Публикации на проф. дн Венка Петрова Кутева-Цветкова


Кутева-Цветкова, Венка (2018) Dimitar Katsarov's Pedagogical Legacy – a Bridge between European and Bulgarian Education Knowledge International Journal 28.3 pp.725 - 1162, Skopje 2018, pp. 823 – 828. ISSN 1857 – 923X (for e-version) ISSN 2545 – 4439 (for printed version)

Кутева-Цветкова, Венка (2015) За основните функции на социалната педагогика Международна научна конференция 30 години Педагогически факултет. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Кутева-Цветкова, Венка (2015) Социална педагогика. Теоретични основи. Избрани лекции. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". ISBN 978-954-524-997-6.

Кутева-Цветкова, Венка (2015) Щрихи към учебното дело във Велико Търново до Освобождението Астарта, Пловдив. ISBN 978–954–350–210-3.

Кутева-Цветкова, Венка (2015) Училищната социална работа в САЩ – проблеми и решения. Международна научна конференция 30 години Педагогически факултет. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Кутева-Цветкова, Венка (2014) За компетентностите на социалния педагог. Национален военен университет "В. Левски"- 2014, В. Търново, с. 197-205. ISSN 1314-1937

Кутева-Цветкова, Венка (2014) Социалнопедагогически идеи във възгледите на българските педагози през ХХ век. Национален военен университет "В. Левски"- 2014, В. Търново, с. 211-216. ISSN 1314-1937

Кутева-Цветкова, Венка (2014) Приносът на немската школа към социалната педагогика. Национален военен университет "В. Левски"- 2014, В. Търново, с. 206-210. ISSN 1314-1937

Кутева-Цветкова, Венка (2014) Формиране на социалнопедагогически компетентности чрез учебното съдържание във висшите училища. Педагогически алманах, 2014 г., № 1, Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 175 - 197. ISSN 1310-358X

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Възникване и развитие на търновската мъжка гимназия Дни на науката 2012. Майски четения. Съюз на учените в България - клон В. Търново В. Търново

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Учители – възрожденци в Търново Педагогика, 2013, № 9, с. 1357 – 1365. ISSN 0861-3982

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Учебното дело в Търново в първите години след Освобождението Национален военен университет "В. Левски"- 2013, с. 217-222. ISSN 1314-1937

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Учебното дело в Търново до Освобождението Дни на науката 2013. Майски четения. Съюз на учените в България - клон В. Търново. В. Търново,

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Видни възпитаници на търновската мъжка гимназия. Юбилейна научна конференция "50 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Предпоставки за възникването на социалната педагогика в Русия Педагогически алманах, № 1, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 179 – 193. ISSN 1310-358X

Кутева-Цветкова, Венка (2012) Пазар на труда Dolj – Veliko Tarnovo January 2011 – June 2012. Editura ALMA, 2012, p. 137 – 204. ISBN 978-954-524-865-8.

Кутева-Цветкова, Венка (2012) Известни търновски учители Педагогически алманах : педагогическо списание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", с. 7-16. ISSN 1310-358X

Кутева-Цветкова, Венка (2010) Социално-педагогически процес – особености и съдържание Педагогически алманах. № 1-2, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 109 – 123. ISSN 1310-358X

Кутева-Цветкова, Венка (2009) Принципи на социалната педагогика ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Педагогически алманах. № 1-2, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 7 – 27. ISSN 1310-358X

Кутева-Цветкова, Венка (2009) Основни категории и понятия в социалната педагогика Дни на науката 2009. Майски четения. Съюз на учените в България - клон В. Търново. В. Търново, 2009, с. 205 – 214. ISSN 1314-2283

Кутева-Цветкова, Венка (2009) Социално-педагогическа работа в училище – практики и решения Педагогика, 2009, кн. 9-10, с. 86-101. ISSN 0861-3982

Кутева-Цветкова, Венка (2009) Социална педагогика : Библиографски справочник В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2009, 300 с. ISBN SBN 978-954-524-716-3

Кутева-Цветкова, Венка (2008) Относно научния статут на социалната педагогика Педагогически алманах,2008, кн. 2, с. 7-33. ISSN 1310-358X

Кутева-Цветкова, Венка (2008) 55 години образование и педагогика в България (1950-2005). В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 с. ISBN 978-954-524-639-5

Кутева-Цветкова, Венка (2007) Социалното възпитание в контекста на социализацията ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Педагогически алманах. № 1-2, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 37-46, В. Търново, 2009. ISSSN 1310-358X

Кутева-Цветкова, Венка (2004) Учебни програми по Социална педагогика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 91 с. ISBN 954-524-414-3

Кутева-Цветкова, Венка (2004) Трудности при усвояването на мъжката и женската роля [в пубертета] : Теор. аспекти Педагогически алманах, 2004, кн. 1, с. 36-60. ISSN 1310-358X

Кутева-Цветкова, Венка (2004) Учебна програма по педагогика:Теория на възпитанието и дидактика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 88 с. ISBN 954-524-413-5

Кутева-Цветкова, Венка (2003) Особености на процеса на семейно възпитание Педагогически алманах, 2003, бр. 1-2, с. 116-142. ISSN 1310-358X

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Относно научния статут на семейната педагогика Педагогика, 8-9, 2000, с. 32 – 37. ISSN: 0861-3982

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Педагогика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 954-524-238-8

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Проблеми на семейната педагогика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 954-524-216-7

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Психолого-педагогическо консултиране: история, теория, практика В. Търново, И "Фабер" ISBN 954-9541-82-7

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Димитър Кацаров - първостроител на педагогическата наука в България В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 954-524-243-4

Кутева-Цветкова, Венка (1995) За някои схващания на професор Димитър Кацаров относно нравственото развитие на детската личност Педагогически алманах, 1995, кн. 1-2, с. 160 - 168. ISSN 1310-358X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/