Публикации на ас. Антония Желева Пушкарова


Пушкарова, Антония (2010) Математически модели на икономически задачи за вземане на решения Сборник на научна конференция, Велико Търново, с. 451-455.

Пушкарова, Антония (2008) Математическата и музикална компетентност в структурата на интелекта Сборник по научно-изследователски проект „Математика, музика, информатика”

Пушкарова, Антония (2006) Методика на приложно-ориентирано обучение по математика на студенти по икономика Сборник “Математика, информатика и компютърни науки” на научно-приложна конференция, Велико Търново, с. 327-332.

Пушкарова, Антония (2005) Макромодел за овладяване на математическа компетентност от студенти по икономика Сборник "Педагогика и методика" на научната конференция по повод 40 години ВТУ, с. 213-222

Пушкарова, Антония (2005) Маркетинг на обучението и новите информационни технологии Списание "Педагогически алманах" на Великотърновския университет, бр.1-2, 2003, с. 179-187

Пушкарова, Антония (2005) Микромодели за изграждане на теоретико-приложни математически умения у студенти по икономика Списание "Педагогически алманах" на Великотърновския университет, бр. 1-2, 2003, с. 197-208

Пушкарова, Антония (2005) Развитие на математическа компетентност чрез моделиране Сборник на Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят”, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

Пушкарова, Антония (2003) Математическа компетентност на студенти-икономисти Сборник научни доклади “Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век XXI”, Свищов, с. 427 - 432.

Пушкарова, Антония (1997) Върху конформната геометрия на мрежите в тримерно вайлово пространство ЮНС на ВВОВУ

Пушкарова, Антония (1997) Циклични елементи от втори ред на диференциални оператори ЮНС на ВВОВУ

Пушкарова, Антония (1996) Върху геометрията на двойки мрежи в n-мерно пространство на Вайл ЮНС на ВВОВУ

Пушкарова, Антония (1995) Ортогонални мрежи в тримерно пространство на Вайл ЮНС на ВВОВУ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/