Публикации на доц. д-р Живко Трифонов Карапенчев


Карапенчев, Живко (2006) Образование на възрастните Сб. Образованието в глобализиращия се свят, В. Търново

Карапенчев, Живко (2005) Понятия, определящи организацията и реализацията на обучението при възрастните Сб. 40 години ВТУ, секция Педагогика и методика, В. Търново

Карапенчев, Живко (2004) Педагогическа етика Център за образователни технологии, Дистанционно обучение, В. Търново

Карапенчев, Живко (2003) Обща характеристика на резултатите от проучване на адаптационните проблеми в училище Сб. Проблеми на адаптацията към училищно обучение и възпитание, В. Търново

Карапенчев, Живко (2003) Адаптационни проблеми в училище Сб. Проблеми на адаптацията към училищно обучение и възпитание, В. Търново

Карапенчев, Живко (2002) Административно-правни изисквания за здравословен начин на живот на децата и учениците и училищното настоятелство Сб. Здравословно и хуманно образование, Г. Оряховица

Карапенчев, Живко (2002) Перманентно образование - същност, особености, перспективи Педагогически алманах, В. Търново

Карапенчев, Живко (2001) Училището като организация Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", т. 7, кн. 4, В. Търново

Карапенчев, Живко (2001) Статут на Центъра по образователни технологии Сб. Типични затруднения в учебно-възпитателната работа, В. Търново

Карапенчев, Живко (2001) Обща характеристика на педагогическите затруднения, противоречия и конфликти Сб. Типични затруднения в учебно-възпитателната работа, В. Търново

Карапенчев, Живко (2000) About adult education Международен проект

Карапенчев, Живко (1996) Относно стила на училищно управление Научни трудове на ВВОУ "В. Левски", кн. 44, част ІІ, В. Търново

Карапенчев, Живко (1995) Относно моделите на училищно управление Научни трудове на ВВОУ "В. Левски", кн. 34, част І, В. Търново

Карапенчев, Живко (1994) Относно противоречията и конфликтите между педагози и родители Научно-практическа конференция "Семейството като възпитателен фактор", В. Търново

Карапенчев, Живко (1994) Относно педагогическите затруднения, противоречия, конфликти Педагогически алманах, бр. ІІ, кн. 1-2, В. Търново

Карапенчев, Живко (1994) Относно моделите и стила на училищно управление Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", т. 6, кн. 4, В. Търново

Карапенчев, Живко (1993) Педагогическа етика Университетско издателство, В. Търново

Карапенчев, Живко (1993) Педагогическата реализация като ценност Педагогически алманах, бр. 1, В. Търново

Карапенчев, Живко (1990) Петко Р. Славейков - просветител и педагог Годишник "История на образованието в България", т.7-8, Габрово

Карапенчев, Живко (1990) Някои частни страни и моменти за формиране мирогледа на личността (съавтор) Трудове на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", т.ІІ, кн. 4

Карапенчев, Живко (1989) Относно динамиката на ценностната ориентация и професионалното самоопределение на випускниците на ЕСПУ Научно-практическа конференция, В. Търново

Карапенчев, Живко (1988) Ценностни аспекти на професионалното самоопределение Научни трудове, кн. 3, ВНВУ "В. Левски", В. Търново

Карапенчев, Живко (1988) Професионалното ориентиране като психолого-педагогически проблем Научни трудове, кн. 3, ВНВУ "В. Левски", В. Търново

Карапенчев, Живко (1986) Някои педагого-психологически проблеми на учебния процес във ВУЗ Научна сесия, ВТУ "Кирил и Методий"

Карапенчев, Живко (1986) Интензификация на процеса на обучение Сб. Видеокомпютърната техника в обучението, В. Търново

Карапенчев, Живко (1983) Интелектуализация на преподавателския труд Международна научно-практическа конференция, Русе

Карапенчев, Живко (1983) Ролята и мястото на организационните форми на обучение във ВУЗ за многостранното развитие на личността Сб. Проблеми на обучението и възпитанието във ВУЗ, В. Търново

Карапенчев, Живко (1982) За формиране на научен мироглед във ВВУЗ Научни трудове, ВНВУ "В. Левски", В. Търново

Карапенчев, Живко (1981) Методика на семинарното занятие по обществени науки Научни трудове, кн. 11, ВНВУ "В. Левски", В. Търново

Карапенчев, Живко (1980) Малките учебни цикли и успешната реализация на целите на учебно-възпитателния процес при разработката на новите учебни програми Материали от методически сбор, В. Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/