Публикации на проф. д-р Тодор Димитров Минев


Минев, Тодор (2017) Преподавателят в системата на професионално-педагогичмеското общуване. - В: "Взаимодействие на преподавателя и стуздента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи /Сборник начни доклади - Първа книга/", 2017 Габрово "ЕКС-ПРЕС", с. 415-418 ISBN 978-954-490-555-2 COBISS.BG-ID 1283878884 Габрово COBISS.BG-ID 1283878884

Минев, Тодор (2017) Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи" : ,"Програма за мотивационно обучение на потребители по проект "Повярвай в себе си" Велико Търново: Фабер, 2017, с. 112 ISBN978-619-00-0685-5 COBISS.BG-ID 1285978084 В.Търново COBISS.BG-ID 1285978084

Минев, Тодор (2016) Наръчник за професионалистите, работещи с лишени от свобода. София: ИСДП 2016 стр. 86 ISBN 978-954-2956-18-1 София

Минев, Тодор (2016) Хазарт и хазарна зависимост сред правонарушители - проблеми, лечение, превенция. Варна: изд.СНЦОД "Алтруист" 2016 с.72 /50-56/ Варна

Минев, Тодор (2016) Превенция и лечение на хазартна зависимост сред лишените от свобода изтърпяващи ефективни присъди в затвора - Варна, 60 страници гр. Варна

Минев, Тодор (2013) Интеграция на ромите в жизнената реалност. - В: сб. "Българската вселена - етнокултурни традиции и национални перспективи /Съвременни социални и психологически изследвания/", Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий"2013, с.61-75 ISBN 978-954-524-904-4 COBISS.BG-ID 1283205860 Велико Търново COBISS.BG-ID 1283205860

Минев, Тодор (2013) Проблеми на ресоциализацията: теория, методика, практика /лекционни записки/ Велико Търново: Фабер, 2012 стр. 378 ISBN 978-954-400-818-5 COBISS.BG-ID 1250351588 Велико Търново COBISS.BG-ID 1250351588

Минев, Тодор (2012) Теоретични и методически основи на социалната работа. Велико Търново: Фабер, 2012, с.525 ISBN 978-545-400-811-6 COBISS.BG-ID 1250348516 Велико Търново COBISS.BG-ID 1250348516

Минев, Тодор (2011) Социалната работа като дейност и обществена практика. - В: "Педагогически алманах"., т. 19 бр. 1 Велико Търново: 2011 УИ "Св.св.Кирил и Методий" с. 37-50 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220 В.Търново COBISS.BG-ID 1121205220

Минев, Тодор (2010) За социална интеграция на ромската общност, гражданската толерантност и поведенческата етика. - В: сб. "25 години педагогически факултет" . Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий" 2010 с. 161-177 ISBN 978-954-400-422-4 COBISS.BG-ID 1236540644 В.Търново COBISS.BG-ID 1236540644

Минев, Тодор (2009) Групово консултиране. - В: сб. "Наръчник на социалния асистент и домашен помощник" Велико Търново: 2009 с. 57-60 Велико Търново

Минев, Тодор (2009) За социалната интеграция на ромската общност, гражданска толерантност и поведенческа етика, сб. "25 години Педагогически факултет" В.Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009 с.3-17 ISBN 978-954-400-422-4 COBISS.BG-ID 1236540644 В.ТърновоCOBISS.BG-ID 1236540644

Минев, Тодор (2006) Общинска програма "Превенция на противообществените прояви и защита на децата от престъпни посегателства" Габрово: 2006 с.49 гр. Габрово

Минев, Тодор (2005) Предговор към Помагало по методи на социалната работа на Мариела Тодорова. Велико Търново: Фабер, 2005 ISBN 954-775- 2005

Минев, Тодор (2004) Основи на пенитенциарната социално-възпритателна работа и пробационната дейност. Велико Търново Фабер 2004 стр. 232 ISBN 954-775-270-7 COBISS.BG-ID 1042845924 Велико Търново COBISS.BG-ID 1042845924

Минев, Тодор (2004) Професионална етика и култура на общуванев полицейската дейност. -В: бюл. "Полиция", 2004 бр. 16 ,София: Академия на МВР с.5-17 ISSN 1310-4705 София

Минев, Тодор (2003) Пробацията - необходима алтернатива на лишаване от свобода. Плевен: Клуб "Отворено общество" 2003 с . 27 Плевен

Минев, Тодор (2002) Социална мисия, професионална етика и обществена толерантност. Велико Търново: Фабер, 2002, с.182 ISBN 954-775-157-3 COBISS.BG-ID 1039890404 Велико Търново COBISS.BG-ID 1039890404

Минев, Тодор (2001) Проблеми на ресоциализацията. Велико Търново: Фабер, 2001 с.184 ISBN 904-9541-89-4 Велико Търново

Минев, Тодор (2001) Преподавателят в системата на професионално-педагогическото общуване. - В: Сб. "Подготовка на кадри за МВР с висше образование през ХХІ в.", Варна: 2001 Издателство ВСУ "Черноризец Храбър", 76-81 ISBN 954-751-01707 Варна

Минев, Тодор (2001) Противообщественото поведение на юношете в обновяващия се свят.- В: сб" Сборник материали от научна конференция "Закрила на детето и новия век"" София: 2001 Горекс-Прес, с.22-32 ISBN 954-616-083-0 COBISS.BG-ID 1041188580 София COBISS.BG-ID 1041188580

Минев, Тодор (2001) Полицаия и общество - професионална етика и гражданска толерантност. - В: "Сборник общества в преход - теория и практика - сборник доклади от шеста международна научна конференция". Велико Търново, Европейски информационен център, 2001 с. 89-98 ISBN 954-90888-1-2 COBISS.BG-ID 1039394788 В.Търново COBISS.BG-ID 1039394788

Минев, Тодор (2000) Проект "ПЪРВИ СТЪПКИ НАВЪН". Велико Търново: Фабер, 2000, с.151 ISBN 954-9541-81-9 COBISS.BG-ID 1036465636 Велико Търново COBISS.BG-ID 1036465636

Минев, Тодор (2000) Реализация на проектните дейности.Допълнителни идеи на водещите. В: ""Проект "Международни стандарти при третирането на лишените от свобода" Велико Търново: 2000, Фабер, 146-188 ISBN 945-775-18-6 COBISS.BG-ID 1041339364 Велико Търново COBISS.BG-ID 1041339364

Минев, Тодор (2000) Юношите - девиации и ценностна криза. - В: Сборник доклади от V международна научна конференция на Съвета на Европа. Велико Търново: 2000, Европейски информационен център, с. 300-308 ISBN 954-90888-1-2 COBISS.BG-ID 1036216548 Велико Търново COBISS.BG-ID 1036216548

Минев, Тодор (2000) Юношите - как да им помогнем да станат големи и да ги предпазим от правонарушения /Въпроси без отговори/. - В сп. "Обществено възпитание" , 2000 бр.4 София, с.48-51 ISSN 0204-8515 COBISS.BG-ID 1119658980 Велико Търново COBISS.BG-ID 1119658980

Минев, Тодор (1999) Етническата популация в затвора е ефектите на изолацията. - В: "Философски форум" 1999, бр. 8, кн. 4, София: "Балкам"АД, с.173-188 ISSN 1311-1213 COBISS.BG-ID 1121203428 София COBISS.BG-ID 1121203428

Минев, Тодор (1999) Пенитенциарна педагогика. Велико Търново: Фабер, 1999 с. 242 ISBN 954-9541-39-0 COBISS.BG-ID 1034562020 Велико търново COBISS.BG-ID 1034562020

Минев, Тодор (1999) “Женският затвор на ХХІ век” – програма за научно-приложно изследване. В: бюл. "Затворно дело", бр. 1/2, София: ГДИН 1999 с. ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Минев, Тодор (1999) Макет за стандартизирано интервю по изследване “Женският затвор на ХХІ век”. В: бюл. "Затворно дело", бр. 1/2, София: ГДИН 1999 с. ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Минев, Тодор (1999) Таблично представяне на набрани емпирични данни (“Женският затвор на ХХІ век”). В: бюл. "Затворно дело", бр. 1/2, София: ГДИН 1999 с. ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Минев, Тодор (1998) Жените в затвора и парадоксите на изолацията. В: Бюл. "Затворно дело" 1998, бр. 3 София: изд. ГДИН с. 4-31 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132

Минев, Тодор (1997) Психологически и педагогически подходи при прилагане на прогресивната система за изпълнение на наказанията. В: бюл. "Затворно дело" 1997 кн. 2 София: изд. ГДИН, с. 61-68 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132

Минев, Тодор (1997) Пенитенциарната педагогика като наказателно-изпълнителна и педагогическа наука. В бюл. "Затворно дело" 1997 кн. 3 София изд. ГДИН, с.47-67 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132

Минев, Тодор (1995) Мястото и ролята на учитела в консултативно-колекционната работа с лишените от свобода. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 1 София: ГДИН 1995 с.41-46 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Минев, Тодор (1994) Религиозна подкрепа на лишените от свобода. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 2 София: ГДИН 1994 с.44-49 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132

Минев, Тодор (1993) Техники за консултативно-корекционна работа. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 1 София: ГДИН 1993 с.89-98 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132

Минев, Тодор (1993) Психологически и поведенчески аспекти на безработицата в затворите. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 2 София: ГДИН 1993 с.74-86 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Минев, Тодор (1993) Кадрово състояние на системата на Главно управление на местата за лишаване от свобода /Анализ на резултатите от проведеното атестиране на униформения състав от местата за лишаване от свобода/. В: бюл. "Затворно дело" бр. 3 София: изд. ГДИН, 1993 с. 192 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Минев, Тодор (1993) ГРАЖДАНСКО УЧЕНИЕ /учебник за ресоциализационните заведения/. Бургас: ИК "Ротонема" 1993 с. 159 /47-94/ COBISS.BG-ID 1025270500 Бургас COBISS.BG-ID 1025270500

Минев, Тодор (1992) Социално подпомаган на осъдените или възпитателната работа в местата за лишаване от свобода. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 2 София: ГДИН 1992 с.56-63 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Минев, Тодор (1990) Педагогически аспекти на дейността по колективизиране на затворническата общност. София: Редакционно-издателски отдел при Полицейска академия на МВР, 1990, с. 131 рег.№ 4071/3.05.1990 COBISS.BG-ID 1241072868 София COBISS.BG-ID 1241072868

Минев, Тодор (1990) Виждане на някои аспекти на осмислянето на свободното време на лишените от свобода като практическа задача. В: Бюл. "Затворно дело" София: 1990 бр. 3-4 Изд. ГДИН, с. 30-44 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132

Минев, Тодор (1990) Проблеми на ресоциализацията на непълнолетните правонарушители в поправителните домове. - Сп. "Обществено възпитание". София: 1990 изд. "Хермес прес" ООД, с.3-8 ISSN 0204-8515 COBISS.BG-ID 1119658980 София COBISS.BG-ID 1119658980

Минев, Тодор (1989) Организационно-педагогически аспекти на превъзпитателната работа в поправително-трудовите учреждения в СССР. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 3 София: ГДИН 1989 с.16-24 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132

Минев, Тодор (1988) Създаването на положителни традиции сред лишените от свобода като педагогически проблем. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 2 София: ГДИН 1988 с.40-45 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Минев, Тодор (1986) Ролята на самодейните органи по адаптацията на осъдените в процеса на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода. -В: бюл. "Затворно дело" бр. 1-2 София: ГДИН, 1986 с.42-48 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Минев, Тодор (1986) Проблеми на организацията и ръководството на самодейните органи. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 3 София: ГДИН, 1986 с. 25-32 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Минев, Тодор (1985) Колективът на лишените от свобода като обект на педагогически въздействия. В: бюл. "Затворно дело" бр. 3 София: изд.ГДИН, 1985 с.31-45 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София

Минев, Тодор (1985) Ролята на самодейните органи за утвърждаване на позитивно обществено мнение в колектива на лишените от свобода. В: бюл. "Затворно дело" бр. 4 София: ГДИН, 1985 с.27-37 COBISS.BG-ID 1119740132 София COBISS.BG-ID 1119740132

Минев, Тодор (1984) Колективът на лишените от свобода - особен вид възпитателен колектив. - В: бюл. "Затворно дело", София, 1984 №3-4, изд. ГДИН, с. 21-31 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/