Межд. ред. кол. Емилия Рангелова ... и др. Рецензенти: доц. д.п.н. Веска Шивачева, доц. д-р Йорданка Факирска, 386 с. ISBN 978-954-490-244-5 (т. 1) ISBN 978-954-490-245-2 (т. 2) COBISS.BG-ID 1244704996

Петрова, Веселинка (2010) Петрова, В. Граматически или логически игри в предучилищното образование Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Петрова, Веселинка (2010) Петрова, В. Феноменът родителство и модернизирането на педагогическата среда в университета. Габрово, ЕКС-ПРЕС.

Петрова, Веселинка (2010) Петрова, В. Директор детского сада в Болгарии Русия, Москва

Петрова, Веселинка (2010) Петрова, В. Формирование педагогических способностей в ходе подготовки дошкольных учителей и учителей началЬных классов Русия, Москва

Петрова, Веселинка (2009) Петрова, В. Система дошкольного воспитания в Болгарии Русия, Москва

Петрова, Веселинка (2009) Зала родолюбие. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 17 (2), с. 205-209. Велико Търново, - Педагогически алманах, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009, № 2, с. 205-209.

Петрова, Веселинка (2009) Петрова, В. Феноменът родителство в професионалната подготовка на детските учители. София, Сборник с научни статии: Хуманизация и демократизация на университетското образование. Издателство СУ "Климент Охридски", 2009, с. 337-348.

Петрова, Веселинка (2009) Родителите и подготовката на 5 - 7-годишните по четене. - Педагогически алманах, 2009, 17 (1), с. 165-188 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1235162596

Петрова, Веселинка (2009) Петрова, В. Социально-нравственное развитие ребенка в исследованиях проф. дпн Елки Петровой Полша, Седльце

Петрова, Веселинка (2009) Петрова, В. Игры со звуками и словами в творчестве профессора доктора педагогических наук Елки Петровой Русия, Тула

Петрова, Веселинка (2009) Петрова, В. Подготовка детей к чтению и письму в Республике Болгарии Русия, Москва

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Ценностные аспекты профессионального педагогического образования Полша, Седльце

Петрова, Веселинка (2008) Предучилищното образование: традиции, проблеми, перспективи. - Предучилищно възпитание, 2008, 56 (8), с. 16-20 Предучилищно възпитание, 2008, бр. 8, с. 16-20, ISSN 0204 - 7004.

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В., А.Стойков. Стремежът към независимост в подготовката за отговорно родителство. ISBN 978-954-8709-90-3 COBISS.BG-ID 1230063588

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В., Н. Дюлгерова. Промените в семейството и тяхното влияние върху децата. ISBN 978-954-8709-90-3 COBISS.BG-ID 1230063588

Петрова, Веселинка (2008) Усъвършенстване на устната реч на 5 - 7-годишните в подготовката им по четене. - Педагогически алманах, 2008, 16 (1), с. 209-234 ISSN 1310-358 COBISS.BG-ID 1183319780

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Кръгла маса. Съвременните образователни технологии и ограмотяването. Велико Търново. - Педагогически алманах, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, № 1, с. 235-238.

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Феноменът родителство сред личности с високи професионални постижения. София, Сборник с научни статии. Хуманизация и демократизация на университетското образование. Издателство на СУ "Св. Климент Охридски", 2008, с. 455-461..

Петрова, Веселинка (2008) Усовершенствование устной речи детей 5 – 7-летнего возраста в процессе их подготовки к чтению и письму. Сб. Развитие речи и творчества дошкольников: традиции и перспективы. Материалы международной научно-практической конференции, посещенной 80-летию Ф. А. Сохина. Рязань, 15-16 май 2008. Отв.ред. О.С.Ушакова, ред. кол. О.С.Ушакова, Е.В.Савушкина, М.Н.Дементьева, Н.Н.Фирсова. Рец. А.А.Романов, А.Д.Кувшинкова. Рязань: Рязанский областний институт развития образования, с. 213-218. ISBN 978-5-7943-0328-5 Русия, Рязан

Петрова, Веселинка (2008) Звуковата работа с 5 - 7-годишните в подготовката им по четене и писане. - Начално образование, 2008, 48 (6), с. 41-47. ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1181930980

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Международна научно-практическа конференция, посветена на Феликс Алексеевич Сохин. Велико Търново. - Педагогически алманах, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, № 2, с. 193-198.

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Проблемът за ценностите в професионалното педагогическо образование. Велико Търново. В сборник Дни на науката 2008, FABER, с. 152-161.

Петрова, Веселинка (2007) Моливко. Родна реч. Олекотен пълноцветен вариант 3 - 4-годишни деца. Велико Търново: Слово, 2007, 168 с. ISBN 978-954-439-881-1 COBISS.BG-ID 1255602916

Петрова, Веселинка (2007) Игрите за възприемане на информация с ръце в подготовката на 5 - 7-годишните за училище. - Предучилищно възпитание, 2007, 55 (4), с. 2-7 ISSN 0204 – 7004 COBISS.BG-ID 1175195620

Петрова, Веселинка (2007) Кръгла маса в памет на доц. д-р Маргарита Каменова. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 15 (1, 2), с. 382-385. ISSN 1310-358Х, с. 382-385. Велико Търново. - Педагогически алманах, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, № 1,2, с. 382-385.

Петрова, Веселинка (2007) Проектирането в професионално-практическото обучение на студентите по специалността Предучилищна педагогика. - Педагогически алманах, 2007, 15 (1,2), с. 293-326. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1181133284

Петрова, Веселинка (2007) Петрова, В. Международна научно-практическа конференция "Традиции и иновации в предучилищното образование в Московския педагогически държавен университет". Велико Търново. - Педаггогически алманах, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, № 1,2,386-389,

Петрова, Веселинка (2007) Петрова, В. Формирането на педагогически способности в условията на преустройството на висшето образование. Велико Търново. В сборник Дни на науката 2007, 2007, FABER, с. 154-162.

Петрова, Веселинка (2007) Петрова, В. Всяко училище и детска градина - с ясна стратегия за учителите, които са им необходими. София. - в. Учителско дело, 28 май 2007 г., бр. 20, с. 6.

Петрова, Веселинка (2007) Петрова, В. Приноси към българското образование на учители и възпитаници на Еленската даскалоливница. Велико Търново. Сборник Еленската даскалоливница. 160 години от създаването на Еленското класно училище, 2007, АСТАРТА, с. 44-70.

Петрова, Веселинка (2006) Образователно направление „Български език“. – В: Моливко. Книга за учителя (6 – 7 г.). Второ допълнено издание. Ред. доц. д-р Дарина Гълъбова. Велико Търново: Слово, 2006, с. с. 13-250, ISBN 954 439 788-4, с. 568 Образователно направление „Български език“. – В: Моливко. Книга за учителя (6 – 7 г.). Второ допълнено издание. Ред. доц. д-р Дарина Гълъбова. Велико Търново: Слово, 2006, с. с. 13-250, ISBN 954 439 788-4, с. 568

Петрова, Веселинка (2006) Петрова, В. Образователно направление "Български език и литература". Велико Търново. Петрова, В. и др. Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 4 - 5-годишни деца. Второ допълнено издание. Слово, 2006, с. 9-212.

Петрова, Веселинка (2006) Пропедевтичната работа по четене и писане с 5 - 7-годишните деца. - Педагогически алманах, 2006, 14 (1,2), с. 158-180 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1180875236

Петрова, Веселинка (2006) Образователно направление „Български език“. – В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 5 – 6-годишни деца. Книга за учителя. Ред. доц. д-р Дарина Гълъбова. Велико Търново: Слово, 2006, 472 с. ISBN 954-439-857-0 ISBN 978-954-439-857-6 COBISS.BG-ID 1045873380

Петрова, Веселинка (2005) Петрова, В., Г. Данчева. Моливко. Христоматия (Художествени текстове за подготвителна група на детската градина) Велико Търново, Слово, (с.336)

Петрова, Веселинка (2005) Петрова, В. Образователно направление "Български език и литература". В: Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 4 - 5-годишни деца Велико Търново, Слово, (с. 9 – 106).

Петрова, Веселинка (2005) Пионова, Р., В. Петрова. Педагогическите способности като проблем на висшето образование Велико Търново. - В сб.: Педагогика и методика. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, (с. 185 - 196).

Петрова, Веселинка (2005) Петрова, В. Професионално-практическото обучение на студентите в съвременния етап на развитие на висшето образование Велико Търново. - В сб.: Педагогика и методика. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” (с. 72 - 84)

Петрова, Веселинка (2005) Петрова, В. Проф. д-р Михаил Герасков за душевното възпитание на подрастващото поколение през 40-те години на ХХ век. Велико Търново. - Сб.:Педагогически приноси - сборник в памет на проф. д-р Михаил Герасков (1874 - 1957), (с. 53 - 62).

Петрова, Веселинка (2005) Петрова, В. Опознаването на собственото здраве като възпитателен проблем София. - В сб.:Здравното възпитание. 2000 - 2005, Университетско издателство "Св. Климент Охридски" (с. 46 - 57).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Условия за овладяване на педагогическите способности в подготовката на детски и начални учители Велико Търново. - В сб.: 120 години предучилищно възпитание. Юбилеен сборник, (с. 261 – 269).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Претенциите на 5 - 7-годишните към образователната среда Велико Търново. - В: Съвременни предизвикателства на прага на детска градина - училище. Слово, (с. 20 - 34).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Игрови технологии в общуването на децата от предучилищна възраст Велико Търново. - В: Съвременни предизвикателства на прага на детска градина - училище. Слово, (с.137 - 152).

Петрова, Веселинка (2004) Еленската даскалоливница като образователна среда за подготовка на учители. - Педагогика, 2004, 14 (8), c. 87-102 ISSN 0861 – 3982 COBISS.BG-ID 1165007588

Петрова, Веселинка (2004) Пiонава, Р., В. Петрава. Фармираванне педагагiчных здолынасцей - праблема педагагiчная Минск. - Народная асвета, № 7, 2004, (с. 64 - 65).

Петрова, Веселинка (2004) Подготовката по четене и писане в концепцията за пълноценно личностно развитие на детето Предучилищно възпитание, 2004, № 9, 37 – 42, ISSN 0204 - 7004

Петрова, Веселинка (2004) Гълъбова, Д., В. Петрова и др. Моливко. Вече мога сам Велико Търново: Слово, (с. 3 – 19).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Моливко. Обичам те, българска реч (6 - 7 г.) Велико Търново: Слово, (с. 96).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Образователно направление "Български език". В: Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина (6 – 7 г.) Велико Търново: Слово, (с. 11 – 122).

Петрова, Веселинка (2004) Очаквания за обновяване на инструментариума за формиране на педагогически способности. - Педагогически алманах, 2004, 12 (1,2), с. 145-167 Print ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1176256228

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Современные требования к формированию педагогических способностей у студентов специальности "Дошкольная педагогика" Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В., С. Косева. Роль русского языка в развитие фонематического восприятия у детей дошкольного возраста Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Университетское образование и подготовка воспитателей детских садов в Республике Болгарии Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Условия овладения педагогическими способностей при подготовке воспитателей детского сада и учителей младших классов Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Диагностика на способностите. (Учебник за дистанционно обучение). Велико Търново Велико Търново: Учебник за дистанционно обучение.

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Практикум по диагностика на способностите. (Учебно помагало за дистанционно обучение)., Велико Търново Велико Търново. Учебно помагало за дистанционно обучение

Петрова, Веселинка (2003) Родна реч в детската градина (3 – 7-г). Велико Търново: Слово, 2003, 240 с. ISBN 954 439 -756-6 COBISS.BG-ID 1040753124

Петрова, Веселинка (2003) Хоспитирането в професионално-практическото обучение на предучилищните педагози. - Педагогически алманах, 2003, 11 (1, 2), с. 209-222 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1166923492

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Превантивна функция на педагогическата култура София: В сб.: Превантивна педагогика като научно познание. 1 и 2 част. Издат. СУ "Св. Климент Охридски", (с. 178 – 186).

Петрова, Веселинка (2003) Педагогическият колеж в Тараклия навърши 10 години. - Педагогически алманах, 2003, 11 ( 1,2), с. 365 – 367 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1166921956

Петрова, Веселинка (2003) Международен конгрес "Университетското образование - хилядолетен опит, проблеми и перспективи на развитие". - Педагогически алманах, 2003 11 (1, 2), с. 349 – 353 ISSN: 1310-358X COBISS.BG-ID 1166923236

Петрова, Веселинка (2002) Легкоступ, Пл., В. Петрова. Какво значи да си дете? Легкоступ, Пл., В. Петрова. Какво значи да си дете? София: - Учителско дело, бр. 42, година, ХІІ

Петрова, Веселинка (2002) Петрова, В. Подходи за удовлетворяване потребностите на детето във възпитателния процес Велико Търново: Слово, Детето на ХХІ век. Велико Търново, (с. 7 - 14).

Петрова, Веселинка (2002) Предпоставки за непрекъснато образование във възпитателния процес на детската градина Педагогически алманах, 2002, № 2, с. 31 – 37, ISSN 1310-358X.

Петрова, Веселинка (2002) Петрова, В. Моливко. Родна реч (4 - 5 г.) Велико Търново: Слово, (с. 96)

Петрова, Веселинка (2002) Петрова, В. Моливко. Родна реч (5 - 6 г.) Велико Търново: Слово, (с. 96).

Петрова, Веселинка (2002) Петрова, В. Моливко. Родна реч (6 - 7 г.) Велико Търново: Слово (с. 96).

Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Учителят в детската градина // Предучилищна педагогика Велико Търново: Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий", (с. 300 – 312).

Петрова, Веселинка (2001) Детска градина и училище. – В: Предучилищна педагогика. Ред. проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова. Велико Търново. Унив. издат. „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 368 ISBN 954-524-272-8 COBISS.BG-ID 1037764324

Петрова, Веселинка (2001) Детската градина и семейството като възпитателни фактори. – В: Предучилищна педагогика. Ред. проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 368 с., с. 323 – 335 ISBN 954-524-272-8 COBISS.BG-ID 1037764324

Петрова, Веселинка (2001) Управление на педагогическата практика за развитие на професионално-ценностните ориентации у бъдещите учители Велико Търново:- В: Научни трудове. Книжка № 70. Философия, история, психология, политология.Велико Търново: Издат. ВВОВУ "Васил Левски", 2001, с.267 – 275, ISBN 0861-0312

Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Проблемно-деловата игра в ръководството на педагогическата практика на студентите. Велико Търново: - В: Научни трудове. Книжка № 70. Философия, история, психология, политология. Издат. ВВОВУ "Васил Левски", (с. 276 – 284).

Петрова, Веселинка (2001) Възпитателни функции на съвместната дейност на децата в предучилищна възраст. – В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 1993, 5, (4), с. 7-38,. Print ISSN 0204 – 6369 Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 1993, том 5, книга 4, с. с. 7-38. Print ISSN 0204 – 6369

Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Моливко. Родна реч (3 - 4 г.) Велико Търново: Слово, (с. 96)

Петрова, Веселинка (2001) Игрите с правила за усвояване на звуковата форма на думата от 5 – 6-годишните. – В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 1992, 4, (4), с. 77-114. ISSN 0204 – 6369 COBISS.BG-ID 1177170404

Петрова, Веселинка (1998) Петрова, В. Звуковата работа в подготвителната група София: - Предучилищно възпитание, № 1, 1998, с. (7 - 10).

Петрова, Веселинка (1998) Социалните взаимодействия в творческите игри на децата от предучилищна възраст. - Педагогически алманах, 1998, 6 (1,2), с. 5 - 20 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1154100452

Петрова, Веселинка (1997) Петрова, В. Основни понятийни проблеми в изследванията за усвояване на звуковете от децата в предучилищна възраст Велико Търново: - Педагогически алманах, № 1, 2, (47 - 63).

Петрова, Веселинка (1997) Петрова, В. Игрите с правила в подготовката по четене София: - Предучилищно възпитание, № 7 – 8, 1997, (с. 11 – 12).

Петрова, Веселинка (1997) Петрова, В. В., С. С. Косева. Ранното чуждоезиково обучение – проблеми и перспективи Велико Търново: Научни трудове. Книжка № 50. Висше военно общовойсково училище “Васил Левски”, 1997, (с. 411 - 418).

Петрова, Веселинка (1996) Звуковият метод за развитие на фонематичното възприятие у 5 – 6-годишните деца Педагогически алманах, 1996, № 1, 2, с. 121 - 135, ISNN 1310-358X

Петрова, Веселинка (1996) Петрова, В. Въпросите на пет-шестгодишните за звуко-буквените отношения Велико Търново: - Предучилищно възпитание, № 9, 1996, (6 - 9).

Петрова, Веселинка (1996) Петрова, В. Подвижната игра за обогатяване на слуховия опит на 5 – 7-годишните Сърбия, Ниш: Zbornik radova filozofsog fakulteta u Nisu, Fis komunikaje – 95, (199 – 120), Nis

Петрова, Веселинка (1996) Познавателни възможности на 5 - 6-годишните за усвояване на звуковата форма на думата. Рецензенти: проф. д.п.н. Елка Петрова, проф. д-р Стойка Здравкова. Защитен на 30.01.1997 г. пред Специализирания научен съвет по педагогика при ВАК – София. Присъдена научно-образователна степен „доктор“ по научна специалност 05.07.01. – Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика). Диплом № 24765/09.06.1997 г. Протокол № 12 от 24.03.1997 г. Велико Търново: Издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, (с. 50).

Петрова, Веселинка (1995) Усвояване на звуковете в думите. София: авт., 1995, 192 с. ISBN 954-799-579-8 COBISS.BG-ID 1028178404

Петрова, Веселинка (1995) Звукарче. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1995, 126 с. ISBN 954-524-120-9 COBISS.BG-ID 1028178148

Петрова, Веселинка (1995) Материализирането на речевите звукове за уточняване на слуховия опит на 5 – 7-годишните. - Предучилищно възпитание, 1995, 43 (4), с. 8 - 9. ISSN 0204 – 7004 COBISS.BG-ID 1130152420

Петрова, Веселинка (1995) Педагогически условия за усвояване на звуковата форма на речта. - Предучилищно възпитание, 1995, 43 (2), с. 18-21. ISSN 0204 – 7004 COBISS.BG-ID 1129481700

Петрова, Веселинка (1995) Познавателни възможности на 5 – 7-годишните деца за цветно моделиране на звуковата форма на думата Педагогически алманах, 1995, № 1, 2, c. 11 - 27, ISSN 1310-358X.

Петрова, Веселинка (1994) Единство на подготвителното обучение по четене и писане в детската градина. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 1995, 3 (1), с. 65-81 ISSN1310-358Х COBISS.BG-ID 1129053412

Петрова, Веселинка (1993) Трета европейска конференция по качеството на образованието и възпитанието в ранно детство. - Педагогически алманах, 1993, 1 (1), с. 209-234, ISSN 1310-358, с. 209-234 Велико Търново: Педагогически алманах, № 1, (с. 125 – 127).

Петрова, Веселинка (1993) Petrova, V. Stimulation of the Specific Sound Features of the Bulgarian Language for the Purpose of Assimilation of Cognitive Activities by 5 and 6 Year Old Children Гърция: Practice-Orientadet Research to the Quality of Early Childhood Education. Educational Research and In-Service Training Centre, Kriopigi, Greece, (p. 33).

Петрова, Веселинка (1993) Петрова, В. Развитие образно-схематического мышления у 5 - 6-летных детей посредством игр с кодом Украйна: Полтава

Петрова, Веселинка (1992) Петрова, В. Кодирането и декодирането на елементите на речта и езика за развитие на творческите способности у 5 – 6-годишните деца Велико Търново: В сб.:Педагогически условия за детско творчество, (с. 78).

Петрова, Веселинка (1992) Петрова, В. Педагогически функции на графичното моделиране за усвояване на звуковата форма на думата от 5 – 7-годишните деца Велико Търново: Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, т. 3, кн. 4, 1991 - 1992, (с. 45).

Петрова, Веселинка (1992) Петрова, В. Гледни точки за социалната роля на предучилищното възпитание и проблеми на професионално-практическата подготовка на студентите Смолян: В сб.: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество, (с. 97)

Петрова, Веселинка (1989) Петрова, В. Типови модели за развитие на фонематичното възприятие у 5 – 6-годишните деца Велико Търново: В сб.: Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие на способностите на учащите се, (с. 63).

Петрова, Веселинка (1989) Петрова, В., М. Райкова. Особености на познавателното отношение към реалните и абстрактните обекти у 4 – 5-годишните деца Велико Търново: В сб.: Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие на способностите на учащите се,, (с. 60).

Петрова, Веселинка (1988) Петрова, В. Дидактичната игра за усъвършенстване на фонематичното възприятие Велико Търново: В: сб. Великотърновски университет “Кирил и Методий” 1963 – 1988, (с. 21 – 22).

Петрова, Веселинка (1988) Петрова, В. Формиране на познавателен интерес към родния език у децата от предучилищна възраст Велико Търново: В: сб.: Конференция на младите научни работници, (с. 34 – 36).

Петрова, Веселинка (1988) Петрова, В. Представата на пет-шестгодишните деца за личността на Васил Левски София: В сб.: Васил Левски и възпитанието на младото поколение, (137 – 141).

Петрова, Веселинка (1987) Петрова, В. Формиране на оценъчно отношение към войната у 5 – 6-годишните деца Велико Търново: В сб.: Юбилейна научна сесия “150 години от рождението на Васил Левски”, (127 – 134).

Петрова, Веселинка (1987) Петрова, В. Формиране на представи за добро и зло чрез художествената литература София: - Предучилищно възпитание, № 2, 1987, с. 26 – 27).

Петрова, Веселинка (1987) Каменова, М., В. Петрова. Представата на 5 – 6-годишните деца за личността на Васил Левски София: - Предучилищно възпитание, № 6, 1987, (с. 24 - 25).

Петрова, Веселинка (1987) Райкова, М. , В. Петрова. Проблемността в занятията по запознаване с природната среда – средство за оптимизиране на възпитателно-образователния процес в детската градина Велико Търново: В сб.: Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие на способностите на учащите се, (с. 61).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/