Публикации на доц. д-р Нина Иванова Начева-Маркова


Начева-Маркова, Нина (2018) Особености на музикалното възпитание на деца с отклонения в речевото развитие Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието, Велико Търново, Десета научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка"

Начева-Маркова, Нина (2016) "ВЛИЯНИЕ НА ПЕСЕНТА И ПЕВЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ РЕЧТА НА ДЕЦА С ГОВОРНО-КОМУНИКАТИВНИ АНОМАЛИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Начева-Маркова, Нина (2015) "Възможности за развитие на творческите способности в часовете по солфеж." Педагогически алманах 2015г.

Начева-Маркова, Нина (2015) Новаторски подходи и образователни технологии в пособието на проф. Асен Диамандиев "Технически упражнения за овладяване на интервалите" Сборник с доклад от участие в научна конференция гр. Пловдив, АМТИИ на тема: " 100 години от рождението на проф. Асен Диамандиев", 2015г.

Начева-Маркова, Нина (2014) Иновационните технологии в обучението по солфеж в педагогическите факултети Тематичен сборник от научна конференция с международно участие, на тема: "Съвременни тенденции в преподавателската и извънпреподавателската дейност в учителските (педагогическите) факултети" Републик

Начева-Маркова, Нина (2013) Исторически сведения и дейност на Академичен студентски хор при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” Международна университетска научна конференция по случай 50-годишния юбилей на ВТУ"Св.св. Кирил и Методий", УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Начева-Маркова, Нина (2013) Възможности за използване на интерактивни методи при преподаване на Методика на обучението по солфеж Четвърта национална конференция с международно участие на тема: "Музикално-образователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда"

Начева-Маркова, Нина (2013) Дидактическите тестове - вариант за оптимизиране на професионалното музикално образование Педагогически алманах XXI 1/2013

Начева-Маркова, Нина (2013) Задачи и упражнения по Методика на обучението по солфеж УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Начева-Маркова, Нина (2011) "И песните му се леят през девет земи в десета" Щрихи към портрета на твореца Петър Льондев Музикални хоризонти

Начева-Маркова, Нина (2011) Иван Пеев - бележит български музикален теоретик и педагог Велико Търново, Фабер

Начева-Маркова, Нина (2011) Теоретико-практическа адаптация на фолклорните образци и българското композиторско творчество към обучението по солфеж Унив. изд. "Св.св.Кирил и Методий"

Начева-Маркова, Нина (2010) Концепцията на проф. Асен Диамандиев за обучение по солфеж на народностна основа Сборник със статии от кръгла маса "Проф. Асен Диамандиев - педагог и композитор" (95 години от рождението на проф. Асен Диамандиев)

Начева-Маркова, Нина (2010) За някои съвременни тенденции в обучението по теория на музиката и солфеж на бъдещите музикални педагози Сборник с материали от Трета Национална конференция на тема "Музикално-педагогически стратегии и практика в предучилищна, училищна и предучилищна среда

Начева-Маркова, Нина (2010) Проблеми на амбитуса и интерваловия строеж на фолклорните образци във връзка с обучението по солфеж сп.Музикални хоризонти 1/2010

Начева-Маркова, Нина (2009) Неравноделните метруми и размери в часовете по солфеж Педагогически алманах, 2/2009, УИ"Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново

Начева-Маркова, Нина (2009) Възпитаване на музикален слух на народностна основа, чрез творчеството на българските композитори Педагогически алманах 1/2009, УИ"Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново

Начева-Маркова, Нина (2009) "Теоретичното и методико-практическото наследство на Иван Пеев" ВТУ"Св.св. Кирил и Методий", Автореферат на дисертационен труд

Начева-Маркова, Нина (2009) "Интегративни връзки между българския музикален фолклор и обучениет по солфеж" В: Сборник "Хуманизация и демократизация на университетското образование", СУ"Св.Климент Охридски", Педагогически факултет, Издателство ЕКС-ПРЕС

Начева-Маркова, Нина (2008) "За демократичните музикално-педагогически принципи на проф. Иван Пеев" В: Сб."Хуманизация и демократизация на университетското образование", СУ"Св.Климент Охридски", Педагогически факултет, Издателство ЕКС-ПРЕС

Начева-Маркова, Нина (2007) „Реализация на идеята за възпитание на музикалния слух на народностна основа в практическите издания на проф. Иван Пеев през периода 1948 – 1958 г.” Годишник том V, на ЮЗУ „Неофит Рилски”, сб. Материали от Четвърта юбилейна международна научно-практическа конференция „Музиката – традиция и съвременност”

Начева-Маркова, Нина (2007) „Тестове по елементарна теория на музиката” за начална практическа подготовка Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Начева-Маркова, Нина (2007) „Рационалното и емоционалното в солфежната система на проф. Иван Пеев” Сборник от конференция на ЮЗУ „Неофит Рилски” на тема :100 години от пождението на проф. Иван Пеев – музикален теоретик и педагог”.

Начева-Маркова, Нина (2006) „Интеграцията – актуален принцип в методическата система на проф. Иван Пеев при обучението по солфеж” Годишник том ІV, ЮЗУ „ неофит Рилски”, дб. Доклади изнесени на международна научна конференция „Национални култури и европейска единтичност”, Благоевград, 2006, стр.142-144

Начева-Маркова, Нина (2006) „Съвременни аспекти в методическата система на проф. Иван Пеев при солфежното обучение на предучилищните педагози” Сб. Доклади от Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ „Св. Климент Охридски”, 2006, стр. 130-135

Начева-Маркова, Нина (2006) „Новаторските идеи на професор Иван Пеев по проблемите на масовото музикално възпитание и преустройството на училищното обучение” Педагогическия алманах, 200 , кн. 1-2, Университетко издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, стр. 59-86.

Начева-Маркова, Нина (2005) „Овладяване на нетрадиционните символи и означения от съвременния нотопис в часовете по теория на музиката в специалността ПОМ” Осигуряване и оценяване качеството на обучението, С, 2005г., Изд. ”Веда словена-жг”,СУ „Климент Охридски”

Начева-Маркова, Нина (2005) „Някои иновации в съвременния нотопис” Педагогически алманах, 1, 2/ 2005г, Университетско Издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005 г.

Начева-Маркова, Нина (2005) „Концепцията на професор Иван Пеев по проблема за методиката на музикалната диктовка” ,ЮУ „Неофит Рилски”, Факултет по изкуствата.

Начева-Маркова, Нина (2005) ”Справочник по нотопис” Университетското издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Начева-Маркова, Нина (2004) „Обогатяване на музикалната култура на бъдещите предучилищни педагози чрез обучението по солфеж” „120 години предучилищно възпитание.” Слово, 2004г, В.Търново, Юбилеен сборник

Начева-Маркова, Нина (2004) „Овладяване ладоинтонационните и метроритмични особености на българската народна песен в обучението на бъдещите предучилищни педагози по теория на музиката и солфеж” „120 години предучилищно възпитание”, Слово, 2004г., В. Търново, Юбилеен сборник.

Начева-Маркова, Нина (2004) „Българската музика в солфежното обучение на студентите от специалността ПОМ” Образование и изкуство, том ІІ, УИ “Епископ Константин Преславски” Шумен, 2004г.

Начева-Маркова, Нина (2004) „Овладяване на съвременните ритми –необходима част от солфежната подготовка на бъдещите педагози по музика” Образование и изкуство, том ІІ, УИ „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2004г.

Начева-Маркова, Нина (2002) „Творчеството на Веселин Стоянов – възможност за овладяване мелодико-интонационните и метроритмични особености на българската композиторска школа от второто поколение, в часовете по солфеж” Научни трудове, том 38, Серия 6, Педагогика и обществознание, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2001г.

Начева-Маркова, Нина (2001) „Музикално-дидактическите игри като фактор за интеграция на музикалното възпитание в детската градина и началното училище” /в съавторство с гл. ас. Славка Петкова/ Научни трудове, Том 38, серия 6, Педагогика и общество, Русенски университет „Ангел Кънчев” 2001г.

Начева-Маркова, Нина (2001) „Музикално-слуховият опит от детската градина – основа за придобиване умения за точна интонация при вокално изпълнение” Научни трудове, том 38, Серия 6, Педагогика и обществознание, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2001г.

Начева-Маркова, Нина (2000) „Обработки на народни песни за часовете по солфеж” Обработки на народни песни за часовете по солфеж, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2000г.

Начева-Маркова, Нина (1999) „Професионално – педагогически и интелектуално – нравствени качества на учителя по музика” Педагогически Алманах, 1, 2/ 1998,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Начева-Маркова, Нина (1999) „Очарователен ритъм – двугласни и тригласни вокални аранжименти” Очарователен ритъм – двугласни и тригласни вокални аранжименти, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1999г.

Начева-Маркова, Нина (1998) „Развитието на метроритмичния усет – средство за стимулиране на интелектуалната дейност в часовете по солфеж” Педагогически алманах,1,2/1998, Университетско Издателство „Св. св. Кирил и и Методий”

Начева-Маркова, Нина (1997) „Солфежът – средство за интелектуално развитие в специализираните паралелки по музика на СОУ” Педагогически алманах, 1, 2/ 1997г., Университетско издателство ”Св. св. Кирил и Методий”

Начева-Маркова, Нина (1997) „Синкретизма в изкуството и интегралния подход в музикално-възпитателния процес” Проблеми на обучението в началното училище, Университетско издателство, В. Търново, 1997г.

Начева-Маркова, Нина (1997) „Солфежи и диктовки в помощ на кандидат - студентите за специалност Музикална педагогика” Солфежи и диктовки в помощ в помощ на кандидат-студентите за специалност„Музикална педагогика”, В.Търново, 1997г.

Начева-Маркова, Нина (1995) „Емоционалното и рационалното в учебновъзпитател-ния процес по музика” Педагогически алманах, 1, 2/ 1995, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Начева-Маркова, Нина (1994) „За музикалната памет и развитието й чрез обучението по солфеж” Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, том 6, кн. 4.

Начева-Маркова, Нина (1990) „Актуализиране музикалната подготовка на студентите от педагогическите висши учебни заведения” Научна организация на обучението във ВУЗ, Резюмета на доклади от ХVІІІ методическа конференция по въпросите на обучението и възпитанието във ВУЗ, Пловдив, 1990г

Начева-Маркова, Нина (1988) „Песента – основно средство за музикално-естетическо възпитание” Педагогика и психология

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/