Публикации на доц. д-р Бинка Георгиева Караиванова


Караиванова, Бинка (2019) Интегративни тенденции в обучението на музикалните педагози по задължително пиано Пловдив: Астарта, 2019, 135 с., ISBN 978-954-350-276-9, COBISS.BG-ID1293391332

Караиванова, Бинка (2019) Концертните изяви в помощ на бъдещия музикален педагог Педагогически алманах, 2019, 2, с. 241-273. ISSN: 1310-358X (Print)

Караиванова, Бинка (2019) Експериментално изследване за въвеждане на модел на интегративен подход в обучението на музикалните педагози Педагогическите изследвания в условията на съвременното музикално образование. Юбилеен сборник. Пловдив: Астарта, с. 25-102. ISBN 978-954-350-273-8

Караиванова, Бинка (2019) Ансамбловото музициране в началното обучение по пиано Съвременно музикално образование и възпитание. Сборник доклади от Юбилейната научна конференция по повод 25 години специалност "Педагогика на обучението по музика" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 34-46. ISBN 978-619-208-196-6, COBISS.BG-ID - 1291679460

Караиванова, Бинка (2013) Клавирното творчество на българските композитори класици в обучението по задължително пиано В. Търново: Ивис, 2013, 160 с. ISBN 978-954-2968-60-3 COBISS.BG-ID 1263418852

Караиванова, Бинка (2012) Музикалното мислене на Веселин Стоянов през призмата на клавирното творчество за деца Българско музикознание, 2012,1, с. 12-21. Print ISSN 0204-823X

Караиванова, Бинка (2012) Свирим и пеем. Детски и училищни песни от български композитори с клавирен съпровод В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2012, 94 с. ISMN 979-0-707690-05-5

Караиванова, Бинка (2009) Клавирните миниатюри на Димитър Ненов като проекция на стила му Педагогически алманах, 2009, 1, с. 241-273. Print ISSN 1310-358X

Караиванова, Бинка (2008) Полифонични похвати и техники в късното клавирно творчество на Любомир Пипков Педагогически алманах, 2008, 2, с. 135-164. Print ISSN 1310-358X

Караиванова, Бинка (2005) Теоретична постановка, класификация и терминологични уточнения върху музикално-изразния компонент клавирна фактура. Фактурна типологизация на песенните съпроводи. Трудове на Великотърновския университет, 2005, 10 (4), с. 141-158. ISSN - 1313-7492 COBISS.BG-ID - 1124241636

Караиванова, Бинка (2004) Социални и дидактически основания за интегративен подход в обучението на музикалните педагози Педагогически алманах, 2004, 1-2, с. 118-127. Print ISSN 1310-358X

Караиванова, Бинка (2004) Интегративни тенденции в обучението на музикалните педагози Музикални хоризонти, 2004, 7, с. 30-34; 8, с. 31-34. Print ISSN 1310-0076

Караиванова, Бинка (2002) Жанрът детска и училищна песен в обучението на бъдещите музикални педагози Педагогически алманах, 2002, 1-2, с. 151-167. Print ISSN 1310- 358X

Караиванова, Бинка (1999) "Детски албум" оп. 39 от Пьотр Илич Чайковски в обучението на студентите в часовете по задължително пиано Педагогически алманах, 1999, 1-2, с. 194-199. Print ISSN 1310-358X

Караиванова, Бинка (1998) Силата на внушението в часа по музикален инструмент Педагогически алманах, 1998, 1-2, с. 181-187. Print ISSN 1310-358X

Караиванова, Бинка (1994) Предпоставки за формиране на сценичното самочувствие на музиканта Трудове на Великотърновския университет, 1994, 6 (4), с. 389-412. Print ISSN 0204-6369

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/