Публикации на проф. д-р Пенка Костова Тодорова


Тодорова, Пенка (2015) Роля на неформалното образование за формиране на ключови компетентности на учениците Роля на неформалното образование за формиране на ключови компетентности на учениците, В:сб. 30 години Педагогически факултет, В.Т.,2015 сб. 30 години Педагогически факултет

Тодорова, Пенка (2014) Професионални компетентности на съвременния учител за работа в инклузивна среда.- сб. Образованието на деца и младежи в променящия се свят

Тодорова, Пенка (2013) СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ сб. 2-ой Всероссийский научно-методический семинар "Етнокультурньий компонент в образовательном процессе: теория и технология, передовой опит", Русия

Тодорова, Пенка (2013) Социалната интелигентност – измерение на професионалната компетентност и ефективност на съвременния образователен мениджър. сп. Педагогика, кн.9 2013

Тодорова, Пенка (2013) Основни характеристики на професионалния профил на съвременния образователен мениджър сб. конф. 50 год. ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"

Тодорова, Пенка (2013) Основни характеристики на професионалните компетентности на съвременния учител – сб. Майски четения, СБУ -клон В.Търново

Тодорова, Пенка (2012) . Нормативна основа за психолого-педагогическа подкрепа на деца с различни възможности. сб. Интегрирано и включващо обучение, 2, В.Търново

Тодорова, Пенка (2012) . Обучението по религия- диалог и инклузия. сп педагогика, 2012, кн.8

Тодорова, Пенка (2012) Фактори за мотивиране на персонала в предучилищната институция. сб. 130 г. предучилищно образование в България, В.Търново

Тодорова, Пенка (2012) . Педагогическият мениджър – мотиватор на персонала в образователните институции.- сб. Дни на науката 2012 СБУ, клон В.Търново

Тодорова, Пенка (2011) . Развитие на теорията и практиката за възпитание и обучение на деца с умствена изостаналост /концепцията на Х.Замски/ сб. Подадена ръка

Тодорова, Пенка (2011) Ролята на университетската работна среда за поддържане на оптимална дееспособност на човешките ресурси. сб. Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист, втора книга, т.първи, С, 2011

Тодорова, Пенка (2011) За нов хуманизъм в 21 век към децата със специални образователни потребности сб. Интегрирано обучение - диалог и разнообразие

Тодорова, Пенка (2011) Психолого-педагогически аспекти на релацията „рекреация-здраве-развитие и саморазвитие на личността сб. Кинезиология

Тодорова, Пенка (2011) . Саморазвитието на личността като психолого-педагогически проблем. с. Дни на науката 2011, СУБ В.Търново

Тодорова, Пенка (2010) Управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните институции Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий"

Тодорова, Пенка (2010) . Управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните институции, 2010 Обем - 444 стр.

Тодорова, Пенка (2010) Концепцията "Организационно развитие" и управлението на образователните институции Сб. България и българите в Европа, СУБ- клон В.Търново

Тодорова, Пенка (2010) Формиране на жизнеспособна и конкурентоспособна личност в условията на гражданското общество Сб. ''Дни на науката 2009" СУБ - клон В.Търново

Тодорова, Пенка (2010) Развитие на процеса на оценяване в българската образователна система Сб. "Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование"

Тодорова, Пенка (2010) Управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните институции. В. Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2010, 444 с., ISBN 978-954-524-730-9 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2138012455842592&rec=4&sid=1 УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Тодорова, Пенка (2010) Мениджърската компетентност - условие за качествено управление на човешките ресурси в образователните институции сб. 25 години Педагогически факултет

Тодорова, Пенка (2009) Ценностно формиране и развитие на децата - 296 с.

Тодорова, Пенка (2009) Управление на партньорските отношения в образователното пространство - 170 с.

Тодорова, Пенка (2009) Връзки на образователно-възпитателните институции с обществеността Педагогически алманах, ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

Тодорова, Пенка (2009) Теорията на Лоурънс и Нория за мотивирането на човешкото поведение Сб. Дни на науката 2008 СУБ - клон В.Търново

Тодорова, Пенка (2008) Мотивиране на човешките ресурси в образованието Педагогически алманах, ВТУ "Св.св.Кирил и Методий", кн.1

Тодорова, Пенка (2008) Съвременни технологии за управление на човешките ресурси в училищната организация Сб. Съвременни образователни технологии в основното училище, В.Търново

Тодорова, Пенка (2008) Училищната организация-лидер на промяната Сб."Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието", Шумен

Тодорова, Пенка (2008) Училището на доверието и сътрудничеството - желана територия на ученика сп. "Педагогика", кн.10

Тодорова, Пенка (2008) Център за образователни технологии към ВТУ "Св.св.Кирил и Методий" сп."Начално образование" кн.6

Тодорова, Пенка (2008) Formation des enseignants-titulaires et des educateurs-ressourse de la classe integratrice Сб. от Международен конгрес в Сараево, в съавторство

Тодорова, Пенка (2008) Принципът за децентрализация и автономия в училищното законодателство Сб. "Съвременни образователни технологии в основното училище", В.Търново

Тодорова, Пенка (2008) Религиозното познание и нравственото възпитание в началния училищен етап www.pravoslavie.bg/content/view/9055/62, 01.02.

Тодорова, Пенка (2007) Нормативна основа за ресурсно осигуряване на социалната интеграция Посока: Училищна интеграция. Българо-белгийски педагогически възгледи

Тодорова, Пенка (2007) Base legislative de l'integration sociale Destination: integration scolare

Тодорова, Пенка (2007) Социална интеграция. Възпитание. Социализация В: Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието

Тодорова, Пенка (2007) Семейството на 21 век като социална институция Педагогически алманах, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий, бр.1-2

Тодорова, Пенка (2007) Гуманистическое педагогическое общение в образовательном процессе в вьiсшей школе Сб. "Использование гуманистических технологий в образовательном процессе вьiсшей профессиональной школьi, Тула

Тодорова, Пенка (2007) Професионално-личностни качества на учители и възпитаници на Еленската даскалоливница - достойни за подражание Сб. "Еленската даскалоливница"

Тодорова, Пенка (2007) Основни характеристики на ефективния училищен мениджмънт Сб. Дни на науката 2007 СУБ клон В.Търново

Тодорова, Пенка (2007) Социализация - Възпитание - Образование Сб. "Образованието в глобализиращия се свят" 20 години Педагогически факултет В.Търново

Тодорова, Пенка (2006) Социална интеграция на деца със специални образователни потребности Сб. Научна конференция на СУБ- клон В.Търново

Тодорова, Пенка (2006) Психолого-педагогически аспекти на обучението по математика на надарени деца в общообразователните училища Сборник "Математика, информатика и компютърни науки"В.Търново

Тодорова, Пенка (2006) Размисли. Тревожност. Надежди за детето на ХХI век За детето, Училището и Възпитанието. / Л.Димтиров в диалог.../ София

Тодорова, Пенка (2005) Педагози и родители - партньори или противници Сб. "СУБ и развитието на на науката и висшето образование", т.1 , ВVТърново

Тодорова, Пенка (2005) Директорът и трансформационното лидерство Педагогика и методика,сб.40 год.ВТУ "Св.св.Кирил и Методий",с.81-88

Тодорова, Пенка (2005) Семейството като фактор на възпитание Теория на възпитанието,съст.чл.-кор.Л.Димитров,ВЕДА СЛОВЕНА -ЖГ

Тодорова, Пенка (2005) Социализация на децата в семейството Сб. Дни на науката СУБ клон В.Търново

Тодорова, Пенка (2005) Формиране на основите на жизненоважни и социални умения в предучилищна възраст Сб.Трета българо-американска конференция - "Развитие и образование на децата в българската и американската детска градина през 21 век"

Тодорова, Пенка (2005) Ценностите и "моделите на здравата личност" Педагогически алманах, ВТУ "Св.св.Кирил и Методий", кн. 1-2

Тодорова, Пенка (2005) Формиране на ценности като морални ориентири за съвременното поколение Трудове на ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

Тодорова, Пенка (2005) Ценностите като компонент на възпитателния модел на 21 век Сб. Осигуряване и оценяване качеството на обучение, С.

Тодорова, Пенка (2004) Възпитаване на емоционална интелигентност в семейството Обучение и възпитание в нач.училища,дет.градини и спец.учил.заведения,Втора научна конф.Китен

Тодорова, Пенка (2004) Организатор на извънкласна дейност-роли и партньорства Образование и изкуство,т.I,Унив.изд.Шумен

Тодорова, Пенка (2004) Езиковото общуване с ромски деца в ранна възраст Сб.от межд.конф."Аспекти на интеркултурното образование на ромските деца",с.57-67

Тодорова, Пенка (2004) Образователни стратегии в ранна детска възраст 120 години предучилищно въэпитание,юбилеен сборник,с.188-192

Тодорова, Пенка (2004) Семейството и подготовката на детето за училище Съвременни предизвикателства на прага "Детска градина-училище",В.Търново

Тодорова, Пенка (2004) Родителски стратегии за формиране на ценности Сб."Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХI век",Варна

Тодорова, Пенка (2004) Училището и социокултурната среда-традиции и съвременни измерения Сб."България и Европа-традиции и съвременност",Съюз на учените-В.Търново,с.155-158

Тодорова, Пенка (2003) Принципи на интеркултурно възпитателно взаимодействие Сб.Предучилищно образование и интеграция,Втора бълг.-америк.конф.,София

Тодорова, Пенка (2003) Откриване на деца със специални образователни потребности в ранна възраст Сб.Межд.научна конф."Равен шанс в образованието и социална интеграция"Пловдив,с.122-127

Тодорова, Пенка (2003) Възпитание на деца в ранна възраст,лишени от родителски грижи Сб."Дни на науката 2003"на Съюз на учените-кл.В.Търново

Тодорова, Пенка (2003) Здравното възпитание като ценностен фактор Ценностите на съвременното младо поколение,с.144-199

Тодорова, Пенка (2003) Педагогика на ранното детство Издателство АСТАРТА Велико Търново

Тодорова, Пенка (2002) Възпитателни подходи към природно и социално ощетените деца Сб.Първа универс.конф.по социална педагогика исоциални дейности,Китен

Тодорова, Пенка (2002) Здравното образование-личностен и социално-значим проблем Педагогически алманах ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

Тодорова, Пенка (2002) Възпитаване на здравословно поведение в частното училище Сб. "Алтернативни тенденции в частното училищно образование" София

Тодорова, Пенка (2002) Общуването като психотерапевтичен фактор за децата и учениците Сб. "Здравословно и хуманно образование" Г.Оряховица

Тодорова, Пенка (2001) Възпитателният процес и психическото здраве на подрастващите Педагогика,кн.8,с.69-77.

Тодорова, Пенка (2001) Здравното възпитание-основа за хармонично развитие на детето в ранна възраст Русенски университет,Научни трудове,том 38,серия 6,с.39-41

Тодорова, Пенка (2001) Здравословна жизнена среда-важен компонент на педагогическия социум ВВОВУ "В.Левски",Научни трудове,кн.70,с.285-292

Тодорова, Пенка (2001) Формиране на основите на здравословен начин на живот ВВОВУ "В.Левски",Научни трудове,кн.70,с.293-300

Тодорова, Пенка (2001) Приемственост между семейството,детските заведения и началното училище Русенски университет,Научни трудове,том 38,серия 6,с.166-168

Тодорова, Пенка (2001) Педагогическият оптимизъм на Ян Амос Коменски Ян Амос Коменски и нашата съвременност,сб.от Нац.научна сесия,посв.на 400 год.от рожд на Коменски,с.250-254

Тодорова, Пенка (2001) Оптимизиране на възпитателно-образователните взаимодействия в ранна детска възраст Сб.Първа българо-американска конф."Съвременни образователни тенденции в предучилищна възраст,с.63-66

Тодорова, Пенка (2000) Биопсихосоциални фактори при формирането на здравословен начин на живот Педагогика,кн.6,с.17-28

Тодорова, Пенка (2000) Педагогика на промоцията на здравето Издателство ФАБЕР Велико Търново

Тодорова, Пенка (2000) С педагогическа грижа за младото поколение Издателство ФАБЕР Велико Търново

Тодорова, Пенка (1999) Padagogische Aspekte der Eltern-Kind-Beziehungen Auf um bruche aus in ost und west .Nation-Kultur.Geschlechterverhaltnisse,Berlin,p.263-271

Тодорова, Пенка (1998) Здравето и здравното възпитание на подрастващите Педагогика,кн.10,с.42-51

Тодорова, Пенка (1997) Семейно възпитание Издателство АБАГАР Велико Търново

Тодорова, Пенка (1996) Идеите на Пиаже и интелектуалното възпитание на децата в семейството Сборник ,Межд.научен семинар "Пиаже и българската хуманитаристика"

Тодорова, Пенка (1996) Хуманизиране на възпитателните взаимодействия в семейството Педагогика,кн.12,с.21-30

Тодорова, Пенка (1996) Подготовка на младите хора за семеен живот и родителство Стратегии на образователната и научната политика,кн.3,с.62-67

Тодорова, Пенка (1995) Училището и семейството-партньори във възпитателния процес Педагогика, кн.12,с.18-30

Тодорова, Пенка (1994) Нови стратегии и подходи за ангажиране на родителите в образователното дело Стратегии на образователната и научната политика,кн.4,с.81-87

Тодорова, Пенка (1990) Отношението на учениците към учебната дейност Издателство ФАБЕР Велико Търново

Тодорова, Пенка (210) Управление на социалното партньорство в съвременното образователно пространство Трудове на ВТУ "Св.св.Кирил и Методий" ФФ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/