Публикации на доц. д-р Илияна Иванова Николова


Николова, Илияна (2018) Методически задачи в урока по музика I-IV клас. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2018, 150 с. ISBN 978-619-00-0134-8 COBISS.BG-ID 1269336804

Николова, Илияна (2015) Училищното музикално обучение от страниците на списание „Учителска практика” – В: История на просветното дело – нови изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции. Иновативни форми на представяне, съст. Мариана Томитова, Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2015, с. 283-291. ISBN 978-954-490-468-5 COBISS.BG-ID 1273604580

Николова, Илияна (2014) Справочник за учителя по музика в общообразователното училище. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2014, 212 с., ISBN 978-954-524-973-0 COBISS.BG-ID 1273246436

Николова, Илияна (2011) Музикалнопедагогическото наследство на Борис Тричков. ред. Анелия Петкова, В. Търново: Фабер, 2011, 200 с. ISBN 978-954-400-544-3 COBISS.BG-ID 1239498980

Николова, Илияна (2010) Избрани песни от българските учебници по музика. ред. Лилия Наумова, В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2010, 180 с. ISBN 979-0-707690-02-4 COBISS.BG-ID 1253857252

Николова, Илияна (2010) „Стълбицата” на Борис Тричков като средство за нотно ограмотяване на учениците от трети клас. – В: 25 години Педагогически факултет. съст. Олга Петкова, В. Търново: Фабер, 2010, с. 378-381. ISBN 978-954-400-422-4 COBISS.BG-ID 1236540644

Николова, Илияна (2010) Фактори за успешно провеждане на учебно-възпитателния процес със студентите от специалност „Начална училищна педагогика” – В: Българският език в Молдова. Сб. от Десетата международна научна конференция „Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова"

Николова, Илияна (2009) Тестове по музика (от пети до осми клас на общообразователните училища). ред. Кирил Цанков, В. Търново: Знак`94, 2009, 6 с. ISBN 954-8709-99-6 COBISS.BG-ID 1251994340

Николова, Илияна (2009) Тестове по музика (от първи до четвърти клас на общообразователните училища). ред. Кирил Цанков, В. Търново: Знак`94, 2009, 16 с. ISBN 954-8709-98-9 COBISS.BG-ID 1252644324

Николова, Илияна (2008) Музикална култура на Велико Търново от Възраждането до края на ХХ век. съст. Илияна Николова, ред. Марин Ковачев, В. Търново: Астарта, 2008, 118 с. ISBN 978-954-350-053-6 COBISS.BG-ID 1227898084

Николова, Илияна (2006) Дисертационен труд на тема: Музикална култура на Велико Търново от Възраждането до наши дни - Велико Търново 2006 -

Николова, Илияна (2004) Музикална литература за флейта. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2004, 43 с. ISBN 954-524-388-0

Николова, Илияна (2004) Велико Търново в българската музика. съст. Илияна Николова В. Търново: Астарта, 2004, 120 с. ISBN 954-8324-31-2 COBISS.BG-ID 1042258404

Николова, Илияна (2003) За автора на най-тържествената българска песен. – Педагогически алманах, 2003, 1, 2, с. 361-364. Print ISSN1310-358Х

Николова, Илияна (2003) Календарните празници в обучението по музика I-IV клас. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 185 с. ISBN 954-524-191-8 COBISS.BG-ID 1041051108

Николова, Илияна (2000) Кратка музикална история на Велико Търново. В. Търново: Фабер, 2000, 150 с. ISBN 954-9541-72-4

Николова, Илияна (2000) Методически задачи в урока по музика I-IV клас. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2000, 90 с. ISBN 954-524-254-Х COBISS.BG-ID 1036236260

Николова, Илияна (1999) Музикална дейност в Търновската епархия за периода 1944-1947 г. – Духовна култура, 1999, 2, с. 21-24. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1141804260

Николова, Илияна (1998) Календарните празници в обучението по музика I-IV клас.В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 1998, 111 с. ISBN 954-524-191-8 COBISS.BG-ID 1033317860

Николова, Илияна (1997) Принос към биографията и творческия път на професора по флейта Никола Стефанов Савов. – Архив за поселищни проучвания, 1997, 3, 4, с. 178-181. Print ISSN 0861-65-07

Николова, Илияна (1997) Музикалното обучение в Петропавловския манастир около Освобождението. – В: Научни трудове на Висше военно общовойсково училище “Васил Левски”. В. Търново: 1997, 55, с.133-136. ISSN 0861-0312

Николова, Илияна (1997) Възприемане на музика в началното училище. – В: Проблеми на обучението в началното училище. съставител доц. Панайот Дражев, В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 1997, с. 164-179. ISBN 954-524-156-Х

Николова, Илияна (1997) Никола Янакиев Златев и наговият принос към историята на музикалното дело във Велико Търново. – Музикални хоризонти, 1997, 5, 6, с. 119-121. Print ISSN 1310-0076

Николова, Илияна (1997) Създаване и развитие на музикалното дружество “Струна” във Велико Търново. – Архив за поселищни проучвания, В. Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 1997, 1, 2, с. 118-121. Print ISSN 0861-6507

Николова, Илияна (1997) “Във всеки концерт свирехме и творба от български автор”. – Музикални хоризонти, 1997, 3, 4, с. 108-109. Print ISSN 1310-0076

Николова, Илияна (1996) Към проблема за възприемане на музика в началната училищна възраст. – Педагогически алманах, 1996, 1, 2, с. 211-215. ISSN 1310‐358X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/