Публикации на доц. Цветелина Здравкова Славова


Славова, Цветелина (2017) "От Бай Дико до "Тико, тико" или магията на духовата музика. - Музикални хоризонти, 2017, (9), с. 9-10. Print ISBN 1310-006. сп. Музикални хоризонти, бр. 9, с. 9-10. ISBN 1310-006

Славова, Цветелина (2017) Диригентският терминологичен апарат в обучението на учители по музика. Интегративни аспекти. Сб. Музикалнотеоретичната подготовка във висшето музикално образование, от конференцията, посветена на 40-годишнината на катедра "Теория и история на музиката" в АМТИИ. Пловдив, 31 март 2017. Съставител проф. д-р Полина Куюмджиева. Пловдив: Коала прес, 2017, с. 119-127. ISBN 978-954-2963-24-0 В: Музикалнотеоретичната подготовка във висшето музикално образование. Сборник, посветен на 40-годишнината на катедра "Теория и история на музиката" в АМТИИ, (съставител проф. д-р Полина Куюмджиева), Пловдив, с. 119-127. ISBN 978-954-2963-24-0

Славова, Цветелина (2015) Студенческое хоровое пение и православная певческая традиция. - В: CD Русская цивилизация в свете исторического выбора святого княза Владимира (материалы XI Международных научно-образовательных Знаменских чтений), 17 марта 2015 г. Ред. совет: Митрополит Герман, Архимандрит Симеон, В. В. Гвоздев, С. Г. Емельянов и др. Курск: Изд-во Курского гос. университета, 2015, ББК 86, УДК 2, И 75. CD Русская цивилизация в свете исторического выбора святого княза Владимира. Курск 2015

Славова, Цветелина (2013) Идея за диригентски терминологичен речник. Българско музикознание 2013, кн.3-4 Идея - понятие - термин, София: БАН, с.140-150, ISSN 0204—823X сп.Българско музикознание,кн.3-4 "Идея - понятие - термин", изд. на БАН,с.140-150,ISSN 0204—823X

Славова, Цветелина (2013) Обучението на учителя по музика за диригент на училищни музикални състави. - Сб. от конференция с международно участие "Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа", 23-24 ноември 2012 г. организирана от ФП на СУ "Св. Климент Охридски". Ред. колегия: С. Чавдарова - Костова, В. Делибалтова, Т. Манасиева, Б. Господинов. София:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2013, с.с.565-570, ISBN 978-954-07-3522-1 В:Сб."Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа". Университетско издателство "Св.Климент Охридски",София,с.с.565-570, ISBN 978-954-07-3522-1

Славова, Цветелина (2012) Русские хоровые шедевры ХХ века в обучении хоровому дирижерству в Болгарии. - Материалы I Международной научно-практической конференции "Г. В. Свиридов и русская хоровая музыка", Курск, 22-23 ноември 2011, Ред. Е. Д. Легостаев, Е. Н. Яковлева, Е. Е. Легостаева. Курск, 2012, с.225-230, ISBN 978-5-88313-786-9 В:"Г.В. Свиридов и русская хоровая музыка". Курский государственный университет, 2012, с. 225-230, ISBN 978-5-88313-786-9

Славова, Цветелина (2009) Хармония на гласовете: сборник хорови песни /учебно помагало / (Автор на предговор). 44 с., Пловдив: Астарта, 2009, ISBN 978-954-350-086-3 !, COBISS.BG-ID 1254470628 Пловдив, Астарта,

Славова, Цветелина (2009) Европейските академични измерения на Учителя по полифония проф. Здравко Манолов. -Алманах - Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров, брой 1, София: НМА Проф. Панчо Вадигеров, 2009, с.8-19. ISSN 1313-9886, COBISS.BG-ID 1232720868 Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров". Алманах, година 1, с. 8 - 19. ISSN 1313-9886, COBISS.BG-ID 1232720868

Славова, Цветелина (2008) Здравко Манолов. Велико Търново: Астарта, 2008, 247 с. ISBN 978-954-350-068-0 изд. Астарта, Велико Търново, ISBN 978-954-350-068-0

Славова, Цветелина (2007) 40 години "Тъпан бие" - Музикални хоризонти, 2007, (7), с. 26-28, Print ISSN 1310-0076, COBISS.BG-ID 1180119524 сп. Музикални хоризонти, 2007, № 7, с. 26-28, ISSN 1310-0076

Славова, Цветелина (2007) Европейска полифонична техника в хоровата песен "Кое ми цвете най-рано рани" от Здравко Манолов - Сб. Европа като културно пространство. Годишник том 5 на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград, УИ "Неофит Рилски", 2007, с. 228 - 239. ISBN 978-954-680-514-0 Благоевград

Славова, Цветелина (2006) Европейски методологически традиции на строгия стил и педагогическата полифонична практика на проф. Здравко Манолов. Сб. Национални култури и европейска идентичност. Годишник том 4 на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски". Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2006, с.144 - 147, ISBN 10: 954-680-428-2; ISBN 13: 978-954-680-428-0 Сб. Национални култури и европейска идентичност. Годишник том 4 на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски". Благоевград, 2006, с.144 - 147, ISBN 10: 954-680-428-2; ISBN 13: 978-954-680-428-0

Славова, Цветелина (2006) Присъствието на композитора Здравко Манолов в жанра обработка на народни песни - Сб. Музиката - традиции и съвременност, том 4 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2006,с.122 - 128. Сб. Музиката - традиции и съвременност, том 4 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград, 2006,с.122 - 128

Славова, Цветелина (2005) Благодаря, Професоре. - Музикални хоризонти, 2005, (8), с.37-38. ISSN 1310-0076, COBISS.BG-ID 1119760356 сп. "Музикални хоризонти" № 8, ISSN 1310-0076

Славова, Цветелина (2005) Балетът "Змей и Яна" - към изворите на либретото. Сб. Музиката - традиции и съвременност. Годишник том 3 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград : Университетско издателство Неофит Рилски, 2005, с.110 - 114.ISSN C607-8591. - 1313-7298, COBISS.BG-ID 1121065700 Сб. Музиката - традиции и съвременност. Годишник том 3 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград, 2006, с.110 - 114.

Славова, Цветелина (2004) Формиране и мотивиране на аналитичен диригентски подход към партитурата у студентите от специалност ПОМ. - Сб. от Юбилейна маждународна научна конференция "Образование и изкуство", Шумен, 14-15 май 2004. Ред. Анастасия Атанасова - Вукова, Димитър Игнатовски, Янка Тоцева. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2004, т.2, с. 524-529. ISBN 954-577-216-6 Сб. "Образование и изкуство" Т. 2, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2004, ISBN 954-577-216-6

Славова, Цветелина (2003) Соната за валдхорна и пиано. Русе:Авангард принт, 2003, "Авангард-принт" Русе

Славова, Цветелина (2002) За някои характерни черти на университетските хорове в Испания. Сб. от национална научна конференция "Испания в музиката", 6-7 април 2002. Велико Търново: Астарта, 2002 г. Ред. Божанка Моцинова. Велико Търново: Астарта, 2002, с. 58-64, ISBN 954-91070-9-4 сб. "Испания в музиката", Астарта: Велико Търново, 2002, с. 58-64

Славова, Цветелина (2001) За музикалната грамотност на самодейния хор. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2001, кн. 1-2, с.141-147. Print ISSN 1310-358X "Педагогически алманах" Кн. 1,2, с. 141-147

Славова, Цветелина (1999) Три детски пиеси за цигулка и пиано. Плевен: Дукс и комес, 1999 Плевен: Дукс и комес

Славова, Цветелина (1999) Някои особености на вокалната работа в ученическия хор. - Педагогически алманах, Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ, 1999, кн.1-2. ISSN1310-358X , COBISS.BG-ID 1159180004 "Педагогически алманах" Кн. 1,2

Славова, Цветелина (1998) Хорово-диригентското изкуство в обучението на бъдещите музикални педагози. Педагогически алманах: Университетско издателство на ВТУ, 1998, кн.1-2, ISSN1310-358X, COBISS.BG-ID 1121205220 "Педагогически алманах" Кн. 1,2

Славова, Цветелина (1998) Гаудеамус. Сборник хорови песни без съпровод /учебно помагало/. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1998. ISBN 954-524-190-х Университетвско издателство на ВТУ

Славова, Цветелина (1989) La matina bonora. - В: Armonie in concorso. Roma: Pro musica studium, 1989, 74-75 с. Armonie in concorso, Roma 1989, 74-75

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/