Публикации на проф. д-р Розалия Йорданова Кузманова-Карталова


Кузманова-Карталова, Розалия (2019) Социалнопедагогическа работа при семейства и деца в риск София: Е Принт, 2019. 311 с. ISBN 978-619-90383-4-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2019) Школа и семья - партнеры в личностном формировании детей Нaучные вести. Международый научный журнал, 2019, 2(7), с.56 - 66. ISSN 2619 - 1245

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Социалнопедагогическа работа с деца с разведени родители Сб. от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 16 -17 ноември 2018 г.

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск Педагогика, 2018, XC(7), с. 887 - 898. ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print). Web of Science: Emerging Sources Citation Index, European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCOhost Research Databases, Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest).

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск В: Антология Неформално образование. Науч. ред. С. Николаева, В. Гюрова и др. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, с. 646 - 656. ISBN 987-954-07-4375-2 ISBN 978-954-07-4375-2. COBISS.BG-ID 1287135716

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) За автора и труда В: Менторството и децата в риск. Златкова - Дончева, К., Либра Скорп, 2018, с. 7 - 9. ISBN 978-954-471-438-3

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Училищната среда в подкрепа на децата в риск В: Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева "Детето и педагогиката". Съст. Я. Рашева - Мерджанова, Ил. Петкова, М. Косева. София: Просвета - София АД, 2018, с. 322 - 330. ISBN 978-954-01-3806-0

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Отзив В: Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева "Детето и педагогиката". Съст. Я. Рашева - Мерджанова, Ил. Петкова, М. Косева. София: Просвета - София АД, 2018, с. 467. ISBN 978-954-01-3806-0

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Отсутствие друзей у детей как социально-педагогическая проблема Нaучные вести. Международый научный журнал, 2018, (4), с.147 - 156. ISSN 2619 - 1245

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Social pedagogical work with difficult children Paper presented at the XIX International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE, 14-16 December, 2018, Bansko, Bulgaria, Ed. by Robert Dimitrovski, PhD. Skopje: IKM – Skopje in International journal Knowledge. Global Impact and Quality Factor 1.322 (2016), Vol.28(3), Skopje, 2018, pp. 1021 – 1026. ISSN 2545-4439 (Print). ISSN 1857 - 923X (Online).

Кузманова-Карталова, Розалия (2017) Социалнопедагогическа работа с родители на деца в риск Сб. от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 18 - 19 ноември 2016 г. Съст. Р. Христова - Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2017, с. 6 - 14. ISSN 2534-9317

Кузманова-Карталова, Розалия (2015) Социално-педагогически характеристики на семейства с деца в риск Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963 - 2013", Секция Педагогически факултет, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. Р. Кузманова - Карталова и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 281 – 286. ISBN 978-619-208-001-3 COBISS.BG-ID 1274917860

Кузманова-Карталова, Розалия (2015) Социалнопедагогическа работа с деца в риск чрез социално съпровождане Сб. от Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет", Велико Търново, 21 ноември 2014 г. Ред. Р. Кузманова - Карталова и др. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 24 – 32. ISBN 978-619-00-0352-6 COBISS.BG-ID 1274247140

Кузманова-Карталова, Розалия (2015) Социалнопедагогическа работа със семейства при психо-социални травми Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, В. Търново, 20 - 21 ноември 2015 г. Съст. Р. Христова - Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2015. ISBN 978-619-7281-01-9 COBISS.BG-ID 1281978852

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Децата в риск в епохата на глобализация Сб. от I Международная научно-практическая конференция "Психология отношений в постнеклассической парадигме", Белово, Русия,1 - 15 декабря 2013 г. Ред. М. С. Яницкий, Р. Й. Кузманова - Карталова и др. Белово: Изд-во филиала КузГТУ, Россия, Велико Тырново: Изд-во у-та "Св. Кирилла и Св. Мефодия", Болгария, 2014, с.109 - 115. ISBN 978-5-89070-947-9 ISBN 978-954-524-938-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Деца в риск – причини, диагностика, повлияване В: Савремене тенденциjе у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима“, Главни и одговорни уредник С. Денић. Ред. Ст. Смиљковић, Р. Кузманова - Карталова и др. Врање: Учитељски факултет, 2014, с. 426 – 433. ISBN 978-86-6301-011-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Ролята на социалния педагог за развиване на личностната устойчивост на децата в условията на интеркултурна среда Сб. от Национална научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище“, Велико Търново, 25 - 26 юни 2013 г. Ред. М. Делинешева. Съст. Т. Крумова и др. София: АРС МАГНА, 2014, с. 18 – 22. ISBN 978-954-92632-7-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Същностни характеристики на социалнопедагогическата работа Педагогически алманах, 2013, 21(1), с. 101 – 122. Print ISSN 1310-358X. Online ISSN: 2367-9360 http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol21/iss1/8 COBISS.BG-ID 1261144292

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Специфики на триангулацията при социалната работа със семейства Сб. от Майски четения "Дни на науката '2013", посветен на 50-годишнината на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 23 май 2013 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2014, с. 222 – 233. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1265901796

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Статус и роля на семейните граници при работата със семейства Сб. от Майски четения "Дни на науката '2013", посветен на 50-годишнината на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 23 май 2013 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2014, с. 234 – 242. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1265918692

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Педагогическият факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” празнува своята тридесетгодишнина Педагогика, 2013, LXXXV(9), с. 1302 – 1313. ISSN 0861 – 3982 COBISS.BG-ID 1261096164

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Специфики на работата с двама клиенти при социалната работа със семейства Педагогика, 2013, LXXXV(9), с. 1350 – 1356. ISSN 0861 – 3982 COBISS.BG-ID 1261098468

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от предучилищна възраст Сб. от Шеста национална конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка", МОМН. Регионален инспекторат по образованието, Варна, 21 - 23 април 2013 г. Варна: Славена, 2013, с. 91 – 93. ISBN 978-954-579-971-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) The impact of divorce in families living in poverty on children’s attitudes to school Сб. от VI международная научная конференция "Иновации в технологиях и образовании", Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Белово, Русия, Университет „Св. Кирилла и Св. Мефодия”, Велико Тырново, Болгария, Филиал КузГТУ в г. Белово, Администрация г. Белово, ОАО „Белон”, Белово, 17 - 18 мая 2013 г. Ред. В. Ю. Блюменштейн и др. Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та "Св. Кирилла и Св. Мефодия", Велико Тырново, Болгария, 2013, часть 4, с. 52 – 55. ISBN 978-5-89070-921-9 ISBN 978-954-524-915-0

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Семейната среда и асоциалното поведение при децата Сб. от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”. Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки", Велико Търново, 27 - 28 юни 2013 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, т. 2, с. 227 - 234. ISSN 1314-1937

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Относно целите на социалната работа Сб. от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”. Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки", Велико Търново, 27 - 28 юни 2013 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, т. 2, с. 212 - 219. ISSN 1314-1937

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалната работа със семейства – актуалност и измерения Сб. от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”. Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки", Велико Търново, 27 - 28 юни 2013 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, т. 2, с. 220 - 226. ISSN 1314-1937

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Теоретични основи и методически подходи в социалнопедагогическата работа София: Е Принт, 2013, 265 с. ISBN 978-619-90102-5-9 COBISS.BG-ID 1266750436

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Теоретични и методически аспекти на социалнопедагогическата работа с деца в риск София: Е Принт, 2013, 539 с. ISBN 978-954-90102-7-3 COBISS.BG-ID 1266749668

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалнопедагогическа работа със семейства София: Е Принт, 2013, 204 с. ISBN 978-619-90102-8-0 COBISS.BG-ID 1266752228

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Теориjске основе и методе социjалнопедагошке праксе Врање: Учитељски факултет у Врању, 2013, 119 с. ISBN 978-86-6301-010-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) История на Педагогическия факултет (1984 – 2012) В. Търново: Фабер, 2013, 248 с. ISBN 978-619-00-0004-4 COBISS.BG-ID 1266220260

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалнопедагогическа работа с деца в риск В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 247 с. ISBN 978-954-524-838-2 COBISS.BG-ID 1263494628

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Институционална и нормативна рамка на социалната работа с деца в риск Педагогически алманах, 2012, 20(1), с. 17 - 32. ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1254943204

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Елементи и равнища на социалнопедагогическата работа Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 16 - 18 октомври 2013 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, т. 5, с.164 - 171. ISBN 978-954-753-200-7

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Относно научния статут на социалнопедагогическата работа Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 16 - 18 октомври 2013 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, т. 5, с.146 - 156. ISBN 978-954-753-200-7

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Дейности и роли на социалния педагог в социалнопедагогическата работа Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 16 - 18 октомври 2013 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2013, т. 5, с.157 - 163. ISBN 978-954-753-200-7

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалнo-педагогическа работа с деца, зависими от наркотични вещества Сб. от Майски четения "Дни на науката '2012", посветен на 250-годишнината на Паисиевата история, Велико Търново, 31 май 2012 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2013, с. 95 – 104. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1255943652

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Междуинституционално взаимодействие за интегриране на деца-мигранти В. Търново: Фабер. 2013, 140 с. ISBN 978-954-400-980-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Наръчник за студентите – социални педагози за работа по проект: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца – имигранти София: Е Принт. 2013, 99 с. ISBN 978-619-90102-6-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Аспекти на проблема за социално-педагогическото подпомагане на семейства с деца в риск Педагогически алманах, 2011, (19)2, с. 7 – 18. ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1287123940

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социална работа с деца, въвлечени във въоръжени конфликти Сб. от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 14 - 15 юни 2012 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2012, т. 10, с. 91 – 98. ISBN 978-954-753-095-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Относно някои аспекти на социално-педагогическата работа със семейства на зависими от наркотични вещества Сб. от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 14 - 15 юни 2012 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2012, т. 10, с. 99 – 105. ISBN 978-954-753-095-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Някои социално-педагогически характеристики на децата в риск В: Диалог на педагогическите компетенции. 130 години от създаването на Педагогическото училище във Враца. Съст. Ог. Тенева, М. Михова, С. Дерменджиева. Ред. Цв. Рашкова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 83 – 109. ISBN 978-954-524-839-9 COBISS.BG-ID 1246143972

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социално-педагогическата работа и изкуството В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 216 с. ISBN 978-954-524-835-1 COBISS.BG-ID 1245980644

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социално-педагогически аспекти на работата с деца в неравностойно социално положение чрез интеграция между изобразителното изкуство и развитието на речта Сб. от Научног скупа "Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста", Университет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Србиjе, 18 ноември 2011 г. Гл. и отг. уредник С. Денић. Врање: Учитељски факултет (Врање: Аурора), 2012, с. 163 - 173. ISBN 978-86-82695-92-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Превенция на употребата на наркотични вещества от децата – институционални и нормативни механизми Сб. от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", Велико Търново, 25 - 26 октомври 2012 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2012, т. 1, с. 212 – 223. ISBN 978-954-753-104-8

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Семейството и детето в диалог и ролята на социалния педагог за утвърждаване на семейната идентичност Сб. от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", Велико Търново, 25 - 26 октомври 2012 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2012, т. 1, с. 199 – 205. ISBN 978-954-753-104-8

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социалнопедагогическа работа при алкохолни зависимости Сб. от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", Велико Търново, 25 - 26 октомври 2012 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2012, т. 1, с. 206 – 211. ISBN 978-954-753-104-8

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социално-педагогическа компетентност за работа с деца – мигранти Сб. от Научна конференция РУ&СУ'11, "Научни трудове" Педагогика и психология, История етнология и фолклор, Русе, 28 - 29 октомври 2011 г. Ред. А. Смрикаров и др. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, 2011, т. 50, серия 6.2. Педагогика и психология, История етнология и фолклор, с. 156 – 160. ISSN 1311-3321

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Арттераприја као начин јачање функције породице Сб. от Научни скуп са мећународним учешћем "Васпитање за хумане односе. Проблеми и перспективе". Зборник радова, Университет у Нишу, Филозофски факултет, Србиjе, 17 - 18 септембра 2010 г. Гл. и отг. уредник Р. Виденовић. Ниш: Издавачки центар Филозофски факултет, 2011, с. 393 – 400. ISBN 078-86-7379-233-0

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социално-педагогическо подпомагане за деца със специфични потребности В: Подадена ръка. В. Търново: Фабер, 2011, с. 57 – 86. ISBN 978-954-400-555-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Възможности за стимулиране на личностната идентичност на децата в условията на училищната среда В: Обучението като път към образованието. Сборник с материали по случай 60-годишнината на проф. дпн Пламен Радев. Науч. ред. Кр. Танева. Пловдив: Университетско издателство „П. Хилендарски”, 2011, с. 83 – 88. ISBN 978-954-423-667-0

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Педагогическият факултет отпразнува своята 25-годишнина Педагогически алманах, 2011, (18)1, с. 155 - 159. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социалнопедагогическа работа с деца с изявени дарби Сб. от Майски четения "Дни на науката'2011", посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Ал. Бурмов, Велико Търново, 27 май 2011 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2011, т. 1, с. 263 – 271. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1248779748

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Възможности за интегриране на деца – мигранти чрез средствата на изобразителната дейност Сб. от Научна конференция РУ&СУ'11 "Научни трудове", Педагогика и психология, История етнология и фолклор, Русе, 28 - 29 октомври 2011 г. Ред. А. Смрикаров и др. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, 2011, т. 50, серия 6.2. Педагогика и психология, История етнология и фолклор, с. 161 – 165. ISSN 1311-3321

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Електронна публикация на лекционен курс „Работа с деца в риск” за магистърска програма „Образование в извънучилищна среда” сайт ВТУ

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Електронна публикация на лекционен курс „Технологии за работа с деца в риск” за магистърска програма „Съвременни образователни технологии” сайт ВТУ

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Арттераприја као начин јачање функције породице Зборник реzimea Naucni skup za medunarodnim ucascem "Vaspitanje za humane odnose - problemi i perspektive", Univerzitet u Nisu, Filozofski fakultet, Србиje, 17 - 18 septembar 2010, Urednici M. Matejic, B. Jevtic, J. Petrovic. Nish: Centar za pedagoska istrazivanja, Departmant za pedagogiju, 2010, с. 113 – 114. ISBN 978-86-7379-197-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Взаимодействието „родители – деца” и възможностите на арт-терапията Сб. от Международна научна конференция "25-години Педагогически факултет", Велико Търново, 6 - 7 ноември 2009 г. Науч. ред. Р. Кузманова – Карталова. В. Търново: Фабер. 2010, с. 152 – 155. ISBN 978-954-400-422-4 COBISS.BG-ID 1236540644

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Рисковото общество или обществото в риск и ролята на семейната система Сб. от Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 30 септември - 1 октомври 2010 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2010, т. 10, с. 63 – 68. ISSN 1314-1937

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Относно някои методически подходи в социалнопедагогическата работа Сб. от Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 30 септември - 1 октомври 2010 г. Техн. ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2010, т. 10, с. 69 – 79. ISSN 1314-1937

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Произведенията на религиозното изкуство и учениците в неравностойно социално положение В: Protivurecnosti socijalizasile mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira. Prer. L. Milosavljevic, N. Jovanovic, Dr. Stjepanovic – Zaharijevski. Nis: Filozofski fakultet, Centar za socioloska istrazivanja, 2009, с. 429 – 438. ISBN 978-86-7379-179-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Аспекти на социалната работа със семейства в България и в света Педагогика, 2009, XIX(9-10), с. 71 - 85. ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1183740388

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) School and Family as Partners In: The 2009 Asian-Pacific Forum on Sociology of Education: Social Change and Educational Reform. Conference Proceedings. Taiwan, 2009. pp. E-3-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Стремежът за изява, насилието в училище и арт-терапията В: Protivurecnosti socijalizasile mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira. Prer. L. Milosavljevic, N. Jovanovic, Dr. Stjepanovic – Zaharijevski. Nis: Filozofski fakultet, Centar za socioloska istrazivanja, 2009, с. 259 – 271. ISBN 978-86-7379-179-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Проучване потребностите на учениците - предпоставка за ефективна социално-педагогическа интервенция Сб. от Научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", Велико Търново, 11 май 2006 г. Съст. Р. Кузманова – Карталова, П. Костова, А. Кръстева. Ред. Цв. Рашкова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 130 – 139. ISBN 978-954-524-628-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Методически насоки за организиране на модулни обучения при работата на педагогическия съветник Сб. от Научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", Велико Търново, 11 май 2006 г. Съст. Р. Кузманова – Карталова, П. Костова, А. Кръстева. Ред. Цв. Рашкова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 140 – 145. ISBN 978-954-524-628-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Възможности за стимулиране на професионалната ориентираност на учениците в условията на училищната среда Сб. от Петата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика.125 години предучилищно образование в България", Китен, 05-08 септември 2007. Съст. Б. Ангелов, Здр. Лалчев. Ред.: М. Атанасова, Т. Дяков. София: Веда Словена-ЖГ, 2008, с.759-766, ISBN 978-954-8846-02-8 COBISS.BG-ID 1228088036

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Възможности за стимулиране на личностната идентичност в условията на мултикултурна среда В: Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету (Гуманітарні науки). Ред. В.В.Крижко, К.О.Баханов, В.И.Гусин и др. Бердянськ: БДПУ, 2008, (1), с. 40 – 44. ISBN 978-966-7828-49-3

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Бежанският проблем и децата – социално-педагогически анализ Педагогически алманах, 2006, 14(1-2), с. 32 - 48. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2007) Глобализация и социално-педагогическа дейност Сб. от Юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", посветена на 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15 - 16 октомври 2004. Науч. ред. Пл. Легкоступ и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2007, ч.1, с. 250 – 253. ISBN 978-954-524-608-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2007) Миграцията и каналджийството като социално-педагогически проблеми Педагогически алманах, 2005, 13(1-2), с. 97 – 107. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2007) Разрешаването на проблема с бедността - ключов фактор за европейско членство Сб. от Майски четения "Дни на науката’2006", Велико Търново, май 2006. Отг. ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2007, с. 14 – 26. ISBN 978-954-775-727-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Бедността и децата. Социално-педагогически анализ В. Търново: Фабер, 2006, 318 с. ISBN-10 954-775-646-X ISBN-13 978-954-775-646-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогическа подкрепа за бедни деца. Теоретични аспекти и методически насоки В. Търново: Фабер, 2006, 248 с. ISBN-10 954-775-642-7 ISBN-13 978-954-775-642-7

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогическата работа в училище - мисия или необходимост В: Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция. СУ “Св. Кл. Охридски”. София: Веда Словена, 2006.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социалният педагог и учителят - партньори при личностното изграждане на ученика Педагогически алманах, 2004, 12(1-2), с. 7 - 16. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Трафикът на деца - социалнопедагогически анализ Педагогика, 2006, XVI(2), с. 35 - 50. ISSN 0861 – 3982

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Превенция на рисковото поведение на юношите в социално-педагогическа среда В. Търново: Фабер, 2006, 300 с. ISBN-10 954-775-563-3 ISBN-13 978-954-775-563-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогически измерения на проблема “деца в неравностойно социално положение” В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. М. Георгиева, В. Петрова и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 9(4), с. 201 – 236. ISSN 0204 – 6369

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Сексуалната експлоатация на деца като социално-педагогически проблем Педагогика, 2005, XV(7), с. 70 – 93. ISSN 0861 – 3982

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Детският труд. Проблеми, интервенции, иновации. Социално-педагогически анализ В. Търново: Фабер, 2005, 310 с. ISBN 954-775-526-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Проблемът за детския труд в условията на развитото общество Сб. от Научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", Велико Търново, 13 ноември 2004 г. Отг. ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2005, т. 1, с. 304 – 315. ISBN 954-775-514-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Структурната характеристика на семейството като детерминанта при формиране личността на детето Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" "Педагогика и методика". Ред. Пл. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 69 – 80. ISBN 954-524-454-2

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Професията “социален педагог” като необходимост и предизвикателство Сб. от Научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", Велико Търново, 13 ноември 2004 г. Отг. ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2005, т.1, с. 292 – 303. ISBN 954-775-514-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Просията при децата като социално-педагогически проблем Сб. от Майски четения "Дни на науката’2005", Велико Търново, 21 май 2005 г. Отг. ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2005, с. 226 – 233. ISBN 10: 954-775-560-9 ISBN 13: 978-954-775-560-4

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Социално-педагогически аспекти на проблема за детската проституция Сб. от Майски четения "Дни на науката’2005", Велико Търново, 21 май 2005 г. Отг. ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2005, с. 234 – 243. ISBN 10: 954-775-560-9 ISBN 13: 978-954-775-560-4

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Бедността и децата Обществено възпитание, 2005, XXXXIV(1), с. 50 - 56. ISSN 0204-8515

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Някои характеристики на професията “социален педагог” Посоки, 2005, VII(XLXII)(2), с. 19 – 29. ISSN 1310 – 8751

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Как да върнем децата в училище Обществено възпитание, 2005, XXXXIV(3), с. 28 - 35. ISSN 0204-8515

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Сексуалният туризъм Обществено възпитание, 2005, XXXXIV(4), с. 13 - 17. ISSN 0204-8515

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Възможности за овладяване на проблема с детската порнография Образование, 2005, (5), с. 48 – 63. ISSN 0861475X

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Децата на улицата Педагогически алманах, 2003, 11(1-2), с. 31 - 43. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Подготвителната предучилищна група като предизвикателство към мотивацията на 5-7 годишните деца Сб. от Теоретико-практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище", Велико Търново, 25 - 26 март 2004. В. Търново: Слово, 2004, с. 52 – 57. ISBN 954-439-803-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Особености на деца, склонни към насилие Обществено възпитание, 2004, XXXXIII(2), с. 4 - 13. ISSN 0204-8515

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Предизвикателствата на прехода: от образование за всички към образование за всекиго Педагогически алманах, 2002, 10(3-4), с. 179 - 182. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Бедността в семейството и общуването “родители - деца” Педагогически алманах, 10(1-2), с. 15 - 23. ISBN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Ролята на семейството за формиране на образователните ценности при децата Сб. от Научна конференция "България и Европа - традиции и съвременност", Велико Търново, 7 ноември 2003 г. Ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2004, с. 183 - 195. ISBN 954-775-331-2

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проекции на фактори от социалната среда върху семейството за формиране на асоциално поведение при децата Сб. от Научна конференция с международно участие "Стара Загора 2004", Стара Загора, 3 - 4 юни 2004 г. Ред. Ан. Колева и др. Стара Загора: Съюз на учените – Ст. Загора, 2004, т. 7 Педагогически науки, с. 109 – 115. ISBN 954-9329-15-1 (т.7)

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от начална училищна възраст Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Образование и изкуство", посветена на 20-годишнината от създаването на Педагогическия факултет на Шуменския университет и115-годишнината от предучилищното възпитание в град Шумен, Шумен, 14 - 15 май 2004 г. Ред. Ан. Анастасия - Вукова, Д. Игнатовски, Ян. Тоцева. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2004, т. 2, с. 98 – 101. ISBN 954-577-216-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проекции на безработицата във взаимоотношенията “родители - деца” Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Образование и изкуство", посветена на 20-годишнината от създаването на Педагогическия факултет на Шуменския университет и115-годишнината от предучилищното възпитание в град Шумен, Шумен, 14 - 15 май 2004 г. Ред. Ан. Анастасия - Вукова, Д. Игнатовски, Ян. Тоцева. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2004, т. 2, с. 102 – 109. ISBN 954-577-216-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Към проблема за ролята на семейството за адаптацията на 5-7 годишните деца от подготвителната предучилищна група към учебна дейност Сб. от Теоретико-практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище", Велико Търново, 25 - 26 март 2004. В. Търново: Слово, 2004, с. 86 – 92. ISBN 954-439-803-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Безработицата в семейството и социалната адаптивност на децата Сб. от Международен военно-научен форум, Факултет "Общовойскови", НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 24 - 25 ноември 2004 г. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2004, т. 1, с. 139 – 144. ISBN 954-753-033-X

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проблемът за личностната тревожност при деца в неравностойно социално положение Сб. от Международен военно-научен форум, Факултет "Общовойскови", НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 24 - 25 ноември 2004 г. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2004, т. 1, с. 153 – 161. ISBN 954-753-033-X

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Неравностойното социално положение и образователните компетенции на децата Педагогика, 2004, XIV(10), с. 11 – 32. ISSN 0861 – 3982

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Социалният педагог в полето на междуинституционално взаимодействие Сб. от Юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", посветена на 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15 - 16 октомври 2004. Науч. ред. Пл. Легкоступ и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, ч.1, с. 246 – 250. ISBN 978-954-524-608-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Непълната семейна структура като фактор за неравностойно социално положение при децата Сб. от Научна конференция РУ-СУ’03 "Научни трудове на Русенски университет", Русе, 31 октомври 01 ноември 2003 г. Ред. Ан. Смрикаров и др. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, 2003, т. 40, серия 10.1, Педагогика, психология и история, с. 159 - 164. ISSN 1311-3321

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социално-педагогически аспекти на проблема “бедност” Педагогически алманах,2000, 8(1-2), с. 17 - 34. ISBN 1310-358X COBISS.BG-ID 1158964196

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Теоретично-концептуален модел на система за социално-педагогическа помощ за ученици от нискодоходни семейства Сб. от Юбилейна научно-практическа конференция "България в началото на ХХI век - икономическа, правна и социална трансформация", Велико Търново, 4 април 2002 г. Ред. Ст. Гърдев. В. Търново: Фабер, 2002, с. 233 - 237. ISBN 954-775-122-0

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социално-педагогически измерения на помощта за бедни деца Сб. от Първа университетска конференция по социална педагогика и социални дейности, Китен, 17 - 21 юни 2002. София: СУ „Св. Кл. Охридски” (5 с. CD - R).

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социалната педагогика - минало, настояще и бъдеще Сб. от Първа университетска конференция по социална педагогика и социални дейности, Китен, 17 - 21 юни 2002. София: СУ „Св. Кл. Охридски” (5 с. CD - R).

Кузманова-Карталова, Розалия (2001) Проекцията на бедността върху ценностните ориентации на децата в средна училищна възраст Сб. от V-та международна научна конференция "Общества в преход – теория и практика", Велико Търново, 11 - 13 май 2000 г. Съст. Т. Калейнска. Информационно-документационен център на Съвета на Европа - В. Търново, В. Търново: Церебрум, 2001, с. 309 – 318. ISBN 954-90635-6-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2001) Социално-педагогически проекции на бедността върху ученика в средна училищна възраст София

Кузманова-Карталова, Розалия (2001) Бедността и жизнените ориентации при децата в средна училищна възраст В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. Ил. Стойков и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1994, т. 6(4). с. 89 - 112. ISSN 0204 – 6369 COBISS.BG-ID 1177172964

Кузманова-Карталова, Розалия (2000) Родители и деца в “социално-токсична” среда Обществено възпитание,2000, XXXIX(4), с. 38 - 42. ISSN 0204-8515

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/